1.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 201/18


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EG

av den 13 juli 2009

om bullernivån på förarplatsen i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Direktiv 73/311/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som fastställts genom rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, vilket har ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon (5), och det fastställer tekniska föreskrifter om utformning och konstruktion av jordbruks- och skogsbrukstraktorer vad gäller bullernivån på förarplatsen. Dessa tekniska föreskrifter avser att närma medlemsstaternas lagstiftningar till varandra för att därmed för varje typ av traktor möjliggöra det förfarande för EG-typgodkännande som fastställts genom direktiv 2003/37/EG. Bestämmelserna i direktiv 2003/37/EG om jordbruks- och skogsbrukstraktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon gäller därför för det här direktivet.

(3)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga IV del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I detta direktiv avses med jordbruks- eller skogsbrukstraktor alla slags motordrivna fordon som är utrustade med hjul eller band och med minst två axlar, vars huvudsakliga funktion ligger i deras dragkraft och som är särskilt konstruerade för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för användning inom jord- eller skogsbruk. De kan vara utrustade för befordran av last eller passagerare.

2.   Detta direktiv ska bara gälla traktorer definierade i punkt 1 som är utrustade med luftfyllda däck och är konstruerade för en högsta hastighet på mellan 6 och 40 km/tim.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna får inte vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en viss traktortyp av skäl som hänför sig till den bullernivå som föraren utsätts för, om denna bullernivå ligger inom följande gränsvärden:

90 dB(A) i överensstämmelse med bilaga I,

eller

86 dB(A) i överensstämmelse med bilaga II.

2.   När det gäller fordon som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv och av skäl som hänför sig till detta direktiv får medlemsstaterna

inte längre bevilja EG-typgodkännande,

vägra bevilja nationellt typgodkännande.

3.   När det gäller nya fordon som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv får medlemsstaterna av skäl som hänför sig till detta direktiv

betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i överensstämmelse med direktiv 2003/37/EG som ogiltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av sådana nya fordon.

4.   Medlemsstaterna får inte vägra registrering eller förbjuda försäljning, ibruktagande eller användning av en viss traktortyp av skäl som hänför sig till den bullernivå som föraren utsätts för, om denna bullernivå ligger inom följande gränsvärden:

90 dB(A) i överensstämmelse med bilaga I,

eller

86 dB(A) i överensstämmelse med bilaga II.

Artikel 3

I detta direktiv avses med förarhytt alla typer av påbyggnader bestående av styva, genomskinliga eller ogenomskinliga komponenter som helt omger föraren och som avskärmar honom från omgivningen och som kan hållas konstant stängda under arbetets gång.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det varken i säljpresentationen eller i reklamen förekommer någonting som tillskriver traktorerna bulleregenskaper på förarplatsen som de i själva verket inte har.

Artikel 5

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna I, II och III till den tekniska utvecklingen ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20.3 i direktiv 2003/37/EG.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Direktiv 77/311/EEG i dess lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga IV del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga IV del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 8

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  EUT C 120, 16.5.2008, s. 15.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 februari 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 25 juni 2009.

(3)  EGT L 105, 28.4.1977, s. 1.

(4)  Se bilaga IV del A.

(5)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.


BILAGA I

MÄTAPPARATUR, MÄTFÖRHÅLLANDEN OCH MÄTMETOD

1.   MÄTENHET OCH MÄTINSTRUMENT

1.1   Mätenhet

Bullernivån LA ska mätas i A-vägd dB, uttryckt i dB(A).

1.2   Mätapparatur

Bullernivån på förarplatsen ska mätas med ett sådant mätinstrument för mätning av ljudnivån som beskrivs i Internationella elektrotekniska kommissionens publikation nr 179/1965 första upplagan.

Om instrumentets utslag varierar, ska medelvärdet av de högsta värdena anges.

2.   MÄTFÖRHÅLLANDEN

Mätning ska ske under följande förhållanden:

2.1

Traktorn ska vara olastad, dvs. utan extra tillbehör, men ska ha kylarvätska, smörjmedel, full bränsletank, verktyg och förare. Denne får inte bära onormalt tjock klädsel, halsduk eller huvudbonad. Det får inte finnas något föremål på traktorn som kan tänkas ha störande inverkan på ljudnivån.

2.2

Däcken ska vara luftfyllda med det tryck som rekommenderas av traktortillverkaren. Motorn, kraftöverföringen och drivaxlarna ska vara uppe i normal arbetstemperatur och om traktorn är försedd med kylargardin så ska denna vara öppnad under hela tiden mätningarna pågår.

2.3

Extra utrustning som drivs av motorn eller med en egen motor, såsom vindrutetorkare, varmluftfläkt eller kraftuttag, får inte vara i arbete under mätningens gång, om detta kan inverka på ljudnivån. Utrustning som normalt arbetar samtidigt med motorn, såsom motorns kylfläkt, måste vara igång under mätningarna.

2.4

Provplatsen där mätningarna äger rum ska vara belägen i öppen och tillräckligt tyst omgivning. Som provplats lämpar sig t.ex. en öppen yta med 50 m radie, vars mittdel ska ha en radie på minst 20 m och vara praktiskt taget plan, eller ett plant område med en fast bana och en så jämn och gropfri yta som möjligt. Banan måste vara så ren och torr som möjligt (dvs. vara fri från grus, löv, snö osv.). Sluttningar och ojämnheter kan bara godtas om de variationer i ljudnivån de orsakar ligger inom mätapparaturens felmarginal.

2.5

Provbanans yta ska vara av sådan beskaffenhet att den inte medför alltför kraftiga ljud från däcken.

2.6

Vädret ska vara fint och torrt med ringa eller ingen vind.

Det buller på förarplatsen som orsakas av vinden eller andra ljudkällor måste ligga minst 10 dB(A) under traktorns bullernivå.

2.7

Om ett fordon används för mätningen, ska det bogseras eller köras på tillräckligt avstånd från traktorn för att undvika störningar. Under mätningarna får inget föremål eller reflekterande ytor som kan påverka mätningarna befinna sig närmare än 20 m vid sidan om provbanan eller närmare än 20 m framför eller bakom traktorn. Detta villkor kan anses vara uppfyllt om de variationer i bullernivån som orsakas därav håller sig inom felmarginalerna. Om inte, ska mätningarna avbrytas så länge störningarna pågår.

2.8

Samtliga mätningar i en viss serie ska utföras på samma provbana.

3.   MÄTMETOD

3.1

Mikrofonen ska i sidled vara placerad 250 mm från sätets mittplan på den sida där den högre bullernivån konstateras.

Mikrofonmembranet ska vara riktat framåt och mikrofonens mittpunkt ska befinna sig 790 mm ovanför och 150 mm framför sätets referenspunkt enligt beskrivning i bilaga III. Mikrofonen får inte utsättas för alltför starka vibrationer.

3.2

Den högsta ljudnivån i dB(A) ska bestämmas enligt följande:

3.2.1

Alla öppningar (såsom dörrar, fönster) i traktorer med sluten serietillverkad hytt ska vara stängda under den första mätomgången.

3.2.1.1

Under den andra mätomgången ska de lämnas öppna, förutsatt att de inte medför trafikfara när de är öppna, men upp- eller nedfällbara vindrutor ska hållas stängda hela tiden.

3.2.2

Bullernivån ska mätas med mätapparaturen inställd på ”slow” vid en belastning motsvarande det högsta ljudet med den växel ilagd som ger en hastighet framåt som ligger närmast 7,5 km/tim.

Gaspådraget ska vara helt öppet. Efter start utan belastning ska belastningen öka till dess att den maximala bullernivån uppnås. Varje gång belastningen ökar ska bullernivån få tid att stabilisera sig innan mätning sker.

3.2.3

Bullret ska mätas med mätinstrumentet inställt på ”slow” vid en belastning motsvarande det maximala ljudet med vilken annan växel som helst än den enligt 3.2.2, förutsatt att den uppmätta bullernivån ligger minst 1 dB(A) över den som uppmätts med växeln enligt 3.2.2.

Gaspådraget ska vara helt öppet. Efter start utan belastning ska belastningen öka till dess att den maximala bullernivån uppnås. Varje gång belastningen ökar ska bullernivån få tid att stabilisera sig innan mätning sker.

3.2.4

Bullret ska även mätas med obelastad traktor och i traktorns högsta avsedda hastighet.

3.3

I provningsrapporten ska redovisas bullernivåmätningar som utförts under följande förhållanden:

3.3.1

Med den växel som ger den hastighet som ligger närmast 7,5 km/tim.

3.3.2

Med vilken växel som helst, om villkoren enligt punkt 3.2.3 är uppfyllda.

3.3.3

I traktorns högsta avsedda hastighet.

4.   UTVÄRDERING

Mätresultaten enligt punkterna 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4 får inte överskrida de värden som anges i artikel 2.


BILAGA II

MÄTAPPARATUR, MÄTFÖRHÅLLANDEN OCH MÄTMETOD

1.   MÄTENHET OCH MÄTINSTRUMENT

1.1   Mätenhet

Ljudnivån LA ska mätas i A-vägd dB, uttryckt i dB(A).

1.2   Mätapparatur

Bullernivån på förarplatsen ska mätas med ett sådant mätinstrument för mätning av bullernivån som beskrivs i Internationella elektrotekniska kommissionens publikation nr 179/1965 första upplagan.

Om instrumentets utslag varierar, ska medelvärdet av de högsta värdena anges.

2.   MÄTFÖRHÅLLANDEN

Mätning ska ske under följande förhållanden:

2.1

Traktorn måste vara olastad, dvs. utan extra tillbehör, men ska vara försedd med kylarvätska, smörjmedel, full bränsletank, verktyg och förare. Denne får inte bära onormalt tjock klädsel, halsduk eller huvudbonad. Det får inte finnas något föremål på traktorn som kan tänkas ha störande inverkan på ljudnivån.

2.2

Däcken ska vara luftfyllda med det tryck som traktortillverkaren rekommenderar. Motor, kraftöverföring och drivaxlar ska vara uppe i normal arbetstemperatur och om traktorn är försedd med kylargardin, så ska denna vara helt öppnad.

2.3

Extra utrustning som drivs av motorn eller med en egen motor, såsom vindrutetorkare, varmluftfläkt eller kraftuttag, får inte vara i arbete under mätningens gång, om detta kan inverka på ljudnivån. Utrustning som normalt arbetar samtidigt med motorn, t.ex. motorns kylfläkt, ska vara igång under mätningarna.

2.4

Provplatsen där mätningarna äger rum ska vara belägen i öppen och tillräckligt tyst omgivning. Som provplats lämpar sig t.ex. en öppen yta med 50 m radie, vars mittdel ska ha en radie på minst 20 m och vara praktiskt taget plan, eller ett plant område med en fast bana och en så jämn och gropfri yta som möjligt. Banan ska vara så ren och torr som möjligt (dvs. vara fri från grus, löv, snö osv.). Sluttningar och ojämnheter kan bara godtas om de variationer i ljudnivån de orsakar ligger inom mätapparaturens felmarginal.

2.5

Provbanans yta ska vara av sådan beskaffenhet att den inte medför alltför kraftigt ljud från däcken.

2.6

Vädret ska vara fint och torrt med ringa eller ingen vind.

Bullret på förarplatsen som orsakas av vinden eller andra ljudkällor måste ligga minst 10 dB(A) under traktorns bullernivå.

2.7

Om ett fordon används för mätningen, ska det bogseras eller köras på tillräckligt avstånd från traktorn för att undvika störningar. Under mätningarna får inget föremål eller reflekterande ytor som kan påverka mätningarna befinna sig närmare än 20 m vid sidan om provbanan eller närmare än 20 m framför eller bakom traktorn. Detta villkor kan anses vara uppfyllt om de variationer i ljudnivån som orsakas därav håller sig inom felmarginalerna. Om inte, ska mätningarna avbrytas så länge störningarna pågår.

2.8

Samtliga mätningar i en viss serie ska utföras på samma provbana.

3.   MÄTMETOD

3.1

Mikrofonen ska i sidled vara placerad 250 mm från sätets mittplan på den sidan där den högre bullernivån konstateras.

Mikrofonmembranet ska vara riktat framåt och mikrofonens mittpunkt ska befinna sig 790 mm ovanför och 150 mm framför sätets referenspunkt enligt beskrivning i bilaga III. Mikrofonen får inte utsättas för alltför starka vibrationer.

3.2

Bullernivån ska bestämmas enligt följande:

3.2.1

Traktorn ska köras på provbanan minst tre gånger under minst 10 sekunder i samma hastighet.

3.2.2

Alla öppningar (såsom dörrar, fönster) i traktorer med sluten serietillverkad hytt ska vara stängda under den första mätomgången.

3.2.2.1

Under den andra mätomgången ska de vara öppna, förutsatt att de inte medför trafikfara när de är öppna, men upp- eller nedfällbara vindrutor ska hållas stängda.

3.2.3

Bullret ska mätas vid högsta varvtal med mätinstrumentet inställt på ”slow” med den växel som ger en hastighet närmast 7,5 km/tim vid ifrågavarande varvtal. Traktorn ska vara obelastad när mätningarna utförs.

4.   UTVÄRDERING

Mätresultaten enligt punkterna 3.2.2 och 3.2.3 får inte överskrida de värden som anges i artikel 2.


BILAGA III

BESTÄMNING AV FÖRARSÄTETS REFERENSPUNKT

1.   DEFINITION

1.1

Referenspunkten på förarsätet (S) ska vara en punkt som befinner sig i sätets centrala längsgående plan i skärningslinjen mellan den yta som tangerar ryggstödets nedre del och ett horisontellt plan. Detta horisontella plan skär i sin tur genom undersidan på sitsplattan 150 mm framför sätets referenspunkt.

2.   BESTÄMNING AV SÄTETS REFERENSPUNKT

2.1

Referenspunkten ska bestämmas med hjälp av en anordning som illustreras på bilderna 1 och 2 i tillägget till denna bilaga och som gör det möjligt att simulera tyngden av en förare på sätet.

2.2

Sätet ska vara inställt i vertikalinställningens mittläge, varvid denna inställning ska vara oberoende av den horisontella inställningen. För bestämning av mikrofonens placering enligt punkt 3 i bilagorna I och II ska sätet befinna sig vid eller så nära mittläget för den horisontella sätesinställningen som möjligt.

3.   BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

3.1

Anordningen enligt punkt 2.1 ska bestå av en sitsplatta och två ryggstödsplattor.

3.2

Den nedre ryggstödsplattan ska vara sammanfogad i området mellan sittbenet (A) och ländryggen (B), där leden (B) ska vara inställbar i höjdled (se bild 2).

4.   UPPSÄTTNING AV ANORDNINGEN

Anordningen ska sättas upp på följande sätt:

4.1

Anordningen ska placeras på sitsen.

4.2

Den ska sedan belastas med en kraft uppgående till 550 N i en punkt som befinner sig 50 mm framför leden (A), och de två ryggstödsplattorna ska pressas lätt mot ryggstödet och tangera detta.

4.3

Om det inte är möjligt att finna en bestämd tangentyta till ryggstödets nedre del, ska den nedre ryggstödsplattan i vertikalt läge tryckas lätt mot ryggstödet.

4.4

Om sätet är utrustat med en fjädring som är inställbar efter förarens vikt, ska fjädringen ställas in så att sätet befinner sig i en punkt mitt emellan dess båda ytterlägen.

Tillägg

Image

Image


BILAGA IV

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 7)

Rådets direktiv 77/311/EEG

(EGT L 105, 28.4.1977, s. 1)

 

Rådets direktiv 82/890/EEG

(EGT L 378, 31.12.1982, s. 45)

Endast vad gäller hänvisningen i artikel 1.1 till direktiv 77/311/EEG

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG

(EGT L 277, 10.10.1997, s. 24)

Endast vad gäller hänvisningen i artikel 1 första strecksatsen till direktiv 77/311/EEG

Kommissionens beslut 96/627/EG

(EGT L 282, 1.11.1996, s. 72)

 

Kommissionens beslut 2000/63/EG

(EGT L 22, 27.1.2000, s. 66)

 

Kommissionens direktiv 2006/26/EG

(EUT L 65, 7.3.2006, s. 22)

Endast artikel 2 och bilaga II

DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 7)

Rättsakt

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

77/311/EEG

1 oktober 1978

82/890/EEG

22 juni 1984

97/54/EG

22 september 1998

23 september 1998

96/627/EG

29 september 1999

2000/63/EG

30 september 2001

2006/26/EG

31 december 2006 (1)


(1)  Enligt artikel 5 i direktiv 2006/26/EG gäller följande:

”1.   Med verkan från och med den 1 januari 2007 får medlemsstaterna inte, avseende fordon som överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,

b)

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett sådant fordon.

2.   Med verkan från och med den 1 juli 2007 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre bevilja EG-typgodkännande,

b)

vägra bevilja nationellt typgodkännande.

3.   Med verkan från och med den 1 juli 2009 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i överensstämmelse med direktiv 2003/37/EG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1.

b)

vägra registrering, försäljning och ibruktagande av sådana nya fordon.”


BILAGA V

Jämförelsetabell

Direktiv 77/311/EEG

Direktiv 2006/26/EG

Detta direktiv

Artikel 1

 

Artikel 1

Artikel 2.1 första stycket

 

Artikel 2.1 och 2.4

Artikel 2.1 andra stycket

 

Artikel 2.2

 

 

Artikel 5.2

Artikel 2.2

 

Artikel 5.3

Artikel 2.3

Artiklarna 3, 4 och 5

 

Artiklarna 3, 4 och 5

Artikel 6.1

 

Artikel 6.2

 

Artikel 6

 

Artikel 7

 

Artikel 8

Artikel 7

 

Artikel 9

Bilaga I

 

Bilaga I

Bilaga II

 

Bilaga II

Bilaga III

 

Bilaga III

 

Bilaga IV

 

Bilaga V