30.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 198/20


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EG

av den 13 juli 2009

om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 93/94/EEG av den 29 oktober 1993 om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Direktiv 93/94/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som föreskrivs i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, ersatt med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (5), och direktivet fastställer tekniska föreskrifter för utformning och konstruktion av två- och trehjuliga motorfordon i fråga om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten. Dessa tekniska föreskrifter gäller tillnärmning av medlemsstaternas lagar i syfte att det förfarande för EG-typgodkännande som föreskrivs i direktiv 2002/24/EG ska kunna tillämpas för varje typ av fordon. Bestämmelserna i direktiv 2002/24/EG om system, komponenter och separata tekniska enheter för fordon gäller därför för det här direktivet.

(3)

Syftet med detta direktiv är inte att harmonisera dimensionerna på de registreringsskyltar som används i medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör därför se till att utskjutande registreringsskyltar inte utgör någon fara för användarna, dock utan att detta medför att fordonets konstruktion måste ändras.

(4)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter i fråga om de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv innehåller bestämmelser för monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på alla typer av motorfordon som definieras i artikel 1 i direktiv 2002/24/EG.

Artikel 2

Förfarandet för beviljande av EG-typgodkännande vad avser monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på typer av två- och trehjuliga motorfordon och de villkor som styr sådana fordons fria rörlighet ska överensstämma med vad som anges i kapitlen II och III i direktiv 2002/24/EG.

Artikel 3

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilaga I till den tekniska utvecklingen ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 i direktiv 2000/24/EG.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna får inte, av skäl som hänför sig till monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten,

vägra att bevilja EG-typgodkännande av en typ av två- och trehjuliga motorfordon, eller

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av två- och trehjuliga motorfordon.

om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten uppfyller kraven i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska vägra att bevilja EG-typgodkännande av varje typ av två- och trehjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten, om kraven i detta direktiv inte har uppfyllts.

3.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Direktiv 93/94/EEG i dess lydelse enligt det direktiv som anges i bilaga II del A ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  EUT C 324, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 25 september 2007 (EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 66) och rådets beslut av den 22 juni 2009.

(3)  EGT L 311, 14.12.1993, s. 83.

(4)  Se bilaga II, del A.

(5)  EGT L 124, 9.5.2002, s. 1.


BILAGA I

1.   DIMENSIONER

Dimensionerna på platsen för montering av den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (1) är följande:

1.1   Mopeder och lätta fyrhjuliga fordon utan kaross

1.1.1

Bredd: 100 mm

1.1.2

Höjd: 175 mm

eller

1.1.3

Bredd: 145 mm

1.1.4

Höjd: 125 mm

1.2   Motorcyklar, trehjuliga fordon med en maximal effekt på upp till 15 kW och fyrhjuliga fordon, utom lätta fyrhjulingar, utan kaross

1.2.1

Bredd: 280 mm

1.2.2

Höjd: 210 mm

1.3   Trehjuliga fordon med en maximal effekt på mer än 15 kW, lätta fyrhjuliga fordon som är utrustade med kaross och andra fyrhjuliga fordon som är utrustade med kaross

1.3.1

De bestämmelser för personbilar som föreskrivs i rådets direktiv 70/222/EEG (2) ska tillämpas.

2.   PLATS FÖR MONTERING

2.1.

Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten ska vara belägen på fordonets bakre del på ett sådant sätt att

2.1.1

skylten kan sättas inom de längsgående plan som går genom fordonets yttre konturer.

3.   LUTNING

3.1

Den bakre registreringsskylten

3.1.1

ska sitta vinkelrätt mot fordonets längsgående mittplan,

3.1.2

får sitta lodrätt i högst 30° lutning när fordonet är olastat och stödplåten för registreringsnumret är vänd uppåt,

3.1.3

får sitta lodrätt i högst 15° lutning när fordonet är olastat och stödplåten för registreringsnumret är vänd nedåt.

4.   HÖGSTA HÖJD

4.1

Ingen punkt på monteringsplatsen för registreringsplåten får vara mer än 1,5 meter över marken när fordonet är olastat.

5.   MINSTA HÖJD

5.1

Ingen punkt på monteringsplatsen för registreringsplåten får vara mindre än 0,2 meter över marken eller mindre än hjulradien över marken, om denna är mindre än 0,2 meter, när fordonet är olastat.

6.   GEOMETRISK SYNBARHET

6.1

Monteringsplatsen ska vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av två tvåplansvinklar: den ena med en horisontell kant som bestäms av de två plan som går genom de övre och lägre horisontella kanterna på monteringsplatsen på plåten vars vinklar i förhållande till horisontalen visas i figur 1; den andra med en märkbar vertikal kant som bestäms av två plan som går genom vardera sidan på plåten vars vinklar i förhållande till fordonets längsgående mittplan visas i figur 2.

Image Image


(1)  I fråga om mopeder gäller detta alla typer av registreringsskylt och/eller identifieringsskylt.

(2)  EGT L 76, 6.4.1970, s. 25.

Tillägg 1

Informationsdokument avseende monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på ett två- eller trehjuligt motorfordon

(ska bifogas ansökan om EG-typgodkännande om den inte skickas in samtidigt med ansökan om EG-typgodkännande av fordonet)

Löpnummer (tilldelas av den sökande):

Ansökan om EG-typgodkännande avseende monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på ett två- eller trehjuligt motorfordon ska innehålla de uppgifter som nämns under följande punkter i del 1 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2002/24/EG:

0.1

0.2

0.4–0.6

2.2

2.2.1

9.6

9.6.1

Tillägg 2

EG-typgodkännandeintyg för komponent vad avser monteringsplatsen på den bakre registreringsplåten på två- och trehjuliga motorfordon

MALL

Rapport nr … utfärdad av den tekniska tjänsten … datum …

EG-typgodkännande av komponent nr: … Utvidgning nr: …

1.

Varumärke eller fordonsnamn:…

2.

Fordonstyp:…

3.

Tillverkarens namn och adress:…

4.

Namn och adress till tillverkarens representant (om sådan finns):…

5.

Datum för inlämnande av fordonet till provning:…

6.

EG-typgodkännande av komponent beviljas/vägras (1).

7.

Ort: …

8.

Datum: …

9.

Underskrift:…


(1)  Stryk det som inte är tillämpligt.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och dess senare ändringar

(som det hänvisas till i artikel 5)

Rådets direktiv 93/94/EEG

(EGT L 311, 14.12.1993, s. 83)

Kommissionens direktiv 1999/26/EG

(EGT L 118, 6.5.1999, s. 32)

DEL B

Förteckning över tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 5)

Direktiv

Tidsfrist för genomförande

Datum för tillämpning

93/94/EEG

30 april 1995

1 november 1995 (1)

1999/26/EG

31 december 1999

1 januari 2000 (2)


(1)  I överensstämmelse med artikel 4 i direktiv 93/94/EEG:

”Från och med den [1 maj 1995] får medlemsstaterna inte av skäl som hänför sig till monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten förbjuda att fordon som uppfyller kraven i detta direktiv tas i bruk för första gången.”

(2)  I överensstämmelse med artikel 2 i direktiv 1999/26/EG:

”1.   Från och med den 1 januari 2000 får medlemsstaterna inte, av skäl som hänför sig till monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten,

vägra att bevilja EG-typgodkännande av en typ av två- och trehjuliga motorfordon, eller

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av två- och trehjuliga motorfordon,

om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten uppfyller kraven i direktiv 93/94/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

2.   Från och med den 1 juli 2000 ska medlemsstaterna vägra att bevilja EG-typgodkännande av någon typ av två- och trehjuliga motorfordon, av skäl som hänför sig till monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten, om kraven i direktiv 93/94/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, inte har uppfyllts.”


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 93/94/EEG

Direktiv 1999/26/EG

Detta direktiv

Artiklarna 1, 2 och 3

 

Artiklarna 1, 2 och 3

 

Artikel 2.1

Artikel 4.1

 

Artikel 2.2

Artikel 4.2

Artikel 4.1

 

Artikel 4.2

 

Artikel 4.3

 

Artikel 5

 

Artikel 6

Artikel 5

 

Artikel 7

Bilaga

 

Bilaga I

 

Bilaga II

 

Bilaga III