9.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 116/18


RÅDETS DIREKTIV 2009/47/EG

av den 5 maj 2009

om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller reducerade mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (3) tillåter medlemsstaterna att tillämpa en eller två reducerade skattesatser som inte får understiga 5 % och som endast gäller för en begränsad förteckning över leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster.

(2)

I sitt meddelande om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt som förelades Europaparlamentet och rådet 2007 slås det fast att reducerade mervärdesskattesatser som tillämpas på lokalt tillhandahållna tjänster inte utgör något reellt problem för en väl fungerande inre marknad, utan under vissa förutsättningar kan få positiva effekter för sysselsättningen och kampen mot den informella ekonomin. Medlemsstater bör därför ges möjlighet att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser för de arbetskraftsintensiva tjänster som omfattas av tillfälliga bestämmelser, vilka upphör att gälla i slutet av 2010, samt restaurang- och cateringtjänster.

(3)

När det gäller tillhandahållande av alkoholhaltiga och/eller alkoholfria drycker i samband med restaurang- och cateringtjänster kan det vara motiverat att föreskriva en annorlunda behandling av dessa drycker än den behandling som föreskrivs i samband med tillhandahållande av livsmedel, och det är därför lämpligt att uttryckligen föreskriva att en medlemsstat får innefatta eller undanta tillhandahållande av alkoholhaltiga och/eller alkoholfria drycker när de tillämpar en reducerad skattesats för tillhandahållande av restaurang- och cateringtjänster enligt bilaga III till direktiv 2006/112/EG.

(4)

Direktiv 2006/112/EG bör dessutom ändras så att reducerade skattesatser eller ett undantag kan tillämpas under vissa klart angivna omständigheter av sociala skäl eller hälsoskäl, och så att hänvisningen till ”böcker” i bilaga III kan klargöras och uppdateras för att följa den tekniska utvecklingen.

(5)

Innehållet i vissa bestämmelser i direktiv 2006/112/EG som rör nuvarande undantag och förteckningen i bilaga IV kommer att omfattas av förteckningen över leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster på vilka en reducerad skattesats får tillämpas på grundval av detta direktiv. Dessa bestämmelser och artikel IV till direktiv 2006/112/EG bör av tydlighetsskäl utgå.

(6)

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt att offentliggöra dessa tabeller.

(7)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 104a

Cypern får tillämpa den ena av de två reducerade skattesatser som avses i artikel 98 på leverans av gasol (LPG) i tuber.”

2.

Artikel 105 ska ersättas med följande:

”Artikel 105

1.   Portugal får tillämpa den ena av de två reducerade skattesatser som avses i artikel 98 på broavgifter i Lissabonområdet.

2.   Portugal får för transaktioner som utförs i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira och för direkt import till dessa regioner tillämpa lägre skattesatser än dem som gäller på fastlandet.”

3.

I avdelning VIII ska kapitel 3 utgå.

4.

Följande led ska läggas till i artikel 111 med verkan från och med den 1 januari 2011:

”c)

Av Malta, på leveranser av livsmedel och läkemedel.”

5.

I artikel 114.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Vidare får de medlemsstater som avses i första stycket tillämpa en sådan skattesats på barnkläder och barnskor samt bostäder.”

6.

Artikel 115 ska ersättas med följande:

”Artikel 115

De medlemsstater som den 1 januari 1991 tillämpade en reducerad skattesats på barnkläder, barnskor eller bostäder får fortsätta att tillämpa den skattesatsen på leverans av sådana varor eller tillhandahållande av sådana tjänster.”

7.

Artikel 116 ska utgå.

8.

Artikel 117.1 ska utgå.

9.

Artikel 125.2 ska utgå.

10.

Artikel 127 ska utgå från och med den 1 januari 2011.

11.

Artikel 128.2 ska utgå.

12.

Artikel 129.1 ska utgå.

13.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

14.

Bilaga IV ska utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska till kommissionen genast översända texten till de lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den första dagen i den första månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 maj 2009.

På rådets vägnar

M. KALOUSEK

Ordförande


(1)  Yttrande av den 19 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.


BILAGA

Bilaga III till direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker på alla typer av fysiska bärare (inbegripet broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande förteckningar), dagstidningar och tidskrifter förutom sådana som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.”;

2.

Följande punkter ska införas:

”10a

Renovering och reparation av privata bostäder, dock ej material som utgör en betydande del av den tillhandahållna tjänstens värde.

10b

Fönsterputsning och städning i privata hushåll.”;

3.

Följande punkt ska införas:

”12a

Restaurang- och cateringtjänster, varvid tillhandahållande av (alkoholhaltiga och/eller alkoholfria) drycker får undantas.”

4.

Följande punkter ska läggas till:

”19.

Mindre reparationer av cyklar, skor och lädervaror, kläder och hushållslinne (inbegripet lagning och ändring).

20.

Hemtjänster såsom hemhjälp och vård av barn, gamla, sjuka eller personer med funktionshinder.

21.

Frisörverksamhet.”.