17.2.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/53


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2009/133/GUSP

av den 16 februari 2009

om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 februari 2006 antog rådet gemensam åtgärd 2006/121/Gusp (1) om utnämning av Peter SEMNEBY till Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien.

(2)

Den 18 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/132/Gusp (2) om ändring och förlängning av uppdraget för den särskilda representanten till och med den 28 februari 2009.

(3)

På grundval av en översyn av gemensam åtgärd 2008/132/Gusp bör den särskilda representantens uppdrag förlängas med en ytterligare tolvmånadersperiod.

(4)

Den särskilda representanten kommer att genomföra sitt uppdrag i en situation som kan förvärras och inverka menligt på de mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som anges i artikel 11 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska unionens särskilda representant

Peter SEMNEBYs uppdrag som Europeiska unionens särskilda representant för Sydkaukasien förlängs härmed till och med den 28 februari 2010.

Artikel 2

Politiskt mål

1.   Den särskilda representantens uppdrag ska grundas på Europeiska unionens politiska mål för Sydkaukasien. Dessa mål innefattar följande:

a)

Att bistå Armenien, Azerbajdzjan och Georgien i genomförandet av politiska och ekonomiska reformer, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, demokratisering, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning, utveckling och fattigdomsminskning.

b)

Att, i enlighet med befintliga mekanismer, förebygga konflikter i regionen och bidra till en fredlig lösning på konflikter, bl.a. genom att främja flyktingars och internflyktingars återvändande.

c)

Att på ett konstruktivt sätt upprätta kontakter med de viktigaste berörda aktörerna i regionen.

d)

Att främja och stödja ytterligare samarbete mellan regionens stater, särskilt mellan staterna i Sydkaukasien, bl.a. i ekonomiska frågor samt i energi- och transportfrågor.

e)

Att öka Europeiska unionens effektivitet och synlighet i regionen.

2.   Den särskilda representanten ska stödja generalsekreterarens/den höge representantens arbete i området.

Artikel 3

Uppdrag

För att kunna uppnå de politiska målen ska den särskilda representanten ha i uppdrag att

a)

utveckla kontakter med regeringar, parlament, domstolsväsen och det civila samhället i regionen,

b)

verka för att Armenien, Azerbajdzjan och Georgien samarbetar i regionala frågor av gemensamt intresse, t.ex. gemensamma säkerhetshot, kampen mot terrorism, olaglig handel och organiserad brottslighet,

c)

medverka till förebyggande av konflikter och bidra till att skapa förutsättningar för framsteg med konfliktlösning, bl.a. genom rekommendationer till åtgärder som rör det civila samhället och återuppbyggnad av territorierna, utan att det påverkar kommissionens ansvarsområden enligt EG-fördraget,

d)

bidra till konfliktlösning och underlätta lösningarnas genomförande i nära samordning med Förenta nationernas generalsekreterare och dennes särskilda representant för Georgien, gruppen Förenta nationernas generalsekreterares vänner för Georgien, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och dess Minskgrupp samt konfliktlösningsmekanismen för Sydossetien,

e)

ge vägledning om lokala politiska förhållanden till uppdragschefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia),

f)

intensifiera Europeiska unionens dialog om regionen med de viktigaste berörda aktörerna,

g)

bistå rådet med att vidareutveckla en övergripande politik i förhållande till Sydkaukasien,

h)

med hjälp av en stödgrupp

förse Europeiska unionen med rapporter och en fortlöpande bedömning av situationen vid gränsen,

underlätta förtroendeskapandet mellan Georgien och Ryska federationen och därigenom säkerställa ett effektivt samarbete och goda förbindelser med alla berörda aktörer,

upprätta i sammanhanget betydelsefulla kontakter i konfliktområdena och därigenom göra det möjligt för staben att bidra till förtroendeskapandet och att bedöma frågor som rör gränssituationen i dessa områden, efter det att mandat överenskommits med den georgiska regeringen och samråd hållits med alla berörda parter (med undantag av operativ fältverksamhet i Abchazien och Sydossetien),

bistå den georgiska gränspolisen och andra relevanta statliga institutioner i Tbilisi vid genomförandet av den övergripande strategin för integrerad gränsförvaltning,

arbeta tillsammans med de georgiska myndigheterna för att förbättra förbindelserna mellan Tbilisi och gränsen, och därvid också utöva mentorskap; detta ska ske genom kontakter och ett nära samarbete med alla nivåer i ledningsstrukturen mellan Tbilisi och gränsen (med undantag av operativ fältverksamhet i Abchazien och Sydossetien),

i)

bidra till genomförandet av EU:s politik för mänskliga rättigheter och EU:s riktlinjer för mänskliga rättigheter, särskilt vad avser barn och kvinnor i konfliktdrabbade områden, framför allt genom att övervaka och bemöta utvecklingen i detta avseende.

Artikel 4

Uppdragets genomförande

1.   Den särskilda representanten ska ansvara för genomförandet av uppdraget under ledning av och med stöd av operativa riktlinjer från generalsekreteraren/den höge representanten.

2.   Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) ska upprätthålla en privilegierad förbindelse med den särskilda representanten och vara den främsta kontaktpunkten med rådet. Kusp ska tillhandahålla strategisk ledning och politiska riktlinjer till den särskilda representanten inom ramen för uppdraget.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansiella referensbelopp som anslagits för att täcka utgifterna i samband med den särskilda representantens uppdrag för perioden 1 mars 2009–28 februari 2010 ska vara 2 510 000 EUR.

2.   De utgifter som ska finansieras med det belopp som fastställs i punkt 1 ska vara stödberättigande från och med den 1 mars 2009. Utgifterna ska förvaltas i enlighet med de förfaranden och regler som gäller för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.   Förvaltningen av utgifterna ska regleras genom ett avtal mellan den särskilda representanten och kommissionen. Den särskilda representanten ska ansvara för alla utgifter inför kommissionen.

Artikel 6

Stabens inrättande och sammansättning

1.   Inom ramen för uppdraget och de ekonomiska medel som ställts till förfogande, ska den särskilda representanten ansvara för inrättandet av sin stab, i samråd med ordförandeskapet, som därvid ska bistås av generalsekreteraren/den höge representanten, och i fullt samförstånd med kommissionen. Staben ska inbegripa experter på särskilda policyfrågor enligt uppdragets krav. Den särskilda representanten ska informera generalsekreteraren/den höge representanten, ordförandeskapet och kommissionen om stabens sammansättning.

2.   Medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner kan föreslå att personal ska utstationeras för att arbeta tillsammans med den särskilda representanten. Lönen till personal som utstationeras av en medlemsstat eller en av EU:s institutioner till den särskilda representanten, ska betalas av den medlemsstat eller den av EU:s institutioner som berörs. Experter som utstationeras av medlemsstaterna till rådets generalsekretariat får också placeras hos den särskilda representanten. Internationell kontraktsanställd personal ska vara medborgare i en EU-medlemsstat.

3.   All utstationerad personal ska lyda administrativt under den utsändande medlemsstaten eller EU-institutionen och genomföra sina uppgifter och verka till förmån för den särskilda representantens uppdrag.

Artikel 7

Privilegier och immunitet för den särskilda representanten och dennes personal

Privilegier, immunitet och andra garantier som är nödvändiga för att den särskilda representanten och medlemmarna av hans personal utan hinder ska kunna fullfölja sitt uppdrag, ska vid behov fastställas i en överenskommelse med värdparten/värdparterna. Medlemsstaterna och kommissionen ska lämna nödvändigt stöd för detta ändamål.

Artikel 8

Säkerheten för sekretessbelagda EU-uppgifter

Den särskilda representanten och hans personal ska respektera de principer och miniminormer för säkerhet som fastställs i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets säkerhetsbestämmelser (3), särskilt när de hanterar sekretessbelagda EU-uppgifter.

Artikel 9

Tillgång till information och logistiskt stöd

1.   Medlemsstaterna, kommissionen och rådets generalsekretariat ska se till att den särskilda representanten får tillgång till all information av betydelse.

2.   Ordförandeskapet, kommissionen och/eller medlemsstaterna ska vid behov tillhandahålla logistiskt stöd i området.

Artikel 10

Säkerhet

Den särskilda representanten ska, i enlighet med EU:s säkerhetsstrategi för personal som utstationeras utanför EU i en operativ insats enligt avdelning V i fördraget, vidta alla åtgärder som rimligen kan genomföras, i överensstämmelse med sitt uppdrag och med hänsyn till säkerhetssituationen i sitt geografiska ansvarsområde, för säkerheten för all den personal som lyder direkt under honom, särskilt genom att

a)

upprätta en uppdragsspecifik säkerhetsplan på grundval av riktlinjer från rådets generalsekretariat, inbegripet uppdragsspecifika fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga säkerhetsåtgärder, som styr hanteringen av en säker personalförflyttning till och inom uppdragsområdet samt hanteringen av säkerhetstillbud och inbegripet en beredskaps- och evakueringsplan för uppdraget,

b)

se till att all personal som utplaceras utanför EU är högriskförsäkrad i enlighet med vad som krävs för förhållandena i uppdragsområdet,

c)

se till att alla medlemmarna av hans stab som ska utstationeras utanför EU, inbegripet lokalt kontraktsanställd personal, har genomgått lämplig säkerhetsutbildning före eller vid ankomsten till uppdragsområdet, grundad på den riskklassificering som rådets generalsekretariat har tilldelat uppdragsområdet,

d)

se till att alla överenskomna rekommendationer som framförs i samband med regelbundna säkerhetsbedömningar genomförs samt lämna skriftliga rapporter om genomförandet av dem och om andra säkerhetsfrågor inom ramen för halvtidsrapporterna och rapporterna om genomförandet av uppdraget till generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen.

Artikel 11

Rapportering

Den särskilda representanten ska regelbundet lämna muntliga och skriftliga rapporter till generalsekreteraren/den höge representanten och Kusp. Den särskilda representanten ska också vid behov rapportera till arbetsgrupperna. Regelbundna skriftliga rapporter ska spridas via Coreunätet. På rekommendation av generalsekreteraren/den höge representanten eller Kusp kan den särskilda representanten avge rapporter till rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser).

Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för EU:s övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla EU-instrument på fältet fungerar enhetligt för att uppnå EU:s politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med ordförandeskapets och kommissionens verksamhet samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området, i synnerhet den särskilda representanten för krisen i Georgien med beaktande av de särskilda målen för den senares uppdrag. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och medlemsstaternas beskickningschefer. De ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge vägledning om lokala politiska förhållanden till uppdragschefen för EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia). Den särskilda representanten och den civila operationschefen ska samråda vid behov. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.

Artikel 13

Översyn

Genomförandet av denna gemensamma åtgärd och dess samstämmighet med andra insatser från Europeiska unionen i området ska regelbundet ses över. Den särskilda representanten ska lägga fram en lägesrapport före utgången av juni 2009, och en övergripande rapport om genomförandet av uppdraget senast i mitten av november 2009, för generalsekreteraren/den höge representanten, rådet och kommissionen. Rapporterna ska utgöra underlag för de berörda arbetsgruppernas och Kusps utvärdering av denna gemensamma åtgärd. Inom ramen för de övergripande prioriteringarna för utplacering ska generalsekreteraren/den höge representanten lämna rekommendationer till Kusp avseende rådets beslut om förlängning, ändring eller upphörande av uppdraget.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 15

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 16 februari 2009.

På rådets vägnar

O. LIŠKA

Ordförande


(1)  EUT L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  EUT L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.