10.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 oktober 2009

om ekonomiskt bidrag från gemenskapen till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske 2009

[delgivet med nr K(2009) 7592]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga)

(2009/746/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete (1), särskilt artikel 21, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har överlämnat sina program för fiskerikontroll för 2009 till kommissionen, tillsammans med ansökningar om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för utgifter i samband med genomförandet av projekt inom ramen för programmen.

(2)

Ansökningar om åtgärder enligt artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006 kan berättiga till stöd från gemenskapen.

(3)

Ansökningar om gemenskapsfinansiering måste följa reglerna i kommissionens förordning (EG) nr 391/2007 (2).

(4)

Det är lämpligt att fastställa upp till vilka belopp och till vilken nivå som gemenskapens ekonomiska bidrag får beviljas, inom de gränser som fastställs i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006, samt villkoren för beviljande av sådana bidrag.

(5)

För att uppmuntra till investering i sådana åtgärder som kommissionen prioriterar, och mot bakgrund av finanskrisens negativa effekter på medlemsstaternas budgetar, bör utgifter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem, kontrollsystem för fartyg (VMS) samt för förhindrande av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) omfattas av en hög medfinansieringsnivå inom de gränser som fastställs i artikel 15 i förordning (EG) nr 861/2006.

(6)

För att berättiga till bidrag bör automatisk utrustning för lokalisering uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg (3).

(7)

För att bidraget ska kunna utgå bör elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning på fiskefartyg uppfylla kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG) nr 1566/2007 (4).

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta beslut gäller ekonomiskt bidrag från gemenskapen för 2009 till medlemsstaterna för utgifter under 2009 för införandet av övervaknings- och kontrollsystem inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, enligt artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006. I detta beslut fastställs gemenskapens bidrag till varje medlemsstat, nivån på gemenskapens ekonomiska bidrag och de villkor på vilka bidraget får beviljas.

Artikel 2

Avslutande av utestående åtaganden

Alla utbetalningar för vilka ersättning krävs ska göras av den berörda medlemsstaten senast den 30 juni 2013. Utbetalningar som görs av en medlemsstat efter det datumet ska inte berättiga till ersättning. Oanvända budgetanslag i samband med detta beslut ska frigöras senast den 31 december 2014.

Artikel 3

Ny teknik och it-nät

1.   Utgifter för inköp och installation av datorteknik och tekniskt stöd för denna samt upprättande av it-nät för att möjliggöra effektivt och säkert datautbyte i samband med kontroll och övervakning av fisket ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna inom ramen för de belopp som anges i bilaga I.

2.   För utgifter enligt bilaga I som avser kontrollsystem för fartyg (VMS), elektroniska registrerings- och rapporteringssystem eller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske ska den medfinansieringsnivå som avses i punkt 1 vara 95 %.

Artikel 4

Automatisk utrustning för lokalisering

1.   Utgifter för inköp och installation på fiskefartyg av automatisk utrustning för lokalisering som gör att ett centrum för fiskerikontroll kan övervaka fartyg på avstånd med hjälp av ett VMS ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 95 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga II.

2.   Det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska vara begränsat till 1 500 euro per fartyg.

3.   För att det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska kunna utgå ska den automatiska utrustningen för lokalisering uppfylla kraven i förordning (EG) nr 2244/2003.

Artikel 5

Elektroniska registrerings- och rapporteringssystem

Utgifter för utveckling, inköp och installation av komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem, och tekniskt stöd för dem, för att möjliggöra effektivt och säkert datautbyte i samband med kontroll och övervakning av fisket ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 95 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga III.

Artikel 6

Elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning

1.   Utgifter för inköp och installation på fiskefartyg av elektronisk registrerings- och rapporteringsutrustning som gör att fartyg kan registrera och rapportera elektroniskt till ett centrum för fiskerikontroll ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 95 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga IV.

2.   Det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 ska, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, vara begränsat till 4 500 euro per fartyg.

3.   För att ekonomiskt bidrag ska kunna utgå ska den elektroniska registrerings- och rapporteringsutrustningen uppfylla kraven i förordning (EG) nr 1077/2008.

4.   För utrustning som innehåller både funktioner för elektronisk registrering och rapportering och för VMS, och som uppfyller kraven i förordningarna (EG) nr 2244/2003 och (EG) nr 1077/2008, ska det ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 vara begränsat till 6 000 euro.

Artikel 7

Pilotprojekt

Utgifter för pilotprojekt som gäller ny kontrollteknik ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 95 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga V.

Artikel 8

Utbildnings- och utbytesprogram

Utgifter för utbildnings- och utbytesprogram för offentliganställda tjänstemän som ansvarar för kontroll och övervakning på fiskeområdet ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VI.

Artikel 9

Pilotprojekt för inspektion och observation

Utgifter för pilotprojekt för inspektion och observation ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VII.

Artikel 10

Bedömning av utgifter

Utgifter för införande av ett system för bedömning av utgifter för kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga VIII.

Artikel 11

Initiativ för att öka medvetenheten om den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser

Utgifter för initiativ som med hjälp av bland annat seminarier och media syftar till att öka medvetenheten hos fiskare och andra aktörer, såsom inspektörer, allmänna åklagare och domare, liksom hos allmänheten, om behovet av att bekämpa oansvarigt och olagligt fiske och om genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser ska berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 75 % av de stödberättigande utgifterna, inom ramen för de belopp som anges i bilaga IX.

Artikel 12

Fartyg och flygplan för fiskerikontroll

1.   Utgifter för inköp och modernisering av fartyg och flygplan för den inspektion och övervakning av fisket som genomförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter ska, inom ramen för de belopp som anges i bilaga X, berättiga till ett ekonomiskt bidrag på 50 % av medlemsstaternas stödberättigande utgifter.

2.   Det ekonomiska bidrag som anges för varje medlemsstat i bilaga X är beräknat på grundval av de berörda fartygens och flygplanens användning för inspektion och övervakning som procentandel av deras totala årliga aktivitet, enligt uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 13

Högsta totala bidrag från gemenskapen per medlemsstat

De totala planerade utgifterna per medlemsstat, den stödberättigande andelen därav, och högsta totala bidrag från gemenskapen per medlemsstat för de åtgärder som avses i artiklarna 3–12 är följande:

(euro)

Medlemsstat

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Belgien

805 000

805 000

764 750

Bulgarien

352 000

362 000

282 250

Danmark

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Tyskland

222 000

278 000

220 000

Estland

706 000

706 000

645 500

Irland

120 000

90 000

45 000

Grekland

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanien

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Frankrike

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Italien

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litauen

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Nederländerna

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polen

497 713

468 713

416 479

Portugal

783 500

759 250

629 038

Rumänien

80 000

80 000

62 500

Finland

920 000

820 000

659 750

Sverige

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Förenade kungariket

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Totalt

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Litauen, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Finland, Konungariket Sverige och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 9 oktober 2009.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 97, 12.4.2007, s. 30.

(3)  EUT L 333, 20.12.2003, s. 17.

(4)  EUT L 295, 4.11.2008, s. 3.


BILAGA I

NY TEKNIK OCH IT-NÄT

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Bulgarien:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Delsumma

140 000

150 000

117 750

Danmark:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Delsumma

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Tyskland:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Delsumma

106 000

162 000

121 500

Estland:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Delsumma

650 000

650 000

595 000

Irland:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Delsumma

90 000

60 000

30 000

Grekland:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Delsumma

1 710 000

368 000

64 400

Spanien:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Delsumma

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Frankrike:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Delsumma

803 500

660 000

330 000

Italien:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Delsumma

220 000

55 000

27 500

Litauen:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Delsumma

27 000

27 000

25 650

Nederländerna:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Delsumma

625 000

595 000

565 250

Polen:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Delsumma

133 000

104 000

70 000

Portugal:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Delsumma

478 000

453 750

338 813

Rumänien:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Delsumma

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Delsumma

235 000

235 000

117 500

Sverige:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Delsumma

525 000

525 000

453 750

Förenade kungariket:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Delsumma

335 348

306 991

211 499

Totalt

10 472 451

8 648 885

6 252 408


BILAGA II

AUTOMATISK UTRUSTNING FÖR LOKALISERING

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Spanien:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Delsumma

179 656

179 656

130 174

Frankrike:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Delsumma

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Delsumma

22 000

22 000

7 500

Totalt

1 524 656

1 524 656

578 674


BILAGA III

ELEKTRONISKA REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSSYSTEM

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Belgien:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Delsumma

580 000

580 000

551 000

Bulgarien:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Delsumma

105 000

105 000

99 750

Danmark:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Delsumma

268 352

268 352

254 935

Spanien:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Delsumma

356 059

348 628

331 199

Litauen:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Delsumma

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Delsumma

199 975

199 975

189 977

Nederländerna:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Delsumma

240 000

240 000

228 000

Polen:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Delsumma

169 713

169 713

161 229

Portugal:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Delsumma

305 500

305 500

290 225

Finland:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Delsumma

550 000

550 000

522 500

Sverige:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Delsumma

300 000

300 000

285 000

Totalt

3 427 599

3 420 168

3 249 165


BILAGA IV

ELEKTRONISK REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSUTRUSTNING

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Belgien:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Delsumma

225 000

225 000

213 750

Danmark:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Delsumma

134 176

134 176

127 468

Tyskland:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Delsumma

90 000

90 000

85 500

Estland:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Delsumma

50 000

50 000

47 500

Grekland:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Delsumma

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanien:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Delsumma

2 000 000

0

0

Frankrike:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Delsumma

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Delsumma

763 200

763 200

715 500

Nederländerna:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Delsumma

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polen:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Delsumma

195 000

195 000

185 250

Rumänien:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Delsumma

50 000

50 000

47 500

Sverige:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Delsumma

500 000

500 000

475 000

Förenade kungariket:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Delsumma

418 896

418 896

397 952

Totalt

13 961 272

11 961 272

8 365 170


BILAGA V

PILOTPROJEKT

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Bulgarien:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Delsumma

25 000

25 000

23 750

Spanien:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Delsumma

96 887

96 887

92 043

Sverige:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Delsumma

240 000

240 000

228 000

Totalt

361 887

361 887

343 793


BILAGA VI

UTBILDNINGS- OCH UTBYTESPROGRAM

(euro)

Medlemsstat och projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Bulgarien:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Delsumma

70 000

70 000

35 000

Tyskland:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Delsumma

26 000

26 000

13 000

Estland:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Delsumma

6 000

6 000

3 000

Irland:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Delsumma

30 000

30 000

15 000

Spanien:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Delsumma

118 610

118 610

59 305

Frankrike:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Delsumma

115 000

115 000

57 500

Italien:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Delsumma

8 149 925

936 340

468 170

Litauen:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Delsumma

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Delsumma

18 300

18 300

9 150

Nederländerna:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Delsumma

115 000

115 000

57 500

Finland:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Delsumma

30 000

30 000

15 000

Sverige:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Delsumma

50 000

50 000

25 000

Förenade kungariket:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Delsumma

290 498

183 575

91 793

Totalt

9 033 833

1 713 325

856 668


BILAGA VII

PILOTPROJEKT FÖR INSPEKTION OCH OBSERVATION

(euro)

Medlemsstatoch projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Förenade kungariket:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Delsumma

66 023

11 384

5 692

Totalt

66 023

11 384

5 692


BILAGA VIII

ANALYS OCH BEDÖMNING AV UTGIFTER

(euro)

Medlemsstatoch projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Bulgarien:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Delsumma

12 000

12 000

6 000

Totalt

12 000

12 000

6 000


BILAGA IX

INITIATIV FÖR ATT ÖKA MEDVETENHETEN OM DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKENS BESTÄMMELSER

(euro)

Medlemsstatoch projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Spanien:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Delsumma

165 518

165 518

124 139

Frankrike:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Delsumma

15 000

10 000

7 500

Italien:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Delsumma

570 000

370 000

277 500

Litauen:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Delsumma

13 400

13 400

10 050

Finland:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Delsumma

5 000

5 000

4 750

Sverige:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Delsumma

100 000

100 000

75 000

Förenade kungariket:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Delsumma

89 134

34 150

25 614

Totalt

958 052

698 068

524 553


BILAGA X

FARTYG OCH FLYGPLAN FÖR FISKERIKONTROLL

(euro)

Medlemsstatoch projektkod

Planerade utgifter i medlemsstatens program för fiskerikontroll

Stödberättigande utgifter enligt det här beslutet

Bidrag från gemenskapen

Grekland:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Delsumma

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanien:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Delsumma

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Frankrike:

FR/09/09

150 000

0

0

Delsumma

150 000

0

0

Italien:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Delsumma

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Nederländerna:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Delsumma

365 000

0

0

Rumänien:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Delsumma

15 000

15 000

7 500

Finland:

FI/09/07

100 000

0

0

Delsumma

100 000

0

0

Förenade kungariket:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Delsumma

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Totalt

33 501 693

19 835 263

9 917 877