30.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 109/37


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 357/2009/EG

av den 22 april 2009

om ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet

(kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

(2)

För att uppnå målen i fördraget inom ramen för en gemensam transportpolitik bör det tillämpas ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa bestämmelser som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet.

(3)

Ett sådant förfarande kommer att främja ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen för att uppnå målen i fördraget och förhindra att medlemsstaternas transportpolitik utvecklas i olika riktningar.

(4)

Ett sådant förfarande gör det också möjligt att underlätta det stegvisa genomförandet av en gemensam transportpolitik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Om en medlemsstat planerar att anta en lag eller annan författning beträffande transporter på järnväg, landsväg eller inre vattenväg som i väsentlig grad kan tänkas påverka genomförandet av den gemensamma transportpolitiken, ska den i god tid skriftligt meddela kommissionen om detta, och samtidigt informera övriga medlemsstater.

Artikel 2

1.   Kommissionen ska senast två månader efter att ha mottagit det meddelande som avses i artikel 1 avge ett yttrande eller en rekommendation till den aktuella medlemsstaten. Den ska samtidigt informera övriga medlemsstater.

2.   Varje medlemsstat får till kommissionen lämna in synpunkter på åtgärden i fråga. Den ska samtidigt vidarebefordra dessa till övriga medlemsstater.

3.   På en medlemsstats begäran, eller om kommissionen finner det lämpligt, ska kommissionen rådgöra med samtliga medlemsstater om åtgärden i fråga. I det fall som beskrivs i punkt 4 får sådant samråd äga rum i efterhand inom två månader.

4.   Kommissionen får på medlemsstatens begäran minska tidsfristen i punkt 1 eller, med dess samtycke, förlänga den. Tidsfristen ska minskas till femton dagar om medlemsstaten förklarar att den planerade åtgärden är av brådskande karaktär. Kommissionen ska informera medlemsstaterna om varje sådan minskning eller förlängning av tidsfristen.

5.   Medlemsstaten får inte låta den aktuella åtgärden träda i kraft före utgången av den tidsfrist som fastställs antingen i punkt 1 eller i punkt 4, eller innan kommissionen har avgivit ett yttrande eller en rekommendation, utom i ytterst brådskande fall som kräver medlemsstatens omedelbara ingripande. I sådana fall ska medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen och förfarandet som fastställs i denna artikel följas i efterhand senast två månader efter det att underrättelsen mottagits.

Artikel 3

Rådets beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet, i dess lydelse enligt den rättsakt som anges i bilaga I, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 22 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  EUT C 324, 30.12.2006, s. 36.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 14 december 2006 (EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 598) och rådets beslut av den 23 mars 2009.

(3)  EGT 23, 3.4.1962, s. 720/62.

(4)  Se bilaga I.


BILAGA I

Upphävt beslut och ändringar av det

(som det hänvisas till i artikel 3)

Rådets beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet

(EGT 23, 3.4.1962, s. 720/62)

Beslut 73/402/EEG

(EGT L 347, 17.12.1973, s. 48)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Rådets beslut av den 21 mars 1962 om införande av ett förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet

Detta beslut

Artiklarna 1 och 2

Artiklarna 1 och 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Bilaga I

Bilaga II