19.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 73/20


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 16 mars 2009

om ändring av beslut 2003/322/EG avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar i Bulgarien med kategori 1-material

[delgivet med nr K(2009) 1670]

(Endast de bulgariska, franska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

(2009/247/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (1), särskilt artikel 23.2 d, och

av följande skäl:

(1)

I beslut 2003/322/EG av den 12 maj 2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 avseende utfodring av vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material (2) fastställs villkoren för att vissa medlemsstater får ge tillstånd att utfodra utrotningshotade eller skyddade arter av asätande fåglar med kategori 1-material.

(2)

I det beslutet förtecknas de medlemsstater som tillåts utnyttja denna möjlighet, de arter av asätande fåglar som får utfodras med kategori 1-material samt tillämpningsföreskrifterna för utfodringen.

(3)

Bulgarien har begärt tillåtelse att få utfodra vissa arter av asätande fåglar med visst kategori 1-material och har lämnat in tillräckliga uppgifter om förekomsten av de berörda arterna i landet och om säkerhetsåtgärder som ska vidtas när dessa fåglar utfodras med kategori 1-material.

(4)

Beslut 2003/322/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2003/322/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Tillämpningsföreskrifter för utfodring av asätande fåglar med kategori 1-material

I enlighet med artikel 23.2 d i förordning (EG) nr 1774/2002 får Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern och Portugal tillåta användning av hela kroppar av döda djur som kan innehålla specificerat riskmaterial som avses i artikel 4.1 b ii i den förordningen för utfodring av utrotningshotade eller skyddade arter av asätande fåglar enligt del A i bilagan till detta beslut.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Medlemsstaternas efterlevnad av detta beslut

De berörda medlemsstaterna ska genast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta beslut och offentliggöra dessa åtgärder. De ska genast underrätta kommissionen om detta.”

3.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern och Republiken Portugal.”

4.

I del A i bilagan ska följande punkt läggas till som punkt g:

”g)

För Bulgariens vidkommande: Grågam (Aegypius monachus), lammgam (Gypaetus barbatus), gåsgam (Gyps fulvus), smutsgam (Neophron percnopterus), kungsörn (Aquila chrysaetos), kejsarörn (Aquila heliaca), havsörn (Haliaeetus albicilla), brunglada (Milvus migrans) och röd glada (Milvus milvus).”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern och Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 16 mars 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.

(2)  EUT L 117, 13.5.2003, s. 32.