13.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 8/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 januari 2009

om ändring av beslut 2008/655/EG om godkännande av planen för nödvaccinering mot blåtunga i vissa medlemsstater och fastställande av gemenskapsstödet för 2007 och 2008

[delgivet med nr K(2008) 8966]

(Endast de tjeckiska, danska, nederländska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska och svenska texterna är giltiga)

(2009/19/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (1), särskilt artikel 9.2,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (2), särskilt artikel 3.3, 3.4 och 3.5 andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2008/655/EG av den 24 juli 2008 om godkännande av planen för nödvaccinering mot blåtunga i vissa medlemsstater och fastställande av gemenskapsstödet för 2007 och 2008 (3) godkändes Belgiens, Tjeckiens, Danmarks, Tysklands, Spaniens, Frankrikes, Italiens, Luxemburgs, Nederländernas och Portugals planer för nödvaccinering och fastställdes maximibelopp för det finansiella stödet från gemenskapen.

(2)

Under andra halvåret 2008 har det förekommit utbrott av blåtunga i flera medlemsstater. Bland annat förekom blåtunga av serotyp 8 för första gången i Österrike och Sverige. Nya utbrott av blåtunga av serotyp 8 konstaterades i Danmark och Spanien. Dessutom konstaterades ytterligare spridning av blåtunga av serotyp 1 i Frankrike, Spanien och Portugal.

(3)

Eftersom utbrotten i Österrike och Sverige inträffade efter det att beslut 2008/655/EG offentliggjordes lämnade dessa två medlemsstater in sina vaccineringsplaner för sent för att tidsfristen i artikel 4.2 i det beslutet skulle kunna iakttas. Därför bör bestämmelserna om delrapporter, inklusive de om minskning av stödet från gemenskapen, inte gälla för dessa medlemsstater.

(4)

De berörda medlemsstaterna har underrättat kommissionen och övriga medlemsstater om förekomsten av sjukdomen. Dessa medlemsstater har lagt fram sina nya eller ändrade planer för nödvaccinering, angett ungefärligt antal vaccindoser som ska användas under 2007 och 2008 samt gjort en kostnadsberäkning för vaccineringarna. Kommissionen har bedömt de nya planer som lämnats in av Österrike och Sverige och de ändrade planer som Danmark, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Portugal lämnat in ur både veterinär och finansiell synvinkel och planerna ansågs uppfylla kraven i relevant gemenskapslagstiftning på veterinärområdet. Vaccinering av djur mot blåtunga i de berörda medlemsstaterna bör därför tillåtas enligt artikel 9.2 i direktiv 2000/75/EG.

(5)

För närvarande gäller att endast utgifter under perioden 1 november 2007–31 december 2008 berättigar till stöd. Planerna för nödvaccinering löper dock till slutet av 2008. Därför bör det faktiska genomförandet av vaccineringen vara avgörande för om utgifterna berättigar till stöd. Åtgärder som genomförs under ovannämnda period berättigar till medfinansiering.

(6)

Beslut 2008/655/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/655/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 första stycket ska ersättas med följande:

”De planer för vaccinering, bestående av tekniska och finansiella delrapporter, som lämnats in av Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Sverige godkänns härmed för perioden 1 november 2007–31 december 2008.”

2.

Artikel 2.1 första stycket ska ersättas med följande:

”I samband med genomförandet av nödåtgärderna för bekämpning av blåtunga 2007 och 2008 ska Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal och Sverige ha rätt till särskilt finansiellt stöd från gemenskapen för de planer för nödvaccinering mot blåtunga som avses i artikel 1 uppgående till”

3.

Artikel 4.1 d ska ersättas med följande:

”d)

En finansiell slutrapport, i elektroniskt format i överensstämmelse med bilagan, om de kostnader som medlemsstaterna haft under perioden 1 november 2007–31 december 2008 och som betalades innan rapporten lämnades in.”

4.

I artikel 4.1 ska följande stycke läggas till:

”Punkterna 1 a och b samt 2 ska dock inte tillämpas på de planer som lämnas in av Österrike och Sverige.”

Artikel 2

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal och Konungariket Sverige.

Utfärdat i Bryssel den 9 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  EUT L 214, 9.8.2008, s. 66.