2.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/35


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 25 juni 2009

om ändring av beslut ECB/2008/20 vad gäller den mängd mynt som Österrike får ge ut under 2009

(ECB/2009/15)

(2009/508/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.2, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska centralbanken (ECB) har från och med den 1 januari 1999 ensamrätt att godkänna den mängd mynt som får ges ut av de medlemsstater som har infört euron (de deltagande medlemsstaterna).

(2)

Den 26 maj 2009 sökte den österrikiska centralbanken, Oesterreichische Nationalbank, ECB:s godkännande för att Österrike under 2009 ska få ge ut ytterligare 160 miljoner euro i euromynt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Ökat antal euromynt

ECB godkänner en ökning av den mängd euromynt som Österrike får ge ut under 2009.

Till följd av detta ska tabellen i artikel 1 i Europeiska centralbankens beslut ECB/2008/20 (1) ersättas med följande:

(miljoner EUR)

 

”Utgivning under 2009 av mynt som ska sättas i omlopp och utgivning av mynt för samlare (ej avsedda att sättas i omlopp)

Belgien

105,4

Tyskland

632,0

Irland

65,5

Grekland

85,7

Spanien

390,0

Frankrike

252,5

Italien

234,3

Cypern

22,5

Luxemburg

42,0

Malta

15,4

Nederländerna

68,5

Österrike

376,0

Portugal

50,0

Slovenien

27,0

Slovakien

131,0

Finland

60,0”

Artikel 2

Slutbestämmelse

Detta beslut riktar sig till de deltagande medlemsstaterna.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 25 juni 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 352, 31.12.2008, s. 58.