18.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 100/10


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 mars 2009

om ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken

(ECB/2009/5)

(2009/328/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 10.2 och 12.3, och

av följande skäl:

(1)

När Slovakien nu har infört euron överstiger antalet ledamöter i ECB-rådet 21. Av artikel 10.2 i ECBS-stadgan framgår att från och med den dag då antalet ledamöter i ECB-rådet överstiger 21, ska varje direktionsledamot ha en röst och antalet centralbankschefer med rösträtt uppgå till 15. I artikeln anges även reglerna för hur rösträtten ska alternera. Enligt artikel 10.2 sjätte strecksatsen får ECB-rådet genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter besluta att senarelägga införandet av rotationssystemet till dess att antalet centralbankschefer överstiger 18. I december 2008 beslöt ECB-rådet att senarelägga införandet av rotationssystemet till en sådan tidpunkt (1).

(2)

Enligt artikel 10.2 sjätte strecksatsen i ECBS-stadgan ska ECB-rådet genom beslut med två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra rotationssystemet. Dessa åtgärder omfattar: i) rotationsfrekvensen: antalet centralbankschefer som förlorar eller erhåller rösträtt samtidigt, ii) rotationsperioden: den period då sammansättningen av röstande centralbankschefer inte förändras, iii) centralbankschefernas rangordning inom respektive grupp, samt iv) övergången från ett tvågruppssystem till ett tregruppssystem. ECB-rådet har beslutat att vidta åtgärder som kräver en ändring av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (2) som ska tillämpas från och med den dag då antalet centralbankschefer överstiger 18.

(3)

Rotationssystemet ska genomföras enligt principerna om likabehandling av centralbankschefer, öppenhet och enkelhet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av arbetsordningen för Europeiska centralbanken

Beslut ECB/2004/2 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel 3a ska införas:

”Artikel 3a

Rotationssystem

1.   Centralbankscheferna ska indelas i grupper såsom föreskrivs i artikel 10.2 första och andra strecksatserna i stadgan.

2.   Inom varje grupp ska centralbankscheferna rangordnas enligt EU-konvention, efter en lista över deras nationella centralbanker som följer den alfabetiska ordningen av medlemsstaternas inhemska namn. Inom varje grupp ska rösträtterna rotera enligt denna ordning. Rotationen ska starta på en slumpmässig plats i listan.

3.   Rösträtterna inom varje grupp ska rotera varje månad, med start den första dagen i den första månad då rotationssystemet genomförs.

4.   I den första gruppen ska antalet rösträtter som roterar varje månad uppgå till en; i den andra och tredje gruppen ska antalet rösträtter som roterar varje månad motsvara skillnaden mellan antalet centralbankschefer i gruppen och antalet rösträtter som tilldelats gruppen minus två.

5.   När gruppernas sammansättning har justerats i enlighet med artikel 10.2 femte strecksatsen i stadgan, ska rösträtterna i varje grupp fortsätta att rotera enligt den lista som anges i punkt 2. Från och med den dag då antalet centralbankschefer uppgår till 22 ska rotationen i den tredje gruppen starta på en slumpmässig plats i listan. ECB-rådet får ta beslut om att ändra rotationsordningen i den andra och den tredje gruppen för att undvika att vissa centralbankschefer alltid är utan rösträtt under samma tider på året.

6.   ECB ska i förväg offentliggöra en lista på ECB:s webbplats över de ledamöter i ECB-rådet som har rösträtt.

7.   Centralbanksmedlemsstatens andel i den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten ska beräknas på grundval av årsgenomsnittet av månadsgenomsnittliga data för det senaste kalenderåret där det finns tillgängliga data. När den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris har justerats i enlighet med artikel 29.3 i stadgan eller när ett land blir medlemsstat och dess nationella centralbank blir en del av Europeiska centralbankssystemet, ska den totala aggregerade balansräkningen för de monetära finansinstituten i de medlemsstater som har infört euron beräknas på nytt på grundval av data för det senaste kalenderåret där det finns tillgängliga data.”

2.

Artikel 4.1 första meningen ska ersättas med följande:

”ECB-rådet är beslutfört om minst två tredjedelar av ledamöterna med rösträtt är närvarande.”

3.

Följande mening ska läggas till i artikel 4.7:

”Beslut som ska tas genom skriftligt förfarande ska godkännas av de ledamöter i ECB-rådet som har rösträtt i samband med godkännandet.”

4.

Artikel 5.1 fjärde meningen ska ersättas med följande:

”En punkt ska strykas från dagordningen på begäran av minst tre av ECB-rådets ledamöter med rösträtt, om tillhörande handlingar inte överlämnats till ECB-rådets ledamöter i rätt tid.”

5.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”Protokollet från ECB-rådets sammanträden ska godkännas vid påföljande sammanträde (eller, vid behov, tidigare genom skriftligt förfarande) av de ledamöter som hade rösträtt vid det sammanträde som protokollet avser och ska undertecknas av ordföranden.”

Artikel 2

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den dag då antalet centralbankschefer i ECB-rådet överstiger 18.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 19 mars 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  Beslut ECB/2008/29 av den 18 december 2008 om senareläggning av starten för rotationssystemet i ECB-rådet (EUT L 3, 7.1.2009, s. 4).

(2)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.