8.11.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1104/2008

av den 24 oktober 2008

om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1 +) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Schengens informationssystem (SIS), som inrättades på grundval av bestämmelserna i avdelning IV i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvist avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (2) (”Schengenkonventionen”), samt den vidareutveckling av systemet som SIS 1 + innebär, är ett grundläggande verktyg för tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket, såsom det införlivats inom Europeiska unionens ramar.

(2)

Kommissionen fick i uppdrag att utarbeta andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) på grundval av rådets förordning (EG) nr 2424/2001 (3) och rådets beslut 2001/886/RIF (4). Båda rättsakterna upphör att gälla den 31 december 2008. Denna förordning bör därför komplettera ovannämnda rättsakter till den dag som fastställs av rådet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (5).

(3)

SIS II inrättades genom förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (6). Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i de rättsakterna.

(4)

Vissa tester av SIS II föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 189/2008 (7) och i beslut 2008/173/EG (8).

(5)

Utvecklingen av SIS II bör fortsätta och bör slutföras inom ramen för den övergripande tidtabell för SIS II som godkändes av rådet den 6 juni 2008.

(6)

Ett övergripande test av SIS II bör utföras i nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Så snart som möjligt efter det att det övergripande testet av SIS II har genomförts bör testet valideras enligt vad som föreskrivs i förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF.

(7)

Medlemsstaterna bör genomföra ett test av utbytet av tilläggsinformation.

(8)

En teknisk stödfunktion (C.SIS) för SIS 1 + föreskrivs i Schengenkonventionen. När det gäller SIS II innehåller förordning (EG) nr 1987/2006 och beslut 2007/533/RIF bestämmelser om ett centralt SIS II bestående av en teknisk stödfunktion och ett enhetligt nationellt gränssnitt (NI-SIS). Den tekniska stödfunktionen för det centrala SIS II bör vara belägen i Strasbourg (Frankrike) och det bör finnas ett reservsystem i St. Johann im Pongau (Österrike).

(9)

För att på ett bättre sätt hantera de potentiella svårigheterna vid migreringen från SIS 1 + till SIS II bör en provisorisk migreringsstruktur för Schengens informationssystem fastställas och testas. Den provisoriska migreringsstrukturen bör inte påverka tillgången till SIS 1 + på det operativa planet. Kommissionen bör tillhandahålla en konverterare.

(10)

Den registrerande medlemsstaten bör ansvara för att de uppgifter som läggs in i Schengens informationssystem är korrekta, aktuella och lagliga.

(11)

Kommissionen bör förbli ansvarig för det centrala SIS II och dess kommunikationsinfrastruktur. Detta ansvar inbegriper underhåll och vidareutveckling av SIS II och dess kommunikationsstruktur, och inbegriper alltid korrigering av fel. Kommissionen bör tillhandahålla samordning och stöd för den gemensamma verksamheten. Kommissionen bör särskilt ge erforderligt tekniskt och operativt stöd på den centrala SIS II-nivån till medlemsstaterna, bland annat tillhandahålla en helpdesk.

(12)

Medlemsstaterna är och bör förbli ansvariga för utvecklingen och underhållet av sina egna nationella system (N.SIS II).

(13)

Frankrike bör förbli ansvarigt för den tekniska stödfunktionen för SIS 1 +, enligt vad som uttryckligen föreskrivs i Schengenkonventionen.

(14)

De företrädare för medlemsstaterna som deltar i SIS 1 + bör samordna sina insatser inom ramen för rådet. En ram för denna verksamhet behöver fastställas.

(15)

Kommissionen bör bemyndigas att ge tredje man i uppdrag att utföra uppgifter som åvilar den enligt denna förordning och uppgifter i samband med genomförandet av budgeten, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9).

Varje sådant uppdrag bör respektera de regler om dataskydd och datasäkerhet och relevanta dataskyddsmyndigheters roll som är tillämpliga på SIS, i synnerhet bestämmelserna i Schengenkonventionen och den här förordningen.

(16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (10) är tillämplig då kommissionen behandlar personuppgifter.

(17)

Europeiska datatillsynsmannen, som utnämndes i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut av den 22 december 2003 om utnämning av den oberoende övervakningsmyndighet som föreskrivs i artikel 286 i EG-fördraget (11), är behörig att övervaka gemenskapsinstitutionernas och gemenskapsorganens verksamhet när det gäller behandling av personuppgifter. Schengenkonventionen innehåller särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter och om datasäkerhet.

(18)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att inrätta den provisoriska migreringsstrukturen och överföra data från SIS 1+ till SIS II, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(19)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(20)

Schengenkonventionen bör ändras så att SIS 1 + kan integreras i den provisoriska migreringsstrukturen.

(21)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i det protokoll om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen deltar inte Danmark i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom denna förordning bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i tredje delen avdelning IV i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ska Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att rådet har antagit denna förordning besluta huruvida landet ska genomföra den i sin nationella lagstiftning.

(22)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (12). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Förenade kungariket.

(23)

Denna förordning utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (13). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig i Irland.

(24)

Denna förordning påverkar inte tillämpningsföreskrifterna för Förenade kungarikets och Irlands begränsade deltagande i Schengenregelverket enligt rådets beslut 2000/365/EG respektive 2002/192/EG.

(25)

När det gäller Island och Norge innebär denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och vidareutvecklingen av Schengenregelverket (14), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt G i rådets beslut 1999/437/EG (15) beträffande vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(26)

När det gäller Schweiz innebär denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (16), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt G i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (17) om ingående av det avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar.

(27)

När det gäller Liechtenstein innebär denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 punkt G i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (18).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmän bakgrund

1.   Schengens informationssystem (SIS), som inrättades i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV i 1990 års Schengenkonvention, ska ersättas av ett nytt system, Schengens informationssystem II (SIS II), för vilket inrättandet, driften och användningen regleras genom förordning (EG) nr 1987/2006.

2.   SIS II ska utarbetas av kommissionen och medlemsstaterna som ett gemensamt integrerat system och förberedas för drift i enlighet med de förfaranden och den arbetsfördelning som fastställs i denna förordning.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   centrala SIS II: den tekniska stödfunktionen för SIS II, vilken omfattar en databas (SIS II-databasen) och ett enhetligt nationellt gränssnitt (NI-SIS),

b)   C.SIS: den tekniska stödfunktionen för SIS 1 +, vilken omfattar referensdatabasen för SIS 1 + och det enhetliga nationella gränssnittet (N.COM),

c)   N.SIS: de nationella SIS 1 +-systemen, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med C.SIS,

d)   N.SIS II: de nationella SIS II-systemen, bestående av de nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS II,

e)   konverterare: ett tekniskt hjälpmedel som möjliggör konsekvent och tillförlitlig kommunikation mellan C.SIS och centrala SIS II och tillhandahåller de funktioner som anges i artikel 10.3,

f)   övergripande test: den test som avses i artikel 55.3 c i förordning (EG) nr 1987/2006,

g)   test av kompletterande information: funktionstester mellan Sirenebyråerna.

Artikel 3

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs uppgifter och ansvar för kommissionen, Frankrike och de övriga medlemsstater som deltar i SIS 1 + vad gäller följande uppgifter:

a)

Underhåll och vidareutveckling av SIS II.

b)

En övergripande test av SIS II.

c)

En test rörande kompletterande information.

d)

Den fortsatta utvecklingen och de fortsatta testerna av en konverterare.

e)

Upprättande och test av en provisorisk migreringsstruktur.

f)

Migreringen från SIS 1 + till SIS II.

Artikel 4

Tekniska komponenter och migreringsstruktur

För migreringen från SIS 1 + till SIS II behövs följande komponenter:

a)

C.SIS och anslutning till konverteraren.

b)

Den kommunikationsinfrastruktur i SIS 1 + som gör det möjligt för C.SIS att kommunicera med N.SIS.

c)

N.SIS.

d)

Centrala SIS II, NI-SIS och den kommunikationsinfrastruktur i SIS II som gör det möjligt för centrala SIS II att kommunicera med N.SIS II och konverteraren.

e)

N.SIS II.

f)

Konverteraren.

Artikel 5

Ansvar för huvuduppgifterna vid utvecklingen av SIS II

1.   Kommissionen ska fortsätta att utveckla det centrala SIS II, kommunikationsinfrastrukturen och konverteraren.

2.   Frankrike ska tillhandahålla och driva C.SIS i enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen.

3.   Medlemsstaterna ska fortsätta att utveckla N.SIS II.

4.   Medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska underhålla N.SIS i enlighet med bestämmelserna i Schengenkonventionen.

5.   Medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska tillhandahålla och driva kommunikationsinfrastrukturen för SIS 1 +.

6.   Kommissionen ska samordna verksamheten och tillhandhålla erforderligt stöd vid genomförandet av de uppgifter som avses i punkterna 1–3.

Artikel 6

Fortsatt utveckling

De åtgärder som är nödvändiga för att fortsätta den utveckling av SIS II som avses i artikel 5.1, särskilt åtgärder för felrättning, ska antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.2.

De åtgärder som är nödvändiga för att fortsätta den utveckling av SIS II som avses i artikel 5.3, ska, i den mån som det gäller det enhetliga nationella gränssnittet för att säkerställa kompatibiliteten mellan N.SIS II och centrala SIS II, antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 17.2.

Artikel 7

Huvuduppgifter

1.   Kommissionen ska, tillsammans med de medlemsstater som deltar i SIS 1 +, utföra ett övergripande test.

2.   En provisorisk struktur för SIS-migreringen ska upprättas och testas av kommissionen tillsammans med Frankrike och övriga medlemsstater som deltar i SIS 1 +.

3.   Kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska genomföra migreringen från SIS 1 + till SIS II.

4.   De medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska utföra ett test av utbytet av kompletterande information.

5.   Kommissionen ska tillhandahålla erforderligt stöd på central SIS II-nivå till verksamhet enligt punkterna 1–4.

6.   Verksamhet enligt punkterna 1–3 ska samordnas av kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1 +, inom ramen för arbetet i rådet.

Artikel 8

Övergripande test

1.   Det övergripande testet ska inte inledas förrän kommissionen har förklarat att den anser att den framgångsnivå som uppnåtts med de tester som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 189/2008 är tillräcklig för att inleda ett sådant test.

2.   Ett övergripande test ska genomföras som visar att kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1 + har fullbordat de tekniska arrangemang som krävs för behandlingen av SIS II-data och att SIS II har åtminstone samma prestandanivå som SIS 1 +.

3.   Det övergripande testet ska utföras av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + vad gäller N.SIS II och av kommissionen vad gäller centrala SIS II.

4.   Det övergripande testet ska följa en utförlig plan som fastställts av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet och i samarbete med kommissionen.

5.   Det övergripande testet ska grunda sig på de tekniska specifikationer som fastställts av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet och i samarbete med kommissionen.

6.   Kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska inom ramen för arbetet i rådet fastställa kriterier för huruvida de tekniska arrangemang som krävs för behandlingen av SIS II-data har fullbordats och att SIS II har åtminstone samma prestandanivå som SIS 1 +.

7.   Testresultaten ska med användning av de kriterier som nämns i punkt 6 analyseras av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet och av kommissionen. Testresultaten ska valideras i enlighet med artikel 55.3 c i förordning (EG) nr 1987/2006.

8.   Medlemsstater som inte deltar i SIS 1 + får delta i det övergripande testet. Deras resultat ska inte påverka den övergripande valideringen av testet.

Artikel 9

Test rörande kompletterande information

1.   De medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska genomföra funktionella Sirenetester.

2.   Kommissionen ska göra centrala SIS II och dess kommunikationsinfrastruktur tillgängliga under genomförandet av testet rörande kompletterande information.

3.   Testet rörande kompletterande information ska följa en utförlig plan som fastställts av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet.

4.   Testet rörande kompletterande information ska grunda sig på de tekniska specifikationer som fastställts av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet.

5.   Testresultaten ska analyseras av de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet.

6.   Medlemsstater som inte deltar i SIS 1 + får delta i testet rörande tilläggsinformation. Deras resultat ska inte påverka den övergripande valideringen av testet.

Artikel 10

Provisorisk migreringsstruktur

1.   Det ska upprättas en provisorisk SIS-migreringsstruktur. Konverteraren förbinder centrala SIS II och C.SIS under en övergångsperiod. N.SIS förbinds med C.SIS, N.SIS II med centrala SIS II.

2.   Kommissionen ska tillhandahålla en konverterare, det centrala SIS II och dess kommunikationsinfrastruktur som en del av den provisoriska SIS-migreringsstrukturen.

3.   Konverteraren ska konvertera data i två riktningar mellan C.SIS och centrala SIS II samt synkronisera C.SIS och centrala SIS II.

4.   Kommissionen ska testa kommunikationen mellan centrala SIS II och konverteraren.

5.   Frankrike ska testa kommunikationen mellan C.SIS och konverteraren.

6.   Kommissionen och Frankrike ska testa kommunikationen mellan centrala SIS II och C.SIS via konverteraren.

7.   Frankrike ska tillsammans med kommissionen förbinda C.SIS med centrala SIS II via konverteraren.

8.   Kommissionen ska tillsammans med Frankrike och de övriga medlemsstater som deltar i SIS 1 + testa den fullständiga provisoriska SIS-migreringsstrukturen i enlighet med en testplan som ska tillhandahållas av kommissionen.

9.   Frankrike ska tillhandahålla testdata om så krävs.

Artikel 11

Migreringen från SIS 1 + till SIS II

1.   För migreringen från C.SIS till centrala SIS II ska Frankrike tillhandahålla SIS 1 +-databasen och kommissionen ska infoga den i centrala II.

2.   De medlemsstater som deltar i SIS 1 + ska med stöd från Frankrike och kommissionen senast den 30 september 2009 migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen. Detta datum får vid behov ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17.2.

3.   Migreringen av de nationella systemen från SIS 1 + till SIS II består av inmatning av fakta i N.SIS II, när N.SIS II ska innehålla ett dataregister, den nationella kopian, som innehåller en fullständig eller partiell kopia av SIS II-databasen, och därefter en övergång från N.SIS till N.SIS II för varje medlemsstat. Migreringen ska följa en utförlig plan som föreskrivs av kommissionen och de medlemsstater som deltar i SIS 1 + inom ramen för arbetet i rådet.

4.   Kommissionen ska biträda samordningen av, och stödet till, den gemensamma verksamheten under migreringen.

5.   Den övergång som föreskrivs i migreringsprocessen ska genomföras efter den validering som nämns i artikel 8.7.

Artikel 12

Materiell rättslig ram

Under migreringen ska bestämmelserna i avdelning IV i Schengenkonventionen fortsätta att tillämpas på Schengens informationssystem.

Artikel 13

Samarbete

1.   Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta under all verksamhet som omfattas av denna förordning i enlighet med sina respektive ansvarsområden.

2.   Kommissionen ska särskilt tillhandahålla erforderligt stöd på central SIS II-nivå vid testningen och migreringen av N.SIS II.

3.   Medlemsstaterna ska särskilt tillhandahålla erforderligt stöd på N.SIS II-nivå vid testningen av den provisoriska migreringsstrukturen.

Artikel 14

Loggningsnoteringar i det centrala SIS II

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser i avdelning IV i Schengenkonventionen ska kommissionen se till att all åtkomst till och varje utbyte av personuppgifter inom det centrala SIS II registreras i syfte att kontrollera huruvida sökningen och databehandlingen är laglig och säkerställa att det centrala SIS II samt de nationella systemen, dataintegriteten och datasäkerheten fungerar ändamålsenligt.

2.   Loggningsnoteringarna ska särskilt visa dag och tidpunkt för dataöverföringen, vilka uppgifter som användes för sökningarna, vilka uppgifter som överfördes och namnet på den behöriga myndighet som ansvarade för behandlingen av uppgifterna.

3.   Loggningsnoteringarna får användas endast för de ändamål som anges i punkt 1 och ska raderas tidigast ett år och senast tre år efter införandet.

4.   Loggningsnoteringar får sparas längre om de behövs för kontrollförfaranden som redan påbörjats.

5.   De behöriga myndigheter som har till uppgift att kontrollera huruvida sökningen och databehandlingen är laglig, egenkontroll samt att se till att det centrala SIS II fungerar tillfredsställande och att uppgifternas integritet och säkerhet kan garanteras, ska inom ramen för sin behörighet och på begäran ha åtkomst till dessa loggningsnoteringar så att de kan fullgöra sina uppgifter.

Artikel 15

Kostnader

1.   Kostnaderna för migreringen, det övergripande testet, testet rörande tilläggsinformation samt för underhåll och utveckling inom ramen för det centrala SIS II eller med avseende på kommunikationsinfrastrukturen ska belasta Europeiska unionens allmänna budget.

2.   Kostnaderna för migrering, testning, underhåll och utveckling av de nationella systemen ska bäras av respektive berörd medlemsstat.

3.   Kostnader för verksamhet inom ramen för SIS 1 +, inklusive sådan kompletterande verksamhet som Frankrike bedriver på de medlemsstaters vägnar som deltar i SIS 1 +, ska fördelas i enlighet med bestämmelserna i artikel 119 i Schengenkonventionen.

Artikel 16

Ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen

Bestämmelserna i Schengenkonvention ska ändras på följande sätt:

1.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 92A

1.   Från och med ikraftträdandet av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 (19) och rådets beslut 2008/839/RIF (20) och i enlighet med definitionerna i artikel 2 i den förordningen får den tekniska strukturen för Schengens informationssystem kompletteras med

a)

ytterligare ett centralt system bestående av

en teknisk stödfunktion (centrala SIS II) belägen i Frankrike och ett reservsystem för centrala SIS II beläget i Österrike som omfattar SIS II-databasen och ett enhetligt nationellt gränssnitt (NI-SIS),

en teknisk förbindelse mellan C.SIS och centrala SIS II via konverteraren som möjliggör konvertering och synkronisering av data mellan C.SIS och centrala SIS II,

b)

ett nationellt system (N.SIS II) bestående av det nationella datasystem som kommunicerar med det centrala SIS II,

c)

en infrastruktur för kommunikation mellan det centrala SIS II och N.SIS II ansluten till NI-SIS.

2.   N.SIS II får ersätta den nationella enhet som avses i artikel 92, i vilket fall medlemsstaterna inte behöver föra ett nationellt dataregister.

3.   Den centrala SIS II-databasen ska finnas att tillgå för automatisk sökning i varje medlemsstat.

4.   Om någon av medlemsstaterna ersätter sin nationella enhet med N.SIS II, ska den tekniska stödfunktionens obligatoriska funktioner gentemot den nationella enheten i enlighet med artikel 92.2 och 92.3 övergå till obligatoriska funktioner gentemot centrala SIS II, utan att det påverkar de skyldigheter som avses i beslut 2008/839/RIF och artiklarna 5.1, 10.1, 10.2 och 10.3 i förordning (EG) nr 1104/2008.

5.   Det centrala SIS II ska tillhandahålla de tjänster som är nödvändiga för införande och behandling av SIS-data, on line-uppdatering av de nationella kopiorna av N.SIS II, synkronisering och överensstämmelse mellan de nationella kopiorna av N.SIS II och den centrala SIS II-databasen samt procedurer för initiering och återställning av de nationella N.SIS II-kopiorna.

6.   Frankrike, som är ansvarigt för den tekniska stödfunktionen, övriga medlemsstater och kommissionen ska samarbeta för att se till att en sökning i dataregister i N.SIS II eller i SIS II-databasen ger ett resultat som motsvarar resultaten av sökningar i dataregistren vid de nationella enheter som avses i artikel 92.2.

2.

I artikel 119.1 ska första meningen ersättas med följande:

”Kostnaderna för inrättandet och användningen av den tekniska stödfunktion som avses i artikel 92.3, inbegripet kostnader för de ledningar som förbinder de nationella delarna av Schengens informationssystem med den tekniska stödfunktionen, samt för verksamhet i samband med de uppgifter som Frankrike ska utföra enligt beslut 2008/839/RIF och förordning (EG) nr 1104/2008, ska bäras gemensamt av medlemsstaterna.”

3.

Artikel 119.2 ska ersättas med följande:

”Kostnaderna för inrättande och användning av den nationella delen av Schengens informationssystem samt för de uppgifter som tilldelats de nationella systemen enligt beslut 2008/839/RIF och förordning (EG) nr 1104/2008 ska varje medlemsstat själv bära.”

Artikel 17

Kommitté

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 51 i förordning (EG) nr 1987/2006.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

Artikel 18

Rapportering

Kommissionen ska före utgången av varje halvår, och för första gången före utgången av första halvåret 2009, lägga fram en lägesrapport för Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av SIS II och om migreringen från SIS 1 + till SIS II.

Artikel 19

Ikraftträdande och giltighet

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EG) nr 1987/2006, dock inte senare än den 30 juni 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Luxemburg den 24 oktober 2008.

På rådets vägnar

M. ALLIOT-MARIE

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 239, 22.9.2000, s. 19.

(3)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  EGT L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.

(6)  EUT L 205, 7.8.2007, s. 63.

(7)  EUT L 57, 1.3.2008, s. 1.

(8)  EUT L 57, 1.3.2008, s. 14.

(9)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(10)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 47.

(12)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(13)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(14)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(15)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(16)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(17)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(18)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.

(19)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

(20)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 43.”