25.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 282/17


EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EG) nr 1053/2008

av den 23 oktober 2008

om tillfälliga ändringar av reglerna rörande godtagbara säkerheter

(ECB/2008/11)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105.2 första strecksatsen och artikel 110 i detta,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 34.1 första strecksatsen i förening med artikel 3.1 första strecksatsen och artikel 18.2 i denna, och

av följande skäl:

(1)

För att tillfälligt förbättra tillhandahållandet av likvida medel till motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner bör de kriterier som tillämpas för att avgöra godtagbarheten för de säkerheter som motparter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner tillhandahåller till Eurosystemet för att erhålla likviditet utvidgas. Kriterierna för vilka säkerheter som godtas framgår av riktlinje ECB/2000/7 av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (1).

(2)

Den 15 oktober 2008 beslutade ECB-rådet att tillfälligt utvidga reglerna enligt vilka säkerheter godtas inom ramen för Eurosystemets verksamhet. ECB-rådet beslutade också att datum för ikraftträdande av detta beslut samt ytterligare åtgärder för att utvidga kriterierna skulle meddelas så snart som möjligt.

(3)

För att kunna genomföra ovannämnda beslut på ett sätt som tillåter att det omedelbar kan tillämpas måste man använda sig av en förordning eftersom denna inte kräver några ytterligare genomförandebestämmelser av de nationella centralbankerna i de medlemsstater som infört euron. Denna förordning ska vara i kraft endast under en begränsad tid för att sedan ersättas med en ECB-riktlinje.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utvidgning av vissa urvalskriterier rörande säkerheter

1.   De urvalskriterier för säkerheter som fastställs i bilaga I till riktlinje ECB/2000/7 (nedan kallad den allmänna dokumentationen) ska utvidgas i enlighet med artiklarna 2–7.

2.   Om det förekommer diskrepanser mellan denna förordning och den allmänna dokumentationen, såsom denna har genomförts på nationell nivå av de nationella centralbankerna, ska den förra ges tolkningsföreträde. De nationella centralbankerna ska fortsätta att tillämpa samtliga regler i den allmänna dokumentationen utan någon förändring, om inget annat anges i denna förordning.

Artikel 2

Godtagande av säkerheter som är denominerade i US-dollar, pund sterling eller japanska yen som säkerhet

1.   Marknadsnoterade skuldförbindelser i enlighet med avsnitt 6.2.1 i den allmänna dokumentationen ska, om de är denominerade i US-dollar, pund sterling eller japanska yen, utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, under förutsättning att i) de är emitterade och hålls/avvecklas i euroområdet och ii) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

2.   Ett ytterligare avdrag på 8 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana marknadsnoterade skuldförbindelser.

Artikel 3

Godtagande av syndikerade lån som regleras av lagstiftningen i England och Wales som säkerhet

1.   Syndikerade lån i enlighet med avsnitt 6.2.2 i den allmänna dokumentationen som regleras av lagstiftningen i England och Wales ska utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

2.   Det krav som anges i avsnitt 6.2.2 i den allmänna dokumentationen och som innebär att det totala antalet olika lagar som är tillämpliga på i) motparten, ii) fordringsägaren, iii) kredittagaren, iv) borgensmannen (i förekommande fall), v) avtalet om kreditfordringar och vi) avtalet om mobilisering inte får överskrida två, ska för dessa syndikerade lån ändras så att det totala antalet olika tillämpliga lagar inte får överskrida tre.

Artikel 4

Godtagande av kreditinstituts emitterade skuldförbindelser som är registrerade, noterade eller omsatta på vissa icke reglerade marknader som säkerhet

1.   Kreditinstituts emitterade skuldförbindelser som är registrerade, noterade eller omsatta på vissa icke reglerade marknader i enlighet med ECB:s specifikationer ska utgöra godtagbara säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner.

2.   Ett ytterligare avdrag på 5 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana skuldförbindelser.

Artikel 5

Godtagande av säkerheter med kreditbetyg ”BBB-” och högre som säkerhet

1.   Eurosystemets minimumkrav för att bedöma kreditvärdigheten för tillgångar som godtas som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner ska vara en kreditrating motsvarande ”BBB-”. Detta ändrade krav på kreditbetyg ska tillämpas både på omsättbara och icke omsättbara tillgångar, med undantag för värdepapper mot säkerhet i tillgångar i enlighet med avsnitt 6.3 i den allmänna dokumentationen för vilka kravet på ett högt kreditbetyg ska fortsätta gälla.

2.   Ett ytterligare avdrag på 5 procent ska införas av Eurosystemet för alla godtagbara tillgångar med en rating under ”A-”.

Artikel 6

Godtagande av efterställda tillgångar med adekvata garantier som säkerhet

1.   Kravet att omsättbara tillgångar inte får vara efterställda för att gälla som säkerheter för Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, enligt vad som framgår av avsnitt 6.2.1 i den allmänna dokumentationen, ska inte tillämpas om en finansiellt solid borgensman tillhandahåller en ovillkorlig och oåterkallelig garanti avseende tillgångarna som är omedelbart realiserbar vid första begäran, i enlighet med avsnitt 6.3.2 i den allmänna dokumentationen.

2.   Ett ytterligare avdrag på 10 procent ska införas av Eurosystemet för alla sådana tillgångar, med ett ytterligare avdrag på 5 procent vid en teoretisk värdering.

Artikel 7

Godtagande av inlåning med fast löptid som säkerhet

Inlåning med fast löptid i enlighet med avsnitt 3.5 i den allmänna dokumentationen från godkända motparter ska godtas som säkerhet för alla Eurosystemets refinansieringstransaktioner.

Artikel 8

Ytterligare genomförandebestämmelser

ECB-rådet har delegerat behörigheten att fatta ytterligare beslut som är nödvändiga för att genomföra dess beslut av den 15 oktober 2008 till ECB:s direktion.

Artikel 9

Slutbestämmelser

1.   Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2008. Artiklarna 2 och 3 ska tillämpas från den 14 november 2008.

2.   Denna förordning ska tillämpas till den 30 november 2008.

3.   Denna förordning ska ofördröjligen offentliggöras på ECB:s webbplats.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 23 oktober 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 310, 11.12.2000, s. 1.