1.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 759/2008

av den 31 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 712/2008 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den 20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 33.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Nivån på exportbidragen för de produkter som anges i artikel 1.1 c, d och g i förordning (EG) nr 318/2006 fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 712/2008 (2) med verkan från och med den 25 juli 2008.

(2)

Mot bakgrund av den kompletterande information som kommissionen har tillgång till, särskilt beträffande förhållandet mellan EU-marknadspriset och världsmarknadspriset, är det nödvändigt att anpassa nuvarande exportbidrag.

(3)

Förordning (EG) nr 712/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 712/2008 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 58, 28.2.2006, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1260/2007 (EUT L 283, 27.10.2007, s. 1). Med verkan från och med den 1 oktober 2008 ersätts förordning (EG) nr 318/2006 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 197, 25.7.2008, s. 32.


BILAGA

Exportbidrag som skall gälla från och med den 1 augusti 2008 för sirap och vissa andra sockerprodukter i obearbetat skick

Produktkod

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg torrvara

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg torrvara

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sackaros × 100 kg nettoprodukt

0,1829

Anm.: Destinationen definieras enligt följande:

S00

Alla destinationer med undantag för

a)

tredjeländer: Andorra, Liechtenstein, Heliga stolen (Vatikanstaten), Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien (), Montenegro, Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien;

b)

de av EU-medlemsstaternas territorier som inte ingår i gemenskapens tullområde: Färöarna, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerna Livigno och Campione d’Italia och de områden i Republiken Cypern där landets regering inte utövar den faktiska kontrollen;

c)

europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter omhändertas av en medlemsstat och som inte ingår i gemenskapens tullområde: Gibraltar.


(1)  Inkluderar Kosovo, under FN:s beskydd, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(2)  Basbeloppet skall inte tillämpas på den produkt som definieras i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT L 355, 5.12.1992, s. 12).