1.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 754/2008

av den 31 juli 2008

om ändring av förordning (EG) nr 318/2007 om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (1), särskilt artikel 10.3 andra stycket och 10.4 första stycket,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (2), särskilt artikel 18.1 fjärde strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 318/2007 (3) fastställs djurhälsokrav för import av vissa andra fåglar än fjäderfä till gemenskapen och villkoren för karantän för dessa fåglar efter import.

(2)

I bilaga V till den förordningen finns en förteckning över enskilda karantäner och karantänstationer som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för import av vissa andra fåglar än fjäderfä.

(3)

Cypern, Ungern, Italien, Österrike, Portugal och Förenade kungariket har sett över sina godkända enskilda karantäner och karantänstationer och skickat en uppdaterad förteckning över dessa enskilda karantäner och karantänstationer till kommissionen. Förteckningen över godkända enskilda karantäner och karantänstationer i bilaga V till förordning (EG) nr 318/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Förordning (EG) nr 318/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga V till förordning (EG) nr 318/2007 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/265/EG (EUT L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUT L 84, 24.3.2007, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 607/2008 (EUT L 166, 27.6.2008, s. 18).


BILAGA

”BILAGA V

FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ENSKILDA KARANTÄNER OCH KARANTÄNSTATIONER SOM AVSES I ARTIKEL 6.1

LANDETS ISO-KOD

LANDETS NAMN

GODKÄNNANDENUMMER ENSKILD KARANTÄN ELLER KARANTÄNSTATION

AT

ÖSTERRIKE

AT OP Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-KO-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-3-KO-Q2

AT

ÖSTERRIKE

AT-3-ME-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-3-HO-Q-1

AT

ÖSTERRIKE

AT3-KR-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-4-KI-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT-4-VB-Q1

AT

ÖSTERRIKE

AT 6 10 Q 1

AT

ÖSTERRIKE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIEN

BE VQ 1003

BE

BELGIEN

BE VQ 1010

BE

BELGIEN

BE VQ 1011

BE

BELGIEN

BE VQ 1012

BE

BELGIEN

BE VQ 1013

BE

BELGIEN

BE VQ 1016

BE

BELGIEN

BE VQ 1017

BE

BELGIEN

BE VQ 3001

BE

BELGIEN

BE VQ 3008

BE

BELGIEN

BE VQ 3014

BE

BELGIEN

BE VQ 3015

BE

BELGIEN

BE VQ 4009

BE

BELGIEN

BE VQ 4017

BE

BELGIEN

BE VQ 7015

CZ

TJECKIEN

21750016

CZ

TJECKIEN

21750027

CZ

TJECKIEN

21750050

CZ

TJECKIEN

61750009

DE

TYSKLAND

BB-1

DE

TYSKLAND

BW-1

DE

TYSKLAND

BY-1

DE

TYSKLAND

BY-2

DE

TYSKLAND

BY-3

DE

TYSKLAND

BY-4

DE

TYSKLAND

HE-1

DE

TYSKLAND

HE-2

DE

TYSKLAND

NI-1

DE

TYSKLAND

NI-2

DE

TYSKLAND

NI-3

DE

TYSKLAND

NW-1

DE

TYSKLAND

NW-2

DE

TYSKLAND

NW-3

DE

TYSKLAND

NW-4

DE

TYSKLAND

NW-5

DE

TYSKLAND

NW-6

DE

TYSKLAND

NW-7

DE

TYSKLAND

NW-8

DE

TYSKLAND

RP-1

DE

TYSKLAND

SN-1

DE

TYSKLAND

SN-2

DE

TYSKLAND

TH-1

DE

TYSKLAND

TH-2

ES

SPANIEN

ES/01/02/05

ES

SPANIEN

ES/05/02/12

ES

SPANIEN

ES/05/03/13

ES

SPANIEN

ES/09/02/10

ES

SPANIEN

ES/17/02/07

ES

SPANIEN

ES/04/03/11

ES

SPANIEN

ES/04/03/14

ES

SPANIEN

ES/09/03/15

ES

SPANIEN

ES/09/06/18

ES

SPANIEN

ES/10/07/20

FR

FRANKRIKE

38.193.01

EL

GREKLAND

GR.1

EL

GREKLAND

GR.2

IE

IRLAND

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIEN

003AL707

IT

ITALIEN

305/B/743

IT

ITALIEN

132BG603

IT

ITALIEN

170BG601

IT

ITALIEN

233BG601

IT

ITALIEN

068CR003

IT

ITALIEN

006FR601

IT

ITALIEN

054LCO22

IT

ITALIEN

I – 19/ME/01

IT

ITALIEN

119RM013

IT

ITALIEN

006TS139

IT

ITALIEN

133VA023

IT

ITALIEN

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13000

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13001

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13002

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13003

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13004

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13005

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13006

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13007

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13008

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13009

NL

NEDERLÄNDERNA

NL-13010

PL

POLEN

14084501

PT

PORTUGAL

05 01 CQA

PT

PORTUGAL

01 02 CQA

PT

PORTUGAL

03 01 CQAR

PT

PORTUGAL

05 07 CQAA

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

21/07/01

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

21/07/02

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

01/08/01

UK

FÖRENADE KUNGARIKET

21/08/01”