7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 507/2008

av den 6 juni 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

(kodifierad version)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (1), särskilt artikel 9,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron (2), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 av den 5 februari 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (3) har ändrats flera gånger på ett väsentligt sätt (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I förordning (EG) nr 1673/2000 föreskrivs bland annat åtgärder för den inre marknaden som avser lin och hampa för framställning av fibrer. Dessa omfattar stöd till förste beredare av lin- och hampstrån eller till jordbrukare som för egen räkning låter bereda strån, och tillämpningsföreskrifter bör beslutas för detta.

(3)

För det första bör villkoren för att godkänna förste beredare fastställas och för det andra bör krav fastställas på de jordbrukare som för egen räkning låter bereda strån. Närmare anges bör även huvudpunkterna i köpe- eller försäljningsavtal om strå, beredningsåtaganden och avtal om beredning på beställning enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1673/2000.

(4)

Vissa första beredare av linstrån producerar främst långa linfibrer, i andra hand även korta linfibrer som innehåller en hög andel orenheter och ved. Saknar de lämplig utrustning för att rensa dessa andrahandsprodukter beställer de fiberrensning av en annan aktör. Rensning på beställning bör i sådana fall betraktas som en beredning av första beredare som är godkända för korta linfibrer. Följaktligen bör villkor fastställas för aktörerna i fråga, särskilt beträffande kontroller.

(5)

För att säkerställa att produkterna berättigar till stöd bör det för det berörda regleringsåret lämnas en samlad ansökan enligt del II avdelning II kapitel I i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (5).

(6)

För en god förvaltning och med hänsyn till de särskilda förhållandena på lin- och hampmarknaderna bör den period fastställas under vilken lin- och hampstrån för fiberframställning kan beredas och, i förekommande fall, saluföras.

(7)

Om medlemsstaten beslutar att bevilja stöd för korta linfibrer eller hampfibrer som innehåller mer än 7,5 % orenheter och ved, bör det närmare anges hur man utifrån den producerade kvantiteten ska beräkna den kvantitet som motsvarar 7,5 % orenheter och ved.

(8)

För ett väl fungerande stabiliseringssystem bör det föreskrivas att de fiberkvantiteter för vilka stöd för ett regleringsår får beviljas ska begränsas till det tal som erhålles när antalet hektar som omfattas av avtal eller beredningsåtagande multipliceras med en enhetskvantitet per hektar. Denna enhetskvantitet ska medlemsstaten fastställa på grundval av de nationella garanterade kvantiteterna och antalet odlade hektar.

(9)

Då nivån på de nationella garanterade kvantiteterna kan variera till följd av den flexibilitet som införs genom artikel 3 i förordning (EG) nr 1673/2000, bör regler införas för hur dessa nationella garanterade kvantiteter ska fastställas för respektive regleringsår. Samtidigt ska hänsyn tas till eventuella justeringar för en lämplig fördelning av de nationella garanterade kvantiteterna bland beredningsstödets mottagare.

(10)

För att beredningsstöd ska beviljas ska ett avtal eller åtagande ha ingåtts enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 1673/2000. Å andra sidan bör medlemsstaten i god tid fastställa överföringarna av nationella garanterade kvantiteter och enhetskvantiteter per hektar, vilket bör utgå från arealerna som omfattas av avtal eller åtaganden. Det bör föreskrivas att aktörerna bör lämna relevanta uppgifter om dessa avtal eller åtaganden till medlemsstatens behöriga myndigheter när beredningen inleds. En viss flexibilitet bör medges affärsverksamheten i fråga, varför möjligheterna att överlåta avtal bland godkända första beredare bör begränsas.

(11)

För god förvaltning av stödordningen bör det anges vilka uppgifter som aktörerna bör lämna till medlemsstatens behöriga myndigheter samt vad medlemsstaterna bör meddela kommissionen.

(12)

För att kunna förvalta en stödordning där stödet beviljas på grundval av de fiberkvantiteter som produceras under 22 månader, bör det föreskrivas att när beredningen för ett visst regleringsår inleds, en stödansökan bör lämnas för de fibrer som ska framställas och vars kvantiteter därefter regelbundet ska anges.

(13)

Till följd av justeringarna av nationella garanterade kvantiteter och enhetskvantiteter per hektar, blir de totala fiberkvantiteter för vilka stöd får beviljas inte kända förrän bearbetningen avslutats. Det bör alltså föreskrivas att förskott på stöd utbetalas till godkända första beredare på grundval av de fiberkvantiteter som normalt framställs. För att säkra betalningarna vid konstaterade oegentligheter, bör dessa förskott förutsätta att en säkerhet ställs. Dessa garantier bör svara mot vissa av bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (6).

(14)

Det i artikel 4 i förordning (EG) nr 1673/2000 föreskrivna extra stödet beviljas endast för arealer där stråproduktionen omfattas av beredningsstöd för långa linfibrer. För angivande av villkoren när detta krav uppfylls är det därför relevant att fastställa en lägsta hektaravkastning för långa fibrer som omfattas av avtal eller åtaganden.

(15)

Det krävs ett system med administrativa kontroller och kontroller på platsen för att säkerställa att verksamheten går rätt till. Det bör närmare anges vilka huvudpunkter som ska kontrolleras. Anges bör också hur många kontroller på platsen som minst bör genomföras under ett visst regleringsår.

(16)

Det bör fastställas påföljder för eventuella oegentligheter. Dessa bör vara så avskräckande att de förhindrar allt olagligt utnyttjande av gemenskapsstödet, samtidigt som de bör vara proportionerliga.

(17)

Tidpunkten när fibrerna framställts bör ligga tillräckligt nära förskottens och beredningsstödets avgörande händelse för växelkursen, varför den avgörande händelsen bör vara sista dagen i de perioder som föreskrivs för meddelande av framställda fiberkvantiteter.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för naturfibrer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och regleringsår

1.   Genom denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion enligt förordning (EG) nr 1673/2000.

2.   Regleringsåret ska löpa från den 1 juli och till den 30 juni.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   likställda beredare: jordbrukare som, enligt artikel 2.1 tredje stycket led b i förordning (EG) nr 1673/2000, med en godkänd förste beredare ingått avtal om beredning på beställning för att framställa fibrer av strån i hans ägo,

b)   långa linfibrer: linfibrer, som framställts genom att fibrerna helt skilts från stjälkens vedartade beståndsdelar och som efter skäktningen består av minst 50 cm långa fibrer som ligger parallellt i knippen eller varp,

c)   korta linfibrer: andra linfibrer än de som avses i b, som framställts genom att fibrerna åtminstone delvis skilts från stjälkens vedartade beståndsdelar,

d)   hampfibrer: hampfibrer som framställts genom att fibrerna åtminstone delvis skilts från stjälkens vedartade beståndsdelar.

Artikel 3

Godkännande av första beredare

1.   För att bli godkänd måste den förste beredaren till de behöriga myndigheterna lämna in en ansökan som minst omfattar följande:

a)

Beskrivning av företaget och av samtliga produkter som härrör från beredning av lin- och hampstrån.

b)

Beskrivning av anläggningen och beredningsanordningarna, med uppgift om lokalisering samt tekniska detaljer avseende

i)

energiförbrukning och de maximala kvantiteter lin- och hampstrån som kan beredas per timme respektive per år,

ii)

maximala kvantiteter långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer som kan framställas per timme respektive per år,

iii)

vägledande kvantiteter lin- och hampstrån som krävs för att producera 100 kg av vardera produkten i punkt a ovan.

c)

Beskrivning av lageranläggningarna med angivande av deras lokalisering och kapacitet i ton för strån respektive lin- eller hampfibrer.

2.   Ansökan om godkännande innebär ett åtagande att från och med datum för inlämnandet av ansökan

a)

efter regleringsår och den medlemsstat där stråna i fråga skördats, hålla hampstrån, långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer i åtskilda lager avseende

i)

alla köpe- eller försäljningsavtal och beredningsåtaganden,

ii)

avtal om beredning på beställning som slutits med likställda beredare,

iii)

alla övriga leverantörer och i tillämpliga fall fiberpartier som framställts av strån enligt punkt i men som inte omfattas av stödansökan,

b)

uppdatera lagerbokföringen dagligen eller per parti och på denna grund regelbundet affärsbokföringen, vidare den dokumentation som föreskrivs i punkt 5 samt de underlag som medlemsstaten kräver vid kontroller,

c)

underrätta den behöriga myndigheten om varje förändring av de uppgifter som avses i punkt 1,

d)

underkasta sig alla kontroller inom ramen för tillämpningen av det stödsystem som avses i förordning (EG) nr 1673/2000.

3.   Efter kontroll på plats för att verifiera riktigheten i de uppgifter som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten bevilja den förste beredaren ett godkännande för de fibertyper vars produktion berättigar till stöd och ge honom ett godkännandenummer.

Godkännandet ska ske inom två månader efter det att ansökan lämnades in.

Om en eller flera av de uppgifter som lämnats enligt punkt 1 ändras, ska den behöriga myndigheten bekräfta eller justera godkännandet under den månad som följer efter det att ändringen meddelats, vid behov efter kontroll på plats. Justering avseende fibertyper för vilka godkännande beviljats kan emellertid inte träda i kraft förrän från och med följande regleringsår.

4.   Vid godkännandet av förste beredare för både långa och korta linfibrer får medlemsstaten på de i föregående punkt angivna villkoren, och om den finner att förutsättningarna för kontroll är tillfredsställande, godkänna rensning på beställning av korta linfibrer, förutsatt att begränsningarna för orenheter och ved enligt artikel 2.3 b i förordning (EG) nr 1673/2000 följs.

I detta fall ska den förste beredaren i godkännandeansökan enligt punkt 1 ange att denne avser utnyttja bestämmelserna i den här punkten.

Inte mer än två rensare av korta linfibrer får godkännas per förste godkänd beredare och regleringsår.

Till den 1 februari under varje regleringsår ska den godkände förste beredaren för den behöriga myndigheten lägga fram ett avtal om rensning på beställning, där minst följande anges:

a)

Datum när avtalet slöts och uppgift om vilket regleringsår som avses för skörden av strån som fibrerna framställts av.

b)

Den förste beredarens godkännandenummer och, för rensaren av korta linfibrer, namn, firmanamn, adress och var anläggningarna är förlagda.

c)

Uppgift om att rensaren av korta linfibrer åtar sig att

i)

per avtal om rensning på beställning åtskilt lagra korta rensade och orensade linfibrer,

ii)

hålla daglig lagerbokföring där det, per avtal om rensning på beställning, framgår vilka kvantiteter orensade korta linfibrer som inlagrats och vilka kvantiteter rensade korta linfibrer som framställts därav samt respektive kvantitet i lager,

iii)

behålla alla underlag som medlemsstaten föreskriver för kontroll och underkasta sig alla kontroller i samband med tillämpningen av den här förordningen.

Rensarens åtagande enligt punkt c ska betraktas som ett åtagande av den förste beredaren, inom ramen för godkännandet av denne.

5.   I de godkända första beredarnas lagerbokföring ska följande anges, för varje dag eller varje parti och för var och en av de stråkategorier och fibertyper som lagras åtskilda:

a)

De kvantiteter som mottagits vid företaget för vart och ett av de kontrakt eller de åtaganden som avses i artikel 5, och i förekommande fall, från övriga leverantörer.

b)

De kvantiteter strån som beretts och de kvantiteter fibrer som framställts.

c)

En uppskattning samt motivering av svinn och av kvantiteter som förstörts.

d)

De kvantiteter som lämnat företaget, uppdelade efter mottagare.

e)

Lagersituationen i varje lageranläggning.

För strån och fibrer som kommit in eller som lämnat företaget och som inte omfattas av de kontrakt eller åtaganden som avses i artikel 5, ska den godkände förste beredaren för varje parti förfoga över ett leveransintyg från leverantören eller ett övertagandeintyg från mottagaren, eller annan likvärdig dokumentation som godkänns av medlemsstaten. Den godkände förste beredaren ska föra ett register över samtliga leverantörers och mottagares namn, firmanamn och adress.

6.   Ett parti utgörs av en viss kvantitet lin- eller hampstrån som numrerats vid ankomsten till den bearbetnings- eller lagringsanläggning som avses i punkt 1.

Ett parti får inte avse mer än ett köpe- eller försäljningsavtal för strån, bearbetningsåtagande eller avtal om beredning på beställning enligt artikel 5.

Artikel 4

Den likställde beredarens skyldigheter

Den likställde beredaren

a)

ska med en godkänd förste beredare ha ingått avtal om beredning på beställning rörande långa linfibrer, korta linfibrer eller hampfibrer,

b)

ska föra ett register som för varje dag från och med det aktuella regleringsårets början omfattar följande uppgifter:

i)

Per avtal om beredning på beställning vilka kvantiteter som framställts av strån av lin eller hampa som odlas för fiberproduktion, och vilka kvantiteter därav som levererats.

ii)

De kvantiteter långa linfibrer, korta linfibrer eller hampfibrer som framställts.

iii)

De kvantiteter långa linfibrer, korta linfibrer och/eller hampfibrer som sålts eller skänkts bort, med uppgifter om mottagarens namn och adress;

c)

ska behålla alla underlag som medlemsstaten föreskriver för kontroll, samt

d)

ska förpliktiga sig att underkasta sig alla kontroller inom ramen för tillämpningen av detta stödsystem.

Artikel 5

Avtal

1.   De köpe- eller försäljningsavtal för strån, bearbetningsåtaganden och avtal om beredning på beställning som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1673/2000 ska minst innehålla följande uppgifter:

a)

Datum då avtalet/åtagandet ingicks och vilket regleringsår som avses.

b)

Godkännandenummer för det företag som utför den första beredningen, jordbrukarens identifieringsnummer inom ramen för det integrerade system för administration och kontroll som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (7) samt deras respektive namn och adresser.

c)

Identifiering av det eller de berörda jordbruksskiftena enligt identifieringssystemet för jordbruksskiften inom ramen för det integrerade systemet för kontroll.

d)

De arealer där lin respektive hampa odlas för framställning av fibrer.

2.   Före den 1 januari under ett visst regleringsår får köpe- eller försäljningsavtal för strån eller avtal om beredning på beställning överlåtas på annan godkänd förste beredare än den som ursprungligen ingått avtalet, vilket ska ske genom ett avtal undertecknat av jordbrukaren och den överlåtande respektive förvärvande godkände förste beredaren.

Efter den 1 januari under ett visst regleringsår får avtal inte överlåtas enligt första stycket annat än i väl motiverade undantagsfall och med medlemsstatens godkännande.

Artikel 6

Uppgifter som ska lämnas in av aktörerna

1.   Före det datum som medlemsstaten fastställt och senast den 20 september efter det aktuella regleringsårets början ska godkända första beredare och likställda beredare till den behöriga myndigheten lämna

a)

det regleringsårets förteckning, uppdelad på lin och hampa, över sådana köpe- eller försäljningsavtal, beredningsåtaganden och avtal om beredning på beställning som avses i artikel 5, med uppgift om jordbrukarens identifieringsnummer i det integrerade systemet för administration och kontroll samt om berörda skiften,

b)

uppgifter om de totala lin- och hamparealer som omfattas av köpe- eller försäljningsavtal, beredningsåtaganden och avtal om beredning på beställning.

I stället för den i första stycket punkt a avsedda förteckningen får medlemsstaten i stället kräva kopior på alla berörda handlingar.

Om det finns beredningsavtal eller beredningsåtaganden som omfattar arealer som ligger i en annan medlemsstat än den i vilken den förste beredaren godkänts, ska den berörde, för arealerna i fråga, lämna de uppgifter som avses i första stycket även till den medlemsstat där skörden ägde rum.

2.   För regleringsårets första sexmånadersperiod, och därefter per fyramånadersperiod, ska godkända första beredare och likställda beredare före slutet av den månad som följer efter den perioden till den behöriga myndigheten lämna följande uppgifter om var och en av de produktkategorier som hålls åtskilda i lager:

a)

Den framställda fiberkvantitet för vilken stöd söks.

b)

Övriga framställda fiberkvantiteter.

c)

Den sammanlagda stråkvantitet som har levererats till företaget.

d)

Lagersituationen.

e)

I förekommande fall en förteckning enligt punkt 1 a över köpe- eller försäljningsavtal för strån och avtal om beredning på beställning som överlåtits i enlighet med artikel 5.2 första stycket, med uppgift om förvärvare respektive överlåtare.

För varje berörd period ska den likställde beredaren till den i första stycket angivna deklarationen foga handlingar som styrker att de fibrer för vilka stödansökan inlämnats har släppts ut på marknaden. Dessa handlingar ska fastställas av medlemsstaten och de ska åtminstone omfatta kopior på fakturor från försäljning av lin- och hampfibrer liksom ett intyg från den godkände förste beredare som berett fibrerna i vilket det anges vilka kvantiteter och vilka typer av fibrer som framställts.

Efter att ha meddelat medlemsstaten får första godkända beredare och likställda beredare avbryta den rapportering som avses i denna punkt beträffande kvantiteter som mottagits, avsänts och beretts när sådan verksamhet avslutats för ett visst regleringsår.

3.   Före den 1 maj efter det aktuella regleringsåret ska godkända första beredare meddela den behöriga myndigheten det huvudsakliga användningsområdet för de framställda fibrerna och övriga framställda produkter.

Artikel 7

Stödberättigande

1.   För att berättiga till det stöd för beredning av linstrån och hampstrån som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1673/2000 måste linfibrerna eller hampfibrerna

a)

härröra från strån som omfattas av ett köpe- eller försäljningsavtal, ett beredningsåtagande eller ett avtal om beredning på beställning enligt artikel 5 som avser skiften på vilka det odlas lin- och hampsorter för användning vid fiberframställning och för vilka en samlad ansökan i enlighet med del II avdelning II kapitel I i förordning (EG) nr 796/2004 har inlämnats med avseende på det år under vilket regleringsåret börjar, och

b)

före den 1 maj efter utgången av det aktuella regleringsåret ha framställts av en godkänd förste beredare eller före detta datum ha släppts ut på marknaden av en likställd beredare.

2.   Om en medlemsstat beslutar att bevilja stöd för hampfibrer eller korta linfibrer innehållande mer än 7,5 % orenheter och ved enligt artikel 2.3 b i förordning (EG) nr 1673/2000, ska kvantiteten ”Q” för vilken stöd beviljas beräknas enligt följande formel:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

där ”P” motsvarar den kvantitet stödberättigande fibrer som erhålls med en lägre andel orenheter och ved än den tillåtna procentsatsen ”x”.

Artikel 8

Nationella garanterade kvantiteter

1.   Fördelningen av 5 000 ton hampfibrer och korta linfibrer i nationella garanterade kvantiteter enligt artikel 3.2 b i förordning (EG) nr 1673/2000 ska göras före den 16 november innevarande regleringsår utifrån uppgifter som medlemsstaterna före den 16 oktober ska lämna till kommissionen avseende

a)

de arealer som omfattas av köpe- eller försäljningsavtal, beredningsåtagande eller avtal om beredning på beställning vilka lämnats in enligt artikel 6 i denna förordning,

b)

en beräkning av avkastningen för strån och lin- och hampfibrer.

2.   För fastställande av de nationella kvantiteter för vilka stöd för beredning får beviljas för ett regleringsår ska medlemsstaterna före den 1 januari under det aktuella regleringsåret fastställa överföringarna av nationella garanterade kvantiteter enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1673/2000.

För tillämpningen av punkt 4 i denna artikel får medlemsstaten justera de överförda kvantiteterna före den 1 augusti efter utgången av tidsfristen enligt artikel 7.1 i denna förordning.

3.   För tillämpningen av artikel 2.4 i förordning (EG) nr 1673/2000 ska kvantiteten långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer för vilken en förste beredare eller likställd beredare kan beviljas stöd för ett regleringsår begränsas till antalet hektar på skiften som omfattas av ett köpe- eller försäljningsavtal, beredningsåtagande eller i förekommande fall avtal om beredning på beställning och där detta antal ska multipliceras med en fastställd enhetskvantitet.

Medlemsstaten ska före den 1 januari innevarande regleringsår för hela sitt territorium och för alla tre fibertyperna fastställa den enhetskvantitet som avses i första stycket.

4.   Om för vissa godkända första beredare eller likställda beredare de kvantiteter fibrer som berättigar till stöd är lägre än de begränsningar som ska tillämpas för dem enligt punkt 3 får medlemsstaten, sedan samtliga deklarationer enligt artikel 6.2 a tagits emot för det aktuella regleringsåret, höja den i punkt 3 i den här artikeln avsedda enhetskvantiteten för att omfördela kvantiteter från andra godkända första beredare eller likställda beredare som har stödberättigande kvantiteter som överskrider de begränsningar som gäller för dem.

Artikel 9

Ansökan om stöd

1.   För att beviljas stöd för stråberedning ska den godkände förste beredaren till den behöriga myndigheten lämna in en ansökan om stöd för långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer som före utgången av den tidsfrist som avses i artikel 7.1 b framställts av strån från det aktuella regleringsåret. Ansökan ska lämnas in före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 6.1.

Om fibrerna delvis har framställts av strån som producerats i en annan medlemsstat än i den där den förste beredaren godkänts, ska stödansökan lämnas in till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där stråna skördats, och en kopia lämnas till den medlemsstat i vilken den förste beredaren godkänts.

2.   För att beviljas stöd för stråberedning ska den likställde beredaren till den behöriga myndigheten lämna in en ansökan om stöd för långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer som erhållits från strån som producerats under det aktuella regleringsåret och som släppts ut på marknaden före utgången av den tidsfrist som avses i artikel 7.1 b. Ansökan ska lämnas in före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i artikel 6.1.

3.   Stödansökan ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Den sökandes namn, adress samt underskrift liksom den förste beredarens godkännandenummer eller den likställde beredarens identifieringsnummer enligt det integrerade systemet för administration och kontroll.

b)

Uppgift om att de kvantiteter långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer som ansökan avser omfattas av de deklarationer som föreskrivs i artikel 6.2 a.

För beviljande av stöd ska deklarationerna enligt artikel 6.2 a ingå i stödansökan.

Artikel 10

Förskott

1.   Om den deklaration om fiberframställning som föreskrivs i artikel 6.2 a åtföljs av en ansökan om förskott, ska förskottet utbetalas till den godkände förste beredaren före utgången av månaden efter den månad då deklarationen lämnades in, på villkor att stödansökan inlämnats enligt artikel 9. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3, ska förskottet motsvara 80 % av stödet för deklarerade fiberkvantiteter.

2.   Utbetalning av förskott ska förutsätta att inga oegentligheter har upptäckts hos den sökande vid de i artikel 13 föreskrivna kontrollerna och att en säkerhet har ställts.

Utom när det gäller säkerheter som avser rensning på beställning av korta linfibrer, ska säkerheten för varje godkänd förste beredare per fibertyp motsvara 35 % av stödbeloppet för de fiberkvantiter som erhålls vid multiplikationen enligt artikel 8.3 första stycket.

Medlemsstaten får emellertid föreskriva att säkerhetsbeloppet får grundas på uppskattningar av produktionen. I sådana fall

a)

får varken hela eller en del av säkerheten frisläppas innan stödet beviljas,

b)

utan att det påverkar tillämpningen av femte stycket, får inte säkerhetsbeloppet, i förhållande till det totala belopp av förskott som betalats, vara mindre än

110 % till och med den 30 april det berörda regleringsåret,

75 % mellan den 1 maj det berörda regleringsåret och den 31 augusti året därefter,

50 % mellan den 1 september året efter det berörda regleringsåret och det datum när resterande stöd betalas ut.

Den säkerhet som avser rensning på beställning av korta linfibrer ska uppgå till 110 %

av det stödbelopp som motsvarar den kvantitet fibrer som är ett resultat av den multiplikation som anges i artikel 8.3 första stycket eller,

i de fall medlemsstaten tillämpar föregående stycke, av det totala belopp av de förskott som betalats ut för regleringsåret i fråga.

Säkerheten ska frisläppas 1 till 10 dagar efter det att stödet beviljats och i förhållande till de totala kvantiteter för vilka medlemsstaten beviljat beredningsstöd.

3.   Artikel 3 samt avdelning II, III och VI i förordning (EEG) nr 2220/85 ska tillämpas på de säkerheter som avses i denna artikel.

Artikel 11

Extra stöd

Det extra stöd som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1673/2000 ska beviljas den godkända första beredaren av långa fibrer för arealer som ligger i de områden som finns förtecknade i bilagan till samma förordning och som omfattas av köpe- eller försäljningsavtal och åtaganden som lämnats in enligt bestämmelserna i artikel 6.1 i denna förordning.

Den areal som det extra stödet beviljas för ska emellertid begränsas till en största areal som motsvarar den kvantitet långa linfibrer som berättigar till beredningsstöd under det berörda regleringsåret, dividerad med en avkastning på 680 kg långa linfibrer per hektar.

Artikel 12

Utbetalning av stöd

1.   Beredningsstödet och, i förekommande fall, det extra stödet ska beviljas efter det att alla föreskrivna kontroller har utförts och efter det att de slutgiltiga kvantiteterna fibrer som berättigar till stöd har fastställts för det berörda regleringsåret.

2.   Beredningsstödet och, i förekommande fall, det extra stödet ska utbetalas före den 15 oktober efter utgången av tidsfristen enligt artikel 7.1 b och av den medlemsstat på vars område linstråna eller hampstråna har skördats.

Artikel 13

Kontroller

1.   Kontrollerna ska genomföras så att villkoren för beviljande av stöd efterlevs och ska särskilt omfatta följande:

a)

Kontroll av att villkoren för godkännande av första beredare samt de skyldigheter som åligger likställda beredare iakttas.

b)

Att uppgifterna om de jordbruksskiften som angivits i köpe- eller försäljningsavtalen, i beredningsåtagandena och i avtalen om beredning överensstämmer med de uppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1782/2003.

c)

Kontroll av handlingar som ska styrka de kvantiteter för vilka godkända första beredare samt likställda beredare lämnat in stödansökningar.

De kontroller som de behöriga myndigheterna i en medlemsstat genomför hos en godkänd första beredare ska gälla beredning av alla sorters linstrån och hampstrån avsedda för fiberproduktion vilka producerats i gemenskapen.

2.   Det är den behöriga myndigheten som utifrån en riskanalys ska fatta beslut om kontroller på plats inom ramen för kontrollerna enligt punkt 1, så att minst 75 % av de godkända första beredarna och 10 % av de likställda beredarna kontrolleras varje regleringsår. Antalet kontroller på plats i en medlemsstat får dock aldrig understiga det tal som erhålls då medlemsstatens totala deklarerade lin- och hampareal, uttryckt i hektar, divideras med 750.

Kontrollerna på platsen ska även avse samtliga rensare av korta linfibrer som slutit avtal om rensning på beställning med godkända första beredare.

3.   Kontrollerna på platsen ska särskilt omfatta

a)

anläggningarna, lagren och de framställda fibrerna,

b)

lagerbokföring och räkenskaper,

c)

energiförbrukningen för de olika produktionssätten och handlingar avseende anställd personal, samt

d)

alla handelsdokument som behövs för kontrollen.

Vid tvivel på att fibrerna berättigar till stöd, särskilt i fråga om orenheter i de korta lin- eller hampfibrerna, ska ett representativt prov tas på de aktuella partierna och egenskaperna noggrant bestämmas. I förekommande fall ska medlemsstaten, beroende på situationen, bedöma andelen icke stödberättigande kvantiteter av de totala kvantiteter för vilka stöd har sökts.

I det fall som avses i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1673/2000 ska den medlemsstat som utför kontrollerna omedelbart underrätta den medlemsstat som ska betala det stöd som blir resultatet av kontrollerna.

Artikel 14

Påföljder

1.   Om det vid kontroll visar sig att åtagandena i godkännandeansökan inte iakttas, ska godkännandet omedelbart återkallas och, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.3, ska den första beredare vars godkännande återkallats inte få något nytt godkännande utfärdat före det andra regleringsår som inleds efter datumet för kontrollen eller konstaterandet att åtagandena inte iakttagits.

2.   Om oriktiga uppgifter lämnats uppsåtligt eller på grund av grov försumlighet, eller om den förste beredaren slutit köpe- eller försäljningsavtal för strån eller ingått beredningsåtagandena för arealer som under normala förhållanden skulle ha gett en betydligt högre produktion än vad som kan beredas enligt godkännandets tekniska data, ska den första beredaren eller likställda beredaren under det berörda och det därpå följande regleringsåret utestängas från systemet med beredningsstöd och i förekommande fall, från systemet med extra stöd enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1673/2000.

3.   Om det för någon period enligt artikel 6.2 visar sig att de kvantiteter långa linfibrer, korta linfibrer eller hampfibrer för vilka stöd söks överstiger de kvantiteter som berättigar till beredningsstöd, ska det stöd som kan beviljas för respektive fibertyp, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 8.3, beräknas på grundval av de kvantiteter som faktiskt berättigar till stöd för det aktuella regleringsåret och minskas med två gånger den överskjutande kvantitet som konstaterats.

4.   Utom vid force majeure ska för sent inkommen stödansökan enligt artikel 9 eller för sent inkomna uppgifter enligt artikel 6 föranleda en minskning med 1 % per arbetsdag av det stödbelopp som parten skulle vara berättigad till om tidsfristen respekterats för ansökan eller uppgifterna. Är förseningen mer än tjugofyra dagar, ska stödansökan och uppgifter enligt artikel 6.1 inte beaktas.

5.   I förekommande fall ska det extra stöd som avses i artikel 11 minskas med samma procentsats som tillämpas på det sammanlagda stödet för beredning som beviljats för det aktuella regleringsåret.

Artikel 15

Meddelanden

1.   Medlemsstaterna ska den andra månaden efter varje period enligt artikel 6.2 första stycket meddela kommissionen följande:

a)

De totala kvantiteter långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer, i förekommande fall justerade enligt artikel 7.2, för vilka stöd söks under den aktuella perioden.

b)

Försålda månadskvantiteter och motsvarande priser på de viktigaste marknaderna för produktionen av de mest representativa kvaliteterna av fibrer med ursprung i gemenskapen.

c)

En sammanfattande översikt per regleringsår över de kvantiteter av långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer som framställts av strån med ursprung i gemenskapen som finns lagrade vid periodens slut.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari under det innevarande regleringsåret meddela kommissionen följande:

a)

De nationella garanterade kvantiteter som överförts enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1673/2000 och de nationella garanterade kvantiteter som är resultatet av sådana överföringar.

b)

En sammanfattning av de arealer som odlas med lin och hampa för fiberproduktion och som omfattas av avtal eller åtaganden enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1673/2000.

c)

De enhetskvantiteter som fastställts enligt artikel 8.3 i denna förordning.

d)

Den beräknade produktionen av strå och fibrer av lin och hampa.

e)

Antalet godkända beredningsföretag och de totala beredningskapaciteterna för respektive fibertyp under det innevarande regleringsåret.

f)

I förekommande fall antalet aktörer som på beställning rensar korta linfibrer.

3.   Medlemsstaterna ska senast den 15 december varje år meddela kommissionen följande om det näst sista regleringsåret (n – 2):

a)

En översikt över de totala kvantiteter långa respektive korta linfibrer samt hampfibrer för vilka stöd sökts och för vilka

i)

beredningsstöd beviljats enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1673/2000,

ii)

stöd inte har beviljats, med angivande av vilka kvantiteter som avser överskridande av nationella garanterade kvantiteter enligt artikel 8 i denna förordning, respektive

iii)

säkerheter enligt artikel 10 i denna förordning har förverkats.

b)

De totala kvantiteter korta linfibrer samt hampfibrer som erhållits av godkända första beredare och likställda beredare och som inte berättigar till stöd på grund av att andelen orenheter överskrider den gräns som föreskrivs i artikel 2.3 b i förordning (EG) nr 1673/2000.

c)

En sammanfattning av den areal i hektar som återfinns i områdena I och II i bilagan till förordning (EG) nr 1673/2000 och för vilka extra stöd enligt artikel 4 i den förordningen har beviljats.

d)

I förekommande fall de nationella garanterade kvantiteter och enhetsbelopp som är resultatet av justeringar enligt artikel 8.2 andra stycket och artikel 8.4 i denna förordning.

e)

Antalet påföljder enligt artikel 14.1 till 14.3 i denna förordning som har beslutats respektive utreds.

f)

I förekommande fall en rapport om hur bestämmelserna i artikel 3.4 i denna förordning har fungerat samt en rapport om motsvarande kontroller och kvantiteter.

4.   Om medlemsstaten enligt artikel 2.3 b andra stycket i förordning (EG) nr 1673/2000 beslutar att bevilja stöd för korta linfibrer eller hampfibrer där andelen orenheter och ved överstiger 7,5 %, ska den senast den 31 januari under det innevarande regleringsåret meddela kommissionen om detta och ange de traditionella avsättningsområdena.

I detta fall ska medlemsstaten komplettera uppgifterna enligt punkt 1 a i denna artikel med en fördelning, utan justeringar, av de faktiska kvantiteter korta linfibrer eller hampfibrer där andelen orenheter och ved överstiger 7,5 % och för vilka stöd söks.

Artikel 16

Avgörande händelse

När det gäller omvandlingen av förskottet och beredningsstödet för den aktuella kvantiteten ska, för perioderna enligt artikel 6.2, den avgörande händelsen för växelkursen vara den som anges i artikel 2.6 i förordning (EG) nr 1913/2006.

Artikel 17

Importerad hampa

1.   Det intyg som avses i artikel 5.2 första stycket i förordning (EG) nr 1673/2000 ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga I till den här förordningen. Intyget ska endast utfärdas om det på ett tillfredsställande sätt kan bevisas för den importerande medlemsstaten att samtliga villkor är uppfyllda.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i den här artikeln ska de berörda medlemsstaterna fastställa vilka villkor som ska gälla för ansökan, utfärdande och användning av intyg. I formuläret ska alltid rutorna 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 och 25 fyllas i.

Intyg får utfärdas och användas via datoriserade system i enlighet med de närmare föreskrifter som fastställts av de behöriga myndigheterna. Intygens innehåll måste vara identiskt med innehållet i de intyg i pappersformat som avses i första och andra stycket. I de medlemsstater där sådana datoriserade system inte finns tillgängliga, kan importören endast använda intyg i pappersformat.

Ett system för kontroll i enlighet med artikel 5.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1673/2000 ska upprättas av var och en av de berörda medlemsstaterna.

2.   För tillämpningen av artikel 5.2 tredje strecksatsen i förordning (EG) nr 1673/2000 ska de berörda medlemsstaterna inrätta ett eget system för ackreditering av importörer som importerar andra hampfrön än sådana som är avsedda för utsäde. För ackrediteringssystemet ska det fastställas enligt vilka kriterier godkännande beviljas, ett kontrollsystem och vilka sanktioner som ska vidtas vid oegentligheter.

För import av hampfrön som avses i första stycket ska det intyg som avses i punkt 1 i den här artikeln endast utfärdas under förutsättning att den godkända importören förbinder sig att inom de tidsfrister och på de villkor som medlemsstaten fastställt lämna in sådana handlingar till de behöriga myndigheterna som styrker att de hampfrön som intyget avser har genomgått en av följande behandlingar inom tolv månader räknat från den dag då intyget utfärdades:

a)

Behandling på villkor som utesluter användning som utsäde.

b)

Foderblandning med andra frön än hampa, där andelen hampfrön får utgöra högst 15 % eller, i särskilda fall och på motiverad begäran av den godkände importören, högst 25 %.

c)

Export till tredjeland.

Om en del av de hampfrön som omfattas av intyget inte har genomgått en av de behandlingar som anges i andra stycket inom den föreskrivna perioden på 12 månader får medlemsstaten emellertid på begäran från den godkända importören och i motiverade fall förlänga denna period med en eller två perioder på sex månader.

De intyg som avses i andra stycket ska utfärdas av de aktörer som genomför de olika behandlingarna och minst innehålla uppgift om

a)

aktörens namn, fullständiga adress, medlemsstat och underskrift,

b)

en beskrivning av den behandling som gjorts i enlighet med villkor som fastställs i andra stycket, samt datum för operationen,

c)

hur många kilo hampfrön som har behandlats.

3.   Med utgångspunkt från riskanalys ska var och en av de berörda medlemsstaterna kontrollera riktigheten i de intyg som utfärdats i enlighet med punkt 2 andra stycket om behandlingar som har gjorts på deras territorium.

I tillämpliga fall ska den importerande medlemsstaten till eventuell berörd medlemsstat översända kopior på intyg som lämnats in av de godkända importörerna och som avser behandlingar som genomförts på den senares territorium. Om oegentligheter skulle upptäckas till följd av de kontroller som avses i första stycket ska den berörda medlemsstaten underrätta de behöriga myndigheterna i den importerande medlemsstaten.

4.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits med tillämpning av punkterna 1 och 2.

Senast den 31 januari varje år ska medlemsstaterna meddela kommissionen vilka påföljder som fastställts eller vilka åtgärder som vidtagits till följd av oegentligheter som konstaterats under föregående regleringsår.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn och adress för de myndigheter som har behörighet att utfärda intyg och genomföra de kontroller som avses i den här artikeln och kommissionen meddelar därefter uppgifterna till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 18

Förordning (EG) nr 245/2001 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juni 2008.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 29.7.2000, s. 16. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 953/2006 (EUT L 175, 29.6.2006, s. 1). Med verkan från och med den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 1673/2000 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EGT L 35, 6.2.2001, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Se bilaga II.

(5)  EUT L 141, 30.4.2004, s. 18. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 319/2008 (EUT L 95, 8.4.2008, s. 63).

(6)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006.

(7)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1.


BILAGA I

Image

Image


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2001

(EGT L 35, 6.2.2001, s. 18)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1093/2001

(EGT L 150, 6.6.2001, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 52/2002

(EGT L 10, 12.1.2002, s. 10)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2002

(EGT L 101, 17.4.2002, s. 3)

endast artikel 1.2

Kommissionens förordning (EG) nr 1401/2003

(EUT L 199, 7.8.2003, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 873/2005

(EUT L 146, 10.6.2005, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2006

(EUT L 365, 21.12.2006, s. 52)

endast artikel 24


BILAGA III

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 245/2001

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 inledningen

Artikel 2 inledningen

Artikel 2, första strecksatsen

Artikel 2 a

Artikel 2, andra strecksatsen, inledningen

Artikel 2, andra strecksatsen, a

Artikel 2 b

Artikel 2, andra strecksatsen, b

Artikel 2 c

Artikel 2, andra strecksatsen, c

Artikel 2 d

Artikel 3.1, första stycket, inledningen

Artikel 3.1 inledningen

Artikel 3.1, första stycket, a

Artikel 3.1 a

Artikel 3.1, första stycket, b, första strecksatsen

Artikel 3.1 b i

Artikel 3.1, första stycket, b, andra strecksatsen

Artikel 3.1 b ii

Artikel 3.1, första stycket b, tredje strecksatsen

Artikel 3.1 b iii

Artikel 3.1, första stycket, c

Artikel 3.1 c

Artikel 3.1, andra stycket

Artikel 3.2 inledningen

Artikel 3.2 inledningen

Artikel 3.2, första strecksatsen

Artikel 3.2 a

Artikel 3.2, första strecksatsen, a

Artikel 3.2 a i

Artikel 3.2, första strecksatsen, b

Artikel 3.2 a ii

Artikel 3.2, första strecksatsen, c

Artikel 3.2 a iii

Artikel 3.2, andra strecksatsen

Artikel 3.2 b

Artikel 3.2, tredje strecksatsen

Artikel 3.2 c

Artikel 3.2, fjärde strecksatsen

Artikel 3.2 d

Artikel 3.3–3.6

Artikel 3.3–3.6

Artikel 4 inledningen

Artikel 4 inledningen

Artikel 4 a

Artikel 4 a

Artikel 4 b, första strecksatsen

Artikel 4 b i

Artikel 4 b, andra strecksatsen

Artikel 4 b ii

Artikel 4 b, tredje strecksatsen

Artikel 4 b iii

Artikel 4 c och d

Artikel 4 c och d

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1, första stycket, inledningen

Artikel 6.1, första stycket, inledningen

Artikel 6.1, första stycket, första strecksatsen

Artikel 6.1, första stycket, a

Artikel 6.1, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 6.1, första stycket, b

Artikel 6.1, andra stycket

Artikel 6.1, andra stycket

Artikel 6.1, tredje stycket

Artikel 6.1, tredje stycket

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 7.1 inledningen

Artikel 7.1 inledningen

Artikel 7.1, första strecksatsen

Artikel 7.1 a

Artikel 7.1, andra strecksatsen

Artikel 7.1 b

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 8.1 inledningen

Artikel 8.1 inledningen

Artikel 8.1, första strecksatsen

Artikel 8.1 a

Artikel 8.1, andra strecksatsen

Artikel 8.1 b

Artikel 8.2, 8.3 och 8.4

Artikel 8.2, 8.3 och 8.4

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 9.3, första stycket, inledningen

Artikel 9.3, första stycket, inledningen

Artikel 9.3, första stycket, första strecksatsen

Artikel 9.3, första stycket, a

Artikel 9.3, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 9.3, första stycket, b

Artikel 9.3, andra stycket

Artikel 9.3, andra stycket

Artikel 10, 11 och 12

Artikel 10, 11 och 12

Artikel 13.1, första stycket, inledningen

Artikel 13.1, första stycket, inledningen

Artikel 13.1, första stycket, första strecksatsen

Artikel 13.1, första stycket, a

Artikel 13.1, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.1, första stycket, b

Artikel 13.1, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.1, första stycket, c

Artikel 13.1, andra stycket

Artikel 13.1, andra stycket

Artikel 13.2

Artikel 13.2

Artikel 13.3, första stycket, inledningen

Artikel 13.3, första stycket, inledningen

Artikel 13.3, första stycket, första strecksatsen

Artikel 13.3, första stycket, a

Artikel 13.3, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 13.3, första stycket, b

Artikel 13.3, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 13.3, första stycket, c

Artikel 13.3, första stycket, fjärde strecksatsen

Artikel 13.3, första stycket, d

Artikel 13.3, andra och tredje stycket

Artikel 13.3, andra och tredje stycket

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 15.1 och 15.2

Artikel 15.3 inledningen

Artikel 15.3 inledningen

Artikel 15.3 a punkt 1

Artikel 15.3 a i

Artikel 15.3 a punkt 2

Artikel 15.3 a ii

Artikel 15.3 a punkt 3

Artikel 15.3 a iii

Artikel 15.3 b–f

Artikel 15.3 b–f

Artikel 15.4

Artikel 15.4

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a.1

Artikel 17.1

Artikel 17a.2, första stycket

Artikel 17.2, första stycket

Artikel 17a.2, andra stycket, inledningen

Artikel 17.2, andra stycket, inledningen

Artikel 17a.2, andra stycket, första strecksatsen

Artikel 17.2, andra stycket, a

Artikel 17a.2, andra stycket, andra strecksatsen

Artikel 17.2, andra stycket, b

Artikel 17a.2, andra stycket, tredje strecksatsen

Artikel 17.2, andra stycket, c

Artikel 17a.2, tredje stycket

Artikel 17.2, tredje stycket

Artikel 17a.2, fjärde stycket, inledningen

Artikel 17.2, fjärde stycket, inledningen

Artikel 17a.2, fjärde stycket, första strecksatsen

Artikel 17.2, fjärde stycket, a

Artikel 17a.2, fjärde stycket, andra strecksatsen

Artikel 17.2, fjärde stycket, b

Artikel 17a.2, fjärde stycket, tredje strecksatsen

Artikel 17.2, fjärde stycket, c

Artikel 17a.3 och 17a.4

Artikel 17.3 och 17.4

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19, första stycket

Artikel 19

Artikel 19, andra och tredje stycket

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II och III