7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 504/2008

av den 6 juni 2008

om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/426/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land (1), särskilt artikel 4.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/427/EEG av den 26 juni 1990 om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen (2), särskilt artiklarna 4.2 c och d, 6.2 andra strecksatsen och 8.1 första stycket,

med beaktande av rådets direktiv 94/28/EG av den 23 juni 1994 om principer för zootekniska och genealogiska villkor för import från tredje land av djur, sperma, ägg och embryon och om ändring av direktiv 77/504/EEG om renrasiga avelsdjur av nötkreatur (3), särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 93/623/EEG av den 20 oktober 1993 om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur (4) införs en metod för att identifiera registrerade hästdjur när de förflyttas i syfte att bekämpa djursjukdomar.

(2)

I kommissionens beslut 2000/68/EG av den 22 december 1999 om ändring av kommissionens beslut 93/623/EEG och om identifiering av hästdjur för avel och produktion (5) fastställs bestämmelser om den identitetshandling som ska åtfölja hästdjur vid förflyttningar.

(3)

Medlemsstaterna har tillämpat besluten 93/623/EEG och 2000/68/EG på olika sätt. Dessutom är identifieringen av hästdjur i de besluten knuten till förflyttning, medan djur i gemenskapslagstiftning avseende andra husdjur bland annat i sjukdomsbekämpande syfte identifieras oavsett om det är fråga om förflyttning av djur eller inte. Vidare kan det tudelade systemet med dels hästdjur som är avsedda för avel och produktion, dels registrerade hästdjur leda till att flera identitetshandlingar utfärdas för ett och samma djur, vilket kan hindras endast genom att djuret förses med ett outplånligt, men inte nödvändigtvis synligt märke första gången det identifieras.

(4)

Konturdiagrammet i identitetshandlingen i beslut 93/623/EEG är inte helt förenligt med liknande information som krävs av internationella organisationer som handhar hästdjur vid tävlingar och kapplöpningar eller av Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE). Genom denna förordning bör man därför införa ett konturdiagram som uppfyller gemenskapens behov och är förenligt med internationellt erkända krav.

(5)

Import av hästdjur omfattas fortfarande av villkoren i direktiv 90/426/EEG och särskilt i kommissionens beslut 93/196/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och hälsointyg för import av hästdjur för slakt (6) och kommissionens beslut 93/197/EEG av den 5 februari 1993 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål (7).

(6)

När tullförfarandena i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (8) tillämpas bör man även hänvisa till rådets förordning (EEG) nr 706/73 av den 12 mars 1973 om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och Isle of Man i handeln med jordbruksprodukter (9). Enligt förordning (EEG) nr 706/73 gäller från och med den 1 september 1973 gemenskapsbestämmelserna för veterinärlagstiftning, men detta omfattar inte gemenskapens zootekniska lagstiftning. Denna förordning bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av den förordningen.

(7)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (10) definieras begreppet ”djurhållare”. I artikel 4.2 i direktiv 90/426/EEG talar man däremot om djurets ägare eller uppfödare. I rådets direktiv 92/35/EEG av den 29 april 1992 om kontrollregler och åtgärder för bekämpning av afrikansk hästpest (11) ges en gemensam definition av ägare och skötare. Eftersom ägaren av ett hästdjur enligt gemenskapslagstiftningen eller nationell lagstiftning inte nödvändigtvis är samma person som den som ansvarar för djuret, bör man klargöra att främst djurhållaren, som kan vara ägaren, bör vara ansvarig för identifieringen av hästdjur enligt denna förordning.

(8)

För att gemenskapslagstiftningen ska vara enhetlig bör de metoder för identifiering av hästdjur som föreskrivs i denna förordning gälla utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens beslut 96/78/EG av den 10 januari 1996 om fastställande av kriterier för införande och registrering av hästdjur i stamböcker för avelsändamål (12).

(9)

Dessa metoder bör vara förenliga med de principer som fastställts av de avelsorganisationer som godkänts enligt kommissionens beslut 92/353/EEG av den 11 juni 1992 om fastställande av kriterier för godkännande eller erkännande av organisationer och sammanslutningar som för eller upprättar stamböcker för registrerade hästdjur (13). Enligt det beslutet ska de organisationer eller sammanslutningar som för stamboken för den ursprungliga rasen fastställa principerna för ett system för identifiering av hästdjur, för uppdelning av stamboken i klasser och för de härstamningar som införts i stamboken.

(10)

Dessutom bör all nödvändig information nämnas om förflyttning av hästdjur från en stambok till en annan, så att dessa uppgifter anges i den stamboksklass vars kriterier de uppfyller i det härstamningsbevis som avses i artikel 4.2 d i direktiv 90/427/EEG och som ska ingå i identitetshandlingen.

(11)

Enligt artikel 1 tredje strecksatsen i kommissionens beslut 96/510/EG av den 18 juli 1996 om härstamningsbevis för import av avelsdjur samt för deras sperma, ägg och embryon (14) ska härstamningsbevis för registrerade hästdjur överensstämma med identitetshandlingen i beslut 93/623/EEG. Därför bör det klargöras att alla hänvisningar till beslut 93/623/EEG, men också till beslut 2000/68/EG, bör gälla som hänvisningar till denna förordning.

(12)

Eftersom alla hästdjur som föds i eller importeras till gemenskapen i enlighet med denna förordning bör identifieras genom en enda identitetshandling, krävs särskilda bestämmelser när djurens status ändras från hästdjur för avel och produktion till registrerade hästdjur enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG.

(13)

Medlemsstaterna bör kunna upprätta särskilda system för identifiering av hästdjur som vandrar under vilda eller halvvilda förhållanden inom fastställda områden eller territorier, bland annat inom naturreservat, med hänsyn till förenligheten med artikel 2 andra stycket i direktiv 92/35/EEG.

(14)

Elektronisk identifiering (”transpondrar”) för hästdjur används redan i praktiken i lång utsträckning internationellt. Tekniken bör utnyttjas för att säkerställa en nära koppling mellan hästdjur och identifieringsmärken. Hästdjur bör märkas med en transponder, men det bör även vara möjligt att använda alternativa metoder för kontroll av djurets identitet, under förutsättning att dessa alternativa metoder ger motsvarande garantier för att flera identitetshandlingar inte kan utfärdas.

(15)

Även om hästdjur alltid måste åtföljas av sin identitetshandling enligt gällande gemenskapslagstiftning, bör det vara möjligt att medge undantag för det kravet om det är omöjligt eller opraktiskt med hänsyn till att identitetshandlingen ska bevaras under hästdjurets hela livstid eller om en sådan handling inte utfärdats därför att djuret slaktas innan det uppnått den högsta ålder som krävs för identifiering.

(16)

Dessa undantag bör tillämpas utan att det påverkar tilllämpningen av artikel 14 i rådets direktiv 2003/85/EG av den 29 september 2003 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka (15), i vilket undantag medges för vissa åtgärder för sjukdomsbekämpning för identifierade hästdjur på anläggningar där utbrott av den sjukdomen bekräftats.

(17)

Medlemsstaterna bör även få tillåta en förenklad identitetshandling för hästdjur som förflyttas inom statens territorium. Elektroniska kort med inbyggt datachips (”smartkort”) har använts för lagring av data på olika områden. Det bör vara möjligt att utfärda sådana smartkort vid sidan om identitetshandlingen och att under särskilda omständigheter använda dem istället för de identitetshandlingar som åtföljer hästdjur vid förflyttning inom en medlemsstat.

(18)

Enligt artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004, (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004 (16) ska kraven på information om livsmedelskedjan för hästdjur tillämpas före slutet av 2009.

(19)

Bestämmelser är nödvändiga i situationer då den ursprungliga identitetshandling som utfärdats i enlighet med denna förordning för hästdjurets hela livstid har förkommit. Sådana bestämmelser bör i så stor utsträckning som möjligt utesluta möjligheten till olagligt innehav av fler än en identitetshandling för att garantera en korrekt beskrivning av hästdjurets status som avsett för slakt för användning som livsmedel. Om tillräckliga och kontrollerbara uppgifter kan uppvisas bör det utfärdas ett duplikat av identitetshandlingen, med uppgift om att det rör sig om ett sådant, vilket i allmänhet innebär att djuret avlägsnas från näringskedjan. I andra fall bör det utfärdas en ersättande identitetshandling, även den med uppgift att det rör sig om en sådan, vilken dessutom innebär att ett tidigare registrerat hästdjurs status ändras till hästdjur för avel och produktion.

(20)

Enligt artiklarna 4 och 5 i direktiv 90/426/EEG är identitetshandlingen ett instrument för att hindra förflyttning av hästdjur vid sjukdomsutbrott på en anläggning där djuren hålls eller föds upp. Därför bör det vara möjligt att tillfälligt upphäva handlingens giltighet för förflyttning vid utbrott av vissa sjukdomar genom lämpliga uppgifter i identitetshandlingen.

(21)

Om ett hästdjur dör på annat sätt än genom slakt i ett slakteri bör identitetshandlingen återlämnas till den utfärdande myndigheten av den myndighet som övervakar bearbetningen av det döda djuret i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (17), och man bör se till att transpondern, eller andra alternativa metoder, bland annat märken som används för kontroll av hästdjurets identitet, inte kan återanvändas.

(22)

För att hindra transpondrar från att komma in i livsmedelskedjan ska kött från djur från vilka man inte lyckats avlägsna transpondern vid slakt förklaras otjänligt som livsmedel i enlighet med kapitel V avdelning II i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (18).

(23)

Standardisering av var transpondern förs in och angivandet av detta i identitetshandlingarna bör göra det enklare att lokalisera införda transpondrar.

(24)

Enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (19) omfattas levande djur som släpps ut på marknaden i syfte att användas som livsmedel av definitionen av ”livsmedel”. Enligt den förordningen har livsmedelsföretagarna långtgående ansvar i alla skeden i livsmedelstillverkningen, bland annat för spårning av livsmedelsproducerande djur.

(25)

Hästdjur för avel och produktion, liksom registrerade hästdjur, kan hamna i kategorin ”hästdjur för slakt” enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 90/426/EEG under något skede av sitt liv. Kött från hovdjur, synonymt med hästdjur, definieras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (20).

(26)

Enligt avsnitt III punkt 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 ska den som driver ett slakteri ta emot, kontrollera och reagera på information från livsmedelskedjan genom att lämna uppgifter om ursprung, historia och hantering av djur avsedda för livsmedelsproduktion. Den behöriga myndigheten kan tillåta att information om livsmedelskedjan för tama hästdjur sänds till slakteriet samtidigt som djuren istället för i förväg. Den identitetshandling som åtföljer hästdjur till slakt bör därför utgöra en del av informationen från livsmedelskedjan.

(27)

Enligt avsnitt II kapitel III punkt 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004 ska den officiella veterinären kontrollera att livsmedelsföretagaren uppfyller sin skyldighet att se till att djur som godtagits för slakt för att användas som livsmedel är korrekt identifierade.

(28)

Enligt avsnitt III punkt 8 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagaren kontrollera de pass som åtföljer tama hästdjur för att se till att djuret är avsett för slakt i livsmedelssyfte. Om de tar emot djuret för slakt, ska de överlämna passet till den officiella veterinären.

(29)

Utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (21) eller rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av α-agonister vid animalieproduktion (22) regleras administrering av veterinärmedicinska läkemedel till hästdjur av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (23).

(30)

I artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 2001/82/EG föreskrivs särskilda undantag för hästdjur från bestämmelserna i artikel 11 i det direktivet avseende behandling av livsmedelsproducerande djur med läkemedel för vilka ett övre resthaltsgränsvärde har fastställts för andra djurarter än målarterna eller vilka godkänts för andra betingelser, förutsatt att dessa hästdjur har identifierats enligt gemenskapslagstiftningen och det särskilt angivits i deras identitetshandlingar att de inte är avsedda att slaktas för att användas som livsmedel eller är avsedda att slaktas för att användas som livsmedel efter en läkemedelsfri period på minst sex månader efter behandling med ämnen som förtecknas i kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 av den 13 december 2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel (24).

(31)

För att man ska kunna bibehålla kontroll över utfärdandet av identitetshandlingar bör en minsta uppsättning relevanta uppgifter av betydelse för utfärdandet av sådana handlingar registreras i en databas. Databaserna i olika medlemsstater ska samarbeta i enlighet med rådets direktiv 89/608/EEG av den 21 november 1989 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen i syfte att säkerställa korrekt tillämpning av den veterinära och zootekniska lagstiftningen (25) för att underlätta informationsutbytet.

(32)

De främsta avelsorganisationerna och tävlingsorganisationerna har enats om ett världsomfattande system enligt vilket alla hästar ska ha ett livslångt nummer, ett s.k. Universal Equine Life Number (UELN). Det har utarbetats på initiativ av World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) (internationella avelsföreningen för varmblodshästar), International Stud-Book Committee (ISBC) (internationella galoppsportkommittén), World Arabian Horse Organization (WAHO) (internationella förbundet för arabhästar), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), Fédération Equestre Internationale (FEI) (Internationella ridsportförbundet) och Union Européenne du Trot (UET). Närmare information om systemet finns på UELN:s webbplats (26).

(33)

UELN-systemet är lämpligt för registrering av både registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion, och gör det möjligt att gradvis införa nätverk så att djurens identitet ständigt kan kontrolleras enligt artikel 6 i direktiv 90/427/EEG när det gäller registrerade hästdjur.

(34)

När koder tillsätts i databaser får dessa koder och formatet på enskilda djurs registreringsnummer inte strida mot det fastställda UELN-systemet. Därför bör man först kontrollera UELN-koden innan nya nummer införs i en databas.

(35)

Enligt artikel 7.3 i direktiv 90/426/EEG ska den officiella veterinären notera identitetsnumret eller identitetshandlingens nummer för det slaktade hästdjuret och till den behöriga myndigheten på avsändningsorten, på begäran av denna, översända ett bevis om att hästdjuret har slaktats. Enligt artikel 4.4 i i det direktivet ska identitetshandlingen, efter att den registrerade hästen slaktats, sändas tillbaka till det organ som utfärdat den. Dessa krav bör även gälla identitetshandlingar som utfärdats för hästdjur för avel och produktion. Genom att registrera ett nummer som stämmer överens med det livslånga UELN-numret och som ger information om vilka myndigheter eller organ som utfärdat identitetshandlingen bör det bli enklare att uppfylla dessa krav. Om möjligt bör medlemsstaterna använda de samarbetsorgan de utsett enligt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (27).

(36)

Den veterinära tillsyn som är en förutsättning för djurskyddskraven i artiklarna 4 och 5 i direktiv 90/426/EEG kan uppfyllas endast om den behöriga myndigheten känner till den anläggning som definieras i artikel 2 a i det direktivet. Liknande krav följer av tillämpningen av livsmedelslagstiftningen för hästdjur som livsmedelsproducerande djur. Men eftersom hästdjur förflyttas mycket oftare än andra husdjur bör man försöka införa ett system för spårbarhet av hästdjur i realtid. Identifiering av hästdjur bör därför vara ett första steg i ett system för identifiering och registrering av hästdjur inom ramen för gemenskapens nya djurhälsopolitik.

(37)

För att säkra en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen om identifiering av hästdjur i medlemsstaterna och se till att den är tydlig och öppen bör beslut 93/623/EEG och 2000/68/EG upphävas och ersättas med denna förordning.

(38)

Övergångsbestämmelser bör införas för att medlemsstaterna ska kunna anpassa sig till bestämmelserna i denna förordning.

(39)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa samt ständiga kommittén för husdjursavel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser för identifiering av hästdjur

a)

som är födda i gemenskapen eller

b)

som övergått till fri omsättning inom gemenskapen enligt tullförfarandet i artikel 4.16 a i förordning (EEG) nr 2913/92.

2.   Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av

a)

förordning (EEG) nr 706/73 och beslut 96/78/EG, och

b)

åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att registrera anläggningar där hästdjur hålls.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 a, c–f, h och i i direktiv 90/426/EEG och artikel 2 c i direktiv 90/427/EEG gälla.

2.   Dessutom gäller följande definitioner:

a)

djurhållare: varje fysisk eller juridisk person som äger eller är i besittning av ett hästdjur eller har ansvar för dess skötsel, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, antingen permanent eller tillfälligt, även under transport, på marknader, eller under tävlingar, kapplöpningar eller kulturevenemang.

b)

transponder: skrivskyddad (read-only) passiv anordning för identifiering av radiofrekvenser

i)

som överensstämmer med ISO-standard 11784 och som fungerar med HDX- eller FDX-B-teknik, och

ii)

som kan avläsas med läsare som överensstämmer med ISO-standard 11785 vid ett avläsningsavstånd på minst 12 cm.

c)

hästdjur: vilda eller tama hovdjur tillhörande alla arter av släktet Equus tillhörande familjen hästdjur, eller korsningar av dessa.

d)

unikt livslångt nummer: en unik 15-siffrig alfanumerisk kod med information om ett enskilt hästdjur samt den databas och det land där denna information första gången registrerats enligt kodsystemet för unikt livslångt nummer (UELN) och som består av följande delar:

i)

En 6-siffrig UELN-kompatibel identitetskod för den databas som avses i artikel 21.1, åtföljd av

ii)

ett individuellt 9-siffrigt identitetsnummer som tilldelats hästdjuret.

e)

smartkort: ett plastkort med inbyggt datachips för lagring av data och elektronisk förmedling av uppgifterna till kompatibla datasystem.

KAPITEL II

IDENTITETSHANDLINGAR

Artikel 3

Allmänna principer och skyldighet att identifiera hästdjur

1.   De hästdjur som avses i artikel 1.1 får inte hållas om de inte identifieras enligt denna förordning.

2.   Om djurhållaren inte äger hästdjuret ska han handla enligt denna förordning på den fysiska eller juridiska persons vägnar som äger hästdjuret och med dennes tillstånd (”ägaren”).

3.   I enlighet med denna förordning ska systemet för identifiering av hästdjur bestå av följande delar:

a)

En enda identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid.

b)

En metod för att säkra en entydig koppling mellan identitetshandlingen och hästdjuret.

c)

En databas över identitetsuppgifterna, införda under ett enda identitetsnummer, om det djur för vilket en identitetshandling har utfärdats till en person som registrerats i den databasen.

Artikel 4

Organ som utfärdar identitetshandlingar för hästdjur

1.   Medlemsstaterna ska se till att den identitetshandling för registrerade hästdjur som avses i artikel 5.1 utfärdas av ett av följande organ (”utfärdande organ”):

a)

Den organisation eller förening som är officiellt godkänd eller erkänd av medlemsstaten, eller av ett offentligt organ i den berörda medlemsstaten, båda enligt artikel 2.c första strecksatsen i direktiv 90/427/EEG, som för stamboken över den ifrågavarande rasen enligt artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG.

b)

En filial till en internationell sammanslutning eller organisation med huvudsäte i en medlemsstat som har överinseendet för hästar avsedda för tävling eller kapplöpning enligt artikel 2.c i direktiv 90/426/EEG.

2.   De identitetshandlingar som utfärdas av myndigheter i ett tredjeland som utfärdar härstamningsbevis i enlighet med artikel 1 tredje strecksatsen i beslut 96/510/EG ska anses gälla enligt denna förordning för de registrerade hästdjur som avses i artikel 1.1 b.

3.   Det organ som utfärdar den identitetshandling som avses i artikel 5.1 för hästdjur för avel och produktion ska utses av den behöriga myndigheten.

4.   De utfärdande organ som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska handla enligt denna förordning, särskilt avseende bestämmelserna i artiklarna 5, 8–12, 14, 16, 17, 21 och 23.

5.   Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över utfärdande organ och uppdatera den, och ge de övriga medlemsstaterna och allmänheten tillgång till denna information via en webbplats.

Informationen om de utfärdande organen ska omfatta åtminstone de kontaktuppgifter som krävs för att uppfylla kraven i artikel 19.

För att medlemsstaterna lättare ska kunna ge övriga medlemsstater och allmänheten tillgång till dessa aktuella förteckningar ska kommissionen tillhandahålla en webbplats där varje medlemsstat lägger in en länk till sin nationella webbplats.

6.   De förteckningar över utfärdande organ i tredjeländer som avses i punkt 2 ska sammanställas och uppdateras enligt följande villkor:

a)

Den behöriga myndigheten i det tredjeland där det utfärdande organet är beläget garanterar att

i)

det utfärdande organet uppfyller bestämmelserna i punkt 2,

ii)

det uppfyller de informationskrav som avses i artikel 21.3 i denna förordning när det gäller utfärdande organ som godkänts enligt direktiv 94/28/EEG,

iii)

förteckningar över utfärdande organ ska upprättas, uppdateras och anmälas till kommissionen.

b)

Kommissionen ska

i)

regelbundet underrätta medlemsstaterna om anmälningar avseende nya eller uppdaterade förteckningar som den mottagit av de behöriga myndigheterna i berörda tredjeländer enligt led a iii,

ii)

se till att uppdaterade versioner av dessa förteckningar görs tillgängliga för allmänheten,

iii)

i förekommande fall, se till att ärenden avseende förteckningen över utfärdande organ i tredjeländer utan onödigt dröjsmål förs upp på dagordningen i ständiga kommittén för husdjursavel enligt förfarandet i artikel 11.2 i rådets direktiv 88/661/EEG (28).

Artikel 5

Identifiering av hästdjur födda i gemenskapen

1.   Hästdjur födda i gemenskapen ska identifieras med en enda identitetshandling i enlighet med förlagan till identitetshandling för hästdjur i bilaga I (”identitetshandling” eller ”pass”). Handlingen ska utfärdas för hästdjurets hela livstid.

Identitetshandlingen ska vara tryckt i odelbart format med utrymme för de uppgifter som krävs enligt följande avsnitt:

a)

Avsnitt I–X för registrerade hästdjur.

b)

Åtminstone avsnitten I, III, IV och VI–IX för hästdjur för avel och produktion.

2.   Det utfärdande organet ska se till att identitetshandlingar utfärdas för hästdjur endast om avsnitt I i handlingen i vederbörlig ordning har fyllts i.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.1 i beslut 96/78/EG och trots bestämmelserna i punkterna 1 a och 2 i denna artikel ska registrerade hästdjur identifieras i identitetshandlingen enligt de bestämmelser som fastställs av de utfärdande organ som avses i artikel 4.1 eller 4.2 i denna förordning.

4.   För registrerade hästdjur ska det utfärdande organ som avses i artikel 4.1 a och 4.2 i denna förordning i avsnitt II i identitetshandlingen fylla i informationen från det härstamningsbevis som avses i artikel 4.2 d i direktiv 90/427/EEG.

Enligt principerna för den godkända eller erkända avelsorganisation som för stamboken för den ursprungliga rasen, till vilken det berörda registrerade hästdjuret hör, ska härstamningsbeviset innehålla alla uppgifter om djurets härstamning, det avsnitt i stamboken som avses i artikel 2 eller 3 i beslut 96/78/EG och, när det är fastställt, i vilken klass i huvudavsnittet hästdjuret har införts.

5.   För att få en identitetshandling ska djurhållaren, eller ägaren om det krävs enligt nationell lagstiftning i den medlemsstat där djuret är fött, lämna in en ansökan inom den tidsfrist som fastställs i punkt 6 i denna artikel och artikel 7.1 för den identitetshandling som avses i punkt 1 i denna artikel till det utfärdande organ som avses i artikel 4.1, 4.2 eller 4.3, och alla de uppgifter som krävs för att uppfylla kraven i denna förordning ska lämnas in.

6.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 ska hästdjur födda i gemenskapen identifieras enligt denna förordning före den 31 december det år hästdjuret föds eller inom sex månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist.

Med avvikelse från första stycket får medlemsstaterna besluta att begränsa den längsta tillåtna perioden för identifiering av hästdjur till sex månader.

Medlemsstater som utnyttjar undantaget i andra stycket ska underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

7.   Avsnittens ordning och numrering ska förbli oförändrad i identitetshandlingen, utom när det gäller avsnitt I som får placeras på mittuppslaget i identitetshandlingen.

8.   Identitetshandlingen får inte kopieras eller ersättas, utom enligt bestämmelserna i artiklarna 16 och 17.

Artikel 6

Undantag från kravet att fylla i uppgifter i avsnitt I i identitetshandlingen

Om en transponder förs in i enlighet med artikel 11, eller om ett individuellt, outplånligt och synligt alternativt märke används i enlighet med artikel 12, behöver genom undantag från artikel 5.2 uppgifterna i avsnitt I del A punkt 3 b–h och i punkterna 12–18 i konturdiagrammet i avsnitt I del B i identitetshandlingen inte fyllas i, eller får ett fotografi eller en bild med tillräckliga uppgifter för identifiering av hästdjuret användas istället för att konturdiagrammet fylls i.

Undantaget i första stycket påverkar inte tillämpningen av de bestämmelser om identifiering av hästdjur som fastställs av de utfärdande organ som avses i artikel 4.1, 4.2 och 4.3.

Artikel 7

Undantag avseende identifiering av vissa hästdjur som lever under vilda eller halvvilda förhållanden

1.   Med avvikelse från artikel 5.1, 5.3 och 5.5 får den behöriga myndigheten besluta att hästdjur som bildar en avgränsad population som lever under vilda eller halvvilda förhållanden på vissa områden, bland annat naturreservat, som fastställs av den myndigheten, ska identifieras enligt artikel 5 endast om de flyttas från sådana områden eller tas i bruk som husdjur.

2.   Medlemsstater som vill utnyttja det undantag som avses i punkt 1 ska meddela kommissionen vilka populationer och områden det rör sig om

a)

inom sex månader efter det datum då denna förordning träder i kraft, eller

b)

innan de tillämpar det undantaget.

Artikel 8

Identifiering av importerade hästdjur

1.   Djurhållaren eller ägaren om det särskilt krävs enligt nationell lagstiftning i den importerande medlemsstaten, ska ansöka om en identitetshandling eller registrering av en befintlig identitetshandling i det berörda utfärdande organets databas enligt artikel 21 inom 30 dagar från det att tullförfarandet, enligt definitionen i artikel 4.16 a i förordning (EG) nr 2913/92 avslutats när

a)

hästdjur importeras till gemenskapen, eller

b)

ett tillfälligt införseltillstånd enligt artikel 2 i i direktiv 90/426/EEG ändras till ett permanent införseltillstånd enligt artikel 19 iii i det direktivet.

2.   Om det hästdjur som avses i punkt 1 i denna artikel åtföljs av handlingar som inte uppfyller kraven i artikel 5.1 eller saknar vissa uppgifter som krävs enligt denna förordning, ska det utfärdande organet på begäran av djurhållaren, eller av ägaren om det särskilt krävs i lagstiftningen i den importerande medlemsstaten,

a)

fylla i dessa handlingar så att de uppfyller kraven i artikel 5, och

b)

registrera identitetsuppgifterna för det hästdjuret samt kompletterande uppgifter i databasen enligt artikel 21.

3.   Om de handlingar som åtföljer det hästdjur som avses i punkt 1 i denna artikel inte kan ändras så att de uppfyller kraven i artikel 5.1 och 5.2, ska dessa inte anses giltiga för identifiering i enlighet med denna förordning.

Om de handlingar som avses i första stycket överlämnas till eller ogiltigförklaras av det utfärdande organet ska uppgift om detta registreras i den databas som avses i artikel 21 och hästdjuret ska identifieras i enlighet med artikel 5.

KAPITEL III

KONTROLLER SOM KRÄVS FÖRE UTFÄRDANDE AV IDENTITETSHANDLINGAR OCH TRANSPONDRAR

Artikel 9

Kontroll av de enda identitetshandlingar som utfärdats för hästdjur

Före utfärdandet av en identitetshandling ska det utfärdande organet eller den person som handlar för dess räkning vidta alla nödvändiga åtgärder för att

a)

kontrollera att en sådan identitetshandling inte har utfärdats tidigare för det berörda hästdjuret,

b)

hindra utfärdande i bedrägligt syfte av flera identitetshandlingar för ett och samma hästdjur.

Sådana åtgärder ska åtminstone omfatta genomgång av tillgängliga berörda handlingar och elektroniska register, kontroll av tecken eller märken på djuret som tyder på tidigare identitetsmärkning och tillämpning av de åtgärder som föreskrivs i artikel 10.

Artikel 10

Åtgärder för att påvisa tidigare aktiv markering av hästdjur

1.   De åtgärder som avses i artikel 9 ska omfatta åtminstone åtgärder för att påvisa

a)

tidigare införda transpondrar genom användning av en avläsare som överensstämmer med ISO-standard 11785 och med vilken man kan avläsa HDX och FDX-B-transpondrar åtminstone om avläsaren är i direkt kontakt med kroppsytan på det ställe där en transponder normalt placeras,

b)

kliniska tecken på att en tidigare införd transponder har avlägsnats kirurgiskt,

c)

andra alternativa märken på djuret som används enligt artikel 12.3 b.

2.   Om de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 visar att en transponder tidigare har förts in eller att andra märken använts enligt artikel 12.3 b ska det utfärdande organet vidta följande åtgärder:

a)

Om det är fråga om hästdjur födda i en medlemsstat ska den staten utfärda ett duplikat eller en ersättande identitetshandling enligt artikel 16 eller 17.

b)

Om det är fråga om importerade hästdjur ska staten följa artikel 8.2.

3.   Om de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b visar att en transponder tidigare har förts in, eller om de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 c visar att ett annat märke förekommer, ska det utfärdande organet ange detta på lämpligt sätt i del A och på konturdiagrammet i avsnitt I del B i identitetshandlingen.

4.   Om det bekräftats att en transponder eller ett annat märke som avses i punkt 3 i denna artikel avlägsnats utan dokumentation från ett hästdjur fött i gemenskapen ska det utfärdande organ som avses i artikel 4.1 eller 4.3 utfärda en ersättande identitetshandling enligt artikel 17.

Artikel 11

Elektroniska metoder för kontroll av identitet

1.   Det utfärdande organet ska se till att då ett hästdjur identifieras första gången ska det märkas genom införande av en transponder.

Medlemsstaterna ska fastställa minimikraven för det ingrepp som avses i första stycket eller utse den person eller yrkesgrupp som har rätt att utföra sådana ingrepp.

2.   Transpondern ska föras in parenteralt under aseptiska förhållanden mellan nacke och manke mitt på halsen vid nackbandet.

Den behöriga myndigheten får dock tillåta att transpondern förs in på ett annat ställe i halsen på hästdjuret, förutsatt att detta alternativa införande inte äventyrar djurets välbefinnande och inte ökar risken för att transpondern migrerar jämfört med den metod som avses i första stycket.

3.   När transpondern förs in enligt punkterna 1 och 2 ska det utfärdande organet ange följande uppgifter på identitetshandlingen:

a)

I avsnitt I del A punkt 5 åtminstone de 15 sista siffrorna i den kod som transpondern förmedlar och avläsaren visar efter införandet, vid behov åtföljt av ett klistermärke med streckkod eller avtryck av streckkoden med dessa 15 sista siffror i den kod som transpondern förmedlar.

b)

I avsnitt I del A punkt 11 den persons underskrift och stämpel som avses i punkt 1 och som identifierade hästdjuret och förde in transpondern.

c)

I punkterna 12 eller 13 på konturdiagrammet i avsnitt I del B, beroende på vilken sida transpondern förts in, det ställe där transpondern förts in på hästdjuret.

4.   Om de åtgärder som föreskrivs i artikel 26.2 tillämpas för ett hästdjur som märkts med en tidigare implanterad transponder som inte uppfyller normerna i artikel 2.2 b, ska med avvikelse från punkt 3 a i denna artikel namnet på tillverkaren eller avläsningsystemet anges i avsnitt I del A punkt 5 i identitetshandlingen.

5.   Om en medlemsstat fastställer bestämmelser för att, enligt de normer som avses i artikel 2.2 b, se till att de nummer som avläses med den transponder som förts in av det utfärdande organ som avses i artikel 4.1 a och som godkänts enligt beslut 92/353/EEG av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten är unika, ska dessa bestämmelser gälla utan att det äventyrar det identitetssystem som fastställs av det utfärdande organet i en annan medlemsstat eller ett tredjeland som utfört identifieringen enligt denna förordning på begäran av djurhållaren, eller om detta särskilt krävs i lagstiftningen i den medlemsstat där djuret föddes, av ägaren.

Artikel 12

Alternativa metoder för identitetskontroll

1.   Med avvikelse från artikel 11.1 får medlemsstaterna tillåta identifiering av hästdjur med lämpliga alternativa metoder, bland annat märkning, som var för sig eller tillsammans ger motsvarande vetenskapliga garantier, för att hästdjurets identitet kan kontrolleras, och som effektivt hindrar att dubbla identitetshandlingar utfärdas (”alternativ metod”).

Det utfärdande organet ska se till att ingen identitetshandling utfärdas för ett hästdjur om inte den alternativa metod som avses i första stycket antecknas i avsnitt I del A punkt 6 eller 7 i identitetshandlingen och lagras i databasen enligt artikel 21.1 f.

2.   Om en alternativ metod används ska djurhållaren tillhandahålla de medel som behövs för att få tillgång till identitetsnumret eller, i förekommande fall, stå för kostnaderna för kontroll av djurets identitet.

3.   Medlemsstaterna ska se till

a)

att alternativa metoder inte används i majoriteten av fallen som enda sätt att kontrollera de djurs identitet som identifierats i enlighet med denna förordning,

b)

att synliga märken på hästdjur för avel och produktion inte kan förväxlas med märken som reserverats för registrerade hästdjur på deras territorium.

4.   De medlemsstater som utnyttjar det undantag som föreskrivs i punkt 1 ska omedelbart underrätta kommissionen, övriga medlemsstater och allmänheten om detta på en webbplats.

För att medlemsstaterna lättare ska kunna ge övriga medlemsstater och allmänheten tillgång till denna information ska kommissionen tillhandahålla en webbplats där varje medlemsstat lägger in en länk till sin nationella webbplats.

KAPITEL IV

FÖRFLYTTNING OCH TRANSPORT AV HÄSTDJUR

Artikel 13

Förflyttning och transport av registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och produktion

1.   Identitetshandlingen ska alltid åtfölja registrerade hästdjur och hästdjur för avel och produktion.

2.   Med avvikelse från punkt 1 behöver identitetshandlingen inte åtfölja de hästdjur som avses i den punkten vid de tillfällen då hästdjuren

a)

är installerade eller på bete, och djurhållaren utan dröjsmål kan uppvisa identitetshandlingen,

b)

tillfälligt förflyttas till fots, antingen

i)

i närheten av anläggningen inom en medlemsstat så att identitetshandlingen kan uppvisas inom tre timmar, eller

ii)

vid växling av hästdjurets betesområde till och från sommarbete och så att identitetshandlingen kan uppvisas vid avsändningsanläggningen,

c)

är icke avvanda och följer moderdjuret eller fosterstoet,

d)

deltar i träning eller test för hästtävling eller evenemang som kräver att de lämnar tävlingsstället eller platsen för evenemanget,

e)

förflyttas eller transporteras i en nödsituation som gäller hästdjuren eller, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.1 andra stycket i direktiv 2003/85/EG, till anläggningen där djuren hålls.

Artikel 14

Undantag för vissa förflyttningar och transporter utan eller med förenklade identitetshandlingar

1.   Med avvikelse från artikel 13.1 får den behöriga myndigheten tillåta förflyttning eller transport inom samma medlemsstat av de hästdjur som avses i den punkten vilka inte åtföljs av sina identitetshandlingar, förutsatt att de åtföljs av ett smartkort som utfärdats av det organ som utfärdat identitetshandlingarna och innehåller de uppgifter som fastställs i bilaga II.

2.   Medlemsstater som utnyttjar det undantag som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel, kan bevilja varandra undantag för förflyttning eller transport av de hästdjur som avses i artikel 13.1 inom sitt eget territorium.

De ska underrätta kommissionen om att de avser att bevilja sådana undantag.

3.   Det utfärdande organet ska utfärda en provisorisk handling med angivande åtminstone av det unika livslånga numret, och transporderkoden om denna finns tillgänglig, med vilka hästdjuret får förflyttas eller transporteras inom samma medlemsstat under en tid på högst 45 dagar, under vilken identitetshandlingen lämnas till det utfärdande organet eller den behöriga myndigheten för uppdatering av identitetsuppgifterna.

4.   Om ett hästdjur under den period som avses i punkt 3 transporteras till en annan medlemsstat eller genom en annan medlemsstat till ett tredjeland ska det oavsett registreringsstatus åtföljas förutom av den provisoriska handlingen även av ett djurhälsointyg i enlighet med bilaga C till direktiv 90/426/EEG. Om hästdjuret inte har märkts med en transponder, eller om hästdjuret inte har identifierats genom en alternativ metod i enlighet med artikel 12 i denna förordning, måste detta djurhälsointyg kompletteras med en beskrivning enligt bestämmelserna i avsnitt I i identitetshandlingen.

Artikel 15

Förflyttning och transport av hästdjur för slakt

1.   Den identitetshandling som utfärdats i enlighet med artikel 5.1 eller 8 ska åtfölja hästdjur för slakt under förflyttning eller transport till slakteriet.

2.   Med avvikelse från punkt 1 får den behöriga myndigheten tillåta att ett hästdjur för slakt som inte identifierats enligt artikel 5 transporteras direkt från anläggningen där det föddes till slakteriet inom samma medlemsstat förutsatt att

a)

hästdjuret är yngre än 12 månader och har synliga stjärnor på de främre mjölktänderna,

b)

det går att spåra hästdjuret utan avbrott från anläggningen där det föddes till slakteriet,

c)

hästdjuret under transporten till slakteriet kan identifieras individuellt enligt artikel 11 eller 12,

d)

sändningen åtföljs av information om livsmedelskedjan enligt avsnitt III i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004 som ska innehålla en hänvisning till det individuella identitetsnummer som avses i led c i denna punkt.

3.   Artikel 19.1 b, c och d ska inte tillämpas om det rör sig om förflyttning eller transport av hästdjur för slakt i enlighet med punkt 2 i denna artikel.

KAPITEL V

UTFÄRDANDE AV DUPLIKAT, ERSÄTTNING OCH TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE AV IDENTITETSHANDLINGAR

Artikel 16

Duplikat av identitetshandlingar

1.   Om den ursprungliga identitetshandlingen har förkommit, men hästdjurets identitet kan fastställas, i första hand genom den kod som förmedlats av transpondern eller den alternativa metoden, och ett ägarintyg kan uppvisas, ska det utfärdande organet som avses i artikel 4.1 utfärda ett duplikat av identitetshandlingen med uppgift om det unika livslånga numret och ska tydligt ange att det rör sig om ett sådant (”duplikat av identitetshandling”).

I sådana fall ska hästdjuret klassificeras i avsnitt IX del II på duplikatet av identitetshandlingen som inte avsett för slakt för användning som livsmedel.

Uppgifter om det duplikat av identitetshandlingen som utfärdats och hästdjurets klassificering i avsnitt IX i handlingen ska registreras med angivande av det unika livslånga numret i den databas som avses i artikel 21.

2.   Med avvikelse från punkt 1 andra stycket får den behöriga myndigheten besluta att tillfälligt upphäva hästdjurets status som avsett för slakt för användning som livsmedel under en period på sex månader om djurhållaren på ett tillfredsställande sätt inom 30 dagar från det att identitetshandlingen förklarats förkommen kan visa att hästdjurets status som avsett för slakt för användning som livsmedel inte äventyrats av någon medicinsk behandling.

I detta syfte ska den behöriga myndigheten anteckna det datum då denna sexmånadersperiod för tillfälligt upphävande börjar i den första kolumnen i avsnitt IX del III på duplikatet av identitetshandlingen samt fylla i uppgifterna i tredje kolumnen.

3.   Om den förkomna ursprungliga identitetshandlingen hade utfärdats av det utfärdande organ som avses i artikel 4.2 i ett tredjeland, ska duplikatet av identitetshandlingen utfärdas av det ursprungliga utfärdande organet och sändas till djurhållaren, eller om det särskilt krävs i lagstiftningen i den medlemsstat där hästdjuret befinner sig, till ägaren via det utfärdande organet eller den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

I sådana fall ska hästdjuret klassificeras i avsnitt IX del II på duplikatet av identitetshandlingen som inte avsett för slakt för användning som livsmedel och uppgifterna i den databas som avses i artikel 21.1 l ska anpassas efter detta.

Duplikatet av identitetshandlingen får dock utfärdas av ett utfärdande organ som avses i artikel 4.1 a och som registrerar hästdjur av den ifrågavarande rasen eller av ett utfärdande organ som avses i artikel 4.1 b och som registrerar hästdjur för det ändamålet i den medlemsstat där hästdjuret befinner sig om det ursprungliga utfärdande organet i ett tredjeland har gett sitt medgivande.

4.   Om den förkomna ursprungliga identitetshandlingen har utfärdats av ett utfärdande organ som inte längre existerar ska duplikatet av identitetshandlingen utfärdas av ett utfärdande organ i den medlemsstat där hästdjuret befinner sig i enlighet med punkt 1.

Artikel 17

Ersättning av identitetshandling

Om den ursprungliga identitetshandlingen förkommit och hästdjurets identitet inte kan fastställas, ska det utfärdande organ som avses i artikel 4.3 i den medlemsstat där hästdjuret befinner sig utfärda en ersättande identitetshandling (”ersättande identitetshandling”) med tydlig uppgift om att det rör sig om en sådan och att den uppfyller kraven i artikel 5.1 b.

I sådana fall ska hästdjuret klassificeras i avsnitt IX del II på den ersättande identitetshandlingen som inte avsett för slakt för användning som livsmedel.

Uppgifter om den ersättande identitetshandlingen som utfärdats och hästdjurets registreringsstatus och klassificering i avsnitt IX i handlingen ska anpassas efter detta med angivande av det unika livslånga numret i den databas som avses i artikel 21.

Artikel 18

Upphävande av identitetshandlingar vid förflyttning

Den officiella veterinären ska tillfälligt upphäva identitetshandlingens giltighet vid förflyttning genom lämplig uppgift i avsnitt VIII i handlingen om att hästdjuret hålls eller kommer från en anläggning

a)

som är föremål för ett förbud som avses i artikel 4.5 i direktiv 90/426/EEG, eller

b)

belägen i en medlemsstat eller del därav som inte är fri från afrikansk hästpest.

KAPITEL VI

HÄSTDJUR SOM DÖR OCH HÄSTDJUR FÖR SLAKT AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING SOM LIVSMEDEL SAMT TIDIGARE BEHANDLINGAR

Artikel 19

Dödsfall bland hästdjur

1.   Då ett hästdjur slaktas eller dör ska följande åtgärder vidtas:

a)

Transpondern ska skyddas från senare bedräglig användning genom att tillvaratas, destrueras eller bortskaffas på plats.

b)

Identitetshandlingen ska göras ogiltig genom åtminstone påstämpling av texten ”ogiltig” på första sidan.

c)

Ett intyg ska lämnas till det utfärdande organet, antingen direkt eller genom den kontaktpunkt som avses i artikel 23.4, med uppgift om hästdjurets unika livslånga nummer och att djuret slaktats, dödats eller dött, inbegripet dödsdatum.

d)

Den ogiltiga identitetshandlingen ska förstöras.

2.   De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska utföras av eller under överinseende av

a)

den officiella veterinären

i)

i enlighet med artikel 4.4 i i direktiv 90/427EEG om det gäller slakt eller avlivning i sjukdomsbekämpande syfte, eller

ii)

i enlighet med artikel 7.3 i direktiv 90/426/EG efter slakt, eller

b)

den behöriga myndighet som anges i artikel 2.1 i i förordning (EG) nr 1774/2002 om det gäller bortskaffande eller bearbetning av slaktkroppar i enlighet med artikel 4 eller 5 i den förordningen.

3.   Om transpondern inte kan tas tillvara från ett hästdjur som slaktas för användning som livsmedel enligt punkt 1 a, ska den officiella veterinären förklara köttet eller den del av köttet som innehåller transpondern som otjänligt som livsmedel i enlighet med avsnitt II kapitel V.1 n i bilaga I till förordning (EG) nr 854/2004.

4.   Med avvikelse från punkt 1 d och utan att det påverkar de bestämmelser som det utfärdande organet tryckt på identitetshandlingen, får medlemsstaterna tillämpa förfaranden för att återsända den ogiltiga identitetshandlingen till det utfärdande organet.

5.   I alla sådana fall av dödsfall bland eller förlust av hästdjur som inte avses i denna artikel ska djurhållaren återsända identitetshandlingen till det berörda utfärdande organ som avses i artikel 4.1, 4.2 eller 4.3 inom 30 dagar från det att djuret dött eller gått förlorat.

Artikel 20

Hästdjur avsedda för slakt för användning som livsmedel och tidigare behandlingar

1.   Ett hästdjur ska anses vara avsett för slakt för användning som livsmedel, om det inte i avsnitt IX del II i identitetshandlingen oåterkalleligt förklarats inte vara avsett för detta ändamål genom underskrift av

a)

djurhållaren eller djurägaren på eget beslut, eller

b)

djurhållaren och den ansvariga veterinären i enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2001/82/EG.

2.   Innan behandling ges enligt artikel 10.2 i direktiv 2001/82/EG eller behandling genom användning av läkemedel som godkänts enligt artikel 6.3 i det direktivet, ska den ansvariga veterinären fastställa hästdjurets status antingen som avsett för slakt för användning som livsmedel, vilket är normalfallet, eller som inte avsett för slakt för användning som livsmedel enligt avsnitt IX del II identitetshandlingen.

3.   Om den behandling som avses i punkt 2 i denna artikel inte är tillåten för hästdjur avsedda för slakt för användning som livsmedel, ska den ansvariga veterinären se till att det berörda hästdjuret enligt undantaget i artikel 10.2 i direktiv 2001/82/EG oåterkalleligt förklaras som inte avsett för slakt för användning som livsmedel genom

a)

att fylla i och underteckna avsnitt IX del II i identitetshandlingen, och

b)

att göra avsnitt IX del III i identitetshandlingen ogiltig.

4.   Om ett hästdjur behandlas under sådana omständigheter som avses i artikel 10.3 i direktiv 2001/82/EG ska den ansvariga veterinären i avsnitt IX del III i identitetshandlingen ange erforderliga uppgifter om det läkemedel som innehåller ämnen som är väsentliga för behandlingen av hästdjuret som förtecknas i förordning (EG) nr 1950/2006.

Den ansvariga veterinären ska ange datum för senaste förskrivna administration av det läkemedlet och ska enligt artikel 11.4 i direktiv 2001/82/EG underrätta djurhållaren om det datum då den karenstid som fastställts enligt artikel 10.3 i det direktivet löper ut.

KAPITEL VII

REGISTERFÖRING OCH PÅFÖLJDER

Artikel 21

Databas

1.   Då identitetshandlingen utfärdas eller tidigare utfärdade identitetshandlingar registreras ska det utfärdande organet registrera åtminstone följande uppgifter om hästdjuret i sin databas:

a)

Unikt livslångt nummer.

b)

Art.

c)

Kön.

d)

Färg.

e)

Födelsedatum (dag, månad och år).

f)

I förekommande fall, åtminstone de 15 sista siffrorna i den kod som förmedlas av transpondern, eller den kod som förmedlas av en anordning för identifiering av radiofrekvenser som inte uppfyller villkoren enligt artikel 2.2 b, tillsammans med uppgifter om det föreskrivna avläsningssystemet, eller den alternativa metoden.

g)

Födelseland.

h)

Datum för utfärdande och eventuell ändring av identitetshandlingen.

i)

Namn och adress för den person till vilken identitetshandlingen utfärdats.

j)

Status som registrerat hästdjur eller som hästdjur för avel och produktion.

k)

Djurets namn (födelsenamn och, i förekommande fall, handelsnamn).

l)

Djurets kända status som inte avsett för slakt för användning som livsmedel.

m)

Uppgifter om eventuella duplikat av eller ersättande identitetshandling i enlighet med artiklarna 16 och 17.

(n)

Det meddelade datumet för djurets död.

2.   Det utfärdande organet ska bevara de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel i sin databas i minst 35 år eller minst två år efter det datum för hästdjurets död som meddelats i enlighet med artikel 19.1 c.

3.   Omedelbart efter registrering av de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel ska det utfärdande organet meddela de uppgifter som avses i leden a–f och n i den punkten till den centrala databasen i den medlemsstat där hästdjuret föddes, om en sådan databas gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 23.

Artikel 22

Meddelande om kod för de utfärdande organens databaser

Medlemsstaterna ska via en webbplats ge de övriga medlemsstaterna och allmänheten tillgång till namn, adress med kontaktuppgifter och den 6-siffriga UELN-kompatibla identitetskoden för de utfärdande organens databaser.

För att medlemsstaterna lättare ska kunna göra dessa uppgifter tillgängliga ska kommissionen tillhandahålla en webbplats där varje medlemsstat lägger in en länk till sin nationella webbplats.

Artikel 23

Centrala databaser, samarbetet mellan dessa samt kontaktpunkter

1.   En medlemsstat får besluta att det utfärdande organet ska föra in den information som avses i artikel 21 om hästdjur födda eller identifierade på dess territorium i en central databas eller att det utfärdande organets databas ansluts till denna centrala databas (”den centrala databasen”).

2.   Medlemsstaterna ska i enlighet med direktiv 89/608/EEG driva sina centrala databaser i samarbete med varandra.

3.   Medlemsstaterna ska via en webbplats ge de övriga medlemsstaterna och allmänheten tillgång till namn, adress och den 6-siffriga UELN-kompatibla identitetskoden för sina centrala databaser.

För att medlemsstaterna lättare ska kunna göra dessa uppgifter tillgängliga ska kommissionen tillhandahålla en webbplats där varje medlemsstat lägger in en länk till sin nationella webbplats.

4.   Medlemsstaterna ska tillhandahålla en kontaktpunkt som mottar det intyg som avses i artikel 19.1 c för vidarebefordran till respektive utfärdande organ som godkänts på deras territorium.

Kontaktpunkten kan vara ett samarbetsorgan som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 882/2004.

Uppgifter om kontaktpunkten, vilka kan införas i den centrala databasen, ska via en webbplats göras tillgängliga för de övriga medlemsstaterna och allmänheten.

För att medlemsstaterna lättare ska kunna göra dessa uppgifter tillgängliga ska kommissionen tillhandahålla en webbplats där varje medlemsstat lägger in en länk till sin nationella webbplats.

Artikel 24

Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om påföljder som ska gälla vid överträdelse av denna förordning och vidta alla de åtgärder som behövs för att se till att dessa bestämmelser tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2009 anmäla dessa bestämmelser till kommissionen. Alla senare ändringar som påverkar dem ska anmälas till kommissionen utan dröjsmål.

KAPITEL VIII

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

Upphävande

Beslut 93/623/EEG och beslut 2000/68/EG ska upphöra att gälla den 1 juli 2009.

Hänvisningar till de upphävda besluten ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 26

Övergångsbestämmelser

1.   Hästdjur som föds senast den 30 juni 2009 och som identifieras före det datumet i enlighet med beslut 93/623/EEG eller 2000/68/EG, ska anses vara identifierade i enlighet med denna förordning.

Identitetshandlingarna för dessa hästdjur ska senast den 31 december 2009 registreras i enlighet med artikel 21.1 i denna förordning.

2.   Hästdjur som föds senast den 30 juni 2009 men som inte identifieras före det datumet i enlighet med beslut 93/623/EEG eller 2000/68/EG, ska identifieras i enlighet med denna förordning senast den 31 december 2009.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juni 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 55.

(3)  EGT L 178, 12.7.1994, s. 66.

(4)  EGT L 298, 3.12.1993, s. 45. Beslutet ändrat genom beslut 2000/68/EG (EGT L 23, 28.1.2000, s. 72).

(5)  EGT L 23, 28.1.2000, s. 72.

(6)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 7. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1792/2006 (EUT L 362, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EGT L 86, 6.4.1993, s. 16. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1792/2006.

(8)  EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).

(9)  EGT L 68, 15.3.1973, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 1174/86 (EGT L 107, 24.4.1986, s. 1).

(10)  EGT L 204, 11.8.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(11)  EGT L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(12)  EGT L 19, 25.1.1996, s. 39.

(13)  EGT L 192, 11.7.1992, s. 63.

(14)  EGT L 210, 20.8.1996, s. 53. Beslutet ändrat genom beslut (EG) 2004/186/EG (EUT L 57, 25.2.2004, s. 27).

(15)  EUT L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG.

(16)  EUT L 338, 22.12.2005, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1246/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 21).

(17)  EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1432/2007 (EUT L 320, 6.12.2007, s. 13).

(18)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 206. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 83. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(19)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3).

(20)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55. Rättad i EUT L 226, 25.6.2004, s. 22. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007 (EUT L 281, 25.10.2007, s. 8).

(21)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 61/2008 (EUT L 22, 25.1.2008, s. 8).

(22)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 3. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/74/EG (EUT L 262, 14.10.2003, s. 17).

(23)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/28/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 58).

(24)  EUT L 367, 22.12.2006, s. 33.

(25)  EGT L 351, 2.12.1989, s. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 191, 28.5.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006.

(28)  EGT L 382, 31.12.1988, s. 36.


BILAGA I

IDENTITETSHANDLING FÖR HÄSTDJUR

PASS

Allmänna anvisningar

Dessa anvisningar har utarbetats som ett stöd för användaren och påverkar inte bestämmelserna i förordning (EG) nr 504/2008.

I.   Passet ska innehålla alla anvisningar som behövs för dess användning och uppgift om det utfärdande organet på franska, engelska och ett av de officiella språken i den medlemsstat eller det land där det utfärdande organet har sitt huvudsäte.

II.   Information i passet

A.   Passet ska innehålla följande uppgifter:

1.   Avsnitten I och II – Identifiering

Hästdjuret ska identifieras av den behöriga myndigheten. Identitetsnumret ska tydligt identifiera djuret och det organ som utfärdat identitetshandlingen och vara UELN-kompatibelt.

I avsnitt I punkt 5 ska tillräckligt utrymme lämnas för minst 15 siffror i transponderkoden.

När det gäller registrerade hästdjur ska det i passet anges härstamning och den klass i stamboken i vilken hästdjuret införts enligt de bestämmelser som fastställs av den godkända avelsorganisation som utfärdat passet.

2.   Avsnitt III – Ägare

Namnet på ägaren eller ägarens ombud/företrädare ska uppges om detta krävs av det utfärdande organet.

3.   Avsnitt IV – Registrering av identitetskontroller

När det i lagar och föreskrifter krävs att hästdjurets identitet ska kontrolleras måste denna kontroll registreras av den behöriga myndigheten.

4.   Avsnitten V och VI – Registrering av vaccinationer

Alla vaccinationer ska registreras i avsnitt V (endast hästinfluensa) och i avsnitt VI (övriga vaccinationer). Informationen kan anges på ett klistermärke.

5.   Avsnitt VII – Laboratorieundersökningar av hälsotillståndet

Resultaten av alla undersökningar som utförs för att påvisa smittsamma sjukdomar måste registreras.

6.   Avsnitt VIII – Handlingens giltighet vid förflyttning

Upphävande/förnyelse av handlingen i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 90/426/EEG och en förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar.

7.   Avsnitt IX – Administration av veterinärmedicinska läkemedel

Delarna I och II eller del III i detta avsnitt ska fyllas i enligt de anvisningar som återfinns i detta avsnitt.

B.   Passet kan innehålla följande uppgifter:

Avsnitt X – Grundläggande hälsokrav

AVSNITT I

Del A – Identitetsuppgifter

Image

AVSNITT I

Del B – Konturdiagram

Image

AVSNITT II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Härstamningsbevis

Image

AVSNITT III

[Ska fyllas i i enlighet med de organisationers bestämmelser som avses i artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG och endast om så krävs i dessa bestämmelser]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

Uppgifter om ägaren

1.

I Internationella ridsportsförbundets (Fédération équestre internationale) tävlingar har hästen samma nationalitet som sin ägare.

2.

Om ägaren byts ska passet omedelbart lämnas in till den utfärdande organsationen, föreningen eller det utfärdande offentliga organet med angivande av den nya ägarens namn och adress för omregistrering och vidarebefordran till den nya ägaren.

3.

Om hästen har flera ägare eller ägs av ett företag ska namn och nationalitet på den person som är ansvarig för hästen anges i passet. Om ägarna har olika nationalitet ska de enas om hästens nationalitet.

4.

Om Internationella ridsportförbundet godkänner att en häst hyrs av ett nationellt ridsportförbund måste uppgifter om detta arrangemang registras av det berörda nationella ridsportförbundet.

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Datum för registrering av organisation, förening eller offentligt organ

Nom du propriétaire

Name of owner

Ägarens namn

Adresse du propriétaire

Address of owner

Ägarens adress

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Ägarens nationalitet

Signature du propriétaire

Signature of owner

Ägarens underskrift

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Organsationens, föreningens eller det offentliga organets stämpel och underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning riktad till det utfärdande organet [ska inte tryckas på identitetshandlingen]: Texten i punkterna 1–4 eller delar av dem i detta avsnitt ska tryckas endast om den är förenlig med de organisationers bestämmelser som avses i artikel 2 c i direktiv 90/426/EEG.

AVSNITT IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Identifieringskontroll av den häst som avses i passet

Hästdjurets identitet måste kontrolleras varje gång detta krävs i regler och bestämmelser. Det ska intygas att det motsvarar beskrivningen i avsnitt I i passet.

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Datum

Ville et pays

Town and country

Stad och land

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Orsak till kontroll (evenemang, hälsointyg osv.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Underskrift, namn med versaler och befattning på den tjänsteman som kontrollerar identiteten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Endast hästinfluensa

eller

hästinfluensa som behandlas med kombinerade vacciner

Registrering av vaccinationer

Uppgifter om alla vaccinationer som ges hästen/hästdjuret måste anges tydligt och utförligt och intygas med veterinärens namn och underskrift.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Ort

Pays

Country

Land

Vaccin/Vaccine/Vaccin

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinärens namn med versaler och underskrift

Nom

Name

Namn

Numéro du lot

Batch number

Partinummer

Maladie(s)

Disease(s)

Sjukdom(ar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Andra sjukdomar än hästinfluensa

Registrering av vaccinationer

Uppgifter om alla vaccinationer som ges hästdjuret måste anges tydligt och utförligt och intygas med veterinärens namn och underskrift.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Ort

Pays

Country

Land

Vaccin/Vaccine/Vaccin

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinärens namn med versaler och underskrift

Nom

Name

Namn

Numéro du lot

Batch number

Partinummer

Maladie(s)

Disease(s)

Sjukdom(ar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Laboratorieundersökningar av hälsotillståndet

Resultatet av varje test som utförs för smittsamma sjukdomar av en veterinär eller ett laboratorium som godkänts av landets officiella veterinärmyndighet måste anges tydligt och utförligt av den veterinär som företräder den myndighet som begärt testet.

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Provtagningsdatum

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Smittsam sjukdom som testas

Nature de l’examen

Type of test

Testtyp

Résultat de l’examen

Result of test

Testresultat

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Officiellt laboratorium dit provet sänds

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Veterinärens namn med versaler och underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSNITT VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

UPPHÄVANDE AV GILITIGHET/ÅTERINFÖRANDE AV GILTIGHET FÖR HANDLING FÖR FÖRFLYTTNING

i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 90/426/EEG

Date

Date

Datum

Lieu

Place

Ort

Validité du document

Validity of document

Handlingens giltighet

Maladie

Disease

Sjukdom

[ange siffra som anges nedan]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Den officiella veterinärens namn med versaler och underskrift

Validité suspendue

Validity suspended

Giltigheten upphävd

Validité rétablie

Validity re-established

Giltigheten åter i kraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE – COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES – ANMÄLNINGSPLIKTIGA SJUKDOMAR

1.

Peste équine – African horse sickness – afrikansk hästpest

2.

Stomatite vésiculeuse – vesicular stomatitis – vesikulär stomatit

3.

Dourine – dourine – beskällarsjuka (dourine)

4.

Morve – glanders – rots

5.

Encéphalomyélites equines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) – equine encephalomyelitis (all types including VEE) – hästencefalomyelit (alla typer, även VEE)

6.

Anémie infectieuse – equine infectious anaemia – infektiös anemi

7.

Rage – rabies – rabies

8.

Fièvre charbonneuse – anthrax – mjältbrand

AVSNITT IX

Administration av veterinärmedicinska läkemedel

Image

Image

AVSNITT X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Grundläggande hälsokrav

Dessa krav är inte giltiga för införsel till gemenskapen

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Jag intygar (1) att det hästdjur som beskrivs i detta pass uppfyller följande krav:

a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

Det har undersökts i dag och visar inte några kliniska tecken på sjukdom och är i form att transporteras.

b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

Det är inte avsett för slakt inom ramen för något nationellt program i syfte att utrota smittsamma sjukdomar.

c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

Det kommer inte från en anläggning som omfattas av restriktioner som utfärdats på grund av djurhälsoskäl och har inte haft kontakt med hästdjur från en sådan anläggning.

d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

Det har inte, så vitt jag vet, varit i kontakt med hästdjur som är smittade med en smittsam sjukdom under de 15 dagarna närmast före lastning.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

DETTA INTYG ÄR GILTIGT I TIO DAGAR FRÅN DEN DAG DÅ DEN OFFICIELLA VETERINÄREN UNDERTECKNADE DET

Date

Date

Datum

Lieu

Place

Ort

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Av särskilda epidemiologiska skäl åtföljs detta pass av ett särskilt hälsointyg

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Den officiella veterinärens namn med versaler och underskrift

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

Ja/Nej (stryk det som inte gäller)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Detta dokument måste undertecknas inom 48 timmar före hästdjurets transport till utlandet.


BILAGA II

Information som lagras på smartkortet

Smartkortet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1.

Synlig information:

Utfärdande organ

Unikt livslångt nummer

Namn

Kön

Färg

De 15 sista siffrorna i koden från transpondern (i förekommande fall)

Foto på hästdjuret

2.

Elektronisk information tillgänglig med konventionell programvara:

Åtminstone all obligatorisk information i avsnitt I del A på identitetshandlingen