29.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 382/2008

av den 21 april 2008

om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn

(Omarbetning)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artiklarna 29.2, 33.12 och artikel 41, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (2) har ändrats väsentligt ett antal gånger (3). Eftersom nya ändringar ska göras, bör förordningen av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1254/1999 krävs en importlicens för all import till gemenskapen av sådana produkter som avses i artikel 1.1 a i den förordningen. Erfarenheterna har visat nödvändigheten av att nära följa utvecklingen vad gäller handeln med alla produkter inom nötköttssektorn av särskild betydelse för jämvikten inom denna särskilt känsliga sektor. För att sektorn ska förvaltas väl bör importlicenser också krävas för produkter hemmahörande under KN-numren 1602 50 31–1602 50 80 och 1602 90 69.

(3)

Det är nödvändigt att övervaka importen av ungnöt till gemenskapen och att utfärda importlicenser endast om ursprungslandet anges, i synnerhet vad gäller kalvar.

(4)

I, artikel 6.4 i rådets beslut 79/542/EEG av den 21 december 1976 om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (4) föreskrivs att originalet till veterinärintyget ska medfölja sändningen till dess att den når gränskontrollstationen.

(5)

Med hjälp av löpnumren i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric) är det möjligt att identifiera importtullkvoterna, de berörda produkterna och i vissa fall deras ursprung. Det bör föreskrivas att medlemsstaterna måste ange dessa nummer i importlicenserna eller i utdrag ur dem liksom i meddelanden till kommissionen.

(6)

Den behöriga myndighet i medlemsstaten som utfärdar importlicenserna känner inte alltid till ursprungslandet för den kvantitet som importerats inom ramen för tullkvoter som har öppnats för flera länder utanför gemenskapen för den kvantitet som importerats med tull enligt Gemensamma tulltaxan. Det bör därför fastställas att det i sådana fall är ett primärt krav, i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (5), att ange ursprungsland när det gäller dessa tullkvoter och när det gäller import utan förmånsbehandling samt att kräva att det i kolumn 31 i importlicensen eller i utdrag ur den anges ursprungsland för kvoterna i fråga och för import utan förmånsbehandling.

(7)

Enligt förordning (EG) nr 1254/1999 krävs en exportlicens med förutfastställelse av exportbidraget för varje export för vilken det ansöks om exportbidrag. Särskilda tillämpningsföreskrifter bör därför fastställas för den ordningen, och de ska särskilt omfatta inlämning av ansökningar och information om vilka uppgifter som ska finnas med på ansökningarna och licenserna. Bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6), bör därför kompletteras.

(8)

I artikel 33.11 i förordning (EG) nr 1254/1999 föreskrivs att respekten för de skyldigheter som följer av de avtal som slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget ska säkras på grundval av exportlicenserna. Det är därför lämpligt att upprätta ett exakt schema för hur ansökningarna ska lämnas in och licenserna utfärdas, där även giltighetstiden för dessa licenser anges.

(9)

Man bör också föreskriva att beslut om ansökningar om exportlicenser inte ska meddelas förrän efter en betänketid. Denna frist bör tillåta kommissionen att värdera de begärda kvantiteterna och de kostnader de medför och att i förekommande fall föreskriva särskilda bestämmelser för ansökningar som är under behandling. I den ansökandes intresse bör det föreskrivas att licensansökan kan dras tillbaka när koefficienten för godkännande har bestämts.

(10)

För ansökningar som gäller kvantiteter lika med eller mindre än 25 ton är det lämpligt att tillåta att exportlicensen på den ansökandes begäran kan utfärdas omedelbart. För att undvika att denna möjlighet ska leda till att ansökningsmekanismen sätts ur spel, bör giltighetstiden för sådana licenser begränsas.

(11)

För att säkerställa en mycket exakt förvaltning av exportkvantiteterna bör undantag göras från de toleransregler som föreskrivs i förordning (EG) nr 1291/2000.

(12)

Det är nödvändigt att i den här förordningen infoga bestämmelserna för den särskilda exportordning som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 av den 7 november 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till tredjeland (7), och i kommissionens förordning (EG) nr 2051/96 av den 25 oktober 1996 om föreskrifter för tillämpningen av beviljande av bistånd vid export av nötköttsprodukter som kan komma i fråga för förmånsbehandling vid import till Kanada och om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 (8).

(13)

För att kunna förvalta ordningen måste kommissionen förfoga över exakta upplysningar om de licensansökningar som inlämnats och utnyttjandet av de utfärdade licenserna. För att göra administrationen effektiv bör det föreskrivas att en enhetlig förlaga för meddelandena mellan medlemsstaterna och kommissionen används.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

FÖRORDNINGENS SYFTE

Artikel 1

Genom denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser för nötköttssektorn.

KAPITEL II

IMPORTLICENSER

Artikel 2

1.   Vid all import till gemenskapen av produkter som avses i artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1254/1999 och produkter under KN-numren 1602 50 31–1602 50 80 och 1602 90 69 krävs en importlicens.

2.   För import av produkter enligt KN-nummer 0102 90 05–0102 90 49, med undantag av de kvoter för import av levande nötkreatur som förvaltas enligt respektive förordning om tillämpningsföreskrifter, ska ansökan om importlicens och själva importlicensen innehålla följande uppgifter:

a)

Avsändningslandet ska anges i fält 7.

b)

Ursprungslandet ska anges i fält 8 och ska vara det land som anges som exportland enligt del 2 i bilaga I (Förlagor till veterinärintyg) till beslut 79/542/EEG. Licensen innebär en skyldighet att importera från det landet.

c)

I fält 20 ska följande anges: ”Det ursprungsland som anges i fält 8 är samma land som det exportland som anges i originalet till och i kopian av veterinärintyget”.

3.   Övergång till fri omsättning för djur angivna i punkt 2 får endast ske om originalet eller en kopia av veterinärintyget, vederbörligen certifierad av gemenskapens gränskontrollstation, visas upp och på villkor att det land som har utfärdat intyget är det samma som anges i fält 8 i importlicensen.

Artikel 3

Licensen ska vara giltig i 90 dagar från och med dagen för utfärdandet i den mening som avses i artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1291/2000.

Artikel 4

Säkerheten för importlicenser ska vara

a)

5 euro per djur för levande djur,

b)

12 euro per 100 kg nettovikt för övriga produkter.

Artikel 5

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av andra särskilda föreskrifter, krävs importlicens för produkter enligt ett KN-nummer eller enligt en av de grupper av KN-nummer som återfinns under samma strecksats i bilaga I.

2.   Uppgifterna i ansökan ska även anges på importlicensen.

3.   Vid import inom en importkvot ska den myndighet som utfärdar importlicensen i fält 20 på importlicensen eller på dellicenser ur den ange motsvarande löpnummer för tullkvoten i Europeiska gemenskapens integrerade tulltaxa (Taric).

Artikel 6

1.   Senast den tionde dagen i varje månad ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter, i kilogram produktvikt eller djur, för vilka importlicenser utfärdades under föregående månad i samband med utomkvotsimport.

2.   Senast den 31 oktober varje år ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter, i kilogram produktvikt eller djur, för vilka importlicenser utfärdade under perioden 1 juli föregående år–30 juni innevarande år inte utnyttjades i samband med utomkvotsimport.

3.   Senast den 31 oktober varje år ska medlemsstaterna meddela kommissionen de produktkvantiteter, i kilogram produktvikt eller djur, uppdelade på importmånad och ursprungsland, som faktiskt har övergått till fri omsättning under perioden 1 juli föregående år–30 juni innevarande år i samband med utomkvotsimport.

Från och med den tullkvotperiod som inleds den 1 juli 2009 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna uppgifter om hur stora produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning från och med den 1 juli 2009 i samband med utomkvotsimport i enlighet med artikel 4 i Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 (9).

Artikel 7

De meddelanden som avses i artikel 6.1, 6.2 och 6.3 första stycket ska följa förlagorna i bilagorna II, III och IV med tilllämpning av produktkategorierna i bilaga V.

Artikel 8

1.   När den kvantitet som faktiskt importerats införs i licensen eller i utdrag ur den måste ursprungslandet anges i kolumn 31 på importlicensen eller i utdrag ur den, utöver de uppgifter som redan föreskrivs i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.   Det krav som avses i punkt 1 i denna artikel är ett primärt krav i enlighet med artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85.

KAPITEL III

EXPORTLICENSER

Artikel 9

Om inte annat följer av artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska all export av produkter inom sektorn för nötkött, vilka omfattas av en ansökan om exportbidrag, ske mot uppvisande av en exportlicens med förutfastställelse av bidraget, i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 10–16 i denna förordning.

Artikel 10

1.   När det gäller export av produkter för vilka exportbidrag begärs och för vilka det krävs att det uppvisas en exportlicens med förutfastställelse av exportbidraget ska licenserna, beräknat från och med dagen för utfärdandet enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, vara giltiga

a)

fem månader utöver den innevarande månaden för produkter som omfattas av KN-nummer 0102 10 eller 75 dagar för produkter som omfattas av KN-nummer 0102 90 och ex 1602,

b)

60 dagar för övriga produkter.

2.   Exportlicenser för produkter inom sektorn för nötkött som utfärdas enligt det förfarande som avses i artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska vara giltiga

a)

fram till och med slutet av den femte månaden från och med månaden för utfärdandet enligt artikel 23.2 i den förordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0102 10,

b)

fram till och med slutet av den fjärde månaden från och med månaden för utfärdandet enligt artikel 23.2 i den förordningen för övriga produkter.

3.   Genom undantag från bestämmelserna i artikel 49.5 i förordning (EG) nr 1291/2000 ersätts tidsfristen på 21 dagar med en tidsfrist på 90 dagar för produkter som omfattas av KN-nummer 0102 10.

4.   I fält 15 på licensansökningarna och licenserna ska produktbeteckningen anges, i fält 16 den tolvsiffriga produktkoden enligt exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter och i fält 7 bestämmelselandet.

5.   De produktslag som avses i artikel 14 andra stycket i förordning (EG) nr 1291/2000 förtecknas i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 11

Säkerheten för exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget ska vara

a)

26 euro per djur för levande djur,

b)

15 euro per 100 kg för produkter som omfattas av kod 0201 30 00 9100 enligt exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter,

c)

9 euro per 100 kg nettovikt för andra produkter.

Artikel 12

1.   Ansökningar om exportlicenser med förutfastställelse av exportbidraget vilka avses i artikel 10.1, 10.2 och 10.3 får lämnas in till de behöriga myndigheterna måndag till fredag varje vecka.

Exportlicenser ska utfärdas onsdagen i veckan efter den vecka då ansökan lämnades in, förutsatt att kommissionen inte under tiden vidtagit någon av de särskilda åtgärder som avses i punkt 2 eller i punkt 3 i denna artikel.

De licenser för vilka ansökan lämnats in enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska dock utfärdas omedelbart.

Genom undantag från andra stycket i denna punkt får kommissionen, enligt det förfarande som avses i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999, fastställa en annan dag än onsdag för utfärdandet av exportlicenser om det inte är möjligt att utfärda dem på onsdagen.

2.   När utfärdandet av exportlicenser leder eller riskerar att leda till att de budgeterade disponibla beloppen överskrids, eller till att de maximala kvantiteter som får exporteras med bidrag uppnås under den berörda perioden med hänsyn till de begränsningar som avses i artikel 33.11 i förordning (EG) nr 1254/1999 eller till att det inte är möjligt att garantera exportens kontinuitet under resten av den aktuella perioden, kan kommissionen

a)

bestämma en enhetlig procentsats för godkännande av de begärda kvantiteterna,

b)

avvisa de ansökningar för vilka exportlicens ännu inte har beviljats,

c)

inställa inlämnandet av ansökningar om exportlicenser under högst fem arbetsdagar, med förbehåll för att ett inställande för en längre period kan beslutas enligt den ordning som avses i artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1254/1999.

I det fall som avses i led c i första stycket kan de ansökningar om exportlicenser som inlämnas under uppehållstiden inte behandlas.

De åtgärder som föreskrivs i första stycket kan vidtas eller justeras efter produktslag och efter bestämmelseland eller grupp av bestämmelseländer.

3.   De åtgärder som föreskrivs i punkt 2 kan också antas när ansökningarna om exportlicenser avser kvantiteter som överstiger eller riskerar att överstiga de normala avsättningskvantiteterna för ett bestämmelseland eller en grupp bestämmelseländer och om det begärda utfärdandet av exportlicenser innebär en risk för spekulation, snedvridning av konkurrensen mellan aktörer eller störning av det berörda utbytet eller av den gemensamma marknaden.

4.   I de fall då de begärda kvantiteterna avslås eller minskas, ska säkerheten frigöras omedelbart för varje kvantitet för vilken ansökan inte har beviljats.

5.   Som undantag från punkt 1 ska licensen, i de fall då en enhetlig tilldelningsprocent på mindre än 90 procent bestämts, utfärdas senast den elfte arbetsdagen efter det att procentsatsen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Under tio arbetsdagar efter offentliggörandet kan den ansökande

a)

dra tillbaka ansökan, varvid säkerheten omedelbart frigörs, eller

b)

begära att licensen omedelbart utfärdas, varvid den behöriga myndigheten ska utfärda den utan dröjsmål, men tidigast den femte arbetsdagen efter inlämnandet av ansökan.

6.   Genom undantag från punkt 1 ska licenser för vilka det lämnats in ansökningar avseende högst 25 ton produkter som hänför sig till KN-nummer 0201 och 0202 utfärdas omedelbart. I detta fall ska licensens giltighetstid, genom undantag från artikel 10 i denna förordning, begränsas till fem arbetsdagar från och med dagen för utfärdandet enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, och minst en av de angivelser som återfinns i bilaga VII, del A till den här förordningen ska stå i fält 20 i licensansökan och licensen.

Artikel 13

1.   Den kvantitet som exporteras inom ramen för den tolerans som avses i artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 ska inte berättiga till exportbidrag när denna export sker med en sådan licens som avses i artikel 10.1, 10.2 och 10.3 i denna förordning och följande anges i fält 22 på licensen:

”Exportbidrag för … ton (kvantitet för vilken licensen utfärdats).”

2.   Artikel 18.3 b andra strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (10) ska inte tillämpas på särskilda exportbidrag som beviljas för produkter enligt KN-numren 0201 30 00 9100 och 0201 30 00 91 20 i den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (11) när dessa produkter omfattas av tullagerförfarandet i artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (12).

Artikel 14

1.   Bestämmelserna i denna artikel gäller export som genomförs inom ramen för förordning (EG) nr 1643/2006.

2.   Ansökan om exportlicens för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1643/2006 kan inlämnas endast i en medlemsstat som motsvarar de hygienvillkor som uppställts av importlandet.

3.   Ansökan om exportlicens och licensen ska i fält 7 ha angivelsen ”Förenta staterna”. Licensen innebär skyldighet att exportera från den utfärdande medlemsstaten till detta bestämmelseland.

4.   Som undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de exporterade kvantiteterna inte överskrida de kvantiteter som anges i licensen. I fält 19 i licensen ska siffran ”0” anges.

5.   I fält 22 i licensen ska en av uppgifterna i bilaga VII B anges.

6.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen följande:

a)

Varje arbetsdag, senast kl. 18 (lokal tid Bryssel), den sammanlagda kvantitet produkter som omfattas av ansökningar.

b)

Senast vid utgången av den månad då ansökningarna lämnades in, en förteckning över de aktörer som lämnat in ansökningar.

7.   Om de kvantiteter för vilka licenser har begärts överskrider de tillgängliga kvantiteterna, ska kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för godkännande av de sökta kvantiteterna.

8.   Licenserna ska utfärdas den tionde arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnades in. Licens ska inte utfärdas för ansökningar som inte meddelats kommissionen.

9.   Som undantag från artikel 10.1, 10.2 och 10.3 i denna förordning ska exportlicensen vara giltig i 90 dagar från dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, dock längst till och med den 31 december året för utfärdandet.

10.   Om de begärda kvantiteterna minskas i enlighet med punkt 7, ska säkerheten frigöras omedelbart för hela den kvantitet som inte har bifallits.

11.   Utöver de villkor som anges i artikel 32.1 b i förordning (EG) nr 1291/2000 gäller att säkerheten för en exportlicens inte ska frigöras förrän bevis för produkternas ankomst till bestämmelselandet har företetts i enlighet med artikel 35.5 i den förordningen.

Artikel 15

1.   Bestämmelserna i denna artikel gäller export till Kanada enligt kommissionens förordning (EG) nr 2051/96.

2.   Ansökan om exportlicens för de produkter som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 2051/96 får endast lämnas in i medlemsstater som uppfyller de hälsokrav som ställs av de kanadensiska myndigheterna.

3.   Ansökan om exportlicens och licensen ska i fält 7 ha angivelsen ”Kanada”. Licensen innebär skyldighet att exportera från den utfärdande medlemsstaten till detta bestämmelseland.

4.   Som undantag från artikel 8.4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de exporterade kvantiteterna inte överskrida de kvantiteter som anges i licensen. I fält 19 i licensen ska siffran ”0” anges.

5.   I fält 22 i licensen ska en av uppgifterna i del C i bilaga VII anges.

6.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen följande:

a)

Varje arbetsdag, senast kl. 18 (lokal tid Bryssel), den sammanlagda kvantitet produkter som omfattas av ansökningar.

b)

Senast vid utgången av den månad då ansökningarna lämnades in, en förteckning över de aktörer som lämnat in ansökningar.

7.   Om de kvantiteter för vilka licensansökningar lämnats in överskrider de kvantiteter som är tillgängliga ska kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för hur stora kvantiteter i varje ansökan som ska beviljas.

8.   Licenserna ska utfärdas den tionde arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnades in. Licens ska inte utfärdas för ansökningar som inte meddelats kommissionen.

9.   Som undantag från artikel 10.1, 10.2 och 10.3 i denna förordning ska exportlicensen vara giltig i 90 dagar från dagen för det faktiska utfärdandet i den mening som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000, dock längst till och med den 31 december året för utfärdandet.

10.   Om de begärda kvantiteterna minskas i enlighet med punkt 7, ska säkerheten frigöras omedelbart för hela den kvantitet som inte har bifallits.

11.   Utöver de villkor som anges i artikel 32.1 b i förordning (EG) nr 1291/2000 gäller att säkerheten för en exportlicens inte ska frigöras förrän bevis för produkternas ankomst till bestämmelselandet har företetts i enlighet med artikel 35.5 i den förordningen.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen följande:

a)

Varje fredag från och med kl. 13:

i)

De ansökningar om licens med förutfastställelse av exportbidraget enligt artikel 10.1, 10.2 och 10.3 som inkommit, eller uppgift om att inga licensansökningar lämnats in måndag till fredag den innevarande veckan.

ii)

De ansökningar enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 som inkommit, eller uppgift om att inga licensansökningar lämnats in måndag till fredag den innevarande veckan.

iii)

De kvantiteter för vilka licens har utfärdats enligt artikel 12.6 i denna förordning, eller uppgift om att inga licenser utfärdats måndag till fredag den innevarande veckan.

iv)

De kvantiteter för vilka det, under måndag till fredag den innevarande veckan, har utfärdats licens på grundval av licensansökningar enligt artikel 49 i förordning (EG) nr 1291/2000 med uppgift om dag för inlämnande av licensansökan samt om bestämmelseland.

v)

De kvantiteter för vilka ansökningar om exportlicens under den innevarande veckan har dragits tillbaka i enlighet med artikel 12.5 i denna förordning.

b)

Före den 15:e i varje månad ska följande uppgifter lämnas för den föregående månaden:

i)

De licensansökningar som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1291/2000.

ii)

De kvantiteter för vilka licenser har utfärdats enligt artikel 10.1, 10.2 och 10.3 i denna förordning och som inte har utnyttjats.

2.   Meddelandena enligt punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a)

Kvantitet, uttryckt i produktvikt, per produktslag enligt artikel 10.5.

b)

Kvantitet per produktslag och per bestämmelseland.

I det meddelande som avses i punkt 1 b ii måste bidragsbeloppet per produktslag anges.

3.   Alla de meddelanden som avses i punkt 1, även sådana med enbart nollor, ska lämnas på blankett enligt förlagan i bilaga VIII.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Förordning (EG) nr 1445/95 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga X.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 18/2008 (EUT L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 586/2007 (EUT L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Se bilaga IX.

(4)  EGT L 146, 14.6.1979, s. 15. Beslutet senast ändrad genom kommissionens beslut 2008/61/EG (EUT L 15, 18.1.2008, s. 33).

(5)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 12.12.2006, s. 52).

(6)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1423/2007 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 36.

(7)  EUT L 308, 8.11.2006, s. 7.

(8)  EGT L 274, 26.10.1996, s. 18. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2333/96 (EGT L 317, 6.12.1996, s. 13).

(9)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1.

(12)  EUT L 329, 25.11.2006, s. 7.


BILAGA I

Förteckning som avses i artikel 5.1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 till 0102 90 49

0102 90 51 till 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


BILAGA II

Meddelande om importlicenser (utfärdade)

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 382/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser har utfärdats

Från och med … till och med ….

Produktkod(er) (1)

Kvantitet

(kilogram produktvikt eller djur)

 

 


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V.


BILAGA III

Meddelande om importlicenser (outnyttjade kvantiteter)

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 382/2008

Produktkvantiteter för vilka importlicenser inte utnyttjades

Från och med … till och med ….

Produktkod(er) (1)

Outnyttjade kvantiteter

(kilogram produktvikt eller djur)

 

 


(1)  Produktkategori(er) enligt bilaga V.


BILAGA IV

Meddelande om produktkvantiteter som har övergått till fri omsättning

Medlemsstat: …

Tillämpning av artikel 6 i förordning (EG) nr 382/2008

Produktkvantiteter (kilogram eller djur) som har övergått till fri omsättning

Produktkategori enligt bilaga V: …

Ursprungsland

Månad

Land A

Land B

Land …

Land Z

Månad 1

 

 

 

 

Månad 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månad 11

 

 

 

 

Månad 12

 

 

 

 

Totalt för 12 månader

 

 

 

 


BILAGA V

Produktkategorier som avses i artikel 7

Produktkategori

KN-nummer

110

0102 90 05

120

0102 90 21 och 0102 90 29

130

0102 90 41 och 0102 90 49

140

0102 90 51 till 0102 90 79

210

0201 10 00 och 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 och 0206 10 95

310

0202 10 och 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 och 0210 99 90

510

1602 50 10 och 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


BILAGA VI

Förteckning enligt artikel 10.5

Produktslag

KN-nummer

011

0102 10 10 9140 och 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 och 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 och 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 och 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 och 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 och 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 och 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 och 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 och 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 och 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 och 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 och 1602 50 95 9325


BILAGA VII

DEL A

Angivelser som avses i artikel 12.6

:

På bulgariska

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

På spanska

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

På tjeckiska

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

På danska

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

På tyska

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

På estniska

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

På grekiska

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

På engelska

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

På franska

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

På italienska

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

På lettiska

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

På litauiska

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

På ungerska

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

På maltesiska

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

På nederländska

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

På polska

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

En portugisiska

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

På rumänska

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

På slovakiska

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

På slovenska

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

På finska

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

På svenska

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DEL B

Uppgifter som avses i artikel 14.5

:

På bulgariska

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spanska

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjeckiska

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På danska

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tyska

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estniska

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

På grekiska

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

På engelska

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På franska

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italienska

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettiska

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauiska

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungerska

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

På maltesiska

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

På nederländska

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polska

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

En portugisiska

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumänska

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakiska

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovenska

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finska

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svenska

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DEL C

Uppgifter som avses i artikel 15.5

:

På bulgariska

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spanska

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjeckiska

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På danska

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tyska

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estniska

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

På grekiska

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

På engelska

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På franska

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italienska

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettiska

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauiska

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungerska

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

På maltesiska

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

På nederländska

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polska

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

En portugisiska

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumänska

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakiska

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovenska

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finska

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svenska

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


BILAGA VIII

Tillämpning av förordning (EG) nr 382/2008

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD AGRI/D/2 – Nötköttssektorn

Meddelanden rörande exportlicenser – Nötkött

Avsändare:

Datum:

Medlemsstat:

Kontaktperson:

Tfn:

Fax

Mottagare

:

GD AGRI/D/2

Fax (32–2) 292 17 22

E-post: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Del A –   Fredagsmeddelanden

Period: … – …

1.

Artikel 16.1 a i

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens begärts

Bestämmelseland (1)

 

 

 

2.

Artikel 16.1 a ii

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens begärts

Bestämmelseland (2)

 

 

 

3.

Artikel 16.1 a iii

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens utfärdats

Dag för inlämnande av ansökan

Bestämmelseland (3)

 

 

 

 

4.

Artikel 16.1 a iv

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens utfärdats

Dag för inlämnande av ansökan

Bestämmelseland (4)

 

 

 

 

5.

Artikel 16.1 a v

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens begärts

Bestämmelseland (5)

 

 

 

Del B –   Månatliga meddelanden

1.

Artikel 16.1 b i

Produktslag

Kvantiteter för vilka licens begärts

Bestämmelseland (6)

 

 

 

2.

Artikel 16.1 b ii

Produktslag

Outnyttjade kvantiteter

Bestämmelseland (7)

Bidragsbelopp

 

 

 

 


(1)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(2)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(3)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(4)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(5)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(6)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.

(7)  För bestämmelselandet bör den landskod som anges i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2081/2003 (EUT L 313, 28.11.2003, s. 11) användas. Om ingen kod anges ska bestämmelselandets hela namn skrivas ut.


BILAGA IX

Upphävd förordning och ändringar av denna i kronologisk ordning

Kommissionens förordning (EG) nr 1445/95

(EGT L 143, 27.6.1995, s. 35)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2351/95

(EGT L 239, 7.10.1995, s. 3)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2856/95

(EGT L 299, 12.12.1995, s. 10)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2051/96

(EUT L 274, 26.10.1996, s. 18)

Endast artikel 6

Kommissionens förordning (EG) nr 2333/96

(EGT L 317, 6.12.1996, s. 13)

Endast artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 135/97

(EGT L 24, 25.1.1997, s. 14)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 266/97

(EGT L 45, 15.2.1997, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1496/97

(EUT L 202, 30.7.1997, s. 36)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1572/97

(EGT L 211, 5.8.1997, s. 39)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2284/97

(EGT L 314, 18.11.1997, s. 17)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2469/97

(EGT L 341, 12.12.1997, s. 8)

Endast artikel 3 och bilaga IV

Kommissionens förordning (EG) nr 2616/97

(EGT L 353, 24.12.1997, s. 8)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 260/98

(EGT L 25, 31.1.1998, s. 42)

Endast artikel 1 och bilagorna I, II A och II B

Kommissionens förordning (EG) nr 759/98

(EGT L 105, 4.4.1998, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2365/98

(EGT L 293, 31.10.1998, s. 49)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2648/98

(EGT L 335, 10.12.1998, s. 39)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1000/2000

(EGT L 114, 13.5.2000, s. 10)

Endast artikel 3.2 och bilaga IV

Kommissionens förordning (EG) nr 1659/2000

(EGT L 192, 28.7.2000, s. 19)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 24/2001

(EGT L 3, 6.1.2001, s. 9)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2492/2001

(EUT L 337, 20.12.2001, s. 18)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 118/2003

(EUT L 20, 24.1.2003, s. 3)

Endast artikel 4.2 och bilaga III

Kommissionens förordning (EG) nr 852/2003

(EUT L 123, 17.5.2003, s. 9)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 360/2004

(EUT L 63, 28.2.2004, s. 13)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1118/2004

(EUT L 217, 17.6.2004, s. 10)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1713/2006

(EUT L 321, 21.11.2006, s. 11)

Endast artikel 6

Kommissionens förordning (EG) nr 1749/2006

(EUT L 330, 28.11.2006, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2006

(EUT L 408, 30.12.2006, s. 27)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 586/2007

(EUT L 139, 31.5.2007, s. 5)

 


BILAGA X

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 1445/95

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.2 första stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.2 andra stycket

Artikel 2.3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4 inledningen

Artikel 4, inledningen

Artikel 4 första strecksatsen

Artikel 4 a

Artikel 4 andra strecksatsen

Artikel 4 b

Artikel 5.1 första stycket

Artikel 5.1

Artikel 5.1 andra stycket

Artikel 5.2

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 6

Artikel 6 (ny)

Artikel 6a

Artikel 7 (ny)

Artikel 6b första stycket

Artikel 8.1

Artikel 6b andra stycket

Artikel 8.2

Artikel 6c

Artikel 6d

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8.1 första stycket, inledningen

Artikel 10.1, inledningen

Artikel 8.1 första stycket, första strecksatsen

Artikel 10.1 a

Artikel 8.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 10.1 b

Artikel 8.1 andra stycket, inledningen

Artikel 10.2, inledningen

Artikel 8.1 andra stycket första strecksatsen

Artikel 10.2 a

Artikel 8.1 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 10.2 b

Artikel 8.1 tredje stycket

Artikel 10.3

Artikel 8.3

Artikel 10.4

Artikel 8.4

Artikel 10.5

Artikel 9.1

Artikel 11

Artikel 10.1

Artikel 12.1

Artikel 10.2

Artikel 12.2

Artikel 10.2 a

Artikel 12.3

Artikel 10.3

Artikel 12.4

Artikel 10.4, inledningen

Artikel 12.5, inledningen

Artikel 10.4 första strecksatsen

Artikel 12.5 a

Artikel 10.4 andra strecksatsen

Artikel 12.5 b

Artikel 10.5

Artikel 12.6

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12.1–12.5

Artikel 14.1–14.5

Artikel 12.7, inledningen

Artikel 14.6, inledningen

Artikel 12.7 första strecksatsen

Artikel 14.6 a

Artikel 12.7 andra strecksatsen

Artikel 14.6 b

Artikel 12.8

Artikel 14.7

Artikel 12.9

Artikel 14.8

Artikel 12.10

Artikel 14.9

Artikel 12.11

Artikel 14.10

Artikel 12.12

Artikel 14.11

Artikel 12a.1–12a.5

Artikel 15.1–15.5

Artikel 12a.7, inledningen

Artikel 15.6, inledningen

Artikel 12a.7 första strecksatsen

Artikel 15.6 a

Artikel 12a.7 andra strecksatsen

Artikel 15.6 b

Artikel 12a.8–12a.12

Artikel 15.7–15.12

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17 (ny)

Artikel 15

Artikel 18

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II A

Bilaga II (ny) och bilaga V (ny)

Bilaga III (ny)

Bilaga II B

Bilaga IV (ny)

Bilaga III

Bilaga VI

Bilaga III A

Bilaga VII del A

Bilaga III B

Bilaga VII del B

Bilaga III C

Bilaga VII, del C

Bilaga IV

Bilaga VIII

Bilaga IX

Bilaga X