3.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 92/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 306/2008

av den 2 april 2008

om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006 är det nödvändigt att fastställa regler för utbildning av personal som utför verksamhet på utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser och som potentiellt kan orsaka läckage.

(2)

Personal som ännu inte är certifierade men deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat bör, under en begränsad tid, tillåtas att utföra verksamhet som kräver sådan certifiering för att uppnå de praktiska färdigheter som behövs för provet, förutsatt att de får handledning av certifierad personal.

(3)

I flera medlemsstater finns det för närvarande inte något utbildnings- eller certifieringssystem. En begränsad period bör därför medges för att personal ska kunna erhålla ett certifikat.

(4)

För att undvika oskälig administrativ belastning bör det vara tillåtet att bygga upp ett certifieringssystem på grundval av befintliga utbildningsprogram, förutsatt att de färdigheter och den kunskap som ingår och det berörda utbildningssystemet motsvarar miniminormerna enligt denna förordning.

(5)

Enheter som tillverkar eller handhar utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser kan utses till bedömnings- eller certifieringsorgan eller bådadera, förutsatt att de uppfyller de relevanta kraven.

(6)

För att undvika onödiga administrativa kostnader bör en medlemsstat i vilken inga lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser för närvarande används ha rätt att inte införa det fullständiga certifieringssystemet, förutsatt att medlemsstaten vidtar nödvändiga åtgärder för att certifikat ska kunna utfärdas utan orimliga dröjsmål om de behövs i framtiden, och sålunda skapas inga otillbörliga hinder för marknadsinträde.

(7)

Prov är ett effektivt sätt att kontrollera en kandidats förmåga att korrekt utföra de ingrepp som direkt kan orsaka läckage och även de som indirekt kan orsaka läckage.

(8)

Officiellt utsedda bedömnings- och certifieringsorgan bör säkerställa att de minimikrav som fastställs i denna förordning uppfylls och därigenom bidra till ett effektivt och ändamålsenligt ömsesidigt erkännande av certifikat i hela gemenskapen.

(9)

Kommissionen bör informeras om det certifieringssystem inom vilket certifikat som omfattas av ömsesidigt erkännande utfärdas i den form som fastställs genom kommissionens förordning (EG) nr 308/2008 av den 2 april 2008 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av utformningen av medlemsstaternas information om utbildnings- och certifieringsprogram (2).

(10)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs minimikraven för certifiering av personal som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser från utrustning samt villkoren för ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats enligt dessa krav.

Artikel 2

Certifiering av personal

1.   Personal som utför sådan verksamhet som avses i artikel 1 ska ha ett certifikat enligt artikel 4.

2.   Punkt 1 ska under en period av högst ett år inte gälla för personal som deltar i utbildning för att erhålla ett certifikat förutsatt att de utför verksamheten under handledning av en person som har ett certifikat.

3.   Medlemsstaterna får besluta att punkt 1, under en period som inte pågår längre än till den dag som fastställs i artikel 5.4 i förordning (EG) nr 842/2006, inte ska gälla för personal som utför den verksamhet som avses i artikel 1 i denna förordning före den dag som fastställs i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Sådan personal ska, under den period som avses i första stycket, anses certifierade när det gäller den verksamheten enligt kraven i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 3

Utfärdande av certifikat till personal

1.   Ett certifieringsorgan enligt artikel 4 ska till personal som har klarat ett teoretiskt och praktiskt prov som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 5 utfärda ett certifikat som omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan.

2.   Certifikatet ska innehålla minst följande uppgifter:

a)

Certifieringsorganets namn, innehavarens fullständiga namn, ett certifikatnummer och, i förekommande fall, det datum då det upphör att gälla.

b)

Den verksamhet som certifikatets innehavare är behörig att utföra.

c)

Utfärdandedatum och utfärdarens namnteckning.

3.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem omfattar de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan och uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5, men det tillhörande intyget inte innehåller de uppgifter som fastställs i punkt 2 i denna artikel, kan ett certifieringsorgan enligt artikel 4 utfärda ett certifikat till innehavaren av denna kvalifikation utan att provet behöver göras om.

4.   När ett befintligt provbaserat certifieringssystem uppfyller kraven i artiklarna 4 och 5 och delvis omfattar de grundläggande färdigheterna enligt bilagan, kan certifieringsorganen utfärda ett certifikat, förutsatt att den sökande klarar ett kompletterande prov på de färdigheter och kunskaper som inte omfattas av den befintliga certifieringen, som anordnats av ett bedömningsorgan enligt artikel 5.

Artikel 4

Certifieringsorgan

1.   Ett certifieringsorgan ska fastställas genom en nationell lag eller bestämmelse, eller utses av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, för att utfärda certifikat till personal som är engagerade i den verksamhet som avses i artikel 1.

Certifieringsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Certifieringsorganet ska fastställa och tillämpa förfaranden för utfärdande, tillfälligt upphävande och återkallande av certifikat.

3.   Certifieringsorganet ska föra register som gör det möjligt att kontrollera en certifierad persons ställning. Det ska framgå av registren att certifieringsprocessen faktiskt har genomförts. Registren ska bevaras i minst fem år.

Artikel 5

Bedömningsorgan

1.   Ett bedömningsorgan som utsetts av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat eller andra enheter som är berättigade därtill, ska anordna prov för den personal som avses i artikel 1. Ett certifieringsorgan enligt artikel 4 kan också räknas som ett bedömningsorgan.

Bedömningsorganet ska vara opartiskt då det utför sin verksamhet.

2.   Proven ska planeras och utformas på ett sätt som säkerställer att de grundläggande färdigheter och kunskaper som fastställs i bilagan ingår.

3.   Bedömningsorganet ska anta rapporteringsförfaranden och föra register för att göra det möjligt att dokumentera individuella och generella bedömningsresultat.

4.   Bedömningsorganet ska se till att de examinatorer som utsetts för ett prov har den kännedom som behövs om de berörda examinationsmetoderna och examinationshandlingarna samt lämplig kompetens på det område som provet omfattar. Det ska också se till att den utrustning och de verktyg och material som krävs finns tillgängliga för de praktiska proven.

Artikel 6

Anmälan

1.   Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaterna meddela kommissionen namn och kontaktuppgifter för certifieringsorgan för personal som omfattas av artikel 4 och om benämningarna på certifikat för personal som uppfyller kraven i artikel 3 i den form som fastställs genom förordning (EG) nr 308/2008.

2.   Om lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser inte används i en medlemsstat kan denna medlemsstat besluta att inte utse ett certifierings- eller bedömningsorgan enligt artikel 4 eller 5, eller bådadera, förrän behovet av sådan certifiering uppkommer i framtiden. I detta fall ska den berörda medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder enligt sin nationella lagstiftning för att säkerställa att sådana certifikat utfärdas utan orimliga dröjsmål om sådan certifiering behövs i framtiden.

Senast den 4 januari 2009 ska medlemsstaten informera kommissionen sin avsikt att använda och de åtgärder som vidtagits för att uppfylla bestämmelserna i denna punkt. I det fallet gäller inte punkt 1.

3.   Medlemsstaterna ska uppdatera den anmälan som inlämnats enligt punkt 1 med relevant ny information och utan dröjsmål inlämna den till kommissionen.

Artikel 7

Villkor för ömsesidigt erkännande

1.   Ömsesidigt erkännande av certifikat som utfärdats i andra medlemsstater ska gälla för certifikat som utfärdats enligt artikel 3.

2.   Medlemsstaterna kan kräva att innehavare av certifikat som utfärdats i en annan medlemsstat tillhandahåller en översättning av certifikatet till ett annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Se sidan 28 i detta nummer av EUT.

(3)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).


BILAGA

Minimikrav beträffande de färdigheter och kunskaper som bedömningsorganen behandlar

Det prov som avses i artiklarna 3.1 och 5.2 ska omfatta följande:

a)

Ett teoretiskt prov med en eller flera frågor avseende den färdigheten eller kunskapen, som anges med T i kolumnen ”Provtyp”.

b)

Ett praktiskt prov där den sökande med relevanta material, verktyg och utrustning ska utföra motsvarande uppgift, som anges med P i kolumnen ”Provtyp”.


Nr

Grundläggande kunskaper och färdigheter

Provtyp

1.

Grundläggande kännedom om relevanta miljöfrågor (klimatförändringar, Kyotoprotokollet, faktorerna för global uppvärmningspotential), de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006 och de relevanta förordningarna om genomförande av bestämmelserna i förordning (EG) nr 842/2006.

T

2.

Fysiska och kemiska egenskaper samt miljöegenskaper hos fluorerade växthusgaser som används som lösningsmedel.

T

3.

Användning av fluorerade växthusgaser som lösningsmedel.

T

4.

Återvinning av lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

P

5.

Lagring och transport av lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

T

6.

Hantering av utrustning för återvinning när det rör sig om utrustning innehållande lösningsmedel som innehåller fluorerade växthusgaser.

P