19.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/8


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 249/2008

av den 17 mars 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1425/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artiklarna 9 och 11.3,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1425/2006 av den 25 september 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och om avslutande av förfarandet beträffande import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Malaysia (2),

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1.   GÄLLANDE ÅTGÄRDER

(1)

Efter en undersökning (nedan kallad den ursprungliga undersökningen) införde rådet genom förordning (EG) nr 1425/2006 en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung bland annat i Folkrepubliken Kina.

1.1   Inledande av en interimsöversyn

(2)

På kommissionens initiativ inleddes en partiell interimsöversyn av den ovan nämnda förordningen för Xinhui Alida Polythene Limited (Xinhui Alida eller företaget) exporterande tillverkare i Kina som omfattades av de gällande antidumpningsåtgärderna. Denna partiella interimsöversyn inleddes på kommissionens initiativ på grundval av tillräcklig bevisning som tillhandahållits av företaget.

(3)

Denna översyn inleddes i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen. I den bevisning som Xinhui Alida lämnade till kommissionen hävdade företaget att de omständigheter som föranledde införandet av åtgärder hade förändrats för deras del och att förändringarna var bestående.

(4)

De uppgifter som kommissionen förfogade över tydde på att det uppenbart rådde marknadsekonomiska förhållanden för företaget, vilket visades av företagets påstående att det uppfyllde kriterierna i artikel 2.7 c i grundförordningen. Företaget hävdade även att dess försäljningsmönster och kapacitet, både när det gäller kvantitet och destination, ändrats på ett bestående sätt sedan perioden som utgjorde grunden för de ursprungliga åtgärderna. Dessutom hävdade det och lade fram tillräcklig bevisning för att en jämförelse mellan normalvärdet, fastställt på grundval av deras egna kostnader och priser och företagets exportpriser vid försäljning till gemenskapen, skulle ge en dumpningsnivå som ligger betydligt under nivån för de nuvarande åtgärderna.

(5)

De hävdade i detta hänseende att en fortsatt tillämpning av de gällande åtgärderna på nuvarande nivå, som fastställdes på grundval av den tidigare fastställda dumpningen, inte längre var nödvändig för att motverka dumpning.

(6)

Kommissionen fastslog efter samråd med rådgivande kommittén att bevisningen var tillräcklig för att motivera att en partiell interimsöversyn inleddes. Den offentliggjorde därför ett tillkännagivande om inledande (3) och inledde en undersökning som begränsades till dumpning.

1.2   Parter som berörs av undersökningen

(7)

Kommissionen underrättade officiellt Xinhui Alida och närstående företag samt företrädarna för exportlandet om att interimsöversynen hade inletts. Berörda parter gavs tillfälle att skriftligen lämna sina synpunkter och att begära att bli hörda.

(8)

Kommissionen sände även ett frågeformulär till den sökande och närstående företag, vilket besvarades inom den fastställda tidsfristen. Kommissionen inhämtade och kontrollerade alla uppgifter som den ansåg nödvändiga för att fastställa om dumpning och marknadsekonomisk status förelåg och utförde kontrollbesök på plats hos följande företag:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kina.

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong.

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Förenade kungariket.

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thailand.

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thailand.

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand.

1.3   Undersökningsperiod

(9)

Undersökningen av dumpning omfattade perioden 1 juli 2005–30 juni 2006 (nedan kallad undersökningsperioden).

2.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

2.1   Berörd produkt

(10)

Den produkt som är föremål för den nuvarande översynen är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. säckar, bärkassar och påsar av plast innehållande minst 20 viktprocent polyeten tillverkade av plastfolie med en tjocklek av högst 100 mikrometer (μm) med ursprung i Folkrepubliken Kina, och som för tillfället klassificeras enligt KN-nummer ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 och ex 3923 29 90 (Taric-nummer 3923210020, 3923291020 och 3923299020).

2.2   Likadan produkt

(11)

Översynen har visat att Xinhui Alida inte hade försäljning på Kinas inhemska marknad och därför tillverkades inte likadana produkter.

3.   MARKNADSEKONOMISK STATUS

(12)

Vid alla antidumpningsundersökningar som gäller import med ursprung i Kina ska normalvärdet för de exporterande tillverkare som konstaterats uppfylla kriterierna i artikel 2.7 c fastställas i enlighet med artikel 2.1–2.6 i grundförordningen. Dessa kriterier är i korthet följande:

Företagens beslut rörande verksamheten och kostnader fattas utifrån de förutsättningar som råder på marknaden utan något större statligt inflytande.

Företagens räkenskaper är föremål för en oberoende revision i enlighet med internationella redovisningsstandarder och tillämpas för alla ändamål.

Det förekommer inte några betydande snedvridningar till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet.

Rättslig säkerhet och stabila villkor garanteras genom lagar om konkurser och ägandeförhållanden.

Valutaomräkning sker till marknadskurser.

(13)

Kommissionen konstaterades att Xinhui Alida har visat att de uppfyller de fem kriterierna i artikel 2.7 c i grundförordningen och föreslog att det därför beviljas marknadsekonomisk status.

(14)

Både Xinhui Alida och gemenskapsindustrin gavs möjlighet att lämna synpunkter på dessa undersökningsresultat.

(15)

Gemenskapsindustrin ifrågasatte beviljandet av marknadsekonomisk status till Xinhui Alida och angav att det finns oklarheter i företagets styrning och att företaget förstört vissa handlingar som krävdes för att bevisa att företaget har rätt till marknadsekonomisk status.

(16)

Enligt företagets bolagsordning ska direktörerna utses av aktieägarna i förhållande till aktieinnehavet i Xinhui Alida, men för närvarande utser de två aktieägarna samma antal direktörer trots att de inte innehar motsvarande antal aktier. Detta innebär dock inte att styrningen av företaget är oklar. Den mindre aktieägaren är majoritetsägd av den större och således motsvarar styrelsens sammansättning de verkliga ägandeförhållandena i Xinhui Alida.

(17)

Vidare framhölls det att företaget inte kunde lägga fram kvitton på banktransaktioner för den ursprungliga kapitalbetalningen, betalningen för nyttjanderätten till marken, och betalningen till staten för aktieinnehavet då företaget övergick i sin helhet till privat ägo, eftersom det inte är företagets policy att bevara handlingar längre än sju år. Företaget kunde däremot lägga fram bevis från reviderade källor för dessa transaktioner, och eftersom en lång tid förflutit sedan dess ansågs det inte exceptionellt att det inte längre fanns kvitton över banktransaktionerna.

(18)

Dessa argument övervägdes, men eftersom ingen bevisning lades fram för ändring av kommissionens beslut att bevilja företaget marknadsekonomisk status avvisades gemenskapsindustrins argument.

(19)

Kommissionen samrådde med rådgivande kommittén, och de parter som var direkt berörda underrättades om undersökningsresultaten. Gemenskapsindustrins viktigaste invändningar har redan behandlats ovan.

4.   DUMPNING

4.1   Normalvärde

4.1.1   Metod för fastställande av normalvärde

(20)

I enlighet med artikel 2.2 i grundförordningen undersöktes det först huruvida varje exporterande tillverkares inhemska försäljning av den likadana produkten till oberoende kunder var representativ, dvs. huruvida den totala inhemska försäljningsvolymen motsvarade minst 5 % av den sammanlagda volymen av exportförsäljning till gemenskapen. Eftersom Xinhui Alida inte hade inhemsk försäljning under undersökningsperioden konstruerades företagets normalvärde i enlighet med artikel 2.3 som det beskrivs nedan.

4.1.2   Fastställande av normalvärde

(21)

Då inhemsk försäljning inte förekom konstruerades normalvärdet i enlighet med artikel 2.3 i grundförordningen genom att addera försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt den vägda genomsnittliga vinsten med Xinhui Alidas genomsnittliga tillverkningskostnader under undersökningsperioden.

(22)

Xinhui Alida hävdade att deras tillverkningskostnader skulle justeras med hänsyn till att de inte tillämpar samma policy för avskrivningar som moderbolaget British Polythene Industries plc (BPI) i Förenade kungariket. Företaget och moderbolaget har gemensam koncernredovisning. Xinhui Alida lade fram bevisning för att visa att BPI gjort en avskrivning av sina tillgångar som ett led i konsolideringsprocessen och hävdade även att avskrivningssatserna i Kina var fastställda enligt lag, vilket hindrade företaget från att likrikta sina riktlinjer för avskrivningar.

(23)

Denna begäran avvisades, delvis för att lagen i Kina ändrades 2001 så att avskrivningssatser inte längre fastställdes, och delvis för att Xinhui Alidas tillverkningskostnader under undersökningsperioden är de som anges i de reviderade räkenskaperna, inte en kostnad som justerats för att möjliggöra konsolidering i Förenade kungariket. Dessutom granskades de berörda tillgångarna och de befanns fortfarande vara i användning efter tio år.

(24)

Xinhui Alida begärde även att råvarukostnaderna skulle justeras med hänsyn till att en del av det belopp som betalades till deras leverantör Horneman Chemplas (Far East) Limited i själva verket betalades till holdingbolaget Venture Hongkong, som delvis ägs av Horneman Chemplas och resten av British Polythene Industries plc (BPI). Även denna begäran avvisades. För det första, även om Horneman Chemplas och Xinhui Alida är närstående parter visade det sig att det pris Horneman Chemplas fakturerade Xinhui Alida var ett rimligt marknadspris, inklusive ett litet tillägg som Horneman lade till varornas inköpspris för att täcka sina kostnader. Dessutom betalade Horneman inte beloppen direkt tillbaka till Xinhui Alida t.ex. i form av mängdrabatter eller kreditnotor utan till Venture Hongkong som överförde dem åt Xinhui Alida som kapitaltillskott eller andra betalningar. Därför kan de inte betraktas som vanlig prisrabatt som en säljare ger åt en köpare.

(25)

Uppgifter om försäljnings- och administrationskostnader, andra allmänna kostnader samt vägd genomsnittlig vinst byggde på upplysningar från företag som besvarade ett frågeformulär som sändes till företag i ett jämförbart land enligt följande.

4.1.3   Jämförbart land

(26)

Uppgifter från det jämförbara landet användes för att konstruera normalvärdet för Xinhui Alida i avsaknad av representativ försäljning på hemmamarknaden enligt bestämmelserna i artikel 2.6 c i grundförordningen. Enligt tillkännagivande om inledande valdes Malaysia till jämförbart land, men inget företag gick med på att samarbeta med undersökningen. Däremot samarbetade tre företag med inhemsk försäljning i Thailand. Det vägda genomsnittet av försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst beräknades på grundval av deras siffror som bekräftades vid kontroll på plats.

4.2   Exportpris

(27)

I de fall där Xinhui Alidas export ägde rum direkt till oberoende kunder i gemenskapen fastställdes exportpriserna, i enlighet med artikel 2.8 i grundförordningen, på grundval av de priser som faktiskt betalats eller skulle betalas för den berörda produkten under undersökningsperioden.

(28)

Största delen av Xinhui Alidas försäljning riktades antingen till det närstående företaget Horneman Chemplas i Hongkong för vidare slutlig försäljning i gemenskapen eller till det närstående företaget BPI i Förenade kungariket för slutlig försäljning i gemenskapen. För denna exportförsäljning till gemenskapen fastställdes exportpriset i enlighet med artikel 2.9 i grundförordningen, på grundval av de återförsäljningspriser som faktiskt betalats eller skulle betalas av den första oberoende köparen i gemenskapen under undersökningsperioden, efter justering för alla kostnader som uppkommit mellan importen och återförsäljningen samt vinst.

4.3   Jämförelse

(29)

Jämförelsen mellan normalvärdet och exportpriset gjordes på grundval av priset fritt fabrik och i samma handelsled. I syfte att sörja för en rättvis jämförelse togs det, i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen, hänsyn till olikheter i de faktorer som konstaterats påverka priserna och prisjämförbarheten. Mot bakgrund av detta gjordes i tillämpliga fall justeringar för olikheter i fråga om avdrag, rabatter och provisioner, transportkostnader, försäkringar, hanteringskostnader, förpackning, kreditkostnader, bankkostnader och samt kostnader för importtullar där detta var motiverat.

(30)

Eftersom den närstående importören i Förenade kungariket har liknande funktioner som en agent som arbetar på provisionsbasis, justerades exportpriset för att ta hänsyn till provisionen i enlighet med artikel 2.10 i grundförordningen. Provisionens storlek beräknades på grundval av direkta bevis på att pålägg och försäljningskostnader med anknytning till sådana funktioner förekom.

4.4   Dumpningsmarginal

(31)

I enlighet med artikel 2.11 i grundförordningen jämfördes det vägda genomsnittliga normalvärdet per varutyp med det vägda genomsnittliga exportpriset för motsvarande typ av den berörda produkten.

(32)

Xinhui Alidas dumpningsmarginal utryckt i procent av nettopriset fritt gemenskapens gräns, före tull, befanns vara 4,3 %.

5.   DE FÖRÄNDRADE OMSTÄNDIGHETERNAS VARAKTIGHET

(33)

I enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen undersökte kommissionen även huruvida de förändrade omständigheterna rimligen kunde sägas vara av bestående natur.

(34)

För det första kunde företaget bevisa att det bör beviljas marknadsekonomisk status och att det därför var berättigat till en egen individuell dumpningsmarginal. Grunderna för beviljande av marknadsekonomisk status anses vara av varaktig karaktär eftersom de avser företagets långsiktiga struktur och företagsmodell. För det andra begärdes information om utvecklingen av produkttyper och prisfluktuationerna efter slutet av undersökningsperioden i juni 2006. Företaget lade fram bevisning för att råvarupriserna steg under andra halvåret 2006, sjönk mot slutet av 2006 men fortfarande låg över nivån under undersökningsperioden. Med hänsyn till moderbolagets policy för internprissättning mellan Xinhui Alida och moderbolaget är det klart att internpriset förblev stabilt under andra halvåret 2006 medan råvarupriserna steg betydligt. BPI har även visat att deras priser för vidareförsäljning förblev stabila under andra halvåret 2006, vilket innebar att den beräknade dumpningsmarginalen för undersökningsperioden klart var giltig för den återstående delen av kalenderåret 2006.

(35)

Företaget hävdade att deras försäljningsmönster och kapacitet, både när det gäller kvantitet och destination, ändrats på ett bestående sätt sedan den ursprungliga undersökningsperioden april 2004–mars 2005.

(36)

Bevisning som inkom under undersökningsperioden visade att företagets beteende, däribland de omständigheter som ledde till inledandet av denna översyn, troligen inte kommer att ändras inom överskådlig framtid på ett sätt som skulle påverka resultatet av denna översyn. Detta skulle därför tyda på att dessa förändringar var av bestående natur och att slutsatserna i översynen var långvariga.

6.   ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

(37)

Mot bakgrund av undersökningsresultaten bör man ändra den antidumpningstull som är tillämplig på import av den berörda produkten från Xinhui Alida till 4,3 %.

7.   MEDDELANDE OM UNDERSÖKNINGSRESULTATEN

(38)

De berörda parterna underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för beslutet att rekommendera en ändring av förordning (EG) nr 1425/2006, och gavs tillfälle att yttra sig.

(39)

Företaget invände mot att resultatet enligt vilket flera justeringar som företaget begärt avvisats, nämligen beräkningen av avskrivningen i Kina, en vinst på valutakurser i Förenade kungariket och en påstådd rabatt för råvaror. Företaget lämnade dock inte ny bevisning som stöd för sina påståenden och därför tillbakavisades dessa påståenden.

(40)

Gemenskapsindustrin begärde närmare uppgifter om beräkningen av det konstruerade normalvärdet på grundval av uppgifter från Thailand, men lämnade inte någon bevisning som bestrider eller ifrågasätter beräkningen eller den metod som använts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1425/2006 ska följande läggas till:

Land

Företag

Tullsats (%)

Taric-tilläggsnummer

Folkrepubliken Kina

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

I förteckningen över företag i bilaga I till förordning (EG) nr 1425/2006 ska följande strykas:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2008.

På rådets vägnar

I. JARC

Ordförande


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 270, 29.9.2006, s. 4. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1356/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 5).

(3)  EUT C 54, 9.3.2007, s. 5.