21.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 146/2008

av den 14 februari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, samt om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att fastställa ett visst mått av tolerans för mindre överträdelser av tvärvillkoren när sådana överträdelser inte är så allvarliga, omfattande eller varaktiga att det är befogat att omedelbart minska de direktstöd som ska betalas ut. Varje sådan toleransåtgärd som vidtas bör emellertid bli föremål för en lämplig uppföljning från den behöriga nationella myndighetens sida till dess att överträdelsen har upphört. Minskningar av belopp av direktstöd som redan inledningsvis är mycket små kan vidare visa sig vara betungande jämfört med den eventuella avskräckande effekt som uppnås. Det bör därför fastställas ett lämpligt tröskelvärde under vilket medlemsstaterna själva får besluta att inte göra en minskning, under förutsättning att åtgärder för att se till att jordbrukaren upphör med de konstaterade överträdelserna vidtas av den behöriga nationella myndigheten.

(2)

Enligt artikel 44.3 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 (2) måste jordbrukaren kunna förfoga över skiften motsvarande de stödberättigande hektaren under minst tio månader. Erfarenheten har visat att detta villkor riskerar att hindra att marknaden för jordbruksmark fungerar och att det leder till omfattande administrativt arbete för de berörda jordbrukarna och förvaltningarna. För att garantera att dubbla ansökningar inte görs för samma mark bör det dock fastställas vid vilket datum jordbrukarna ska kunna förfoga över skiftena. Medlemsstaterna bör fastställa detta datum, vilket inte bör vara senare än det datum som angetts för ändring av stödansökan. Samma bestämmelse bör också tillämpas för de medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning.

(3)

Till följd av att den period under vilken jordbrukaren ska kunna förfoga över de skiften som motsvarar de stödberättigande hektaren minskas till en enda dag för både systemet med samlat gårdsstöd och systemet för enhetlig arealersättning bör bestämmelserna om vem som ska ansvara för att tvärvillkoren följs klargöras, särskilt i samband med överföring av mark under kalenderåret. Det bör därför klargöras att den jordbrukare som lämnar in en stödansökan ansvarar gentemot den behöriga myndigheten för varje försummelse att uppfylla tvärvillkorskraven under hela det aktuella kalenderåret för all jordbruksmark som anges i stödansökan. Detta bör inte utesluta privaträttsliga arrangemang mellan den berörda jordbrukaren och den person till eller från vilken jordbruksmarken har överförts.

(4)

Enligt artikel 71h i förordning (EG) nr 1782/2003 får de nya medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 2 g i samma förordning inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd föreskriva olika enhetsvärden för rättigheter som ska fördelas till jordbrukarna för hektar som enligt uppgift avseende den 30 juni 2003 bestod av gräsmark, permanent betesmark och för varje annat stödberättigande hektar; för Bulgariens och Rumäniens vidkommande gäller datumet den 30 juni 2005. De nya medlemsstaterna har infört ett identifieringssystem för jordbruksskiften i enlighet med artikel 20 i den förordningen. På grund av tekniska svårigheter vid övergången till detta identifieringssystem kan emellertid uppgifter rörande vissa skiften som existerade 2003 ha återgetts felaktigt. För att möjligheten att fastställa olika enhetsvärden ska kunna genomföras smidigt bör dagen för identifiering av skiftena justeras till den 30 juni 2006. För Bulgarien och Rumänien bör dock dagen för identifiering av skiftena vara den 1 januari 2008. Artikel 71h i förordning (EG) nr 1782/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Erfarenheten har även visat att inrättandet av den administrativa infrastruktur som behövs för förvaltningen av de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i systemet med tvärvillkor innebär betydande administrativt arbete. En infasningsperiod på tre år för de föreskrivna verksamhetskraven i de nya medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning, motsvarande den infasningsperiod som tillämpas i gemenskapen i dess sammansättning den 30 april 2004 i enlighet med den tidsplan som fastställs i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, skulle underlätta införande och ett smidigt genomförande av de föreskrivna verksamhetskraven. Denna infasningsperiod bör vara möjlig även om den nya medlemsstaten beslutar att tillämpa direktstöd i full utsträckning före den sista dagen för tillämpning av systemet för enhetlig arealersättning. Artikel 143b.6 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 och artikel 51.3 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (3) bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

I artikel 143b.10 och 11 i förordning (EG) nr 1782/2003 finns bestämmelser om de nya medlemsstaternas övergång från systemet för enhetlig arealersättning till systemet med samlat gårdsstöd. Enligt dessa bestämmelser krävs att kommissionen förhandsgodkänner en ny medlemsstats beslut om att införa systemet med samlat gårdsstöd efter att ha undersökt i vilken mån den nya medlemsstaten är redo för detta. Detta förhandsgodkännande är inte längre nödvändigt, eftersom nästan alla direktstöd är frikopplade och eftersom såväl systemet med enhetlig arealersättning som systemet med samlat gårdsstöd är frikopplade och är arealersättningar som i stort sett fungerar på samma sätt som det integrerade systemet, i synnerhet systemet för identifiering av skiften. Dessa bestämmelser bör därför utgå. När artikel 143b.10 och 11 utgår medför detta en konsekvensändring av artikel 143b.9. Den bestämmelsen bör därför också ändras.

(7)

I tabell 2 i bilaga XII till förordning (EG) nr 1782/2003 fastställs de totala beloppen för det kompletterande nationella direktstöd som ska betalas ut i Cypern där systemet för enhetlig arealersättning tillämpas fram till och med 2008. Eftersom fristen för tillämpning av systemet för enhetlig arealersättning har förlängts enligt rådets förordning (EG) nr 2012/2006 (4), måste det fastställas totalbelopp som ska betalas ut i Cypern där systemet för enhetlig arealersättning tillämpas under 2009 och 2010.

(8)

De nya medlemsstater som har beslutat att tillämpa systemet med samlat gårdsstöd har valt att införa det från och med 2007. Därför bör ändringen av artikel 71h i förordning (EG) nr 1782/2003 tillämpas på dessa nya medlemsstater från och med den tidpunkten.

(9)

Ett antal av de bestämmelser som ändras genom denna förordning, i synnerhet måttet av tolerans för mindre överträdelser, tillämpningen av minskningar under ett visst tröskelvärde, fastställandet av den tidpunkt vid vilken jordbrukaren ska kunna förfoga över marken för att vara berättigad för stöd, både inom systemet med samlat gårdsstöd och inom systemet för enhetlig arealersättning, och den infasningsperiod som beviljas medlemsstater som tillämpar systemet för enhetlig arealersättning för att fullt ut uppfylla de krav som är kopplade till tvärvillkor inom deras territorium, skulle resultera i gynnsammare regler för de berörda jordbrukarna än nu gällande regler. En retroaktiv tillämpning av sådana bestämmelser bör inte kränka principen om rättslig säkerhet för de berörda ekonomiska aktörerna. Detta gäller även den ändrade bestämmelsen i artikel 71h i förordning (EG) nr 1782/2003. Bestämmelserna angående jordbrukarnas ansvar för överträdelser i samband med överlåtelse av jordbruksmark bör dock gälla från och med den 1 april 2008 för att ge berörda jordbrukare tillräcklig rättslig säkerhet samtidigt som man säkerställer en effektiv tillämpning av dessa bestämmelser under 2008.

(10)

Förordningarna (EG) nr 1782/2003 och (EG) nr 1698/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1782/2003 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   I de fall då det förekommer överträdelser av de föreskrivna verksamhetskraven eller villkoren för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden vid någon tidpunkt under ett visst kalenderår (nedan kallat det aktuella kalenderåret) och överträdelsen i fråga beror på en åtgärd eller försummelse som direkt kan tillskrivas den jordbrukare som lämnade in stödansökan det aktuella kalenderåret, ska det sammanlagda direktstöd som med tillämpning av artiklarna 10 och 11 ska betalas ut till jordbrukaren minskas eller dras in i enlighet med de närmare bestämmelser som anges i artikel 7.

Första stycket ska också tillämpas när överträdelsen i fråga beror på en åtgärd eller försummelse som direkt kan tillskrivas den person till eller från vilken jordbruksmarken har överförts.

Vid tillämpning av första och andra stycket för år 2008 ska kalenderåret motsvara perioden 1 april–31 december 2008.

I denna punkt avses med överföring alla typer av transaktioner genom vilka den överlåtande parten upphör att förfoga över jordbruksmarken.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   Utan hinder av punkt 1 och i överensstämmelse med de villkor som anges i de närmare bestämmelserna i artikel 7.1 får medlemsstaterna besluta att inte göra någon minskning eller företa någon uteslutning från stöd som avser högst 100 EUR per jordbrukare och per kalenderår.

När en medlemsstat beslutar att inte utnyttja det alternativ som avses i första stycket, ska den behöriga myndigheten under det följande året vidta de åtgärder som krävs för att se till att jordbrukaren upphör med de konstaterade överträdelserna. Jordbrukaren ska informeras om konstaterandet och de korrigeringsåtgärder som ska vidtas.”

2.

I artikel 7.2 ska följande stycken läggas till:

”I välgrundade fall får medlemsstaterna besluta att ingen minskning ska göras när en överträdelse, med hänsyn till dess allvarlighet, omfattning och varaktighet, kan betraktas som en mindre överträdelse. Överträdelser som innebär en direkt risk för människors och djurs hälsa får emellertid inte betraktas som mindre överträdelser.

Om jordbrukaren inte har vidtagit omedelbara korrigeringsåtgärder som gör slut på den konstaterade överträdelsen, ska den behöriga myndigheten vidta nödvändiga åtgärder som, där så är lämpligt, kan begränsas till en administrativ kontroll, för att se till att jordbrukaren upphör med den konstaterade överträdelsen. Den konstaterade mindre överträdelsen och den korrigeringsåtgärd som ska vidtas ska meddelas jordbrukaren.”

3.

I artikel 44.3 ska andra meningen ersättas med följande:

”Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren kunna förfoga över dessa skiften det datum som har fastställts av medlemsstaten, vilket inte ska vara senare än det datum som har fastställts i medlemsstaten för ändring av stödansökan.”

4.

Artikel 71h ska ersättas med följande:

”Artikel 71h

Gräsmark

De nya medlemsstaterna får enligt objektiva kriterier inom det regionala taket eller del av detta också fastställa olika enhetsvärden för rättigheter som ska fördelas till jordbrukarna enligt artikel 71f.1 för hektar som bestod av gräsmark enligt uppgift avseende den 30 juni 2006 och för varje annan stödberättigande hektar eller alternativt för hektar permanent betesmark enligt uppgift avseende den 30 juni 2006 och för varje annan stödberättigande hektar.

För Bulgarien och Rumänien ska dock uppgiften avse den 1 januari 2008.”

5.

Artikel 143b ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5 ska följande stycke läggas till:

”Utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter ska jordbrukaren kunna förfoga över de skiften som avses i första stycket det datum som har fastställts av medlemsstaten, vilket inte ska vara senare än det datum som har fastställts i medlemsstaten för ändring av stödansökan.”

b)

I punkt 6 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2008 ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 vara frivillig för de nya medlemsstaterna, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning i dessa medlemsstater iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:

a)

Krav som avses i A i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2009.

b)

Krav som avses i B i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2011.

c)

Krav som avses i C i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2011.

För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning i dessa medlemsstater iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III, i enlighet med följande tidsplan:

a)

Krav som avses i A i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2012.

b)

Krav som avses i B i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2014.

c)

Krav som avses i C i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2014.

De nya medlemsstaterna får även tillämpa det alternativ som föreskrivs i det tredje stycket, om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i punkt 9 har löpt ut.”

c)

I punkt 9 ska den första meningen ersättas med följande:

”Systemet för enhetlig arealersättning ska vara tillgängligt för samtliga nya medlemsstater under en tillämpningsperiod som löper fram till utgången av 2010.”

d)

Punkterna 10 och 11 ska utgå.

6.

Bilaga XII ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

I artikel 51.3 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska andra stycket ersättas med följande:

”Undantaget enligt första stycket ska gälla till och med den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:

a)

Krav som avses i A i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2009.

b)

Krav som avses i B i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2011.

c)

Krav som avses i C i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2011.

För Bulgarien och Rumänien ska tillämpningen av artiklarna 3, 4, 6, 7 och 9 i förordning (EG) nr 1782/2003 emellertid vara frivillig till och med den 31 december 2011, i den mån dessa bestämmelser avser föreskrivna verksamhetskrav. Från och med den 1 januari 2012 ska en jordbrukare som får stöd enligt systemet för enhetlig arealersättning iaktta de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till förordning (EG) nr 1782/2003, i enlighet med följande tidsplan:

a)

Krav som avses i A i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2012.

b)

Krav som avses i B i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2014.

c)

Krav som avses i C i bilaga III ska gälla från och med den 1 januari 2014.

De nya medlemsstaterna får även tillämpa det alternativ som föreskrivs i det andra stycket, om de beslutar att upphöra med tillämpningen av systemet för enhetlig arealersättning innan den tillämpningsperiod som föreskrivs i artikel 143b.9 i förordning (EG) nr 1782/2003 har löpt ut.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2008 med följande undantag:

a)

Artikel 1.1 a ska tillämpas från och med den 1 april 2008.

b)

Artikel 1.4 ska tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2008.

På rådets vägnar

M. ZVER

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1276/2007 (EUT L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2012/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 8).

(4)  EUT L 384, 29.12.2006, s. 8.


BILAGA

I tabell 2 i bilaga XII till förordning (EG) nr 1782/2003 ska följande två kolumner läggas till:

”2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405”