5.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 31/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 100/2008

av den 4 februari 2008

om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), särskilt artikel 19.1 i, 19.1 iii, 19.2 och 19.4, och

av följande skäl:

(1)

För att genomföra vissa resolutioner som antogs vid det trettonde och fjortonde mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) bör ytterligare bestämmelser läggas till i kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (2).

(2)

I CITES resolutioner Conf 9.7 (Rev. CoP13) om transitering och omlastning och Conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tillstånd och certifikat anges särskilda förfaranden avsedda att underlätta gränsöverskridande förflyttning av provsamlingar som omfattas av ATA-carnet i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (3). För att ge de ekonomiska aktörerna inom gemenskapen liknande förutsättningar som de övriga CITES-parterna när det gäller förflyttning av sådana provsamlingar är det nödvändigt att införa bestämmelser om sådana förfaranden i gemenskapens lagstiftning.

(3)

I CITES resolution Conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tillstånd och certifikat anges att tillstånd kan utfärdas retroaktivt för personliga tillhörigheter och hushållsföremål om den administrativa myndigheten har förvissat sig om att ett uppenbart misstag har gjorts och att det inte har förekommit något försök till bedrägeri, och krävs att parterna ska rapportera sådana tillstånd i tvåårsrapporterna till sekretariatet. Bestämmelser med denna innebörd bör därför införas för att uppnå tillräcklig flexibilitet och för att minska den administrativa bördan vid import av personliga tillhörigheter och hushållsföremål.

(4)

CITES-resolution Conf. 13.6 om tillämpningen av artikel VII.2 i konventionen om exemplar som förvärvats innan konventionen blev tillämplig innehåller en definition av sådana exemplar och förtydligande av vilka datum som ska användas för att fastställa om ett exemplar kan anses vara förvärvat innan konventionen blev tillämplig. För tydlighetens skull bör dessa bestämmelser införas i gemenskapens lagstiftning.

(5)

CITES-resolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14) om kontroll av handeln med personliga tillhörigheter och hushållsföremål innehåller en förteckning över arter för vilka det under en viss mängd inte krävs några handlingar vid export och import av exemplar som är personliga tillhörigheter och hushållsföremål. Denna förteckning innehåller också undantag för jättemusslor och sjöhästar, samt för en minskad mängd kaviar, som bör tillämpas.

(6)

I CITES resolution Conf. 12.7 (Rev. CoP14) om bevarandet av och handel med störartade fiskar fastställs särskilda villkor för parterna när det gäller tillstånd för import, export och återexport av kaviar. I syfte att minska bedrägerier bör dessa bestämmelser införas i gemenskapens lagstiftning.

(7)

Vid det fjortonde mötet i partskonferensen för CITES uppdaterades standardreferensverket för den nomenklatur som ska användas vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg, och förteckningen över djurarter i CITES bilagor nyordnades så att den visar system, familjenamn och släkte i alfabetisk ordning. Dessa ändringar måste därför återspeglas i bilagorna VIII och X till förordning (EG) nr 865/2006.

(8)

Partskonferensen för CITES har antagit ett format för den tvåårsrapport som krävs enligt artikel VIII.7 b i konventionen. Medlemsstaterna ska därför lämna in sina tvåårsrapporter enligt det formatet när det gäller uppgifter som krävs enligt konventionen, medan rapporterna ska lämnas in enligt formatet för kompletterande rapport när det gäller uppgifter som krävs enligt förordning (EG) nr 338/97 och förordning (EG) nr 865/2006.

(9)

Erfarenheterna från tillämpningen av förordning (EG) nr 865/2006 har visat att förordningens bestämmelser rörande transaktionsspecifika intyg måste ändras för att göra användningen av dessa intyg flexiblare och för att intygen ska kunna användas i andra medlemsstater än den utfärdande medlemsstaten.

(10)

Förordning (EG) nr 865/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för handel med vilda djur och växter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras enligt följande:

1.

Artikel 1 ska ändras enligt följande:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   förvärvsdag: den dag då ett exemplar togs ur sin naturliga miljö, föddes i fångenskap eller förökades artificiellt eller, om denna dag inte är känd eller inte kan bevisas, en senare dag då exemplaret bevisligen för första gången innehades av en person.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   transaktionsspecifika intyg: intyg utfärdade i enlighet med artikel 48 och som är giltiga endast för en eller flera specificerade transaktioner.”

c)

Följande punkter ska läggas till som punkt 9 och 10:

”9.   provsamling: en samling lagligt förvärvade döda exemplar, inbegripet delar och produkter av sådana, som transporteras över gränser för presentationsändamål.

10.   exemplar förvärvat innan konventionen blev tillämplig: exemplar som har förvärvats innan den berörda arten för första gången infördes i bilagorna till konventionen.”

2.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”1.   De blanketter som ska användas för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och ansökningar om dessa handlingar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas som förlagan i bilaga I.”

3.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Blanketter ska fyllas i med maskinskrift.

Ansökningar om importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg enligt artikel 5.2 b, 5.3 och 5.4, artikel 8.3 och artikel 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och intyg för mobil utställning samt importanmälningar, fortsättningsblad och etiketter får dock fyllas i med läslig handskrift, med bläck och stora tryckbokstäver.”

4.

Följande artikel ska införas som artikel 5a:

”Artikel 5a

Särskilt innehåll i tillstånd, intyg och ansökningar rörande exemplar av växtarter

I fråga om exemplar av växtarter som inte längre omfattas av undantag från bestämmelserna i konventionen eller förordning (EG) nr 338/97 enligt ’Förklaring till bilagorna A, B, C och D’ i bilagan till den förordningen, men som har exporterats och importerats lagligt med stöd av dessa undantag, ska fält 15 i blanketterna i bilagorna I och III, fält 4 i blanketterna i bilaga II och fält 10 i blanketterna i bilaga V till denna förordning fyllas i med namnet på det land där exemplaren upphörde att omfattas av undantag.

I sådana fall ska fältet ’särskilda villkor’ i tillståndet eller intyget fyllas i med texten ’Lagligt importerat med stöd av undantag från CITES-bestämmelser’ och en hänvisning till det undantag som avses.”

5.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till som punkt 4:

”4.   Tillstånd och intyg som har utfärdats av tredjeländer med koden ’O’ för ursprung ska endast godtas när de omfattar exemplar som uppfyller villkoren i definitionen av exemplar förvärvat innan konventionen blev tillämplig i artikel 1.10 och innehåller uppgift om datum då exemplaren förvärvades eller en försäkran om att exemplaren har förvärvats före ett specifikt datum.”

6.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Varupartier av exemplar

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 31, 38 och 44b ska ett separat importtillstånd, importanmälan, exporttillstånd eller återexportintyg utfärdas för varje enskilt varuparti av exemplar som utgör del av en hel varusändning.”

7.

Artikel 10 ska ändras enligt följande:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Giltighet för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom och intyg för provsamling”

b)

I punkt 1 ska följande stycken föras in:

”Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd som omfattas av exportkvoter, och för vilken exporttillstånd föreligger, ska importtillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på det kvotår under vilket kaviaren skördats och bearbetats eller fram till och med den sista dagen på den tolvmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) som omfattas av ett återexportintyg ska importtillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på den artonmånadersperiod efter den dag då det berörda ursprungliga exporttillståndet utfärdades eller till och med sista dagen på den tolvmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.”

c)

I punkt 2 ska följande stycken läggas till:

”Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd som omfattas av exportkvoter ska exporttillstånd enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på det kvotår under vilket kaviaren skördats och bearbetats eller fram till och med den sista dagen på den sexmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.

Avseende kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) ska återexportintyg enligt första stycket högst vara giltiga fram till och med sista dagen på den artonmånadersperiod efter den dag då det berörda ursprungliga exporttillståndet utfärdades eller till och med sista dagen på den sexmånadersperiod som avses i första stycket, beroende på vilket datum som kommer först.”

d)

Följande punkt ska införas som punkt 2a:

”2a.   För de syften som avses i punkt 1 andra stycket och punkt 2 andra stycket ska kvotåret vara det som överenskoms av konventionens partskonferens.”

e)

Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a.   Intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44a ska vara giltigt högst 6 månader. Sista giltighetsdagen för ett intyg för provsamling ska inte vara senare än sista giltighetsdagen för åtföljande ATA-carnet.”

f)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Om tillstånd och intyg enligt punkterna 1, 2, 3 och 3a har upphört att gälla, ska de anses vara ogiltiga.”

g)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   Innehavaren av importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom eller intyg för provsamling som har löpt ut, inte utnyttjas eller inte längre är giltigt, ska omedelbart sända tillbaka originalet och alla kopior till den utfärdande administrativa myndigheten.”

8.

Artikel 11 ska ändras enligt följande:

a)

I punkt 2 ska följande läggas till som led e:

”e)

När de särskilda villkor som anges i fält 20 inte längre är uppfyllda.”

b)

I punkt 3 ska följande stycke läggas till:

”När ett transaktionsspecifikt intyg utfärdas i syfte att tillåta flera transaktioner, ska intyget endast vara giltigt inom den utfärdande medlemsstatens område. När transaktionsspecifika intyg ska användas i en annan medlemsstat än den utfärdande medlemsstaten ska intygen utfärdas endast för en transaktion och intygens giltighet ska begränsas till den transaktionen. I fält 20 ska anges om intyget gäller för en eller flera transaktioner. I samma fält ska också anges den medlemsstat (de medlemsstater) inom vars område intyget är giltigt.”

c)

Andra stycket i punkt 4 ska ersättas med följande nya punkt 5:

”5.   Handlingar som löper ut i enlighet med denna artikel ska utan dröjsmål återlämnas till den utfärdande administrativa myndigheten, vilken, där så är lämpligt, får utfärda ett intyg med aktuella uppgifter i enlighet med artikel 51.”

9.

Artikel 15 ska ändras enligt följande:

a)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”För exemplar som har importerats eller (åter)exporterats såsom personliga tillhörigheter eller hushållsföremål, och som omfattas av bestämmelserna i kapitel XIV, och för personligt ägda levande djur som har förvärvats lagligt och som hålls för personliga, icke-kommersiella ändamål, ska undantagen enligt punkt 1 också tillämpas när medlemsstatens behöriga administrativa myndighet har förvissat sig om att ett uppenbart misstag har gjorts, att det inte har förekommit försök till bedrägeri och att importen eller (åter)exporten av de berörda exemplaren har gjorts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 338/97, konventionen och ett tredje lands relevanta lagstiftning.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3a:

”3a.   För exemplar för vilka importtillstånd har utfärdats enligt punkt 2 andra stycket är de kommersiella aktiviteter som beskrivs i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 338/97 förbjudna under 6 månader från det att intyget utfärdades, och under denna period får inga undantag enligt artikel 8.3 i den förordningen beviljas för exemplar av arter som upptas i bilaga A.

För importtillstånd som har utfärdats enligt punkt 2 andra stycket för exemplar av arter som upptas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och för exemplar av arter som upptas i bilaga A och som avses i artikel 4.5 b i den förordningen ska fält 23 fyllas i med texten ’med avvikelse från artikel 8.3 eller 8.5 i förordning (EG) nr 338/97 är de kommersiella aktiviteter som anges i artikel 8.1 i den förordningen förbjudna minst 6 månader från den dag då detta intyg har utfärdats’.”

10.

Följande artikel ska införas som artikel 20a:

”Artikel 20a

Avslag på ansökan om importtillstånd

Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om importtillstånd för kaviar och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som godkänts av konventionens partskonferens.”

11.

Följande artikel ska införas som artikel 26a:

”Artikel 26a

Avslag på ansökan om exporttillstånd

Medlemsstaterna ska avvisa ansökningar om exporttillstånd för kaviar och kött av störarter (Acipenseriformes spp.) från delade bestånd såvida inga exportkvoter fastställts för arten i enlighet med det förfarande som godkänts av konventionens partskonferens.”

12.

Artikel 31.3 ska ersättas med följande:

”3.

ett intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte.”

13.

I artikel 36 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 20 ha någon av följande textvarianter:

’Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet’ eller ’Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx’.”

14.

I artikel 44 ska andra stycket ersättas med följande:

”Det nya intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

’Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet’ eller ’Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx’.”

15.

Följande kapitel ska införas efter artikel 44 som kapitel VIIIa:

”KAPITEL VIIIa

INTYG FÖR PROVSAMLING

Artikel 44a

Utfärdande

Medlemsstaterna får utfärda intyg för provsamlingar förutsatt att samlingen omfattas av en giltig ATA-carnet och att samlingens exemplar, delar eller produkter tillhör de arter som förtecknas i bilagorna A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97.

Vid tillämpning av första stycket måste de exemplar, delar eller produkter av de arter som förtecknas i bilaga A uppfylla kraven enligt kapitel XIII i denna förordning.

Artikel 44b

Användning

När en provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling åtföljs av ett en giltig ATA-carnet, kan ett intyg som har utfärdats i enlighet med artikel 44a användas som

1.

importintyg i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 338/97,

2.

exportintyg eller återexportintyg i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 338/97, när bestämmelselandet erkänner och tillåter användningen av ATA-carnet,

3.

intyg i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 338/97 endast i syfte att låta exemplaren förevisas för allmänheten för kommersiella ändamål.

Artikel 44c

Utfärdande myndighet

1.   När provsamlingen har sitt ursprung i gemenskapen ska den administrativa myndigheten i ursprungsmedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för provsamling.

2.   Om provsamlingen har sitt ursprung i ett tredjeland ska den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten vara utfärdande myndighet för ett intyg för provsamling, och detta intyg ska utfärdas på grundval av ett likvärdigt intyg som erhålls från ursprungslandet.

Artikel 44d

Krav

1.   En provsamling som omfattas av ett intyg för provsamling måste återimporteras till gemenskapen före intygets sista giltighetsdag.

2.   De exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område.

3.   Ett intyg för provsamling kan inte överlåtas. Om exemplar som omfattas av ett intyg för provsamling dör, blir stulna, förstörs eller förloras, ska den utfärdande administrativa myndigheten och den administrativa myndigheten i det land där händelsen inträffade underrättas omedelbart.

4.   I ett intyg för provsamling ska indikeras att handlingens syfte betecknas som ’övrigt: provsamling’ och numret på åtföljande ATA-carnet ska anges i fält 23.

Följande text ska ingå i fält 23 eller i en lämplig bilaga till intyget:

’För provsamling som åtföljs av ATA-carnet nr: xxx

Detta intyg omfattar en provsamling och är inte giltigt utan åtföljande giltig ATA-carnet. Intyget kan inte överlåtas. De exemplar som omfattas av detta intyg får inte säljas eller på annat sätt överföras medan de befinner sig utanför den utfärdande medlemsstatens område. Intyget får användas för (åter)export från [ange (åter)exportlandet] via [ange de länder som ska besökas] för presentation av samlingen och import av den tillbaka till [ange (åter)exportlandet].’

5.   När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44c.2 tillämpas inte punkterna 1 och 4 i denna artikel. I dessa fall ska intyget i fält 23 ha följande text:

’Detta intyg är giltigt endast när det åtföljs av ett CITES-dokument i original som har utfärdats av ett tredjeland i enlighet med de bestämmelser som har fastställts av partskonferensen för konventionen.’

Artikel 44e

Ansökan

1.   Den som ansöker om ett intyg för provsamling ska, i förekommande fall, fylla i fälten 1, 3, 4 och 7–23 i ansökningsblanketten och fälten 1, 3, 4, och 7–22 i originalet och i alla kopior. Uppgifterna i fält 1 och 3 ska vara identiska. Förteckningen över länder som ska besökas ska anges i fält 23.

En medlemsstat får dock föreskriva att endast ansökningsblanketten ska fyllas i.

2.   Den fullständigt ifyllda blanketten ska överlämnas till den administrativa myndigheten i den medlemsstat där exemplaren finns eller, i sådana fall som avses i artikel 44c.2, till den administrativa myndigheten i den första bestämmelsemedlemsstaten, tillsammans med de uppgifter och de bevishandlingar som den myndigheten anser nödvändiga för att den ska kunna bedöma om ett intyg ska utfärdas.

Om uppgifter utelämnas i ansökan, ska detta motiveras.

3.   Om ansökan avser ett intyg som omfattar exemplar för vilka en sådan ansökan tidigare har avslagits, ska den sökande underrätta den administrativa myndigheten om detta.

Artikel 44f

Handlingar som innehavaren ska överlämna till tullkontoret

1.   När det gäller intyg för provsamling som utfärdats enligt artikel 44c.1 ska innehavaren eller dennes godkände representant för kontrolländamål överlämna intyget i original (blankett 1) och en kopia av detta och, där så är tilllämpligt, innehavarens kopia (blankett 2) och den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) samt giltig ATA-carnet i original till ett tullkontor, utsett i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 338/97.

Tullkontoret ska, efter att ha handlagt ATA-carneten i enlighet med de tullbestämmelser som anges i förordning (EG) nr 2454/93 och efter att vid behov ha fyllt i numret på åtföljande ATA-carnet i intygets original och kopia, återlämna originalhandlingarna till innehavaren eller dennes godkände representant, påteckna kopian av intyget för provsamling och vidarebefordra den påtecknade kopian till den behöriga administrativa myndigheten i enlighet med artikel 45.

När det gäller en första export från gemenskapen ska tullkontoret dock, efter att ha fyllt i fält 27, återlämna intyget för provsamling i original (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till innehavaren eller dennes godkände representant och vidarebefordra den utfärdande myndighetens kopia (blankett 3) i enlighet med artikel 45.

2.   När det gäller intyg för provsamling som har utfärdats i enlighet med artikel 44c.2 ska punkt 1 i denna artikel vara tillämplig, utom att innehavaren eller dennes godkände representant också för kontrolländamål ska överlämna det intyg i original som har utfärdats av tredjelandet.

Artikel 44g

Ersättning

Ett intyg för provsamling som har förkommit, stulits eller förstörts får ersättas endast av den myndighet som utfärdade det.

Det ersättande intyget ska ha samma nummer, om detta är möjligt, och samma sista giltighetsdag som originalhandlingen och ska i fält 23 ha en av följande texter:

’Detta intyg är en bestyrkt kopia av originalet’ eller ’Detta intyg upphäver och ersätter originalhandlingen med nummer xxxx och utfärdandedatum xx/xx/xxxx’.”

16.

Artikel 57.5 ska ersättas med följande:

”5.   Med avvikelse från punkterna 3 och 4 ska uppvisande av importtillstånd eller (åter)exporttillstånd inte krävas för införsel eller återinförsel till gemenskapen av följande föremål som förtecknas i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97:

a)

Högst 125 g kaviar av störarter (Acipenseriformes spp.) per person, i behållare som är individuellt märkta i enlighet med artikel 66.6.

b)

Högst tre regnrör (kaktusstammar, Cactaceae spp.) per person.

c)

Högst fyra döda, bearbetade exemplar av Crocodylia spp. (med undantag av kött och jakttroféer) per person.

d)

Högst tre skal av Strombus gigas per person.

e)

Högst fyra döda exemplar av Hippocampus spp. per person.

f)

Skal av högst tre exemplar av Tridacnidae spp. per person men högst 3 kg totalt, där ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.”

17.

Artikel 58.4 ska ersättas med följande:

”4.   Med avvikelse från punkterna 2 och 3 krävs uppvisande av ett (åter)exportdokument inte vid export eller återexport av de föremål som uppräknas i punkterna a–f i artikel 57.5.”

18.

I artikel 66 ska punkterna 6 och 7 ersättas med följande:

”6.   De exemplar som avses i artikel 64 och artikel 65 ska märkas enligt den metod som konventionens partskonferens har godkänt eller rekommenderat för de berörda exemplaren, och i synnerhet ska de behållare för kaviar som avses i artiklarna 57.5 a, 64.1 g, 64.2 och 65.3 märkas individuellt med icke-återanvändningsbara etiketter som fästs på varje ursprunglig behållare. Om den icke-återanvändningsbara etiketten inte förseglar den ursprungliga behållaren ska kaviaren förpackas så att det uppstår synliga bevis om behållaren öppnas.

7.   Endast de bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag som är licensierade av den administrativa myndigheten i en medlemsstat ska ha rätt att bearbeta och förpacka eller omförpacka kaviar för export, återexport eller handel inom gemenskapen.

Licensierade bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag ska åläggas att på lämpligt sätt bokföra de kvantiteter kaviar som importeras, exporteras, återexporteras, produceras på plats eller lagras. Bokföringen ska vara tillgänglig för inspektion av den administrativa myndigheten i den aktuella medlemsstaten.

Den administrativa myndigheten ska tilldela varje sådant bearbetnings-, packnings- eller ompackningsföretag en unik registreringskod.

Förteckningen över anläggningar för vilka tillstånd utfärdats i enlighet med detta stycke, liksom alla förändringar av denna, ska anmälas till konventionens generalsekretariat och till kommissionen.

För de syften som avse i detta stycke ska bearbetningsföretag omfatta kaviarframställande vattenbruksanläggningar.”

19.

Artikel 69 ska ändras enligt följande:

a)

I punkt 5 ska följande led läggas till som led f:

”f)

Fall där exporttillstånd och återexporttillstånd har utfärdats retroaktivt enligt artikel 15 i förordningen.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 6:

”6.   De uppgifter som avses i punkt 5 ska lämnas in i elektronisk form och i enlighet med det format för tvåårsrapport som har utfärdats av konventionens sekretariat och ändrats av kommissionen, före den 15 juni vartannat år. Uppgifterna ska avse den tvåårsperiod som löpte ut den 31 december föregående år.”

20.

Rubriken för artikel 71 ska ersättas med följande:

”Artikel 71

Avslag på ansökan om importtillstånd efter införandet av restriktioner”

21.

Bilaga VIII ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.

22.

Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga II till förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 4 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1332/2005 (EUT L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  EUT L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).


BILAGA I

”BILAGA VIII

Standardverk för den nomenklatur som ska användas enligt artikel 5.4 vid angivelse av det vetenskapliga namnet på arter i tillstånd och intyg

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tredje utgåvan, band. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [för alla däggdjur — med undantag för erkännandet av följande namn för vilda artformer (snarare än namn för tamformer): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion och med undantag för de arter som anges nedan].

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Andra utgåvan. xviii + 1207 pp, Smithsonian Institution Press, Washington. [för Loxodonta africana och Ovis vignei].

b)   Fåglar (aves)

J. J. Morony, W. J. Bock och J. Farrand Jr, A Reference List of the Birds of the World, American Museum of Natural History, 1975. [För system och familjenamn för fåglar].

Dickinson, E.C. (red.), 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Reviderad och utvidgad tredje utgåva. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Korrigenda 4 (2.6.2005) till Howard & Moore utgåva 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES webbplats) [för alla fågelarter utom nedanstående taxonomiska enheter].

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). i del Hoyo, J., Elliot, A. och Sargatal, J. red. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [för Psittacus intermedia och Trichoglossus haematodus].

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. och Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [för Calumma vatosoa & Calumma vencesi].

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [för Tupinambis].

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [för Calumma glawi].

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [för Varanidae].

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES webbplats Document NC2006 Doc. 8). [för Cordylus].

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [för Cyclura lewisi].

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [för Tupinambis].

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [för Tupinambis cerradensis].

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [för Eunectes beniensis].

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES webbplats) [för Testudines för art- och familjenamn – med undantag för att följande namn bibehålls: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata].

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [för släktet Phelsuma].

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. och Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [för Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, och för upphöjande av Morelia kinghorni till artnivå].

Hedges, B. S., Estrada, A. R. och Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [för Tropidophis celiae].

Hedges, B. S. och Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [för Tropidophis spiritus].

Hedges, B. S., Garrido, O. och Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [för Tropidophis morenoi].

Hedges, B. S. och Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [för Tropidophis hendersoni].

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. s. 19-44. I: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (red.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [för Iguanidae].

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [för Varanus boehmei].

Jesu, R., Mattioli, F. och Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [för Furcifer nicosiai].

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [för Python breitensteini & Python brongersmai].

Klaver, C. J. J. och Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [för Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — utom vad gäller erkännandet av Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis som verkliga arter].

Manzani, P. R. och Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [för Tupinambis quadrilineatus].

Manzani, P. R. och Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [för Tupinambis palustris].

Massary, J.-C. de och Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [för Crocodilurus amazonicus].

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. och Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference, band 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [för Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — med undantag för bibehållandet av släktena Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura och erkännandet av Epicrates maurus som en verklig art].

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. och Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [för Phelsuma malamakibo].

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. och Wells, K. D. 1998. Herpetology. [för avgränsning av familjer inom Sauria].

Rösler, H., Obst, F. J. och Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [för Phelsuma hielscheri].

Slowinski, J. B. och Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [för Naja mandalayensis].

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [för Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus].

Wermuth, H. och Mertens, R. 1996 (nyutgåva). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [för bryggödlors ordningsnamn, Crocodylia & Rhynchocephalia].

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [för släktet Uromastyx].

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [för Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana].

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [för Dendrobates uakarii].

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (red.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 av den 7 april 2006 (CITES webbplats) [för Amphibia].

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 band. California Academy of Sciences. [för alla fiskar].

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [för Hippocampus].

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [för Hippocampus].

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [för Hippocampus].

Lourie, S. A., och J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [för Hippocampus].

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent och H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (andra utgåvan tillgänglig på CD-ROM). [för Hippocampus].

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. och Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [för skorpioner av släktet Pandinus].

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, online-referens (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 från den 7 april 2006 (CITES webbplats) [för Theraphosidae].

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [för fågelvingfjärilar av släktena Ornithoptera, Trogonoptera och Troides].

FLORA

The Plant-Book, andra utgåvan, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (nyutgåva med korrigeringar 1998) [för de generiska namnen på alla växter i bilagan till förordning (EG) nr 338/97, såvida de inte ersatts med standardchecklistor antagna av partskonferensen].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8:e utgåvan, (J. C. Willis, reviderad av H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [för generiska synonymer som inte nämns i The Plant-Book, såvida de inte ersatts med standardchecklistor antagna av partskonferensen enligt hänvisningar i styckena nedan].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne och K. D. Hill, 1995; I: P. Vorster (red.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) och dess uppdateringar som godkänts av nomenklaturkommittén, namnreferensverk för arter av familjerna Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, andra utgåvan, (1999, sammanställd av D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av familjen Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, andra utgåvan, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, sammanställd av Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbete med Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) och dess uppdatering Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES webbplats), godkänd av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktet Taxus.

CITES Orchid Checklist, (sammanställd av Royal Botanic Gardens, Kew, Storbritannien) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione & Sophronitis (Bd. 1, 1995). Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (band 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (band 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (band 4, 2006).

CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), andra utgåvan (S. Carter & U. Eggli, 2003, utgiven av Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland), med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för suckulenta arter av släktet Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, sammanställd av Botanische Gärten i Bonn och Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Tyskland), med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktet Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (red.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (CITES Website) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Författarnas adress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien (Österrike). (CITES Webbplats) med uppdateringar godkända av nomenklaturkommittén. Namnreferensverk för arter av släktena Bulbophyllum.

Checklist of CITES species (2005, 2007 och senare uppdateringar) utgiven av UNEP–WCMC kan användas som en informell översikt över de vetenskapliga namn som partskonferensen har antagit för de djurarter som förtecknas i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 och som en informell sammanfattning av informationen i de standardverk som har antagits för CITES-nomenklaturen.”


BILAGA II

”BILAGA X

DJURARTER SOM AVSES I ARTIKEL 62.1

Fåglar (Aves)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis”