25.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 62/2008

av den 24 januari 2008

om utfärdande av exportlicens för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 883/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 när det gäller handeln med produkter inom vinsektorn med tredje land (1), särskilt artikel 7 och artikel 9.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 63.7 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (2) begränsas beviljandet av exportbidrag för vin till de mängder och utgiftsbelopp som fastställs i det jordbruksavtal som ingicks i samband med de multilaterala handelsförhandlingarna under Uruguayrundan.

(2)

I artikel 9 i förordning (EG) nr 883/2001 fastställs villkoren för när kommissionen kan vidta särskilda åtgärder för att hindra att den mängd eller den budget som fastställs i avtalet överskrids.

(3)

Att döma av de uppgifter om exportlicensansökningar som kommissionen förfogar över den 23 januari 2008, finns det en risk för att de mängder som fortfarande finns tillgängliga den 15 mars 2008, för bestämmelsezonen 1) Afrika enligt artikel 9.5 i förordning (EG) nr 883/2001 kan komma att överskridas om det inte införs restriktioner för utfärdandet av exportlicenser med förutfastställelse av bidraget. Följaktligen bör därför en enhetlig procentsats för godkännande av kvantiteter för vilka ansökan har inlämnats den 16–22 januari 2008 fastställas och utfärdandet av licenser och inlämnandet av ansökningar tillfälligt upphöra för denna zon till och med den 16 mars 2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De exportlicenser med förutfastställelse av bidraget för vin för vilka ansökan har inlämnats den 16–22 januari 2008, enligt förordning (EG) nr 883/2001, ska utfärdas för 73,49 % av den mängd ansökan gäller för zon 1) Afrika.

2.   Exportlicenser för vin enligt punkt 1, för vilka ansökan inlämnas från och med den 23 januari 2008, ska inte utfärdas, och från och med den 25 januari 2008 ska inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för vin tillfälligt upphöra för bestämmelsezonen 1) Afrika till och med den 16 mars 2008.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 januari 2008.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 128, 10.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1211/2007 (EUT L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).