23.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/89


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 11 september 2008

om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2)

(ECB/2008/8)

(2008/950/EG)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 106.1 och 106.2,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), särskilt artiklarna 5 och 16, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 106.1 i fördraget och artikel 16 i ECBS-stadgan har Europeiska centralbanken (ECB) ensamrätt att tillåta utgivning av eurosedlar inom gemenskapen.

(2)

I artikel 106.2 i fördraget fastställs att medlemsstaterna får ge ut mynt i den omfattning som godkänns av ECB. Mot denna bakgrund antar ECB därför årliga beslut om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut av de medlemsstater som har infört euron (nedan kallade deltagande medlemsstater).

(3)

I artikel 5 i ECBS-stadgan fastställs att ECB, för att utföra Europeiska centralbankssystemets (ECBS) uppgifter, med stöd av de nationella centralbankerna ska samla in de statistiska uppgifter som behövs, vilket inbegriper statistiska uppgifter gällande utgivning av eurosedlar och euromynt. ECB behöver även samla in uppgifter med avseende på artikel 237 d i fördraget, där det fastställs att ECB har i uppdrag att övervaka att ESCB-systemets nationella centralbanker uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget och stadgan. Dessa skyldigheter omfattar efterlevnad av det förbud som fastställs genom artikel 101 i fördraget och som genomförs genom rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (1). I artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 3603/93 fastställs följande: ”… de nationella centralbankernas innehav av mynt som har getts ut av den offentliga sektorn och som har krediterats den offentliga sektorn ska inte betraktas som en kredit enligt artikel 104 i fördraget om summan av dessa tillgångar understiger 10 % av de mynt som är i omlopp”.

(4)

Utan att det påverkar medlemsstaternas befogenheter vad gäller utgivning av euromynt och med beaktande av de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker (nedan kallade NCB), som spelar en viktig roll för distributionen av euromynt, behöver ECB, tillsammans med NCB, samla in data om eurosedlar och euromynt för att utföra de uppgifter som anges ovan. Denna datainsamling ska göra det lättare att fatta beslut när det gäller utgivningen av eurosedlar och euromynt, t.ex. genom att ge ECB, NCB, Europeiska gemenskapernas kommission och de nationella myntutgivande myndigheterna sådan information som gör det möjligt för dem att i enlighet med sina respektive befogenheter i) planera framställningen av eurosedlar och euromynt, ii) samordna utgivningen av eurosedlar och euromynt samt iii) samordna överföringar av eurosedlar mellan NCB samt av euromynt mellan de deltagande medlemsstaterna. Datainsamlingen ska också göra det möjligt för ECB att kontrollera att dess beslut gällande utgivningen av eurosedlar och euromynt efterlevs.

(5)

Den 16 december 2004 antog ECB-rådet ramverket för återcirkulering av sedlar, där det i avsnitt 2.7 fastställs att kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter ska fullgöra sin rapporteringsskyldighet till NCB. I detta sammanhang beslöts också att NCB ska ha genomfört ramverket för återcirkulering av sedlar genom de möjligheter som står dem till buds, såsom rättsakter och avtal, senast i slutet av 2006, en tidsfrist som därefter har förlängts genom ECB-rådets senare beslut. Senast från och med genomförandedatumet för ramverket för återcirkulering av sedlar ska emellertid NCB enligt detta ramverk ta emot data som inrapporteras av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter i deras respektive länder samt ha förutsättningar att rapportera dessa data till ECB.

(6)

För att uppnå ovannämnda mål ska dessa data om eurosedlar och euromynt inbegripa uppgifter om i) utgivning av eurosedlar och euromynt, ii) mängd och kvalitet för utelöpande eurosedlar och euromynt, iii) lager av eurosedlar och euromynt som innehas av enheter som har deltagit i utgivningen, iv) verksamhet som rör eurosedlar och euromynt för enheter som har deltagit i utgivningen, inklusive kreditinstitut som driver ett NHTO-system (Notes Held To Order) för en nationell centralbanks räkning samt kreditinstitut som driver ett ECI-program (Extended Custodial Inventory) för ECB:s och en eller flera NCB:s räkning, v) verksamhet som rör sedlar för kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar samt vi) kontantinfrastruktur.

(7)

För att förbättra datainsamlingen och möjliggöra en spridning av information som bygger på dessa data enades ECB-rådet den 22 november 2007 om att genomföra kontantinformationssystem 2 (nedan kallat CIS 2), vilket ersätter det kontantinformationssystem som upprättades i och med införandet av eurosedlar och euromynt och som sedan 2002 har försett såväl ECB som de nationella centralbankerna med relevanta kontantrelaterade data, i enlighet med en separat ECB-rättsakt om insamling av data som rör kontantinformationssystemet.

(8)

För en effektiv och välfungerande drift av CIS 2 är det nödvändigt att säkerställa regelbunden och aktuell tillgång till konsistenta data. Rapporteringsskyldigheten för de nationella centralbankerna och ECB behöver därför fastställas i denna riktlinje, med möjlighet till en kort period med parallell rapportering i enlighet med det befintliga systemet och CIS 2.

(9)

Genom riktlinje ECB/2006/9 av den 14 juli 2006 om vissa förberedelser inför utbytet av sedlar och mynt till euro och om förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part av eurosedlar och euromynt utanför euroområdet (2) fastställdes den rättsliga ram som gör det möjligt för en framtida nationell centralbank i Eurosystemet att låna, upphandla eller framställa eurosedlar och euromynt för förhandstilldelning och förhandstilldelning till tredje part innan utbytet av sedlar och mynt äger rum i den aktuella medlemsstaten. I riktlinje ECB/2006/9 fastställs vilken specifik rapporteringsskyldighet som ska gälla för en sådan framtida nationell centralbank i Eurosystemet, något som behöver anges mer ingående för CIS 2.

(10)

Både ECB:s och de nationella centralbankernas CIS 2-användare ska ha tillgång till den webbaserade CIS 2-applikationen samt till rapporteringsmodulen för att säkerställa en fungerande och effektiv användning av CIS 2-data samt uppnå en hög grad av öppenhet. Godkända tredje parter ska beviljas begränsat tillträde till CIS 2-data i syfte att förbättra informationsflödet mellan ECB och Europeiska kommissionen respektive NCB och de nationella myntutgivande myndigheterna.

(11)

Eftersom CIS 2 är ett flexibelt system för hantering av nya data är det nödvändigt att upprätta ett förenklat förfarande för att effektivt införa tekniska ändringar i bilagorna till den här riktlinjen. På grund av dess tekniska karaktär ska det vara möjligt att ändra specifikationerna till CIS 2-överföringsmekanismen med hjälp av samma förenklade förfarande. Direktionen bör därför ges behörighet att göra vissa ändringar i denna riktlinje med tillhörande bilagor och underrätta ECB-rådet om sådana ändringar.

(12)

Efter det positiva beslut som Europeiska unionens råd har fattat om upphävandet av Slovakiens undantag den 8 juli 2008, samt i enlighet med artikel 3.5 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, har chefen för Národná banka Slovenska bjudits in för att närvara vid ECB-rådets relevanta överläggningar om denna riktlinje.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

1.   I denna riktlinje avses med

a)

ramverket för återcirkulering av sedlar: det ramverk för återcirkulering av sedlar som fastställs i dokumentet ”Återcirkulering av eurosedlar: ramverk för upptäckt av förfalskningar och för kvalitetssortering av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter”, som antogs av ECB-rådet den 16 december 2004 och som offentliggjordes på ECB:s webbplats den 6 januari 2005, med efterföljande förändringar, samt dokument gällande tidsfristerna för ramverkets genomförande på nationell nivå,

b)

kreditinstitut: ett kreditinstitut i enlighet med definitionen i artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (3),

c)

CIS 2: system som omfattar i) den centrala databas som har installerats hos ECB för lagring av alla de relevanta data om eurosedlar, euromynt, kontantinfrastruktur och ramverket för återcirkulering av sedlar som har samlats in i enlighet med denna riktlinje, ii) den webbaserade onlineapplikation som möjliggör en flexibel konfiguration av systemet och ger information om dataleverans och valideringsstatus, revideringar och olika typer av referensdata och systemparametrar, iii) rapporteringsmodulen för att se och analysera insamlade data samt iv) CIS 2-överföringsmekanismen,

d)

förhandstilldelning: den fysiska leveransen av eurosedlar och euromynt av en framtida nationell centralbank i Eurosystemet till godkända motparter på den framtida deltagande medlemsstatens territorium under förhandstilldelningsperioden/perioden för förhandstilldelning till tredje part,

e)

förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading): leveransen av förhandstilldelade eurosedlar och euromynt av en godkänd motpart till professionella tredje parter på en framtida deltagande medlemsstats territorium under perioden för förhandstilldelning/perioden för förhandstilldelning till tredje part. Förhandstilldelning till tredje part omfattar i denna riktlinje tillhandahållande av euromynt i startboxar för allmänheten,

f)

framtida nationell centralbank i Eurosystemet: den nationella centralbanken i en framtida deltagande medlemsstat,

g)

godkänd tredje part: Europeiska kommissionen samt de deltagande medlemsstaternas nationella finansdepartement, myntverk samt offentliga och privata organ som har utnämnts av de nationella finansdepartementen,

h)

CIS 2-överföringsmekanism: EXDI-applikationen (ESCB XML Data Integration) används för förtrolig överföring av datameddelanden mellan NCB, de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet samt ECB, oberoende av vilken teknisk infrastruktur (t.ex. datornät och programapplikationer) som stöder detta,

i)

datameddelande: en fil som innehåller månads- eller halvårsdata för en nationell centralbank eller en framtida nationell centralbank i Eurosystemet avseende en rapporteringsperiod eller, vid revideringar, en eller flera rapporteringsperioder i ett dataformat som är kompatibelt med CIS 2-överföringsmekanismen,

j)

framtida deltagande medlemsstat: en icke-deltagande medlemsstat som uppfyller villkoren för införande av euron och avseende vilken ett beslut om upphävande av undantaget (i enlighet med artikel 122.2 i fördraget) har fattats,

k)

arbetsdag: varje dag då såväl ECB som en rapporterande nationell centralbank har öppet,

l)

räkenskapsdata: det ojusterade värdet av utelöpande eurosedlar, korrigerat med beloppet för fordran utan ränta gentemot kreditinstitut som driver ett ECI-program (Extended Custodial Inventory) vid utgången av en rapporteringsperiod i enlighet med artikel 10.2 a och 10.2 b i riktlinje ECB/2006/16 av den 10 november 2006 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (4),

m)

datahändelse: en händelse som registreras i CIS 2 och som utlöser att det skickas ett meddelande från CIS 2 till en eller flera NCB och ECB. En datahändelse uppstår i) när en nationell centralbank har skickat ett meddelande med månads- eller halvårsdata till CIS 2, vilket utlöser ett feedbackmeddelande till denna nationella centralbank och ECB, ii) när datameddelandena för samtliga NCB framgångsrikt har validerats för en ny rapporteringsperiod, vilket utlöser ett statusrapportmeddelande från CIS 2 till de nationella centralbankerna och ECB eller iii) när ett reviderat datameddelande för en nationell centralbank framgångsrikt valideras av CIS 2 efter det att ett statusrapportmeddelande har skickats och detta utlöser ett revideringsmeddelande till de nationella centralbankerna och ECB.

2.   Definitioner av facktermer som används i bilagorna till denna riktlinje återfinns i den bifogade ordlistan.

Artikel 2

Insamling av data som rör eurosedlar

1.   De nationella centralbankerna ska till ECB månadsvis rapportera CIS 2-data som rör eurosedlar, dvs. de dataelement som anges i avsnitt 1–4 i tabellen i bilaga I i del 1, och i samband med detta följa de bokföringsregler som anges i bilaga I i del 3.

2.   De nationella centralbankerna ska överföra de data som fastställs vara kategori 1-data och händelsestyrda data i bilaga V gällande eurosedlar senast den sjätte arbetsdagen i månaden efter rapporteringsperioden.

3.   De nationella centralbankerna ska överföra de data som fastställs vara kategori 2-data i bilaga V gällande eurosedlar senast den tionde arbetsdagen i månaden efter rapporteringsperioden.

4.   Den första överföringen av data som rör eurosedlar ska äga rum i oktober 2008.

5.   De nationella centralbankerna ska använda CIS 2-överföringsmekanismen för att överföra data som rör eurosedlar till ECB i enlighet med denna riktlinje.

Artikel 3

Insamling av data som rör euromynt

1.   De nationella centralbankerna ska samla in CIS 2-data som rör euromynt, dvs. de dataelement som anges i avsnitt 1–5 i tabellen i bilaga II i del 1, från relevanta godkända tredje parter som är involverade i utgivningen av euromynt i sina medlemsstater.

2.   De nationella centralbankerna ska till ECB månadsvis rapportera CIS 2-data som rör euromynt, dvs. de dataelement som anges i avsnitt 1–6 i tabellen i bilaga II del 1, och i samband med detta följa de bokföringsregler som anges i bilaga II i del 3.

3.   Kraven i artikel 2.2–2.5 ska i tillämpliga delar gälla för överföring av data som rör euromynt i enlighet med punkt 1.

Artikel 4

Insamling av data som rör kontantinfrastrukturen och ramverket för återcirkulering av sedlar

1.   De nationella centralbankerna ska halvårsvis förse ECB med data som rör kontantinfrastrukturen i enlighet med bilaga III.

2.   De nationella centralbankerna ska förse ECB med data som rör ramverket för återcirkulering av sedlar i enlighet med bilaga III, vilket ska ske första gången de datum som anges under punkt 7 och därefter halvårsvis. De data som lämnas till ECB ska baseras på data som de nationella centralbankerna har inhämtat från kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter i enlighet med avsnitt 2.7 i ramverket för återcirkulering av sedlar samt dokumentet ”Datainsamling enligt ramverket om återcirkulering av sedlar av kreditinstitut och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter” (5).

3.   De nationella centralbankerna ska använda sig av CIS 2-överföringsmekanismen för att överföra data som rör kontantinfrastrukturen och ramverket för återcirkulering av sedlar som avses i punkterna 1 och 2.

4.   Senast den sjätte arbetsdagen i oktober ska de nationella centralbankerna varje år överföra de data som avses i punkterna 1 och 2 för rapporteringsperioden från januari till juni det året.

5.   Senast den sjätte arbetsdagen i april ska de nationella centralbankerna varje år överföra de data som avses i punkterna 1 och 2 för rapporteringsperioden från juli till december det året.

6.   Den första överföringen av data som rör kontantinfrastrukturen, dvs. de dataelement som anges i avsnitt 1.1–1.4, 2.1 och 2.3–2.6 i tabellen i bilaga III, ska äga rum i oktober 2008.

7.   Den första överföringen av data som rör ramverket för återcirkulering av sedlar, dvs. de dataelement som anges i avsnitt 2.2, 2.7–2.10 och 3 i tabellen i bilaga III, ska äga rum enligt följande:

a)

I oktober 2008 för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Österreichische Nationalbank och Suomen Pankki.

b)

I oktober 2009 för Banka Slovenije.

c)

I oktober 2010 för Banque de France, Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta.

d)

I oktober 2011 för Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland och Banco de Portugal.

Artikel 5

Insamling av data från framtida nationella centralbanker i Eurosystemet avseende deras utbyte av sedlar och mynt till euro

1.   I det avtal som en nationell centralbank sluter med en framtida nationell centralbank i Eurosystemet i enlighet med artikel 3.3 i riktlinje ECB/2006/9 ska denna NCB se till att införa särskilda bestämmelser där det fastställs att den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet, vid sidan av den rapporteringsskyldighet som fastställs i den riktlinjen, månadsvis ska rapportera till ECB de dataelement som anges i avsnitt 4 och 5 i tabellen i bilaga I samt avsnitt 4 och 7 i tabellen i bilaga II, och i samband med detta i tillämpliga delar följa de bokföringsregler som anges i bilaga I del 3 och bilaga II del 3 vad gäller eventuella eurosedlar och/eller euromynt som den lånar från och har fått levererade genom en nationell centralbank. Om en framtida nationell centralbank i Eurosystemet inte har slutit något sådant avtal med en nationell centralbank, ska ECB sluta ett sådant avtal med denna framtida nationella centralbank i Eurosystemet, vilket då även omfattar den rapporteringsskyldighet som avses i denna artikel.

2.   Den första överföringen av data som rör eurosedlar och/eller euromynt i enlighet med punkt 1 ska äga rum senast den sjätte arbetsdagen under den månad som följer efter månaden då den framtida nationella centralbanken i Eurosystemet för första gången tar emot eller framställer sådana eurosedlar eller euromynt.

3.   Kraven i artikel 2.2–2.5 ska i tillämpliga delar gälla för överföring av data som rör eurosedlar och euromynt i enlighet med punkt 1.

Artikel 6

Underhåll av referensdata och systemparametrar

1.   ECB ska i CIS 2 ange de referensdata och systemparametrar som avses i bilaga IV samt ansvara för att de uppdateras.

2.   ECB ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa data och systemparametrar är fullständiga och korrekta.

3.   De nationella centralbankerna ska till ECB inom givna tidsramar överföra de systemparametrar som anges i avsnitt 2.1 och 2.2 i tabellen i bilaga IV i) vid ikraftträdandet av denna riktlinje och ii) vid alla efterföljande förändringar av systemparametrarna.

Artikel 7

Dataöverföringarnas fullständighet och korrekthet

1.   De nationella centralbankerna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de data som krävs enligt denna riktlinje är fullständiga och korrekta innan de skickas till ECB. De ska åtminstone utföra de fullständighetskontroller som anges i bilaga V och de korrekthetskontroller som anges i bilaga VI.

2.   Varje nationell centralbank ska använda tillämpliga CIS 2-data för att ta fram data om den nationella nettoutgivningen av eurosedlar. Varje nationell centralbank ska därefter stämma av dessa siffror mot sina räkenskapsdata innan CIS 2-data överförs till ECB.

3.   ECB ska säkerställa att de fullständighets- och korrekthetskontroller som anges i bilagorna V och VI utförs av CIS 2 innan dessa data lagras i den centrala databasen för CIS 2.

4.   ECB ska verifiera de nationella centralbankernas avstämning av de nationella nettoutgivningsdata för eurosedlar som anges under punkt 2 och som rapporteras i CIS 2 mot respektive räkenskapsdata och samråda med de relevanta nationella centralbankerna vid eventuella avvikelser.

5.   Om en nationell centralbank upptäcker en bristande överensstämmelse i sina CIS 2-data efter det att dessa data har överförts till ECB, ska denna NCB utan opåkallat dröjsmål sända korrigerade data till ECB via CIS 2-överföringsmekanismen.

Artikel 8

Tillträde till CIS 2

1.   ECB ska bevilja tillträde till CIS 2 efter det att en skriftlig ansökan har inkommit och med förbehåll för att det separata avtal som anges under punkt 2 har slutits i) för upp till fyra enskilda användare för varje nationell centralbank, varje framtida nationell centralbank i Eurosystemet och för Europeiska kommissionen i dess egenskap av godkänd tredje part samt ii) för en enskild användare för varje annan godkänd tredje part. Tillträde som beviljas användare som är godkänd tredje part ska begränsas till data som rör euromynt och ska beviljas under det första kvartalet 2009. ECB ska göra en rimlig bedömning av skriftliga ansökningar om tillträde till CIS 2 för ytterligare individuella användare, med förbehåll för tillgänglighet och kapacitet.

2.   Ansvaret för den tekniska användaradministrationen för enskilda användare ska fastställas i separata avtal i) mellan ECB och en nationell centralbank för dess individuella användare samt godkända tredje parters individuella användare inom gränserna för den medlemsstat där den nationella centralbanken är belägen, ii) mellan ECB och en framtida nationell centralbank i Eurosystemet för den sistnämnda bankens enskilda användare samt iii) mellan ECB och Europeiska kommissionen för dess enskilda användare. I dessa avtal kan ECB också införa hänvisningar till arrangemang för användaradministration, säkerhetskrav och licensvillkor beträffande CIS 2.

Artikel 9

Automatiska meddelanden om datahändelser

ECB ska säkerställa att CIS 2 via CIS 2-överföringsmekanismen sänder automatiska meddelanden om datahändelser till de NCB som begär att få sådana automatiska meddelanden.

Artikel 10

Överföring av CIS 2-data till de nationella centralbankerna

1.   De NCB som vill ta emot och lagra CIS 2-data för samtliga NCB och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet i sina lokala applikationer utanför CIS 2 ska sända en skriftlig ansökan till ECB om regelbundna automatiska överföringar av sådana data från CIS 2.

2.   ECB ska säkerställa att CIS 2 skickar data till de NCB som begär den tjänst som avses under punkt 1 via CIS 2-överföringsmekanismen.

Artikel 11

Direktionens roll

1.   Direktionen ska ansvara för den dagliga administrationen av CIS 2.

2.   I enlighet med artikel 17.3 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken ska följande befogenheter delegeras till direktionen:

a)

Att göra tekniska ändringar i bilagorna till denna riktlinje samt i specifikationerna till CIS 2-överföringsmekanismen, efter det att synpunkterna från sedelkommittén och IT-kommittén har beaktats.

b)

Att ändra datum för de första dataöverföringarna i enlighet med denna riktlinje, om ECB-rådet beslutar att förlänga övergångsperioden för en nationell centralbanks genomförande av ramverket för återcirkulering av sedlar, efter det att sedelkommitténs synpunkter har beaktats.

3.   Direktionen ska utan opåkallat dröjsmål meddela ECB-rådet om eventuella ändringar som görs enligt punkt 2 och följa alla beslut som ECB-rådet fattar i frågan.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 1 oktober 2008.

Artikel 13

Adressater

Denna riktlinje ska tillämpas på alla centralbanker i Eurosystemet.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 11 september 2008.

På ECB-rådets vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EGT L 332, 31.12.1993, s. 1.

(2)  EUT L 207, 28.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  EUT L 348, 11.12.2006, s. 1.

(5)  Som publicerades på ECB:s webbplats i januari 2006.


BILAGA I

Dataelement för eurosedlar

DEL 1

Rapporteringsordning för eurosedlar

Dataelement

 

 

Dataelementets nummer och beteckning

Totalt antal sedlar

Uppdelat efter serie/variant

Uppdelat efter valör

Uppdelat efter ECI-bank (1)

Uppdelat efter ”Från NCB”

Uppdelat efter ”Till NCB”

Uppdelat efter ”Från lagertyp” (2)

Uppdelat efter ”Till lagertyp” (3)

Uppdelat efter kvalitet (4)

Uppdelat efter ”Hänfört till framställningsår” (5)

Uppdelat efter planering (6)

Datakälla

1.   

Ackumulerat dataelement

1.1

Tillverkade sedlar

 

 

 

 

NCB

1.2

Sedlar som förstörts online

 

 

 

1.3

Sedlar som har förstörts offline

 

 

 

2.   

Dataelement som rör sedellager

A)   

Lager som innehas av Eurosys

2.1

Eurosystemets strategiska lager med nya sedlar

 

 

 

 

NCB

2.2

Eurosystemets strategiska lager med brukbara sedlar

 

 

 

2.3

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NCB

 

 

 

2.4

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NCB

 

 (7)

 

2.5

Lager med obrukbara sedlar (som ska förstöras) som innehas av NCB

 

 

 

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

 

 (7)

 

B)   

Lager som innehas av NHTO-banker

2.7

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NHTO-banker

 

 

 

 

NHTO-banker

2.8

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

 

 (7)

 

2.9

Lager med obrukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

 

 

 

2.10

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker

 

 (7)

 

C)   

Lager som innehas av ECI-banker

2.11

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av ECI-banker

 

 

 

 

 

ECI-banker

2.12

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av ECI-banker

 

 (7)

 

 

2.13

Lager med obrukbara sedlar som innehas av ECI-banker

 

 

 

 

2.14

Lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker

 

 (7)

 

 

2.15

LS med sedlar som transporteras till eller från ECI-banker

 

 (7)

 

 

D)   

Dubbelkontrollerade dataelement

2.16

Eurosystemets strategiska lager som har öronmärkts för överföring

 

 

 

 

tillhandahållande NCB

2.17

Logistiska lager som har öronmärkts för överföring

 

 (7)

 

2.18

ESS som har öronmärkts för mottagande

 

 

 

mottagande NCB

2.19

Logistiska lager som har öronmärkts för mottagande

 

 (7)

 

3.   

Dataelement som rör verksamheten

A)   

De nationella centralbankernas verksamhet

3.1

Sedlar utgivna av NCB

 

 (7)

 

 

NCB

3.2

Sedlar som har överförts från NCB till NHTO-banker

 

 (7)

 

3.3

Sedlar som har överförts från NCB till ECI-banker

 

 (7)

 

 

 

3.4

Sedlar som har returnerats till NCB

 

 (7)

 

 

3.5

Sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB

 

 (7)

 

3.6

Sedlar som har överförts från ECI-banker till NCB

 

 (7)

 

 

 

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

 

 

 

 

3.8

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB

 

 

 

B)   

NHTO-bankernas verksamhet

3.9

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker

 

 (7)

 

 

NHTO-banker

3.10

Sedlar som har returnerats till NHTO-banker

 

 (7)

 

3.11

Sedlar som har behandlats av NHTO-banker

 

 

 

3.12

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NHTO-banker

 

 

 

C)   

ECI-bankernas verksamhet

3.13

Sedlar som har satts i omlopp av ECI-banker

 

 (7)

 

 

 

ECI-banker

3.14

Sedlar som har returnerats till ECI-banker

 

 (7)

 

 

3.15

Sedlar som har behandlats av ECI-banker

 

 

 

 

3.16

Sedlar som har sorterats som obrukbara av ECI-banker

 

 

 

 

NCB, ECI-banker

4.   

Dataelement som rör sedelrörelser

4.1

Tryckeriers leverans av nyframst. till ansvarigt NCB

 

 

 

 

 

 

 

 

ansvarigt NCB

4.2

Överföring av sedlar

 

 (7)

 

 

mottagande NCB

 

 

 

 

 

ansvarigt/tillhandahållande NCB

4.3

Mottagande av sedlar

 

 (7)

 

 

ansvarigt/tillhandah. NCB

 

 

 

 

mottagande NCB

5.   

Dataelement för framtida nationella centralbanker i eurosystemet

5.1

Lager av framt. lagliga betaln.m.

 

 

 

 

framtida NCB i Eurosystemet

5.2

Förhandstilldelning

 

 

 

5.3

Förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading)

 

 

 

förhandstilldelade godkända motparter

DEL 2

Specifikation av dataelement för eurosedlar

För samtliga dataelement ska de nationella centralbankerna och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet rapportera uppgifterna avseende antal som heltal, oberoende av om de är positiva eller negativa.

1.   

Ackumulerat dataelement

Ackumulerade data är uppgifter som har aggregerats för samtliga rapporteringsperioder, från och med den första leveransen från ett tryckeri innan en ny serie, variant eller valör införs fram till dess att rapporteringsperioden löper ut.

1.1

Tillverkade sedlar

Sedlar som har i) framställts enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning, ii) levererats till den nationella centralbankens logistiska lager (LS) eller strategiska lager (ESS) och innehas av den nationella centralbanken och iii) registrerats i den nationella centralbankens kontanthanteringssystem (8). Sedlar som överförs till eller innehas av NHTO-banker och ECI-banker, inklusive förstörda sedlar (dataelement 1.2 och 1.3) ingår i den nationella centralbankens tillverkade sedlar

1.2

Sedlar som har förstörts online

Tillverkade sedlar som har förstörts i en sedelsorteringsmaskin med integrerad sedelförstörare efter äkthets- och kvalitetssortering, antingen av den nationella centralbanken eller också för den nationella centralbankens räkning

1.3

Sedlar som har förstörts offline

Tillverkade sedlar som har förstörts efter äkthets- och kvalitetssortering på annat sätt än i en sedelsorteringsmaskin med integrerad sedelförstörare, antingen av den nationella centralbanken eller också för den nationella centralbankens räkning, dvs. skadade sedlar eller sedlar som inte har godkänts av sedelsorteringsmaskiner, oavsett orsak. Dessa data omfattar inte sedlar som har förstörts online (dataelement 1.2)

2.   

Dataelement som rör sedellager

Dessa dataelement utgör lagerdata och avser utgången av rapporteringsperioden.

A)   

Lager som innehas av Eurosystemet

2.1

Eurosystemets strategiska lager med nya sedlar

Nya sedlar som ingår i ESS och som innehas av den nationella centralbanken för ECB:s räkning

2.2

Eurosystemets strategiska lager med brukbara sedlar

Brukbara sedlar som ingår i ESS och som innehas av den nationella centralbanken för ECB:s räkning

2.3

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av den nationella centralbanken

Nya sedlar som tillhör den nationella centralbankens logistiska lager och som innehas av den nationella centralbanken (vid dess huvudkontor och/eller på filialnivå). Denna siffra omfattar inte nya sedlar som ingår i ESS

2.4

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NCB

Brukbara sedlar som tillhör den nationella centralbankens logistiska lager och som innehas av den nationella centralbanken (vid dess huvudkontor och/eller på filialnivå). Denna siffra omfattar inte brukbara sedlar som ingår i ESS

2.5

Lager med obrukbara sedlar (som ska förstöras) som innehas av NCB

Obrukbara sedlar som innehas av den nationella centralbanken och som ännu inte har förstörts

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

Sedlar som innehas av den nationella centralbanken och som ännu inte har äkthets- och kvalitetssorterats av en nationell centralbank med hjälp av sedelsorteringsmaskiner eller manuellt. Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats av NHTO-banker, ECI-banker eller andra kreditinstitut eller andra som yrkesmässigt hanterar kontanter och som därefter har returnerats till den nationella centralbanken ingår i detta dataelement till dess att den nationella centralbanken har behandlat dessa sedlar

B)   

Lager som innehas av NHTO-banker

Dessa dataelement avser ett NHTO-system som en nationell centralbank kan upprätta i sin rättsordning. Data som kommer från enskilda NHTO-banker rapporteras aggregerat för samtliga NHTO-banker av den nationella centralbanken. Dessa lager ingår inte i utelöpande sedlar.

2.7

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NHTO-banker

Nya sedlar som överförs från den nationella centralbanken och som innehas av NHTO-banker

2.8

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

Brukbara sedlar som antingen överförs från den nationella centralbanken eller också har tagits ur omlopp och bedömts som brukbara av NHTO-banker i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar, innehas av NHTO-banker

2.9

Lager med obrukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

Sedlar som bedöms som obrukbara av NHTO-banker i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar och som innehas av NHTO-banker

2.10

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker

Sedlar som innehas av NHTO-banker och som inte har äkthets- och kvalitetssorterats av NHTO-banker

C)   

Lager som innehas av ECI-banker

Dessa dataelement avser ett ECI-program. Dessa lager ingår inte i utelöpande sedlar.

2.11

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av ECI-banker

Nya sedlar som överförs från den nationella centralbanken och som innehas av en ECI-bank

2.12

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av ECI-banker

Brukbara sedlar som antingen överförs från den nationella centralbanken eller också har tagits ur omlopp och bedömts som brukbara av en ECI-bank i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar, innehas av ECI-banken

2.13

Lager med obrukbara sedlar som innehas av ECI-banker

Sedlar som har bedömts som obrukbara av en ECI-bank i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar och som innehas av ECI-banken

2.14

Lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker

Sedlar som innehas av en ECI-bank och som inte har äkthets- och kvalitetssorterats av ECI-banken

2.15

Logistiska lager med sedlar som transporteras till eller från ECI-banker

Sedlar som tillhandahålls av en nationell centralbank till en ECI-bank (eller till ett penningtransportföretag som utgör företrädare för en ECI-bank) och som vid utgången av rapporteringsperioden fortfarande transporteras till ECI-bankens lokaler, samt alla sedlar som ska tas emot av en nationell centralbank från en ECI-bank (eller från ett penningtransportföretag som utgör företrädare för en ECI-bank) och som vid utgången av rapporteringsperioden fortfarande transporteras, dvs. som har lämnat ECI-bankens lokaler men ännu inte kommit fram till den nationella centralbanken

D)   

Dubbelkontrollerade dataelement

2.16

Eurosystemets strategiska lager som har öronmärkts för överföring

Nya och brukbara sedlar i Eurosystemets strategiska lager som innehas av den nationella centralbanken, vilka har reserverats för överföringar i enlighet med separata ECB-rättsakter om sedelframställning och förvaltning av sedellager. Den nationella centralbanken kan överföra sedlarna till logistiska lager eller Eurosystemets strategiska lager för en eller flera nationella centralbanker eller också till egna logistiska lager.Fram till dess att sedlarna har överförts fysiskt ingår de i de nya eller brukbara ESS som innehas av den nationella centralbanken (antingen dataelement 2.1 eller 2.2)

2.17

Logistiska lager som har öronmärkts för överföring

Nya och brukbara sedlar i den nationella centralbankens logistiska lager, vilka har reserverats för överföringar i enlighet med separata ECB-rättsakter om sedelframställning och förvaltning av sedellager. Den nationella centralbanken kan överföra sedlarna till logistiska lager eller Eurosystemets strategiska lager för en eller flera nationella centralbanker eller också till Eurosystemets strategiska lager som innehas av den nationella centralbanken. Fram till dess att sedlarna har överförts fysiskt ingår de i de nya eller brukbara logistiska lagren (antingen dataelement 2.3 eller 2.4)

2.18

Eurosystemets strategiska lager som har öronmärkts för mottagande

Nya och brukbara sedlar som ska överföras till Eurosystemets strategiska lager som innehas av den nationella centralbanken (som mottagande nationell centralbank) av en eller flera andra nationella centralbanker, ett tryckeri eller från den nationella centralbankens eget logistiska lager i enlighet med separata ECB-rättsakter om sedelframställning och förvaltning av sedellager

2.19

Logistiska lager som har öronmärkts för mottagande

Nya och brukbara sedlar som ska överföras till den nationella centralbankens logistiska lager (som mottagande nationell centralbank) av en eller flera andra nationella centralbanker, ett tryckeri eller från ESS som innehas av den nationella centralbanken i enlighet med separata ECB-rättsakter om sedelframställning och förvaltning av sedellager

3.   

Dataelement som rör verksamheten

Dessa dataelement utgör flödesdata och täcker hela rapporteringsperioden.

A)   

De nationella centralbankernas verksamhet

3.1

Sedlar utgivna av NCB

Nya och brukbara sedlar som har dragits in av tredje part vid den nationella centralbankens kassor, oberoende av om de indragna sedlarna har debiterats ett kundkonto eller ej. Detta dataelement omfattar inte överföringar till NHTO-banker (dataelement 3.2) och ECI-banker (dataelement 3.3)

3.2

Sedlar som har överförts från NCB till NHTO-banker

Nya och brukbara sedlar som den nationella centralbanken har överfört till NHTO-banker

3.3

Sedlar som har överförts från NCB till ECI-banker

Nya och brukbara sedlar som den nationella centralbanken har överfört till ECI-banker

3.4

Sedlar som har returnerats till NCB

Sedlar som har tagits ur omlopp till den nationella centralbanken, oberoende av om de returnerade sedlarna har krediterats ett kundkonto eller ej. Detta dataelement omfattar inte sedlar som överförs till den nationella centralbanken av NHTO-banker (dataelement 3.5) eller ECI-banker (dataelement 3.6)

3.5

Sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB

Sedlar som NHTO-banker har överfört till den nationella centralbanken

3.6

Sedlar som har överförts från ECI-banker till NCB

Sedlar som ECI-banker har överfört till den nationella centralbanken

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats av den nationella centralbanken med sedelsorteringsmaskiner eller manuellt.

Dessa data omfattar lager med obehandlade sedlar (dataelement 2.6) för den tidigare rapporteringsperioden + sedlar som har tagits ur omlopp (dataelement 3.4) + sedlar som har överförts från NHTO-banker till den nationella centralbanken (dataelement 3.5) + sedlar som har överförts från ECI-banker till den nationella centralbanken (dataelement 3.6) + obehandlade sedlar som har tagits emot från andra nationella centralbanker (undergrupp till dataelement 4.3) – obehandlade sedlar som har överförts till andra nationella centralbanker (undergrupp till dataelement 4.2) – lager med obehandlade sedlar för den löpande rapporteringsperioden (dataelement 2.6)

3.8

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB

Sedlar som har behandlats av den nationella centralbanken och som har sorterats som obrukbara i enlighet med en separat ECB-rättsakt om de nationella centralbankernas sedelhantering

B)   

NHTO-bankernas verksamhet

3.9

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker, dvs. det totala uttaget vid NHTO-banker

3.10

Sedlar som har returnerats till NHTO-banker

Sedlar som har tagits ur omlopp till NHTO-banker, dvs. den totala insättningen vid NHTO-banker

3.11

Sedlar som har behandlats av NHTO-banker

Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats av NHTO-banker med sedelsorteringsmaskiner eller manuellt i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar.

Dessa data omfattar lager med obehandlade sedlar (dataelement 2.10) för den tidigare rapporteringsperioden + sedlar som har returnerats till NHTO-banker (dataelement 3.10) – obehandlade sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB – lager med obehandlade sedlar (dataelement 2.10) för den löpande rapporteringsperioden

3.12

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NHTO-banker

Sedlar som har behandlats av NHTO-banker och som har sorterats som obrukbara i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar

C)   

ECI-bankernas verksamhet

3.13

Sedlar som har satts i omlopp av ECI-banker

Sedlar som har satts i omlopp av en ECI-bank, dvs. det totala uttaget vid ECI-banken

3.14

Sedlar som har returnerats till ECI-banker

Sedlar som har tagits ur omlopp till en ECI-bank, dvs. den totala insättningen vid ECI-banken

3.15

Sedlar som har behandlats av ECI-banker

Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats av en ECI-bank med sedelsorteringsmaskiner eller manuellt i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar.

Dessa data omfattar lager med obehandlade sedlar (dataelement 2.14) för den tidigare rapporteringsperioden + sedlar som har returnerats till ECI-banken (dataelement 3.14) – lager med obehandlade sedlar (dataelement 2.14) för den löpande rapporteringsperioden

3.16

Sedlar som har sorterats som obrukbara av ECI-banker

Sedlar som har behandlats av en ECI-bank och som har sorterats som obrukbara i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar

4.   

Dataelement som rör sedelrörelser

Dessa dataelement utgör flödesdata och täcker hela rapporteringsperioden.

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

Nya sedlar som har framställts i enlighet med en separat ECB-rättsakt om sedelframställning och som har levererats från ett tryckeri till den nationella centralbanken (i egenskap av den NCB som är ansvarig för framställningen) eller via den nationella centralbanken (i egenskap av den NCB som är ansvarig för framställningen) till en annan nationell centralbank

4.2

Överföring av sedlar

Sedlar som har överförts från den nationella centralbanken till någon annan nationell centralbank eller internt från dess egna logistiska lager till Eurosystemets strategiska lager som innehas av den nationella centralbanken, eller vice versa

4.3

Mottagande av sedlar

Sedlar som har mottagits av den nationella centralbanken från någon annan nationell centralbank eller som har överförts internt från dess egna logistiska lager till Eurosystemets strategiska lager som innehas av den nationella centralbanken, eller vice versa

5.   

Dataelement för framtida nationella centralbanker i eurosystemet

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

5.1

Lager av framtida lagliga betalningsmedel

Eurosedlar som innehas av framtida nationella centralbanker i Eurosystemet inför utbytet av sedlar och mynt

5.2

Förhandstilldelning

Eurosedlar som framtida nationella centralbanker i Eurosystemet förhandstilldelar till godkända motparter som uppfyller kraven för att ta emot eurosedlar för förhandstilldelning före utbytet av sedlar och mynt i enlighet med riktlinje ECB/2006/9

5.3

Förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading)

Eurosedlar som godkända motparter förhandstilldelar till professionella tredje parter i enlighet med riktlinje ECB/2006/9 och som innehas av sådana professionella tredje parter i deras lokaler före utbytet av sedlar och mynt

DEL 3

CIS 2-bokföringsregler för eurosedelrörelser

1.   Inledning

I denna del fastställs de gemensamma bokföringsreglerna för sedelleveranser från tryckerier, överföringar mellan nationella centralbanker samt överföringar mellan olika lagertyper inom samma nationella centralbank i syfte att säkerställa datakonsistens i CIS 2. Framtida nationella centralbanker i Eurosystemet ska tillämpa dessa regler i tillämpliga delar.

2.   Transaktionstyper

Det förekommer fyra transaktionstyper för sedelrörelser:

Transaktionstyp 1 (direkt leverans): direkt leverans av nya sedlar från ett tryckeri till ansvarig nationell centralbank som samtidigt är mottagande nationell centralbank.

Transaktionstyp 2 (indirekt leverans utan tillfällig lagring): indirekt leverans av nya sedlar från ett tryckeri via ansvarig nationell centralbank till en annan nationell centralbank. Sedlarna levereras till mottagande nationell centralbank av ansvarig nationell centralbank, utan tillfällig lagring hos ansvarig nationell centralbank.

Transaktionstyp 3 (indirekt leverans med tillfällig lagring): indirekt leverans av nya sedlar från ett tryckeri via ansvarig nationell centralbank till en annan nationell centralbank. Sedlarna lagras hos ansvarig nationell centralbank under minst en dag innan de transporteras av ansvarig nationell centralbank till mottagande nationell centralbank.

Transaktionstyp 4 (överföring): överföring av (nya, brukbara, obehandlade eller obrukbara) lager av sedlar mellan i) två olika nationella centralbanker (som tillhandahållande och mottagande nationell centralbank), med eller utan förändring av lagertyp (LS/ESS) eller ii) olika lagertyper inom en nationell centralbank.

3.   Avstämning av data avseende sedelrörelser

De båda nationella centralbanker som är involverade i en sedelrörelse ska vid behov bilateralt klargöra mängder och uppdelningar för de data som ska rapporteras.

För att synkronisera den tillhandahållande och den mottagande nationella centralbankens bokföring ska varje sedelrörelse endast bokföras av den tillhandahållande och den mottagande nationella centralbanken när sedelrörelsen har slutförts, dvs. när den mottagande nationella centralbanken har bekräftat mottagandet av sedlarna och registrerat dem i sitt lokala kontanthanteringssystem. Om sedlarna kommer sent på kvällen under månadens sista arbetsdag och inte kan registreras i den mottagande nationella centralbankens lokala kontanthanteringssystem den dagen, måste den tillhandahållande och den mottagande nationella centralbanken bilateralt enas om huruvida sedelrörelsen ska bokföras under löpande eller följande månad.

4.   Öronmärkning av sedlar för sedelrörelser

När det gäller CIS 2 är den relevanta perioden för öronmärkning det antal månader som ska beaktas när det fastställs vilka sedellager som är öronmärkta antingen för att de är reserverade för överföring eller också för förväntat mottagande. Som fastställs i en separat ECB-rättsakt om sedelframställning ska förväntade leveranser från tryckerier bokföras som ”lager som har öronmärkts för mottagande”, även om sedlarna kanske ännu inte har framställts och fortfarande kan bli föremål för oförutsedda händelser som kan försena eller på annat sätt påverka leveransen. Tidsfristens längd fastställs i en separat ECB-rättsakt om förvaltning av sedellager.

5.   Bokföringsregler

I nedanstående tabeller anger ett + att en ökning bokförs och ett – att en minskning bokförs i CIS 2.

5.1   Bokföringsregler för transaktionstyp 1

Dataelementets nummer och beteckning

Leverans till ESS

Leverans till LS

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Efter leverans från tryckeri

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Efter leverans från tryckeri

1.1

Tillverkade sedlar

 

+

 

+

2.1

ESS för nya sedlar

 

+

 

 

2.3

LS med nya sedlar som innehas av NCB

 

 

 

+

2.18

ESS som har öronmärkts för mottagande

+ (9)

 

 

2.19

LS som har öronmärkts för mottagande

 

 

+ (9)

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

 

+

med ”till lagertyp” = ESS

 

+

med ”till lagertyp” = LS

5.2   Bokföringsregler för transaktionstyp 2

Dataelementets nummer och beteckning

Leverans till ESS

Leverans till LS

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Efter leverans från tryckeri/ansvarigt NCB till mottagande NCB

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Vid mottagande från ansvarigt NCB

Efter leverans från tryckeri/ansvarigt NCB till mottagande NCB

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Vid mottagande från ansvarigt NCB

1.1

Tillverkade sedlar

 

 

+

 

 

+

2.1

ESS för nya sedlar

 

 

+

 

 

 

2.3

LS med nya sedlar som innehas av NCB

 

 

 

 

 

+

2.18

ESS som har öronmärkts för mottagande

 

+ (10)

 

 

 

2.19

LS som har öronmärkts för mottagande

 

 

 

 

+ (10)

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

+

med ”till lagertyp” = ESS

 

 

+

med ”till lagertyp” = LS

 

 

4.2

Överföring av sedlar

+

med:

”till NCB” = mottagande NCB,

”från lagertyp” = framställning,

”till lagertyp” = ESS,

kvalitet = ny,

planering = planerad

 

 

+

med:

”till NCB” = mottagande NCB,

”från lagertyp” = framställning,

”till lagertyp” = LS,

kvalitet = ny,

planering = planerad

 

 

4.3

Mottagande av sedlar

 

 

+

med:

”från NCB” = ansvarigt NCB,

”till lagertyp” = ESS,

kvalitet = ny

 

 

+

med:

”från NCB” = ansvarigt NCB,

”till lagertyp” = LS,

kvalitet = ny

När det gäller den månad då leveransen från tryckeriet till den mottagande nationella centralbanken ägde rum, ska för det första uppfyllandet av tryckeriernas leveranskrav gentemot ansvarig nationell centralbank redovisas genom att data anges under dataelement 4.1 (”Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB”). Ansvarig nationell centralbanks överföring av nya sedlar till mottagande NCB redovisas för det andra genom att data anges under dataelement 4.2 (”Överföring av sedlar”).

5.3   Bokföringsregler för transaktionstyp 3 med mållagertyp ESS

Dataelementets nummer och beteckning

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Efter leverans från tryckeri till ansvarigt NCB

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Efter överföring till mottagande NCB

Vid mottagande från ansvarigt NCB

1.1

Tillverkade sedlar

+

 

+

2.1

ESS för nya sedlar

+

 

+

2.16

ESS som har öronmärkts för överföring

+ (11)

 

 

2.18

ESS som har öronmärkts för mottagande

 

+ (11)

 

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

+

med ”till lagertyp” = ESS

 

 

 

4.2

Överföring av sedlar

 

 

+

med:

”till NCB” = mottagande NCB,

”från lagertyp” = framställning,

”till lagertyp” = ESS,

kvalitet = ny,

planering = planerad

 

4.3

Mottagande av sedlar

 

 

 

+

med:

”från NCB” = ansvarigt NCB,

”till lagertyp” = ESS,

kvalitet = ny

Skillnaderna mellan transaktionstyp 3 och transaktionstyp 2 vid CIS 2-bokföring är att i) de sedlar som tas emot från tryckerier bokförs av ansvarig nationell centralbank som ”tillverkade sedlar” och läggs till för den ansvariga nationella centralbankens ESS eller LS så länge som den tillfälliga lagringen varar, och ii) efter leverans från tryckerier öronmärks de för överföring så länge som den tillfälliga lagringen varar samt inom tidsfristen för öronmärkningen.

5.4   Bokföringsregler för transaktionstyp 3 med mållagertyp LS

Dataelementets nummer och beteckning

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Ansvarigt NCB

Mottagande NCB

Efter leverans från tryckeri till ansvarigt NCB

Enligt en separat ECB-rättsakt om sedelframställning

Efter överföring till mottagande NCB

Vid mottagande från ansvarigt NCB

1.1

Tillverkade sedlar

+

 

+

2.3

LS med nya sedlar som innehas av NCB

+

 

+

2.17

LS som har öronmärkts för överföring

+ (12)

 

 

2.19

LS som har öronmärkts för mottagande

 

+ (12)

 

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

+

med ”till lagertyp” = LS

 

 

 

4.2

Överföring av sedlar

 

 

+

med:

”till NCB” = mottagande NCB,

”från lagertyp” = framställning,

”till lagertyp” = LS,

kvalitet = ny,

planering = planerad

 

4.3

Mottagande av sedlar

 

 

 

+

med:

”från NCB” = ansvarigt NCB,

”till lagertyp” = LS,

kvalitet = ny

Skillnaderna mellan transaktionstyp 3 och transaktionstyp 2 vid CIS 2-bokföring är att i) de sedlar som tas emot från tryckerier bokförs av ansvarig nationell centralbank som ”tillverkade sedlar” och läggs till för den ansvariga nationella centralbankens ESS eller LS så länge som den tillfälliga lagringen varar, och ii) efter leverans från tryckerier öronmärks de för överföring så länge som den tillfälliga lagringen varar samt inom tidsfristen för öronmärkningen.

5.5   Bokföringsregler för transaktionstyp 4 (nya och brukbara sedlar)

Dataelementets nummer och beteckning

Tillhandahållande NCB

Mottagande NCB

Tillhandahållande NCB

Mottagande NCB

Efter beslut om överföring

Efter överföring till mottagande NCB

Vid mottagande från ansvarigt NCB

1.1

Tillverkade sedlar

 

 

+

2.1

ESS för nya sedlar

 

 

+

2.2

ESS med brukbara sedlar

 

 

eller: –

eller: +

2.3

LS med nya sedlar som innehas av NCB

 

 

eller: –

eller: +

2.4

LS med brukbara sedlar som innehas av NCB

 

 

eller: –

eller: +

2.16

ESS som har öronmärkts för överföring

+ (13)

 

 

2.17

LS som har öronmärkts för överföring

eller: + (13)

 

eller: –

 

2.18

ESS som har öronmärkts för mottagande

 

+ (13)

 

2.19

LS som har öronmärkts för mottagande

 

eller: + (13)

 

eller: –

4.2

Överföring av sedlar

 

 

+

med ”till NCB” = mottagande NCB

 

4.3

Mottagande av sedlar

 

 

 

+

med ”från NCB” = tillhandahållande NCB

Dataelement 4.2 (”Överföring av sedlar”) och 4.3 (”Mottagande av sedlar”) kompletteras med uppgifter om i) mållagertyp (ESS/LS), ii) kvalitetsuppdelning (nya/brukbara) och iii) planeringsuppdelning (planerad/ad hoc).

5.6   Bokföringsregler för transaktionstyp 4 (obehandlade och obrukbara sedlar)

Dataelementets nummer och beteckning

Tillhandahållande NCB

Mottagande NCB

Efter överföring till mottagande NCB

Vid mottagande från ansvarigt NCB

1.1

Tillverkade sedlar

+

2.5

Lager med obrukbara sedlar (som ska förstöras) som innehas av NCB

+

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

eller: –

eller: +

4.2

Överföring av sedlar

+

med:

”till NCB” = mottagande NCB,

”från lagertyp” = LS,

”till lagertyp” = LS,

planering = ad hoc

 

4.3

Mottagande av sedlar

 

+

med:

”från NCB” = tillhandahållande NCB,

”till lagertyp” = LS

Dataelement 4.2 (”Överföring av sedlar”) och 4.3 (”Mottagande av sedlar”) kompletteras med uppgifter om huruvida de överförda sedlarna var obehandlade eller obrukbara.

Obehandlade eller obrukbara sedlar öronmärks inte.


(1)  Data uppdelade efter varje ECI-bank.

(2)  Uppgifter lämnas avseende vilken lagertyp som de överförda sedlarna har hämtats från vid den tillhandahållande nationella centralbanken (NCB), dvs. framställda sedlar (leverans från tryckeri), Eurosystemets strategiska lager (ESS) eller logistiska lager (LS).

(3)  Uppgifter lämnas avseende vilken lagertyp som sedlarna har överförts till vid den mottagande nationella centralbanken (NCB), dvs. ESS eller LS.

(4)  Uppgifter lämnas avseende om de överförda sedlarna var nya, brukbara, obehandlade eller obrukbara. Om sedlar av mer än en kvalitetstyp överförs, samtidigt som de andra uppdelningarna är identiska, rapporteras en separat rörelse för varje kvalitetstyp.

(5)  Uppgifter lämnas avseende det kalenderår som framställningen har hänförts till i en separat ECB-rättsakt om sedelframställning. Om de levererade sedlarna avser olika separata ECB-rättsakter om sedelframställning och var och en av dessa avser olika kalenderår, samtidigt som de andra uppdelningarna är identiska, rapporteras separata leveranser.

(6)  Uppgifter lämnas avseende om överföringen har planerats i enlighet med en separat ECB-rättsakt om sedelframställning eller om det rör sig om en ad hoc-överföring.

(7)  De enheter som anges som datakälla kan vara avgörande för uppdelningen efter serie och variant för blandade buntar eller blandade paket innehållande sedlar med olika serier och/eller varianter enligt statistiska metoder.

(8)  Alla sedlar som har tillverkats och därefter markerats som provsedlar räknas bort från detta dataelement.

(9)  Inom den fastställda tidsfristen för öronmärkning.

(10)  Inom den fastställda tidsfristen för öronmärkning.

(11)  Inom den fastställda tidsfristen för öronmärkning.

(12)  Inom den fastställda tidsfristen för öronmärkning.

(13)  Inom den fastställda tidsfristen för öronmärkning.


BILAGA II

Dataelement för euromynt

DEL 1

Rapporteringsordning för euromynt

Dataelement

 

 

Dataelementets nummer och beteckning

Totalt antal mynt

Myntens totala nominella värde

Uppdelat efter serie

Uppdelat efter valör

Uppdelat efter enhet (1)

Uppdelat efter ”Från medlemsstat”

Uppdelat efter ”Till medlemsstat”

Datakälla

1.

Dataelement som rör utelöpande mynt

 

 

1.1

Nationell nettoutgivning av mynt i omlopp

 

 

 

 

 

Myntutgivande enheter (2)

1.2

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (antal)

 

 

1.3

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (värde)

 

 

 

2.

Dataelement som rör myntlager

 

2.1

Myntlager

 

 

 

 

 

 

Myntutgivande enheter (2)

3.

Dataelement som rör verksamheten

 

3.1

Mynt utgivna till allmänheten

 

 

 

 

 

 

Myntutgivande enheter (2)

3.2

Mynt som har returnerats från allmänheten

 

 

 

 

 

 

3.3

Behandlade mynt

 

 

 

 

 

 

3.4

Mynt som har sorterats som obrukbara

 

 

 

 

 

 

4.

Dataelement som rör myntrörelser

 

4.1

Överföring av mynt i omlopp

 

 

 

 

 

Mottagande medlemsstat

Myntutgivande enheter (2)

4.2

Mottagande av mynt i omlopp

 

 

 

 

 

Tillhandahållande medlemsstat

 

5.

Dataelement för beräkning av den nationella bruttoutgivningen

 

5.1

Kredit. lager av mynt i omlopp som innehas av myntutg. enheter

 

 

 

 

 

Myntutgivande enheter (2)

5.2

Antal krediterade samlarmynt som innehas av myntutg. enheter

 

 

5.3

Värdet av kredit. samlarmynt som innehas av myntutg. enheter

 

 

 

6.

Ytterligare dataelement

 

6.1

Myntöverskott (3)

 

 

 

 

 

Myntutgivande enheter (2)

6.2

Myntunderskott (3)

 

 

 

 

 

6.3

Värde av lager som krediterats laglig(a) utgivare av NCB

 

 

 

NCB

7.

Dataelement för framtida deltagande medlemsstater

 

7.1

Lager av framtida lagliga betalningsmedel

 

 

 

 

 

Framtida NCB i Eurosystemet och myntutgivande tredje parter (4)

7.2

Förhandstilldelning

 

 

 

 

 

Framtida NCB i Eurosystemet

7.3

Förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading)

 

 

 

 

 

Förhandstilldelade godkända motparter

DEL 2

Specifikation av dataelement för euromynt

För dataelement 1.3, 5.3 och 6.3 ska uppgifterna redovisas avseende värde och med två decimaler, oavsett om de är positiva eller negativa. För övriga dataelement ska uppgifterna redovisas avseende antal som heltal, oberoende av om de är positiva eller negativa.

1.   

Dataelement som rör utelöpande mynt

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

1.1

Nationell nettoutgivning av mynt i omlopp

De nationella centralbankerna beräknar den nationella nettoutgivningen av mynt i omlopp med hjälp av följande ekvivalenta formler:

Formel 1 Nationell nettoutgivning = ackumulerade totala mynt som är utgivna till allmänheten (ackumulerat dataelement 3.1) – ackumulerade totala mynt som returneras från allmänheten (ackumulerat dataelement 3.2)

Formel 2 Nationell nettoutgivning = tillverkade mynt – ackumulerade totala leveranser (ackumulerat dataelement 4.1) + ackumulerade totala mottaganden (ackumulerat dataelement 4.2) – skapade lager – förstörda mynt

1.2

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (antal)

Det totala antalet samlarmynt som har satts i omlopp, aggregerat för samtliga valörer. De nationella centralbankerna beräknar denna uppgift med tillämpliga delar av samma formulor som för dataelement 1.1, frånsett att ackumulerade totala leveranser och ackumulerade totala mottaganden inte är tillämpliga

1.3

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (värde)

Det totala nominella värdet av samlarmynt som har satts i omlopp, aggregerat för samtliga valörer. De nationella centralbankerna beräknar denna uppgift med tillämpliga delar av samma formulor som för dataelement 1.1 ovan, frånsett att ackumulerade totala leveranser och ackumulerade totala mottaganden inte är tillämpliga

2.   

Dataelement som rör myntlager

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

2.1

Myntlager

Mynt i omlopp som innehas av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter, om det finns några sådana i den deltagande medlemsstaten, oberoende av om mynten: i) varken har tillverkats eller krediterats laglig(a) utgivare, ii) har tillverkats men inte krediterats laglig(a) utgivare eller iii) har tillverkats och krediterats laglig(a) utgivare.

Myntlager som innehas av myntverk omfattar endast mynt som har passerat de slutliga kvalitetskontrollerna, oavsett emballering och leveransstatus.

Myntlager som har sorterats som obrukbara men ännu inte förstörts rapporteras

3.   

Dataelement som rör verksamheten

Dessa dataelement utgör flödesdata och täcker hela rapporteringsperioden.

3.1

Mynt utgivna till allmänheten

Mynt i omlopp som har levererats och debiterats (sålts) av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter till allmänheten

3.2

Mynt som har returnerats från allmänheten

Mynt i omlopp som allmänheten har inlånat hos den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

3.3

Behandlade mynt

Mynt i omlopp som har äkthets- och kvalitetssorterats av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

3.4

Mynt som har sorterats som obrukbara

Mynt i omlopp som har behandlats och sorterats som obrukbara av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

4.   

Dataelement som rör myntrörelser

Dessa dataelement utgör flödesdata och täcker hela rapporteringsperioden.

4.1

Överföring av mynt i omlopp

Mynt i omlopp som levereras till sitt nominella värde av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter i den (framtida) deltagande medlemsstaten till myntutgivande enheter i andra (framtida) deltagande medlemsstater

4.2

Mottagande av mynt i omlopp

Mynt i omlopp som tas emot till sitt nominella värde av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter i den (framtida) deltagande medlemsstaten från myntutgivande enheter i andra (framtida) deltagande medlemsstater

5.   

Dataelement för beräkning av den nationella bruttoutgivningen

Dessa dataelement utgör lagerdata och avser utgången av rapporteringsperioden. I deltagande medlemsstater där den nationella centralbanken är den enda myntutgivande enheten är summan av de nominella värdena för de lager som beskrivs under dataelement 5.1 och 5.3 identisk med det nominella värde som rapporteras under dataelement 6.3.

5.1

Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter

Mynt i omlopp som krediteras laglig(a) utgivare och som innehas av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

5.2

Antal krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter

Totala antalet samlarmynt som krediteras laglig(a) utgivare och som innehas av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

5.3

Värdet av krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter

Det totala nominella värdet för samlarmynt som krediteras laglig(a) utgivare och som innehas av den nationella centralbanken och myntutgivande tredje parter

6.   

Ytterligare dataelement

Dessa dataelement utgör lagerdata och avser utgången av rapporteringsperioden.

6.1

Myntöverskott

Mynt i omlopp som överskrider en viss maximinivå av myntlager på nationell nivå. Dessa myntlager är på begäran tillgängliga för leverans till andra (framtida) deltagande medlemsstater. Den nationella centralbanken fastställer den maximala myntlagernivån, i förekommande fall i samarbete med den lagliga utgivaren

6.2

Myntunderskott

Underskott på mynt i omlopp under en viss miniminivå av myntlager på nationell nivå. Den nationella centralbanken fastställer den minimala myntlagernivån, i förekommande fall i samarbete med den lagliga utgivaren

6.3

Värde av lager som krediterats laglig(a) utgivare av NCB

Den nationella centralbankens lager av mynt i omlopp och samlarmynt som krediterats laglig(a) utgivare, oberoende av ställning som lagligt betalningsmedel. Detta omfattar lager som krediterats den lagliga utgivaren i den nationella centralbankens medlemsstat samt lager som har tagits emot från andra deltagande medlemsstater till det nominella värdet (de mottagna mynten krediteras den lagliga utgivaren i den tillhandahållande medlemsstaten, men blir en del av det krediterade lagret hos den mottagande nationella centralbanken).

Leveranser och/eller mottaganden till framställningskostnad påverkar inte detta dataelement

7.   

Dataelement för framtida deltagande medlemsstater

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

7.1

Lager av framtida lagliga betalningsmedel

Euromynt i omlopp som innehas av en framtida nationell centralbank i Eurosystemet samt myntutgivande tredje parter i den framtida deltagande medlemsstaten inför utbytet av sedlar och mynt

7.2

Förhandstilldelning

Euromynt i omlopp som innehas av godkända motparter som uppfyller kraven för att ta emot euromynt i omlopp för förhandstilldelning före utbytet av sedlar och mynt i enlighet med riktlinje ECB/2006/9

7.3

Förhandstilldelning till tredje part (sub-frontloading)

Euromynt i omlopp som förhandstilldelas av godkända motparter till professionella tredje parter i enlighet med riktlinje ECB/2006/9. När det gäller CIS 2-rapporteringen omfattar detta euromynt i startboxar för allmänheten

DEL 3

CIS 2-bokföringsregler för euromyntsrörelser mellan (framtida) deltagande medlemsstater

1.   Inledning

I denna del fastställs de gemensamma bokföringsreglerna för myntrörelser mellan de deltagande medlemsstaterna, framför allt mellan de nationella centralbankerna, i syfte att säkerställa datakonsistens i CIS 2 gällande den nationella netto- och bruttoutgivningen av mynt. Eftersom myntöverföringar kan involvera såväl nationella centralbanker/framtida nationella centralbanker i Eurosystemet som myntutgivande tredje parter, kommer dessa nedan konsekvent att omnämnas tillsammans under begreppet medlemsstater.

Framtida deltagande medlemsstater ska tillämpa dessa regler i tillämpliga delar.

2.   Myntrörelser mellan tillhandahållande och mottagande medlemsstater

För myntöverföringar mellan medlemsstater görs en åtskillnad mellan överföring till nominellt värde och överföring till framställningskostnad. I båda fallen gäller att överföringar mellan myntutgivande enheter i den tillhandahållande medlemsstaten och den mottagande medlemsstaten inte leder till någon förändring av de nationella nettoutgivningarna.

I nedanstående tabeller i detta avsnitt anger ett + att en ökning bokförs och ett – att en minskning bokförs i CIS 2.

2.1   Bokföringsregler för överföringar av mynt i omlopp till nominellt värde

Dataelementets nummer och beteckning

Tillhandahållande medlemsstat

Mottagande medlemsstat

2.1

Myntlager

+

4.1

Överföring av mynt i omlopp

+

 

4.2

Mottagande av mynt i omlopp

 

+

5.1

Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter

(–)

(se punkt c nedan)

+

(se punkt d nedan)

6.3

Värde av lager som krediterats laglig(a) utgivare av NCB

(–)

(se punkt c nedan)

+

(se punkt d nedan)

a)

”Mynt utgivna till allmänheten” i den tillhandahållande medlemsstaten (dataelement 3.1) och ”mynt som har returnerats från allmänheten” i den mottagande medlemsstaten (dataelement 3.2) förblir oförändrade.

b)

De konton som gäller ”tillverkade” mynt inom den tillhandahållande och den mottagande medlemsstatens kontanthanteringssystem förblir oförändrade (i förekommande fall).

c)

”Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter” (dataelement 5.1) i den tillhandahållande medlemsstaten kommer antingen att minskas om de levererade mynten tidigare har krediterats den lagliga utgivaren i den tillhandahållande medlemsstaten eller också förbli oförändrade om de levererade mynten har tillverkats tidigare, men inte krediterats den lagliga utgivaren.

d)

”Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter” (dataelement 5.1) i den mottagande medlemsstaten ökar, eftersom de mottagna mynten utgör krediterade mynt (dvs. som har krediterats den lagliga utgivaren i den tillhandahållande medlemsstaten).

e)

Bokföringen enligt ovan påverkar den nationella bruttoutgivningen enligt följande:

Tillhandahållande medlemsstat: oförändrad nivå om de levererade mynten har tillverkats tidigare och krediterats den lagliga utgivaren, eller ökad nivå om de levererade mynten har tillverkats tidigare men inte krediterats den lagliga utgivaren.

Mottagande medlemsstat: oförändrad nivå.

2.2   Bokföringsregler för överföringar av mynt i omlopp till framställningskostnad

Dataelementets nummer och beteckning

Tillhandahållande medlemsstat

Mottagande medlemsstat

2.1

Myntlager

+

a)

Ingen bokföring görs under ”Överföring och mottagande av mynt i omlopp”.

b)

Rörelser till framställningskostnaden påverkar inte den nationella bruttoutgivningen i den tillhandahållande och mottagande medlemsstaten.

2.3   Avstämning av data avseende myntrörelser

Avsnitt 3 i bilaga I del 3 om avstämning av data avseende sedelrörelser gäller i tillämpliga delar.


(1)  Data uppdelade efter relevanta myntutgivande enheter, dvs. NCB, myntverk, finansdepartement, utnämnt offentligt organ och/eller utnämnt privat organ.

(2)  Myntutgivande enheter är den nationella centralbanken, myntverk, finansdepartement samt utnämnda offentliga organ och/eller utnämnda privata organ.

(3)  Det är frivilligt att lämna dessa data.

(4)  Myntutgivande tredje parter är myntverk, finansdepartement samt utnämnda offentliga organ och utnämnda privata organ.


BILAGA III

Data om kontantinfrastruktur och ramverket för återcirkulering av sedlar

För alla dataelement gäller att uppgifterna ska redovisas som positiva heltal.

1.   

Dataelement om NCB-relaterad kontantinfrastruktur

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

1.1

Antal NCB-filialer

Alla NCB-filialer som erbjuder kontanttjänster till kreditinstitut och andra professionella kunder

1.2

Lagringskapacitet

Total säker lagringskapacitet hos den nationella centralbanken, i miljontal sedlar och beräknat utifrån 20 EUR-valör

1.3

Sorteringskapacitet

Total sorteringskapacitet för sedlar (dvs. maximal teoretisk genomströmning totalt) för den nationella centralbankens sedelsorteringsmaskiner som är i drift, i tusental sedlar per timme och beräknat utifrån 20 EUR-valör

1.4

Transportkapacitet

Total transportkapacitet (dvs. maximal lastningskapacitet) för den nationella centralbankens bepansrade fordon som är i bruk, i tusental sedlar och beräknat utifrån 20 EUR-valör

2.   

Dataelement om allmän kontantinfrastruktur och ramverket för återcirkulering av sedlar

Dessa dataelement avser utgången av rapporteringsperioden.

2.1

Antal filialer av kreditinstitut

Alla filialer av kreditinstitut som är etablerade i den deltagande medlemsstaten och tillhandahåller kontanttjänster för parti- eller detaljhandel

2.2

Antal distansfilialer av kreditinstitut

Alla filialer av kreditinstitut som uppfyller kriterierna för ”distansfilialer” enligt ramverket för återcirkulering av sedlar (1)

2.3

Antal penningtransportföretag

Alla penningtransportföretag som är etablerade i den deltagande medlemsstaten och som transporterar kontanter (2)  (3)

2.4

Antal kontanthanteringscentraler som inte ägs av NCB

Alla kontanthanteringscentraler som är etablerade i den deltagande medlemsstaten, som ägs av kreditinstitut, penningtransportföretag och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter (2)  (3)

2.5

Antal sedelautomater som drivs av kreditinstitut

Alla sedelautomater som drivs under ansvar av kreditinstitut som är etablerade i den deltagande medlemsstaten, oberoende av vem som fyller på dessa sedelautomater

2.6

Antal övriga sedelautomater

Alla sedelautomater som drivs av andra enheter än kreditinstitut som är etablerade i den deltagande medlemsstaten (t.ex. ”detaljhandelns sedelautomater” eller ”bankomater”) (2)

2.7

Antal kundstyrda automater för återcirkulering (cash-recycling-automater) som drivs av kreditinstitut

Alla kundstyrda cash-recycling-automater i den deltagande medlemsstaten som drivs av kreditinstitut (1)

2.8

Antal kundstyrda cash-in-maskiner som drivs av kreditinstitut

Alla kundstyrda cash-in-maskiner i den deltagande medlemsstaten som drivs av kreditinstitut (1)

2.9

Antal personalstyrda sedelhanteringsmaskiner som drivs av kreditinstitut

Alla personalstyrda sedelhanteringsmaskiner i den deltagande medlemsstaten som används för återcirkulering av kreditinstitut (1)

2.10

Antal personalstyrda sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Alla personalstyrda sedelsorteringsmaskiner i den deltagande medlemsstaten som används för återcirkulering av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter, vilka omfattas av ramverket för återcirkulering av sedlar och är etablerade i denna medlemsstat

3.   

Dataelement för verksamhet som rör ramverket för återcirkulering av sedlar

Dessa dataelement, som utgör flödesdata, täcker hela rapporteringsperioden och rapporteras i antal, uppdelat efter valör.

3.1

Antal sedlar som återcirkuleras till kunder av kreditinstitut

Sedlar som kreditinstitut har tagit emot från kunder, behandlat med sedelsorteringsmaskiner back-office i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar och antingen lämnas ut till kunder eller behålls i syfte att lämnas ut till kunder

3.2

Antal sedlar som återcirkuleras till kunder av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Sedlar som kreditinstitut har tagit emot från kreditinstitut av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter och behandlat med sedelsorteringsmaskiner back-office i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar och som antingen lämnas till kreditinstitut eller behålls i syfte att lämnas ut till kreditinstitut

3.3

Antal sedlar som behandlas med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av kreditinstitut

Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats med personalstyrda sedelsorteringsmaskiner back-office, vilka drivs av kreditinstitut som är etablerade i den deltagande medlemsstaten

3.4

Antal sedlar som behandlas med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Sedlar som har äkthets- och kvalitetssorterats med personalstyrda sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter vilka är etablerade i den deltagande medlemsstaten

3.5

Antal sedlar som har sorterats som obrukbara med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av kreditinstitut

Sedlar som har sorterats som obrukbara med personalstyrda sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av kreditinstitut vilka är etablerade i den deltagande medlemsstaten

3.6

Antal sedlar som har sorterats som obrukbara med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Sedlar som har sorterats som obrukbara med personalstyrda sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter vilka är etablerade i den deltagande medlemsstaten


(1)  Alla kreditinstitut som omfattas av ramverket för återcirkulering av sedlar och som är etablerade i den deltagande medlemsstaten.

(2)  Datarapporteringen är beroende av i vilken mån det finns tillgängliga data i den deltagande medlemsstaten. De nationella centralbankerna ska informera ECB om rapporteringens omfattning.

(3)  De nationella centralbankerna ska tillhandahålla data som åtminstone omfattar kreditinstitut och/eller penningtransportföretag som omfattas av ramverket för återcirkulering av sedlar. De nationella centralbankerna ska Omfattar ej sedlar som återcirkuleras vid distansbankfilialer.


BILAGA IV

CIS 2-referensdata och systemparametrar som uppdateras av ECB

ECB ska ange referensdata och systemparametrar samt deras giltighetsperioder. Dessa uppgifter är synliga för samtliga användare vid nationella centralbanker och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet. Referensdata och systemparametrar som rör euromynt är dessutom synliga för samtliga användare som är godkända tredje parter.

1.   

Referensdata

1.1

Godkänd myntutgivning

Den godkända mängden, sett till värdet, av euromynt i omlopp och samlarmynt i euro, som en (framtida) deltagande medlemsstat tillåts ge ut under ett visst kalenderår enligt tillämpligt beslut om myntutgivning (1)

1.2

Riktmärken för logistiska lager med sedlar

LS-mängder per valör och NCB, vilket används som referens för den årliga framställningsplaneringen i enlighet med en separat ECB-rättsakt om förvaltning av sedellager. Vidare ska rörelsemarginaler för dessa mängder anges och uppdateras per valör och NCB

1.3

Andelar i fördelningsnyckeln

De nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel, beräknat på grundval av beslut ECB/2006/21 (2) och angivet i procent

2.   

Systemparametrar

2.1

NCB-attribut

Uppgifter avseende i) vilka NHTO-system som förekommer i de deltagande medlemsstaterna, ii) de olika myntutgivande enheter som är verksamma i de deltagande medlemsstaterna, iii) status för de nationella centralbankerna och de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet vad gäller rapporteringsomfattning för CIS 2-data till ECB, iv) om de nationella centralbankerna får automatiska meddelanden om datahändelser, och v) om de nationella centralbankerna regelbundet får en automatisk överföring av samtliga CIS 2-data för de nationella centralbankerna och framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet

2.2

ECI-bank – NCB-relationer

De enskilda ECI-bankernas namn samt uppgift om vilken nationell centralbank som är ansvarig för dessa ECI-banker och förser dem med eurosedlar

2.3

Ställning för serie/variant/valör

Uppgift om huruvida de enskilda valörerna i sedel- och myntserier samt sedelvarianter ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel, gäller som lagligt betalningsmedel eller har upphört som lagligt betalningsmedel

2.4

Attribut till dataelement

För alla dataelement som fastställs i bilagorna I–III uppgifter om i) vilka uppdelningsnivåer som förekommer, ii) huruvida dataelementet är av kategori 1, kategori 2 eller händelsestyrt och iii) om dataelementet rapporteras av en nationell centralbank och/eller framtida nationell centralbank i Eurosystemet

2.5

Toleransnivåer

Här fastställs vilka toleransnivåer som tillämpas för de enskilda korrekthetskontroller som fastställs i bilaga VI


(1)  Med tillämpligt beslut om myntutgivning avses Europeiska centralbankens årliga beslut om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut för ett visst år, där det senaste beslutet är ECB/2007/16 av den 23 november 2007 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2008 (EUT L 317, 5.12.2007, s. 81).

(2)  Beslut ECB/2006/21 av den 15 december 2006 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital (EUT L 24, 31.1.2007, s. 1).


BILAGA V

Fullständighetskontroller för data som sänds av nationella centralbanker och framtida centralbanker i Eurosystemet

1.   Inledning

De data som sänds av nationella centralbanker och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet kontrolleras med avseende på fullständighet i CIS 2. Eftersom dataelementen är av olika karaktär görs en åtskillnad mellan å ena sidan dataelement i kategori 1 och kategori 2, där data måste rapporteras för varje rapporteringsperiod, och å andra sidan händelsestyrda dataelement, som endast behöver lämnas om den underliggande händelsen inträffar under rapporteringsperioden.

CIS 2 kontrollerar om samtliga dataelement i kategori 1 och kategori 2 förekommer i det första datameddelandet som sänds av en nationell centralbank för en rapporteringsperiod med hänsyn till de systemparametrar för NCB-attribut och ECI–NCB-relationer som beskrivs i avsnitt 2 i tabellen i bilaga IV. Om minst ett dataelement i kategori 1 saknas eller är ofullständigt, avvisar CIS 2 detta första datameddelande och NCB måste sända datameddelandet på nytt. Om dataelementen i kategori 1 är fullständiga men minst ett dataelement i kategori 2 saknas eller är ofullständigt i en nationell centralbanks första datameddelande, godtar CIS 2 det första datameddelandet och lagrar det i den centrala databasen, men en varning visas i den webbaserade onlineapplikationen för varje berört dataelement. Denna varning är synlig för samtliga användare vid ECB, de nationella centralbankerna och de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet, samt när det gäller mynt även för samtliga användare som är godkända tredje parter. Dessa varningar är synliga fram till dess att den nationella centralbanken sänder ett eller flera reviderade datameddelanden, som kompletterar de data som saknades i det första datameddelandet. För händelsestyrda dataelement gör CIS 2 inte några fullständighetskontroller.

2.   Fullständighetskontroller för data som rör eurosedlar

Dataelementets/elementens nummer och beteckning

Uppdelat efter serie/variant och valör

Uppdelat efter ECI-bank

Typ av dataelement

1.1–1.3

Ackumulerade dataelement

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

2.1–2.6

Lager som innehas av Eurosystemet

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

2.7–2.10

Lager som innehas av NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

2.11–2.15

Lager som innehas av ECI-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

2.16–2.19

Dubbelkontrollerade dataelement

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel och som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.1

Sedlar utgivna av NCB

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.2

Sedlar som har överförts från NCB till NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.3

Sedlar som har överförts från NCB till ECI-banker

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Händelsestyrt

3.4

Sedlar som har returnerats till NCB

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.5

Sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.6

Sedlar som har överförts från ECI-banker till NCB

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Händelsestyrt

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.8

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.9

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.10

Sedlar som har returnerats till NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.11

Sedlar som har behandlats av NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.12

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NHTO-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

3.13

Sedlar som har satts i omlopp av ECI-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Kategori 1

3.14

Sedlar som har returnerats till ECI-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Händelsestyrt

3.15

Sedlar som har behandlats av ECI-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Kategori 2

3.16

Sedlar som har sorterats som obrukbara av ECI-banker

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för

Kategori 2

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel och som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

4.2

Överföring av sedlar

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel, som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

4.3

Mottagande av sedlar

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel, som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

5.1–5.3

Dataelement för framtida nationella centralbanker i eurosystemet

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel och som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.   Fullständighetskontroller för data som rör euromynt

Dataelementets/elementens nummer och beteckning

Uppdelat efter serie och valör

Uppdelat efter enhet

Typ av dataelement

1.1

Nationell nettoutgivning av mynt i omlopp

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

1.2

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (antal)

Kategori 2

1.3

Nationell nettoutgivning av samlarmynt (värde)

Kategori 2

2.1

Myntlager

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla myntutgivande tredje parter från vilka NCB samlar in data om myntlager

Kategori 1

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel eller som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.1

Mynt utgivna till allmänheten

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla myntutgivande tredje parter från vilka NCB samlar in flödesdata om myntlager

Kategori 1

3.2

Mynt som returneras från allmänheten

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla myntutgivande tredje parter från vilka NCB samlar in flödesdata om mynt

Kategori 1

Varje kombination som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

3.3

Behandlade mynt

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla myntutgivande tredje parter från vilka NCB samlar in flödesdata om mynt

Kategori 2

3.4

Mynt som har sorterats som obrukbara

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Alla myntutgivande tredje parter från vilka NCB samlar in flödesdata om mynt

Kategori 2

4.1

Överföring av mynt i omlopp

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel eller som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

4.2

Mottagande av mynt i omlopp

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel eller som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

5.1

Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter

Alla kombinationer som gäller som lagligt betalningsmedel

Kategori 2

Varje kombination som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel eller som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

5.2

Antal krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter

Kategori 2

5.3

Värdet av krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter

Kategori 2

6.1

Myntöverskott

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

6.2

Myntunderskott

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

6.3

Värdet av lager som krediterats laglig(a) utgivare av NCB

Kategori 1

7.1–7.3

Dataelement för framtida deltagande medlemsstater

Varje kombination som gäller som lagligt betalningsmedel eller som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel

Händelsestyrt

4.   Fullständighetskontroller för data som rör kontantinfrastruktur och ramverket för återcirkulering av sedlar

Dataelementets nummer och beteckning

Uppdelat efter valör

Typ av dataelement

Dataelement om NCB-relaterad kontantinfrastruktur

1.1

Antal NCB-filialer

Kategori 2

1.2

Lagringskapacitet

Kategori 2

1.3

Sorteringskapacitet

Kategori 2

1.4

Transportkapacitet

Kategori 2

Dataelement om allmän kontantinfrastruktur och ramverket för återcirkulering av sedlar

2.1

Antal filialer av kreditinstitut

Kategori 2

2.2

Antal distansfilialer av kreditinstitut

Händelsestyrt

2.3

Antal penningtransportföretag

Händelsestyrt

2.4

Antal kontanthanteringscentraler som inte ägs av NCB

Händelsestyrt

2.5

Antal sedelautomater som drivs av kreditinstitut

Kategori 2

2.6

Antal övriga sedelautomater

Händelsestyrt

2.7

Antal kundstyrda automater för återcirkulering (cash-recycling-automater) som drivs av kreditinstitut

Händelsestyrt

2.8

Antal kundstyrda cash-in-maskiner som drivs av kreditinstitut

Händelsestyrt

2.9

Antal personalstyrda sedelhanteringsmaskiner som drivs av kreditinstitut

Händelsestyrt

2.10

Antal personalstyrda sedelhanteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Händelsestyrt

Dataelement för verksamhet som rör ramverket för återcirkulering av sedlar

3.1

Antal sedlar som återcirkuleras till kunder av kreditinstitut

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt

3.2

Antal sedlar som återcirkuleras till kunder av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt

3.3

Antal sedlar som behandlas med selhanteringsmaskiner back-office, som drivs av kreditinstitut

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt

3.4

Antal sedlar som behandlas med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt

3.5

Antal sedlar som har sorterats som obrukbara med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av kreditinstitut

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt

3.6

Antal sedlar som har sorterats som obrukbara med sedelsorteringsmaskiner back-office, som drivs av andra som yrkesmässigt hanterar kontanter

Alla valörer för vilka det finns minst en serie-/variant-/valör-kombination som gäller som lagligt betalningsmedel i minst en månad under rapporteringsperioden

Händelsestyrt


BILAGA VI

Korrekthetskontroller för data som sänds av nationella centralbanker och framtida centralbanker i Eurosystemet

1.   Inledning

De data som sänds av nationella centralbanker och framtida nationella centralbanker i Eurosystemet kontrolleras med avseende på korrekthet i CIS 2, där det görs en åtskillnad mellan två olika typer av kontroller: ”ska-kontroller” och ”bör-kontroller”.

En ”ska-kontroll” är en korrekthetskontroll som måste gå igenom utan att tröskeln för toleransnivån överskrids. Om en ”ska-kontroll” inte går igenom behandlas underliggande data som felaktiga och CIS 2 avvisar hela datameddelandet som har sänts av den nationella centralbanken. Tröskeln är 1 % för korrekthetskontroller med en ”lika med”-operatör (1) och noll för återstående korrekthetskontroller.

En ”bör-kontroll” är en korrekthetskontroll där en tröskel på 3 % tillämpas för toleransnivån. Om denna tröskel överskrids har detta ingen effekt på godkännandet av datameddelandet i CIS 2, men en varning visas i den webbaserade onlineapplikationen för denna korrekthetskontroll. Denna varning är synlig för samtliga användare vid de nationella centralbankerna och de framtida nationella centralbankerna i Eurosystemet, samt när det gäller mynt för samtliga användare som är godkända tredje parter.

Korrekthetskontroller genomförs för sedlar och mynt som gäller som lagligt betalningsmedel och separat för varje kombination av serie och valör. När det gäller sedlar genomförs de också för varje kombination av variant och valör, om det finns sådana varianter. Korrekthetskontroller för data om sedelöverföringar (kontroll 5.1 och 5.2) samt för data om myntöverföringar (kontroll 6.6) genomförs också för de sedlar och mynt som ännu inte gäller som lagligt betalningsmedel och som tidigare har gällt som lagligt betalningsmedel.

2.   Korrekthetskontroll av den nationella nettoutgivningen av sedlar

Om en ny serie, variant eller valör blir lagligt betalningsmedel, ska denna korrekthetskontroll utföras från och med den första rapporteringsperioden som denna serie/variant/valör är lagligt betalningsmedel. Den nationella nettoutgivningen för föregående rapporteringsperiod (t-1) är noll i så fall.

2.1   Nationell nettoutgivning av sedlar (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

Nationell nettoutgivning enligt lagermetoden för perioden t

-

Nationell nettoutgivning enligt lagermetoden för perioden (t-1)

=

 

 

3.1

Sedlar utgivna av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

3.9

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

3.13

Sedlar som har satts i omlopp av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

3.4

Sedlar som har returnerats till NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

3.10

Sedlar som har returnerats till NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

3.14

Sedlar som har returnerats till ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Den nationella nettoutgivningen enligt lagermetoden beräknas enligt nedanstående tabell.

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

Nationell nettoutgivning enligt lagermetoden för perioden t =

 

 

1.1

Tillverkade sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

1.2

Sedlar som har förstörts online

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

1.3

Sedlar som har förstörts offline

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.1

Eurosystemets strategiska lager med nya sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.2

Eurosystemets strategiska lager med brukbara sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.3

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.4

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.5

Lager med obrukbara sedlar (som ska förstöras) som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.7

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.8

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.9

Lager med obrukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

2.10

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

2.11

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

2.12

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

2.13

Lager med obrukbara sedlar som innehas av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

2.14

Lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

2.15

Logistiska lager med sedlar som transporteras till eller från ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

3.   Korrekthetskontroll av sedellager

Korrekthetskontroller av sedellager tillämpas endast från och med den andra rapporteringsperioden som en nationell centralbank rapporterar CIS 2-data till ECB.

Om en serie, variant eller valuta blir lagligt betalningsmedel, ska dessa korrekthetskontroller först tillämpas från och med den andra rapporteringsperioden som denna serie, variant eller valuta är lagligt betalningsmedel.

För nationella centralbanker som nyligen har infört euron (dvs. före detta framtida nationella centralbanker i Eurosystemet) ska korrekthetskontroller av sedellager tillämpas från och med den andra rapporteringsperioden efter eurons införande.

3.1   Utvecklingen av nya sedlar i Eurosystemets strategiska lager (ska-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

2.1

Eurosystemets strategiska lager med nya sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

2.1

Eurosystemets strategiska lager med nya sedlar

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

där

”till lagertyp” = ESS

+

Σ

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

där

kvalitet = ny OCH ”till lagertyp” = ESS

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

där

kvalitet = ny OCH (”från lagertyp” = ESS ELLER ”från lagertyp” = framställning) OCH ”till lagertyp” = ESS

Innan nya ESS-sedlar kan ges ut överförs de till den utgivande nationella centralbankens LS.

3.2   Utvecklingen av brukbara sedlar i Eurosystemets strategiska lager (ska-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

2.2

Eurosystemets strategiska lager med brukbara sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

2.2

Eurosystemets strategiska lager med brukbara sedlar

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där kvalitet = brukbar OCH ”till lagertyp” = ESS

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där kvalitet = brukbar OCH ”från lagertyp” = ESS

Innan brukbara ESS-sedlar kan ges ut överförs de till den utgivande nationella centralbankens logistiska lager.

3.3   Utveckling av logistiska lager med nya och brukbara sedlar (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

2.3

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

2.4

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

2.3

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NCB

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

2.4

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NCB

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där ”till lagertyp” = LS

+

Σ

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där kvalitet = ny eller brukbar OCH ”till lagertyp” = LS

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där (kvalitet = ny eller brukbar OCH ”från lagertyp” = LS) ELLER (kvalitet = ny OCH ”från lagertyp” = framställning OCH ”till lagertyp” = LS)

 

3.1

Sedlar utgivna av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

3.8

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

3.2

Sedlar som har överförts från NCB till NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

3.3.

Sedlar som har överförts från NCB till ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k


3.4   Utveckling av lager med obehandlade sedlar (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

2.6

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NCB

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

3.4

Sedlar som har returnerats till NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

3.5

Sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

3.6

Sedlar som har överförts från ECI-banker till NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där kvalitet = obehandlad

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k där kvalitet = obehandlad

Alla mottaganden av obehandlade sedlar bokförs vid mottagande NCB med ”till lagertyp” = LS.

Alla överföringar av obehandlade sedlar bokförs vid tillhandahållande NCB med ”från lagertyp” = LS och med ”till lagertyp” = LS.

3.5   Utveckling av sedellager som innehas av NHTO-banker (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

2.7

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.8

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.9

Lager med obrukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.10

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

2.7

Logistiska lager med nya sedlar som innehas av NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.8

Logistiska lager med brukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.9

Lager med obrukbara sedlar som innehas av NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

2.10

Lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

3.2

Sedlar som har överförts från NCB till NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

3.10

Sedlar som har returnerats till NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

3.5

Sedlar som har överförts från NHTO-banker till NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

3.9

Sedlar som har satts i omlopp av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

I denna riktlinje ska alla sedlar som har tagits ur omlopp till NHTO-banker inkluderas i dataelement 2.10 (”lager med obehandlade sedlar som innehas av NHTO-banker”) fram till dess att de behandlas.

3.6   Utveckling av lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

2.14

Lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

=

 

2.14

Lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

 

3.15

Sedlar som har behandlats av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

+

 

3.14

Sedlar som har returnerats till ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

I denna riktlinje ska alla sedlar som har tagits ur omlopp till ECI-banker inkluderas i dataelement 2.14 (”lager med obehandlade sedlar som innehas av ECI-banker”) fram till dess att de behandlas.

3.7   Utveckling av sedellager som innehas av framtida nationella centralbanker i Eurosystemet (ska-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

5.1

Lager av framtida lagliga betalningsmedel

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

5.2

Förhandstilldelning

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

5.1

Lager av framtida lagliga betalningsmedel

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

5.2

Förhandstilldelning

t-1

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

 

4.1

Tryckeriers leverans av nyframställning till ansvarigt NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

där ”från NCB” ≠ rapporterande NCB-k

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

där ”till NCB” ≠ rapporterande NCB-k

4.   Korrekthetskontroller av sedelverksamhet

4.1   Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB (ska-kontroll)

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

3.8

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

3.7

Sedlar som har behandlats av NCB

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k


4.2   Sedlar som har sorterats som obrukbara av NHTO-banker (ska-kontroll)

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperiod

Uppdelningar och rapporterande NCB

3.12

Sedlar som har sorterats som obrukbara av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k

3.11

Sedlar som har behandlats av NHTO-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k


4.3   Sedlar som har sorterats som obrukbara av ECI-banker (ska-kontroll)

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

3.16

Sedlar som har sorterats som obrukbara av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

3.15

Sedlar som har behandlats av ECI-banker

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ECI-bank-m

5.   Korrekthetskontroll av sedelöverföringar

5.1   Överföringar mellan olika lagertyper inom en NCB (ska-kontroll)

Villkor

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

OM

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ”till NCB”-m, ”från lagertyp”-u, ”till lagertyp”-v, kvalitet-x, planering-y

där NCB-k = NCB-m

4.2

Överföring av sedlar

t

lagertyp-u ≠ lagertyp-v


5.2   Avstämning för enskilda sedelöverföringar mellan (framtida) nationella centralbanker (i Eurosystemet) (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

Σ

4.2

Överföring av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ”till NCB”-m, kvalitet-n, ”till lagertyp”-p

=

 

4.3

Mottagande av sedlar

t

Serie/variant-i, valör-j, rapporterande NCB-m, ”från NCB”-k, kvalitet-n, ”till lagertyp”-p

De sedlar som tillhandahålls av en NCB eller en framtida nationell centralbank i Eurosystemet ska vara lika med de sedlar som tas emot av en annan NCB eller en framtida nationell centralbank i Eurosystemet.

6.   Korrekthetskontroller av mynt

6.1   Utveckling av den nationella nettoutgivningen av mynt (bör-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

 

 

1.1

Nationell nettoutgivning av mynt i omlopp

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

=

 

 

1.1

Nationell nettoutgivning av mynt i omlopp

t-1

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

+

Σ

3.1

Mynt utgivna till allmänheten

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Σ

3.2

Mynt som har returnerats från allmänheten

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

Denna korrekthetskontroll tillämpas från och med den andra rapporteringsperioden som en nationell centralbank rapporterar CIS 2-data till ECB.

Om en ny serie eller valör blir lagligt betalningsmedel, ska denna kontroll utföras från och med den första rapporteringsperioden som denna serie eller valör är lagligt betalningsmedel. Den nationella nettoutgivningen för föregående rapporteringsperiod (t-1) är noll i så fall.

6.2   Avstämning av myntlager (ska-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

Σ

2.1

Myntlager

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

 

5.1

Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k

CIS 2 samlar in data om lager (dataelement 2.1), oavsett om de krediteras laglig(a) utgivare eller ej. De totala lagren för samtliga myntutgivande enheter som fysiskt innehar dem inom en deltagande medlemsstat måste överstiga eller vara lika med de lager som krediteras den lagliga utgivaren i den medlemsstaten eller de lagliga utgivarna i andra deltagande medlemsstater.

6.3   Jämförelse av de samlade krediterade lagren med NCB:s krediterade lager (ska-kontroll)

Operatörer

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Övrig information

 

Σ

5.1

Krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter

t

rapporterande NCB-k

Eftersom dataelement 5.1 rapporteras i form av tal, ska de enskilda uppgifterna multipliceras med respektive nominellt värde

+

 

5.3

Värde av krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter

t

rapporterande NCB-k

 

 

6.3

Värde av lager som krediterats laglig(a) utgivare av NCB

t

rapporterande NCB-k


6.4   Myntbehandling (ska-kontroll)

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

3.4

Mynt som har sorterats som obrukbara

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k, enhet-m

3.3

Behandlade mynt

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k, enhet-m


6.5   Kontroll av överskott och underskott (ska-kontroll)

Villkor

Dataelementets beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

OM

6.1

Myntöverskott

t

valör-j, rapporterande NCB-k

> 0

6.2

Myntunderskott

t

valör-j, rapporterande NCB-k

Måste vara 0 eller också ingen införd uppgift


6.6   Avstämning för enskilda myntöverföringar mellan (framtida) deltagande medlemsstater (bör-kontroll)

Dataelementets nummer och beteckning

Rapporteringsperioder

Uppdelningar och rapporterande NCB

4.1

Överföring av mynt i omlopp

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-k, ”till medlemsstat”-m

=

4.2

Mottagande av mynt i omlopp

t

serie-i, valör-j, rapporterande NCB-m, ”från medlemsstat”-k

De mynt som tillhandahålls av en (framtida) deltagande medlemsstat ska vara lika med de mynt som tas emot av en annan (framtida) deltagande medlemsstat.


(1)  Den tillåtna maximala avvikelsen mellan en ekvations vänstra och högra led får inte överskrida det absoluta värdet av ekvationens led med det större absoluta värdet multiplicerat med tröskelvärdet. Korrekthetskontrollen verifierar om: absolut värde (”vänster led” – ”höger led”) understiger eller är lika med den tillåtna maximala skillnaden.

Exempel:

”vänster led” = 190; ”höger led” = 200; tröskel = 1 %; tillåten maximiskillnad: 200 × 1 % = 2;

Korrekthetskontrollen verifierar om: absolut värde (190 – 200) ≤ 2

I detta exempel: absolut värde (190 – 200) = 10. Detta resulterar i att korrekthetskontrollen inte går igenom.


ORDLISTA

I denna ordlista definieras de facktermer som används i bilagorna till denna riktlinje.

Allmän (public): för utgivning av euromynt avser detta samtliga enheter samt personer som hör till allmänheten med undantag för de myntutgivande enheterna i (framtida) deltagande medlemsstater.

Brukbara sedlar (fit banknotes): i) eurosedlar som har returnerats till de nationella centralbankerna och som är brukbara för att sättas i omlopp i enlighet med en separat ECB-rättsakt om de nationella centralbankernas sedelhantering, eller ii) eurosedlar som har returnerats till kreditinstitut, inklusive NHTO- och ECI-banker, och som är brukbara för att sättas i omlopp i enlighet med de minimistandarder som fastställs genom ramverket för återcirkulering av sedlar.

ECI-programmet (Extended custodial inventory programme): program som omfattar avtal mellan ECB, en nationell centralbank och enskilda kreditinstitut (ECI-banker), där den nationella centralbanken i) förser ECI-bankerna med eurosedlar som de håller i förvar utanför Europa i syfte att sätta dem i omlopp och ii) krediterar ECI-bankerna för eurosedlar som sätts in av deras kunder, äkthets- och kvalitetskontrolleras, hålls i förvar och anmäls till den nationella centralbanken. De sedlar som hålls i förvar av ECI-bankerna, inklusive sedlar som transporteras mellan den nationella centralbanken och ECI-bankerna, säkras fullt ut till dess att de sätts i omlopp av ECI-banker eller returneras till den nationella centralbanken. Sedlar som överförs från den nationella centralbanken till ECI-banker utgör en del av den nationella centralbankens tillverkade sedlar (dataelement 1.1). Sedlar som hålls i förvar av ECI-banker ingår inte i den nationella centralbankens nationella nettoutgivning av sedlar.

Eurosystemets strategiska lager (Eurosystem Strategic Stock [ESS]): lager av nya, brukbara eurosedlar som förvaras av vissa nationella centralbanker för att hantera en efterfrågan på eurosedlar som inte kan tillgodoses genom logistiska lager (1).

Kontanthanteringscentral (cash centre): en central säkerhetsanläggning där eurosedlar och/eller euromynt i omlopp hanteras efter transport från olika anläggningar.

Logistiska lager (logistical stocks [LS]): med undantag för ESS samtliga lager med nya och brukbara eurosedlar som innehas av de nationella centralbankerna samt för denna riktlinje också av NHTO-banker och ECI-banker (1).

Mynt i omlopp (circulation coins): euromynt som har fastställts utgöra lagliga betalningsmedel i hela euroområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (2) (dvs. för den första serien med euromynt som gavs ut den 1 januari 2002 var detta 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR och 2 EUR). Euromynt i omlopp omfattar mynt med särskild ytbehandling eller kvalitet och/eller emballering samt jubileumsmynt i euro i omlopp. Den sistnämnda kategorin syftar vanligtvis till att ihågkomma en händelse eller personlighet och ges ut till nominellt värde under en begränsad tidsperiod och i begränsade volymer.

Myntserie (coin series): ett antal valörer av euromynt som har fastställts utgöra en serie i rådets förordning (EG) nr 975/98 eller i en senare gemenskapsrättsakt (dvs. för den första serien med euromynt som gavs ut den 1 januari 2002 var detta valörerna 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR och 2 EUR). Euromynt med reviderade tekniska specifikationer eller reviderad utformning (t.ex. förändringar avseende Europakartan på den gemensamma sidan) utgör endast en ny myntserie om detta särskilt anges i en ändring av rådets förordning (EG) nr 975/98 eller i en annan gemenskapsrättsakt.

Myntutgivande enheter (coin-issuing entities): alla organ som av den nationella lagliga utgivaren av euromynt har anförtrotts uppgiften att sätta euromynt i omlopp eller också den lagliga utgivaren själv. Myntutgivande enheter kan omfatta den nationella centralbanken, myntverk, finansdepartementet samt utnämnda offentliga och privata organ. Med undantag för den nationella centralbanken omnämns dessa myntutgivande enheter också som ”myntutgivande tredje parter”.

Nationell bruttoutgivning (national gross issuance): för euromynt avser detta euromynt i omlopp eller samlarmynt i euro som har getts ut av den lagliga utgivaren i den deltagande medlemsstaten (dvs. mynt där det nominella värdet har krediterats den lagliga utgivaren), oberoende av om dessa mynt innehas av en nationell centralbank, en framtida nationell centralbank i Eurosystemet, en myntutgivande tredje part eller allmänheten.

För mynt i omlopp är den nationella bruttoutgivningen = den nationella nettoutgivningen av mynt i omlopp (dataelement 1.1) + krediterade lager av mynt i omlopp som innehas av myntutgivande enheter (dataelement 5.1) + överföringar av mynt i omlopp sedan införandet (ackumulerat dataelement 4.1) – mottaganden av mynt i omlopp sedan införandet (ackumulerat dataelement 4.2).

För samlarmynt är den nationella bruttoutgivningen = den nationella nettoutgivningen av samlarmynt (värdet) (dataelement 1.3) + värdet av krediterade samlarmynt som innehas av myntutgivande enheter (dataelement 5.3).

Nationell nettoutgivning av sedlar (national net issuance of banknotes): den mängd eurosedlar som har getts ut och satts i omlopp av en enskild nationell centralbank vid en viss tidpunkt (t.ex. vid utgången av en rapporteringsperiod), inklusive alla eurosedlar som har satts i omlopp av samtliga nationella NHTO-banker och samtliga ECI-banker som den nationella centralbanken är ansvarig för. Överföringar av sedlar till andra nationella centralbanker eller framtida nationella centralbanker i Eurosystemet omfattas inte. Den nationella nettoutgivningen av sedlar kan beräknas antingen med i) lagermetoden, där man endast använder sig av lagerdata som avser en viss tidpunkt eller också med ii) flödesmetoden, där man aggregerar flödesdata från och med det datum då sedlarna infördes fram till en viss tidpunkt (t.ex. utgången av en rapporteringsperiod).

Lagermetoden: den nationella nettoutgivningen = tillverkade sedlar (dataelement 1.1) – lager med tillverkade sedlar (dataelement 2.1–2.15) – tillverkade sedlar som har förstörts (dataelement 1.2 och 1.3)

Flödesmetoden: den nationella nettoutgivningen = tillverkade sedlar som har getts ut av den nationella centralbanken (inklusive sedlar som har satts i omlopp av NHTO- och ECI-bankerna) sedan de infördes (de ackumulerade dataelementen 3.1, 3.9 och 3.13) – tillverkade sedlar som har returnerats till den nationella centralbanken (inklusive sedlar som har returnerats till NHTO- och ECI-bankerna) sedan de infördes (de ackumulerade dataelementen 3.4, 3.10 och 3.14).

NHTO-system (Notes-held-to-order scheme): system som omfattar enskilda avtal mellan en nationell centralbank och vissa kreditinstitut (NHTO-banker) i den nationella centralbankens deltagande medlemsstat, där den nationella centralbanken i) förser NHTO-bankerna med eurosedlar, som dessa banker håller i förvar i sina lokaler i syfte att sätta dem i omlopp och ii) krediterar NHTO-bankerna för eurosedlar som sätts in av deras kunder, äkthets- och kvalitetskontrolleras, hålls i förvar och anmäls till den nationella centralbanken. Sedlar som överförs från den nationella centralbanken till NHTO-banker utgör en del av den nationella centralbankens tillverkade sedlar (dataelement 1.1). Sedlar som hålls i förvar av NHTO-bankerna ingår inte i den nationella centralbankens nationella nettoutgivning av sedlar.

Nya sedlar (new banknotes): eurosedlar som ännu inte har satts i omlopp av de nationella centralbankerna, NHTO- eller ECI-bankerna eller som har förhandstilldelats av framtida nationella centralbanker i Eurosystemet.

Obehandlade sedlar (unprocessed banknotes): i) eurosedlar som har returnerats till de nationella centralbankerna, men som inte har äkthets- och kvalitetskontrollerats i enlighet med en separat ECB-rättsakt om de nationella centralbankernas sedelhantering, eller ii) eurosedlar som har returnerats till kreditinstitut, inklusive NHTO- och ECI-banker, men som inte har äkthets- och kvalitetskontrollerats i enlighet med ramverket för återcirkulering av sedlar.

Obrukbara sedlar (unfit banknotes): i) eurosedlar som har returnerats till de nationella centralbankerna, men som inte är brukbara för att sättas i omlopp i enlighet med en separat ECB-rättsakt om de nationella centralbankernas sedelhantering, eller ii) eurosedlar som har returnerats till kreditinstitut, inklusive NHTO- och ECI-banker, men som inte är brukbara för att sättas i omlopp i enlighet med de minimisorteringsstandarder som fastställs genom ramverket för återcirkulering av sedlar.

Samlarmynt (collector coins): euromynt som endast är lagligt betalningsmedel i den deltagande utgivande medlemsstaten och som inte är avsedda att sättas i omlopp. Deras nominella värde, bilder, storlek och vikt avviker från de euromynt som är i omlopp, så att de enkelt kan skiljas från euromynt i omlopp. Samlarmynt omfattar även investeringsmynt (3).

Sedelserie (banknote series): ett antal valörer av eurosedlar som har fastställts utgöra en serie i beslut ECB/2003/4 av den 20 mars 2003 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (4) eller i en senare ECB-rättsakt (dvs. för den första serien med eurosedlar som gavs ut den 1 januari 2002 var detta valörerna 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR och 500 EUR). Eurosedlar med reviderade tekniska specifikationer eller reviderad utformning (t.ex. en annan underskrift för en annan ECB-ordförande) utgör endast en ny sedelserie om detta särskilt anges i en ändring av beslut ECB/2003/4 av den 20 mars 2003 eller i en annan ECB-rättsakt.

Sedelvariant (banknote variant): inom en sedelserie är detta en delserie som omfattar en eller flera valörer av eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer och/eller reviderad utformning.

Startbox (starter kit): en sats innehållande olika valörer av ett antal euromynt i omlopp, i enlighet med vad som har fastställts av de behöriga nationella myndigheterna, där syftet är att förhandstilldela euromynt i omlopp till allmänheten i en framtida deltagande medlemsstat.

Tillverkade mynt (created coins): euromynt i omlopp som har i) framställts av myntverk och som har sin respektive nationella sida, ii) levererats till myntutgivande enheter i en deltagande medlemsstat samt iii) registrerats i dessa myntutgivande enheters kontanthanteringssystem. Detta gäller i tillämpliga delar för samlarmynt i euro.

Utelöpande mynt (coins in circulation): den aggregerade nationella nettoutgivningen av euromynt i omlopp (dataelement 1.1). Det bör noteras att begreppet ”utelöpande mynt” inte tillämpas på nationell nivå, eftersom det inte går att fastställa om mynt som satts i omlopp i en deltagande medlemsstat är i omlopp där och om de har tagits ur omlopp till myntutgivande enheter i andra deltagande medlemsstater. Samlarmynt i euro ingår inte eftersom dessa mynt endast är lagligt betalningsmedel i den utgivande medlemsstaten.

Utelöpande sedlar (banknotes in circulation): alla eurosedlar som har getts ut av Eurosystemet och som har satts i omlopp av de nationella centralbankerna vid en viss tidpunkt, vilket i denna riktlinje även omfattar sedlar som satts i omlopp av NHTO-banker och ECI-banker. Detta motsvarar den aggregerade nationella nettoutgivningen av eurosedlar. Det bör noteras att begreppet ”utelöpande sedlar” inte tillämpas på nationell nivå, eftersom det inte går att fastställa om sedlar som satts i omlopp i en deltagande medlemsstat är i omlopp i den medlemsstaten och om de har tagits ur omlopp till andra nationella centralbanker, NHTO-banker eller ECI-banker.

Valör (denomination): det nominella värdet för en eurosedel eller ett euromynt, vilket för sedlar fastställs genom beslut ECB/2003/4 eller i en senare ECB-rättsakt, och för mynt genom rådets förordning (EG) nr 975/98 (1) eller i en senare gemenskapsrättsakt.


(1)  Vilket behandlas i en separat ECB-rättsakt om förvaltning av sedellager.

(2)  EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Mynt som säljs som investering i ädelmetall kallas investeringsmynt. De präglas vanligtvis i enlighet med marknadens efterfrågan och kännetecknas inte av någon särskild ytbehandling eller kvalitet. Prissättningen av dessa mynt fastställs på grundval av det aktuella marknadspriset för metallinnehållet med tillägg av en mindre präglingsmarginal som omfattar framställningskostnader, marknadsföringskostnader och en mindre vinst.

(4)  EUT L 78, 25.3.2003, s. 16.