27.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/12


EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

av den 26 augusti 2008

om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper

(ECB/2008/6)

(2008/758/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DENNA RIKTLINJE

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 5.1 och 5.2, artikel 12.1 samt artikel 14.3,

med beaktande av artikel 9 i riktlinje ECB/2002/7 av den 21 november 2002 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (1),

med beaktande av artikel 14 i arbetsordningen för Europeiska centralbanken, och

av följande skäl:

(1)

Det reviderade överföringsprogrammet inom ramen för det europeiska räkenskapssystemet (nedan kallat ENS 95) (2) har främjat införandet av mer effektiva standarder för kodning av statistiska uppgifter. För att bidra till harmoniseringen av överföringsstandarderna för statistik över finansräkenskaper inom EU, bör de standarder för kodning som framgår av bilaga II till riktlinje ECB/2002/7 samordnas med de standarder för kodning som gäller för överföringsprogrammet enligt ENS 95.

(2)

Enligt artikel 9 i förordning ECB/2002/7 får ECB:s direktion göra tekniska ändringar i bilagorna till riktlinje ECB/2002/7 förutsatt att sådana ändringar inte leder till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas.

(3)

Den harmonisering av standarderna för kodning som sker genom denna riktlinje är en teknisk ändring som inte påverkar rapporteringsbördan och inte heller ändrar begreppsramen bakom rapporteringskraven samt undantagen från dessa som framgår av bilagorna I och III till riktlinje ECB/2002/7.

(4)

ECB:s direktion har beaktat statistikkommitténs synpunkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nya standarder för överföring och kodning

Bilaga II till riktlinje ECB/2002/7 ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna riktlinje träder i kraft den 1 oktober 2008.

Artikel 3

Adressater

Denna riktlinje riktar sig till de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron.

Utfärdad i Frankfurt am Main den 26 augusti 2008.

På ECB-direktionens vägnar

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 334, 11.12.2002, s. 24.

(2)  Såsom framgår av rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (EGT L 310, 30.11.1996, s. 1).


BILAGA

”BILAGA II

Standarder för överföring och kodning

För den elektroniska överföringen av de statistiska uppgifter som anges i artikel 2 ska de nationella centralbankerna använda de system som tillhandahålls av ECBS, vilka bygger på telekommunikationsnätet ’ECBS-Net’. Det meddelandeformat som har utvecklats för denna överföring av statistiska uppgifter är ’Gesmes/TS’. Alla tidsserier kodas med hjälp av nyckelfamiljen nedan enligt integrerad ekonomisk redovisning (IEA).

Nyckelfamilj för IEA

Nummer

Namn

Beskrivning

Kod

1

Frekvens

Anger de rapporterade seriernas frekvens

CL_FREQ

2

Referensområde

ISO landskod på den medlemsstat som översänder uppgifterna

CL_AREA_EE

3

Justeringar

Här anges om någon justering av tidsserien företagits, t.ex. för säsongsvariationer och/eller variationer i antalet arbetsdagar

CL_ADJUSTMENT

4

Värdering

Ger information om prisvärdering

CL_ESA95TP_PRICE

5

Transaktion

Anger typ av konto (balansräkningar, finansiella transaktioner eller andra flöden)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Tillgång

Anger vilken kategori de finansiella tillgångarna eller skulderna tillhör

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sektor

Anger den rapporterande institutionella sektorn

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Motpartsområde

Anger motpartssektorns hemvist

CL_AREA_EE

9

Motpartssektor

Anger motpartens institutionella sektor

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debit/kredit

Anger (förändringar i) tillgångar eller (förändringar i) skulder

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Konsolidering

Anger konsolideringsstatus

CL_ESA95TP_CONS

12

Denominering

Måttenhet

CL_ESA95TP_DENOM

13

Suffix

Anger olika tabeller i riktlinje ECB/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX”