25.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/89/EG

av den 24 september 2008

om ändring av rådets direktiv 76/756/EEG för anpassning till den tekniska utvecklingen när det gäller montering av belysnings- och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (1), särskilt artikel 39.2, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/756/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (2), är ett av särdirektiven om det förfarande för EG-typgodkännande som har fastställts genom rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (3). De bestämmelser i direktiv 70/156/EEG som avser system, komponenter och särskilda tekniska enheter till fordon är därför tillämpliga på direktiv 76/756/EEG.

(2)

I syfte att öka vägtrafiksäkerheten bör det i direktiv 76/756/EEG införas krav på montering av varselljus på motorfordon för att dessa ska synas bättre i trafiken.

(3)

Ny teknik som justerbara framljussystem och nödstoppssignaler förväntas leda till ökad trafiksäkerhet. Direktiv 76/756/EEG bör därför ändras för att medge montering av dessa anordningar.

(4)

Med hänsyn till kommande ändringar av FN/ECE:s föreskrifter nr 48 (4) som gemenskapen redan har enats om bör direktiv 76/756/EEG anpassas till den tekniska utvecklingen och de tekniska kraven i dessa föreskrifter. För tydlighetens skull bör bilaga II till direktiv 76/756/EEG ändras.

(5)

Direktiv 76/756/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II punkt 1 i direktiv 76/756/EEG ska ändras på följande sätt:

”1.

De tekniska kraven ska vara de som redovisas i punkterna 2, 5 och 6 och bilagorna 3–11 till FN/ECE:s föreskrifter nr 48 (5),

Artikel 2

Om kraven i direktiv 76/756/EEG inte uppfylls ska medlemsstaterna från och med den 7 februari 2011 för fordon i kategorierna M1 och N1 och från och med den 7 augusti 2012 för fordon i andra kategorier, av skäl som hänför sig till montering av belysning och ljussignalanordningar, vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för nya fordonstyper.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna ska senast den 15 oktober 2009 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i det här direktivet.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 16 oktober 2009.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4)  EUT L 135, 23.5.2008, s. 1.

(5)  EUT L 135, 23.5.2008, s. 1.”