13.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 319/8


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 20 november 2008

om unga volontärers rörlighet i Europeiska unionen

(2008/C 319/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 149.4,

med beaktande av kommissionens förslag, och

AV FÖLJANDE SKÄL:

1.

rörlighet för unga volontärer utgör en integrerad del av den fria rörligheten för personer, som skyddas genom artikel 18 i fördraget,

2.

gemenskapen får vidta åtgärder för att främja rörlighet för unga volontärer genom att förbättra samarbetet mellan organisatörerna av volontärverksamhet, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna rekommendation inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål,

3.

rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen (1) och relaterade bestämmelser omfattar endast de volontärer som är försäkrade enligt nationell lagstiftning om social trygghet, vilket medför att frågor som handlar om socialt skydd ibland kan fungera avskräckande när det gäller att engagera sig i volontärverksamhet i en annan medlemsstat,

4.

i Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare (2) uppmanas medlemsstaterna att vidta de åtgärder som de anser vara lämpliga, enligt gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, för att se till att varken volontärer eller deras familjer diskrimineras när det gäller det relevanta sociala skyddet, t.ex. hälso- och sjukvårdsskydd samt välfärdspolitiken på familjeområdet, så att deras rörlighet hindras,

5.

rekommendation 2001/613/EG och Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/961/EG av den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (3) hänvisar uttryckligen till volontärer,

6.

Enligt rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (4) finns det möjlighet att bevilja särskilda uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som ansöker om att få utföra volontärarbete på en medlemsstats territorium,

7.

både i resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 15 november 2004 om gemensamma mål för volontärarbete för ungdomar och i resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 16 november 2007 om genomförande av de gemensamma målen för volontärarbete för ungdomar (5) fastställdes gemensamma mål för volontärarbete för ungdomar och man föreslog utbyte av god praxis och ”peer learning” för att förstärka deras genomförande och uppmanade medlemsstaterna att överväga praktiska möjligheter att mäta framsteg. I den senare resolutionen uppmanas också kommissionen att lägga fram ytterligare förslag för att främja volontärarbete bland ungdomar och ge det ökat erkännande,

8.

Europaparlamentet antog i april 2008 ett betänkande om volontärarbetets roll för ekonomisk och social sammanhållning, vari medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter uppmanas att erkänna volontärarbetets värde för främjande av social och ekonomisk sammanhållning och rekommenderar främjande av gränsöverskridande volontärprojekt,

OCH ÄR MEDVETET OM FÖLJANDE:

1.

inom ramen för denna rekommendation definieras gränsöverskridande volontärverksamhet enligt följande: öppen för alla ungdomar, frivillig och av allmänt intresse, pågår under längre tid inom en tydlig ram och äger rum i ett annat land än bosättningslandet, obetald eller med symbolisk ersättning och/eller med ersättning för utgifter. Volontärverksamhet bör inte ha en negativ effekt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna,

2.

volontärverksamhet är en värdefull erfarenhet inom ramen för icke-formell utbildning och informellt lärande som stärker ungdomars yrkesmässiga kunskaper och färdigheter, bidrar till deras anställbarhet och solidaritetskänsla, utvecklar deras sociala kompetens och gör det lättare för dem att integreras i samhället och främjar aktivt medborgarskap,

3.

det finns många olika former av volontärverksamhet i Europa som organiseras av det civila samhället och av offentliga myndigheter. Denna verksamhet bör bevaras och vidareutvecklas, samtidigt som samarbetet mellan organisatörerna av volontärverksamheten bör underlättas,

4.

gränsöverskridande rörlighet i Europa kan vara ett viktigt verktyg för att främja utbildning, sysselsättning och regional och social sammanhållning och bidra till att öka ömsesidig förståelse och aktivt deltagande i samhället. Detta gäller särskilt ungdomar på en arbetsmarknad där anpassningsförmåga och flexibilitet värdesätts i allt högre grad,

5.

lokalsamhällen som tar emot unga volontärer drar stor nytta av deras insatser, som kan ske inom en rad olika områden, t.ex. främjande av social delaktighet, bevarande av kulturarvet, främjande av solidaritet mellan generationerna och miljöskydd. Sådan verksamhet berikar samtidigt värdsamhällenas kulturella mångfald,

6.

volontärverksamhet har varit ett prioriterat område inom den öppna samordningsmetoden för ungdomsfrågor och flera exempel på god praxis har redan rapporterats. Europeisk volontärtjänst (EVT), som ingår i EU-programmet Ungdom sedan 1996, har gjort det möjligt för ungdomar att delta i volontärtjänst inom en rad olika områden. Det nuvarande programmet Aktiv ungdom förstärker dessa insatser,

7.

trots dessa insatser kan det fortfarande finnas hinder för gränsöverskridande rörlighet för unga volontärer i Europa och denna rekommendation syftar därför främst till att tillhandahålla en ram, så att medlemsstaterna kan intensifiera sitt samarbete utan att detta påverkar deras skilda nationella situationer,

8.

bättre samarbete mellan organisatörerna av volontärverksamheten i olika länder och ökat informationsutbyte kan stimulera alla unga européer oavsett nationalitet att i större utsträckning delta i volontärverksamhet i tredjeländer,

9.

särskild hänsyn bör tas till ungdomar med begränsade möjligheter, eftersom volontärverksamhet utgör en särskilt värdefull möjlighet till rörlighet för dessa ungdomar, som annars i mindre utsträckning eller inte alls skulle dra nytta av rörlighetsprogrammen,

OCH REKOMMENDERAR MEDLEMSSTATERNA FÖLJANDE:

A.

att främja rörligheten för unga volontärer över hela Europa genom att förbättra villkoren för samarbete mellan organisatörerna av volontärverksamhet i olika länder, oavsett om det rör sig om det civila samhället eller offentliga myndigheter, så att alla ungdomar som vill ska få möjlighet att arbeta som volontärer i Europa,

B.

att för detta ändamål underlätta utarbetandet av följande åtgärder, samtidigt som de nationella ramarna och lagstiftningen för volontärverksamhet samt de egna övergripande nationella prioriteringarna och de nuvarande lokala möjligheterna beaktas och systemen för offentliga utgifter respekteras:

1.

öka kunskaperna om volontärverksamhet på sitt nationella territorium och överföra denna information till Europeiska kommissionen för vidare spridning,

2.

göra information om möjligheterna till volontärverksamhet utomlands lättillgänglig för unga människor och för dem som aktiva i ungdomsarbete och ungdomsorganisationer,

3.

göra information om rättigheter och möjligheter enligt de gällande bestämmelserna på europeisk och nationell nivå om gränsöverskridande volontärverksamhet tillgänglig för alla relevanta aktörer,

4.

främja utbyte av information om möjligheterna till volontärverksamhet i andra medlemsstater och sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt förenkla de förfaranden som ska följas för att unga volontärer i en medlemsstat ska kunna delta i volontärverksamhet i andra medlemsstater,

5.

vid behov anta en flexibel strategi när det gäller att utveckla möjligheterna till gränsöverskridande volontärverksamhet i Europa, bland annat genom att

främja ökad kapacitet att ta emot gränsöverskridande volontärer,

stödja inrättandet av kontaktpunkter för unga europeiska volontärer, om möjligt i samverkan med de nationella kontoren för programmet Aktiv ungdom,

främja användningen av befintliga europeiska mekanismer som kan bidra till ungdomsrörlighet, t.ex. kort för att underlätta rörlighet,

främja gränsöverskridande rörlighet för dem som är aktiva i ungdomsarbete och ungdomsorganisationer,

stödja utvecklandet av bättre information och utbildning om ungdomars gränsöverskridande volontärverksamhet för dem som är aktiva inom ungdomsarbete och ungdomsorganisationer, lokala myndigheter och allmännyttiga tjänster,

6.

öka medvetenheten om vikten av interkulturell kompetens och språkkunskaper bland ungdomar för att minska hindren för deras gränsöverskridande rörlighet,

7.

uppmana organisatörerna av volontärverksamhet att utveckla verktyg för självbedömning, med beaktande av erfarenheterna av EVT, för att garantera kvaliteten på den gränsöverskridande volontärverksamhet de deltar i,

8.

uppmana organisatörerna i både avsändande och mottagande medlemsstater att samarbeta när det gäller att garantera skyddet av unga volontärer och mottagare av tjänster. Detta bör inbegripa tillräcklig information om både volontärverksamheten, dess organisatörer och volontären för att ge båda parter möjlighet att fatta ett välgrundat beslut om verksamhetens lämplighet och uppfylla alla rättsliga krav,

9.

närmare undersöka relevanta bestämmelser om socialt skydd via relevanta befintliga EU-forum i syfte att fullt ut utnyttja de möjligheter som finns i EU:s och medlemsstaternas lagstiftning,

10.

främja lämpligt erkännande av det lärande som sker genom volontärverksamheten i linje med gemenskapsbestämmelserna och inom respektive nationella system eller ramar för kvalifikationer, om sådana finns,

11.

främja användningen av de instrument på EU-nivå som kan underlätta gränsöverskridande volontärverksamhet genom att garantera att kvalifikationerna blir klara och tydliga, bl.a. Europasset, ungdomspasset och den europeiska ramen för kvalifikationer,

12.

särskilt uppmärksamma ungdomar med begränsade möjligheter för att öka deras tillgång till volontärverksamhet och särskilt gränsöverskridande volontärverksamhet,

OCH TILLSTYRKER KOMMISSIONENS AVSIKT ATT

1.

stödja medlemsstaterna i de ovannämnda uppgifterna genom att använda ramarna för EU-samarbetet på ungdomsområdet och särskilt den öppna samordningsmetoden och programmet Aktiv ungdom,

2.

i samarbete med medlemsstaterna uppmuntra och organisera ett utbyte av information om och erfarenheter av samarbetet mellan organisatörerna av volontärverksamhet i olika länder, oavsett om dessa företräder det civila samhället eller offentliga myndigheter,

3.

utveckla en EU-portal för unga volontärer om volontärverksamhet, baserad på nationella volontärportaler, databaser eller särskilda webbplatser för ungdomar, om sådana finns,

4.

rapportera till rådet fyra år efter antagandet av denna rekommendation, så att det kan fastställas om de föreslagna åtgärderna är fungerar effektivt och bedömas om det finns behov av ytterligare åtgärder.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2008.


(1)  EGT L 149, 5.7.1971, s. 2.

(2)  EGT L 215, 9.8.2001, s. 30.

(3)  EUT L 394, 30.12.2006, s. 5.

(4)  EUT L 375, 23.12.2004, s. 12.

(5)  EUT C 241, 20.9.2008, s. 1.