14.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/19


RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/796/GUSP

av den 13 oktober 2008

om ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA ÅTGÄRD

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 14, 18.5 och 23.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 februari 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/132/Gusp om ändring och förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Sydkaukasien (1).

(2)

Den 15 september 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/736/Gusp om Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien, EUMM Georgia (2).

(3)

Den 25 september 2008 antog rådet gemensam åtgärd 2008/760/Gusp om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för krisen i Georgien (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam åtgärd 2008/132/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska ett nytt led införas:

”da)

ge vägledning om lokala politiska förhållanden till uppdragschefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia),”

2.

Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Samordning

1.   Den särskilda representanten ska verka för EU:s övergripande politiska samordning. Han ska bistå med att säkerställa att alla EU-instrument på fältet fungerar enhetligt för att uppnå EU:s politiska mål. Den särskilda representantens verksamhet ska samordnas med ordförandeskapets och kommissionens verksamhet samt med den verksamhet som bedrivs av andra särskilda representanter som är verksamma i området, i synnerhet den särskilda representanten för krisen i Georgien med beaktande av de särskilda målen för den senares uppdrag. Den särskilda representanten ska ha regelbundna genomgångar med medlemsstaternas beskickningar och kommissionens delegationer.

2.   På fältet ska nära kontakter upprätthållas med ordförandeskapet, kommissionen och medlemsstaternas beskickningschefer. De ska göra sitt yttersta för att biträda den särskilda representanten vid genomförandet av uppdraget. Den särskilda representanten ska ge vägledning om lokala politiska förhållanden till uppdragschefen för EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia). Den särskilda representanten och den civila operationschefen ska samråda vid behov. Den särskilda representanten ska även upprätta förbindelser med andra internationella och regionala aktörer i området.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den antas.

Artikel 3

Offentliggörande

Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 13 oktober 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 43, 19.2.2008, s. 30.

(2)  EUT L 248, 17.9.2008, s. 26.

(3)  EUT L 259, 27.9.2008, s. 16.