1.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/53


RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT 2008/632/GUSP

av den 31 juli 2008

om ändring av gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Genom gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp (1) förlängde rådet de restriktiva åtgärderna mot Zimbabwe, särskilt i syfte att uppmuntra de personer som åtgärderna riktar sig mot att avvisa politik som leder till att de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten upphävs och att ett gott styre hämmas.

(2)

Efter de våldshandlingar som organiserats och begåtts av myndigheterna i Zimbabwe under valkampanjen inför presidentvalet 2008 och som ledde till att detta val innebar ett förnekande av demokratin, har rådet beslutat att lägga till vissa personer och enheter till förteckningen i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp genom att den 22 juli 2008 anta beslut 2008/605/Gusp.

(3)

Likaså bör man förstärka de restriktiva åtgärderna angående förbud mot inresa till eller transitering genom medlemsstaternas territorium för de fysiska personer som förtecknas i bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom sitt territorium för medlemmarna i Zimbabwes regering och de fysiska personer som är associerade med dem samt för andra fysiska personer som är engagerade i verksamheter som allvarligt undergräver demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Zimbabwe. De personer som avses i förevarande punkt förtecknas i bilagan.”

2.

I artikel 4.3 ska följande punkt läggas till:

”d)

enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) som ingåtts av Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.”

3.

I artikel 4 ska punkterna 5 och 6 ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 när resan är motiverad av brådskande och tvingande humanitära skäl, eller, i undantagsfall, för deltagande i mellanstatliga möten, även sådana som stöds av Europeiska unionen, där man för en politisk dialog som direkt, omedelbart och i betydande grad främjar demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Zimbabwe.

6.   En medlemsstat som vill bevilja sådana undantag som avses i punkt 5 ska skriftligt anmäla detta till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom 48 timmar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera medlemmar av rådet motsätter sig undantaget, ska detta inte beviljas utom i det fall då en medlemsstat önskar bevilja undantaget av brådskande och tvingande humanitära skäl. I ett sådant fall kan rådet genom ett beslut med kvalificerad majoritet bevilja det föreslagna undantaget.”

4.

Artikel 4.7 ska ersättas med följande:

”7.   När en medlemsstat enligt punkterna 3–6 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet strikt begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som direkt berörs av detta.”

5.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör enskilda medlemmar i Zimbabwes regering eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem, eller som tillhör andra fysiska eller juridiska personer som är engagerade i verksamheter som allvarligt undergräver demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i Zimbabwe, ska spärras. Förteckningen över de personer och enheter som avses i förevarande punkt återfinns i bilagan.”

Artikel 2

Denna gemensamma ståndpunkt får verkan samma dag som den antas.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Bryssel den 31 juli 2008.

På rådets vägnar

B. KOUCHNER

Ordförande


(1)  EUT L 50, 20.2.2004, s. 66. Gemensamma ståndpunkten senast ändrad genom beslut 2008/605/Gusp (EUT L 194, 23.7.2008, s. 34).