10.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/19


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 december 2008

om ändring av beslut 2008/798/EG

[delgivet med nr K(2008) 8197]

(Text av betydelse för EES)

(2008/921/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges gemenskapen möjlighet att vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom att de enskilda medlemsstaterna vidtar åtgärder.

(2)

Höga halter av melamin har hittats i modersmjölksersättning och andra mjölkprodukter i Kina. Melamin är en kemisk mellanprodukt som används vid framställning av aminoplaster och plaster och används som monomer och tillsats i plaster. Höga halter av melamin i livsmedel kan ge mycket allvarliga hälsoeffekter.

(3)

För att motverka den hälsorisk som exponeringen för melaminhalten i foder- och livsmedelsprodukter kan leda till, föreskrivs i kommissionens beslut 2008/798/EG om införande av särskilda villkor för import av produkter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/757/EG att produkter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter och som är avsedda särskilt som näring för spädbarn och små barn inte får importeras till gemenskapen samt att medlemsstaterna ska genomföra systematiska kontroller vid import av andra foder- och livsmedelsprodukter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter. Enligt det beslutet ska medlemsstaterna också dra tillbaka alla sådana produkter som konstateras innehålla mer än 2,5 mg melamin per kg produkt från marknaden.

(4)

Enligt uppgifter från medlemsstaterna genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder, har höga halter av melamin nyligen även hittats i produkter som innehåller soja eller sojaprodukter och som importerats från Kina. Melamin har även hittats i ammoniumbikarbonat, som i livsmedelsindustrin används som bakpulver. De åtgärder som föreskrivs i kommissionens beslut 2008/798/EG bör därför utvidgas till att omfatta även dessa produkter.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2008/798/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska förbjuda import till gemenskapen av produkter som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter och som är avsedda särskilt som näring för spädbarn och små barn i den mening som avses i rådets direktiv 89/398/EEG om specialdestinerade livsmedel och vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina. Medlemsstaterna ska också se till att alla sådana produkter som hittas på marknaden efter ikraftträdandet av detta beslut omedelbart dras tillbaka och förstörs.”

2.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska genomföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll, inklusive laboratorieanalys, på alla sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina av ammoniumbikarbonat avsett som livsmedel och foder samt av foder och livsmedel som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter.

Medlemsstaterna får utföra stickprovskontroller före import av andra foder- och livsmedelsprodukter med en hög proteinhalt med ursprung i Kina.

Dessa kontroller ska särskilt syfta till att fastställa att den eventuellt förekommande halten av melamin inte överskrider 2,5 mg/kg produkt. Sändningarna ska hållas kvar i väntan på att resultaten av laboratorieanalysen blir tillgängliga.”

3.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska till det kontrollställe som avses i artikel 2.3 på förhand anmäla den beräknade dagen och tidpunkten för ankomst av alla sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina av foder och livsmedel som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.