8.10.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/30


RÅDETS BESLUT

av den 2 oktober 2008

om utnämning av en österrikisk ledamot och en österrikisk suppleant i Regionkommittén

(2008/778/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att mandatet för Herwig VAN STAA har löpt ut. En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att mandatet för Elisabeth ZANON har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till Regionkommittén utnämns för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010,

a)

som ledamot

Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages,

b)

som suppleant

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tyrolen.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 2 oktober 2008.

På rådets vägnar

X. BERTRAND

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006. s. 75.