26.9.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 258/72


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 september 2008

om ändring av beslut 2005/176/EG om fastställande av den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG

[delgivet med nr K(2008) 5175]

(Text av betydelse för EES)

(2008/755/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen (1), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 82/894/EEG rör anmälan av utbrott av de djursjukdomar som förtecknas i bilaga I till direktivet.

(2)

I kommissionens beslut 2005/176/EG (2) fastställs den kodade formen och koderna för anmälan av djursjukdomar enligt rådets direktiv 82/894/EEG. I bilaga V till det beslutet förtecknas sjukdomskoderna och i bilagorna X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 respektive X/16 koderna för veterinärregionerna i Tyskland, Italien, Danmark, Spanien, Portugal respektive Sverige.

(3)

Förteckningen i bilaga I till direktiv 82/894/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut 2008/650/EG (3), aktualiserades nyligen och vissa sjukdomar som drabbar fiskar som förtecknas i del II i bilaga IV till rådets direktiv 2006/88/EG (4) infördes och svinlamhet (Teschensjuka) ströks ur förteckningen, eftersom den inte längre är en anmälningspliktig sjukdom enligt rådets direktiv 92/119/EEG (5).

(4)

För att man ska kunna skilja mellan anmälningar av utbrott av afrikansk svinpest hos viltlevande svin och utbrott av sjukdomen hos tamsvin bör det finnas olika koder för de två utbrottstyperna.

(5)

Förteckningen över sjukdomskoder i bilaga V till beslut 2005/176/EG bör därför ändras.

(6)

Tyskland, Italien, Danmark, Spanien, Portugal och Sverige har justerat namnen och gränserna på sina veterinärregioner. Justeringen av regionerna berör systemet för anmälan av djursjukdomar (ADNS). De nya regionerna bör därför ersätta de nuvarande regionerna i systemet. Bilagorna X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 och X/16 till beslut 2005/176/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Beslut 2005/176/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

För att den överförda informationen ska förbli konfidentiell bör bilagorna till detta beslut inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2005/176/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga V ska ersättas med bilaga I till det här beslutet.

2.

Bilaga X/01 ska ersättas med bilaga II till det här beslutet.

3.

Bilaga X/03 ska ersättas med bilaga III till det här beslutet.

4.

Bilaga X/09 ska ersättas med bilaga IV till det här beslutet.

5.

Bilaga X/11 ska ersättas med bilaga V till det här beslutet.

6.

Bilaga X/12 ska ersättas med bilaga VI till det här beslutet.

7.

Bilaga X/16 ska ersättas med bilaga VII till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2)  EUT L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  EUT L 213, 8.8.2008, s. 42.

(4)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.