1.8.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/49


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 juli 2008

om nödåtgärder avseende kräftdjur som importeras från Bangladesh och som är avsedda att användas som livsmedel

[delgivet med nr K(2008) 3698]

(Text av betydelse för EES)

(2008/630/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b ii, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 178/2002 fastställs allmänna principer för livsmedel och foder i allmänhet, och för livsmedels- och fodersäkerhet i synnerhet, på gemenskapsnivå och på nationell nivå. I förordningen fastställs att nödvändiga åtgärder ska vidtas om det visar sig att livsmedel eller foder som importeras från ett tredjeland sannolikt kommer att innebära en allvarlig risk för människors hälsa, djurs hälsa eller miljön och att en sådan risk inte tillfredsställande kan undanröjas genom åtgärder som vidtas av den eller de berörda medlemsstaterna.

(2)

I rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav (2) fastställs att animalieproduktionen och animaliska råvaror ska kontrolleras avseende förekomst av vissa restsubstanser och ämnen i levande djur, deras exkrementer, kroppsvätskor och vävnader samt i animaliska produkter, foder och dricksvatten.

(3)

Restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel och otillåtna ämnen har upptäckts i kräftdjur som importerats från Bangladesh och som är avsedda att användas som livsmedel. Förekomsten av dessa produkter och ämnen i livsmedel kan utgöra en risk för människors hälsa.

(4)

Resultaten från kommissionens senaste inspektionsbesök i Bangladesh visade allvarliga brister i kontrollsystemet för restsubstanser i levande djur och djurprodukter samt brist på lämplig laboratoriekapacitet för kontroll av rester av vissa veterinärmedicinska läkemedel i levande djur eller djurprodukter.

(5)

Bangladesh har nyligen vidtagit åtgärder gällande bristerna i hantering och testning av fiskeriprodukter.

(6)

Eftersom åtgärderna som har vidtagits inte är tillräckliga är det lämpligt att på EU-nivå vidta särskilda nödåtgärder för import av kräftdjur från Bangladesh för att säkerställa ett effektivt och enhetligt skydd av människors hälsa i alla medlemsstater.

(7)

I enlighet med detta bör medlemsstaterna endast tillåta import av kräftdjur från Bangladesh om det kan bevisas att kräftdjuren har genomgått ett analytiskt test på ursprungsorten för att kontrollera att de inte innehåller några otillåtna ämnen och att nivåerna av särskilda restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel inte överskrider gränsvärdet för restsubstanser som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

(8)

Det är emellertid lämpligt att tillåta import av sändningar som inte åtföljs av resultaten av de analytiska testerna på ursprungsorten under förutsättning att medlemsstaterna som importerar sändningarna ser till att dessa sändningar genomgår lämpliga kontroller vid ankomsten till gemenskapens gräns.

(9)

Detta beslut bör ses över mot bakgrund av de garantier som lämnas av Bangladesh och på grundval av resultaten från de analytiska tester som utförs av medlemsstaterna.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta beslut ska gälla sändningar av kräftdjur som importeras från Bangladesh och som är avsedda att användas som livsmedel, nedan kallade produkterna.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska tillåta import till gemenskapen av produkterna under förutsättning att de åtföljs av resultaten från ett analytiskt test som utförts på ursprungsorten för att säkerställa att de inte utgör en fara för människors hälsa, nedan kallat analytiskt test.

De analytiska testerna ska genomföras särskilt för att undersöka förekomsten av ämnena kloramfenikol, metaboliter av nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrönt och kristallviolett enligt rådets förordning (EEG) nr 2377/90 (3) och kommissionens beslut 2002/657/EG (4).

Artikel 3

Utan hinder av artikel 2 ska medlemsstaterna tillåta import av produkter som inte åtföljs av resultaten från de analytiska testerna under förutsättning att medlemsstaterna som importerar produkterna ser till att varje sändning av dessa produkter genomgår lämpliga kontroller vid ankomst till gemenskapens gräns för att säkerställa att de inte utgör en fara för människors hälsa.

Sändningarna måste emellertid hållas kvar vid gemenskapens gräns tills laboratorietester visar att sådana ämnen som är otillåtna enligt gemenskapslagstiftningen och som nämns i artikel 2 inte förekommer eller att de högsta tillåtna restmängderna för veterinärmedicinska läkemedel som avses i den artikeln inte överskrider gränsvärdet för restsubstanser som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterna ska genast underrätta kommissionen om de analytiska testerna visar

a)

förekomst av ämnen som inte är godkända enligt gemenskapslagstiftningen, eller

b)

restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel som överskrider gränsvärdet för restsubstanser enligt gemenskapslagstiftningen.

För att lämna in sådan information ska medlemsstaterna använda det system för snabb varning för livsmedel och foder som infördes genom förordning (EG) nr 178/2002.

2.   Medlemsstaterna ska var tredje månad lämna in en rapport med alla de analytiska testresultaten.

Rapporterna ska lämnas in under den månad som följer på varje kvartal (april, juli, oktober och januari).

Artikel 5

Alla utgifter som uppstår genom tillämpningen av detta beslut ska betalas av leverantören, mottagaren eller av endera partens ombud.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska genast underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att följa detta beslut.

Artikel 7

Detta beslut ska ses över mot bakgrund av de garantier som lämnas av Bangladesh och på grundval av resultaten från de analytiska tester som utförs av medlemsstaterna.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 202/2008 (EUT L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/104/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 542/2008 (EUT L 157, 17.6.2008, s. 43).

(4)  EGT L 221, 17.8.2002, s. 8. Beslutet senast ändrat genom beslut 2004/25/EG (EUT L 6, 10.1.2004, s. 38).