11.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 183/35


RÅDETS BESLUT

av den 8 juli 2008

om utnämning av en portugisisk ledamot i Regionkommittén

(2008/572/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 263,

med beaktande av den portugisiska regeringens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden från och med den 26 januari 2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig till följd av att António Paulino DA SILVA PAIVA har avgått.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Till ledamot i Regionkommittén under återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2010, utnämns

Carlos Alberto PINTO, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2008.

På rådets vägnar

C. LAGARDE

Ordförande


(1)  EUT L 56, 25.2.2006, s. 75.