7.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/78


RÅDETS BESLUT

av den 5 juni 2008

om hävande av sekretessen för bilaga 4 till Sirenehandboken som antagits av verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (1990 års Schengenkonvention)

(2008/422/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 207.3, och

av följande skäl:

(1)

Rådet har genom beslut 2003/19/EG av den 14 oktober 2002 om hävande av sekretessen för vissa delar av Sirenehandboken som antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (1) hävt sekretessen för vissa delar av Sirenehandboken och placerat in avsnitt 2.3 i Sirenehandboken och bilagorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i den lägre sekretessgraden RESTREINT UE.

(2)

Den senaste versionen av Sirenehandboken, såsom den föreligger i kommissionens beslut 2006/757/EG (2) och 2006/758/EG (3) av den 22 september 2006 om ändring av Sirenehandboken, innehåller inte någon bestämmelse som motsvarar avsnitt 2.3 såsom det förelåg vid tidpunkten för antagandet av beslut 2003/19/EG.

(3)

Rådet har genom beslut 2007/473/EG av den 25 juni 2007 om inplacering i lägre sekretessgrad av vissa delar av Sirenehandboken som antagits av verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (4) hävt sekretessen för bilagorna 2 och 5 till Sirenehandboken.

(4)

Rådet anser nu att det är lämpligt att häva sekretessen för bilaga 4 till Sirenehandboken.

(5)

Sekretessgraden för bilagorna 1, 3 och 6 till Sirenehandboken bör fortfarande vara RESTREINT UE.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sekretessen för bilaga 4 till Sirenehandboken ska hävas.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 2008.

På rådets vägnar

D. MATE

Ordförande


(1)  EGT L 8, 14.1.2003, s. 34.

(2)  EUT L 317, 16.11.2006, s. 1.

(3)  EUT L 317, 16.11.2006, s. 41.

(4)  EUT L 179, 7.7.2007, s. 52.