28.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 april 2008

om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG i fråga om en Internetbaserad informationssida för att göra information om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar tillgänglig elektroniskt

[delgivet med nr K(2008) 1656]

(Text av betydelse för EES)

(2008/392/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (1), särskilt artikel 59.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2006/88/EG föreskrivs hälsokrav för utsläppande på marknaden, införsel och transitering av djur och produkter från vattenbruk, samt förebyggande minimiåtgärder som syftar till att öka medvetenheten om vattenbruksdjurs sjukdomar och beredskapen för sådana sjukdomar hos behöriga myndigheter, vattenbruksföretagare och andra inom denna näring.

(2)

För att man bättre ska kunna förebygga uppkomst och spridning av de sjukdomar som förtecknas i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG ska medlemsstaterna elektroniskt hålla information tillgänglig om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar, och särskilt om vilka arter som hålls och deras hälsostatus.

(3)

Uppgifterna finns för närvarande tillgängliga för allmänheten i de register som medlemsstaterna för i enlighet med artikel 6 i direktiv 2006/88/EG.

(4)

För att främja informationssystemens driftskompatibilitet och användningen av elektroniska förfaranden mellan medlemsstaterna och för att öka öppenheten och begripligheten är det viktigt att uppgifterna om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar presenteras på ett enhetligt sätt inom EU. En Internetbaserad informationssida är ur teknisk synpunkt den mest genomförbara lösningen, eftersom informationen blir lätt åtkomlig och den inte är alltför resurskrävande. Därför bör man utarbeta en mall för hur den Internetbaserade informationssidan ska se ut.

(5)

I bilaga II till direktiv 2006/88/EG fastställs vilka uppgifter som ska ingå i registret över vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar. Eftersom syftet med den Internetbaserade informationssidan är att uppgifterna i medlemsstaternas register över vattenbruksföretag ska vara kompatibla behöver inte all information finnas med på webbplatsen. All information som kan användas för att upptäcka handelshinder orsakade av skillnader i hälsostatus måste dock finnas med.

(6)

I direktiv 2006/88/EG föreskrivs att medlemsstaterna, med avvikelse från godkännandekravet i det direktivet, endast får kräva att den behöriga myndigheten registrerar följande: andra inrättningar än vattenbruksföretag där vattenlevande djur hålls utan att avsikten är att de ska släppas ut på marknaden, put and take-vatten samt vattenbruksföretag som levererar för lokal konsumtion.

(7)

Risken att sprida sjukdomar hos vattenlevande djur varierar beroende på art, egenskaper och belägenhet hos inrättningar, put and take-vatten och vattenbruksföretag som med avvikelse från artikel 4.1 i direktiv 2006/88/EG registrerats av behörig myndighet. Medlemsstaterna bör därför besluta i vilken omfattning uppgifter om dessa inrättningar, put and take-vatten och vattenbruksföretag ska tas med på den Internetbaserade informationssidan.

(8)

Eftersom medlemsstaterna bör få tillräckligt med tid på sig för att föra in relevant information om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar på den Internetbaserade informationssidan, bör det föreskrivas att det räcker att informationen finns tillgänglig senast den 31 juli 2009.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta beslut fastställs regler för en Internetbaserad informationssida som medlemsstaterna ska upprätta för att göra information om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar tillgänglig elektroniskt i enlighet med artikel 59 i direktiv 2006/88/EG.

2.   Detta beslut ska i tillämpliga delar gälla inrättningar, put and take-vatten och vattenbruksföretag som med avvikelse från artikel 4.1 i direktiv 2006/88/EG har registrerats av behörig myndighet i enlighet med artikel 4.4 i det direktivet om inte annat följer av artikel 2.1 andra stycket i detta beslut.

Artikel 2

Internetbaserad informationssida

1.   Medlemsstaterna ska upprätta en Internetbaserad informationssida (nedan kallad den Internetbaserade informationssidan) för att tillgängliggöra information om anläggningar och områden för blötdjursodling från vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar som är godkända enligt artikel 4 i direktiv 2006/88/EG.

Medlemsstaterna ska i varje enskilt fall besluta vilka inrättningar, put and take-vatten samt vattenbruksföretag enligt artikel 1.2 som ska finnas med på den Internetbaserade informationssidan, med beaktande av risken för spridning av sjukdomar hos vattenlevande djur som en följd av verksamheten vid sådana inrättningar, put and take-vatten och vattenbruksföretag, med hänsyn till deras art, egenskaper och belägenhet.

2.   Den Internetbaserade informationssidan ska upprättas av medlemsstaterna enligt mallarna i följande bilagor:

a)

Bilaga I för vattenbruksföretag som håller fisk.

b)

Bilaga II för vattenbruksföretag som håller blötdjur.

c)

Bilaga III för vattenbruksföretag som håller kräftdjur.

d)

Bilaga IV för godkända bearbetningsanläggningar som slaktar vattenbruksdjur som ett led i sjukdomsbekämpning enligt artikel 4.2 i direktiv 2006/88/EG.

3.   Medlemsstaterna ska hålla den Internetbaserade informationssidan uppdaterad så att innehållet överensstämmer med uppgifterna i det register som hålls i enlighet med artikel 6 i direktiv 2006/88/EG.

Förändringar i hälsostatus ska föras in på den Internetbaserade informationssidan så snart den registrerade hälsostatusen har ändrats.

4.   Medlemsstaterna ska meddela kommissionen webbadressen till den Internetbaserade informationssidan.

Artikel 3

Tillämpningsdatum

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 augusti 2008.

Den information som åsyftas i artikel 2.2 och i bilagorna I–IV ska dock föras in på den Internetbaserade informationssidan senast den 31 juli 2009.

Artikel 4

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 328, 24.11.2006, s. 14.


BILAGA I

MALL FÖR VATTENBRUKSFÖRETAG SOM HÅLLER FISK

(ENLIGT ARTIKEL 2.2 a)

Information enligt artikel 59 i direktiv 2006/88/EG

Information

Anläggning 1

Anläggning 2

1.

Vattenbruksföretag

1.1.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning

1.1.2

Anläggningens adress eller belägenhet

1.2.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning

1.2.2

Anläggningens adress eller belägenhet

2.

Registreringsnummer

(för varje anläggning)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografisk belägenhet och koordinatsystem

(för varje anläggning)

3.1

 

3.2

 

4.

Arter som hålls (1)

(för varje anläggning och i förhållande till mottaglighet för vissa sjukdomar)

4.1.1

Viral hemorragisk septikemi

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.1.2

Infektiös hematopoitisk nekros

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.1.3

Koiherpesvirus

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.1.4

Infektiös laxanemi

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.1

Viral hemorragisk septikemi

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.2

Infektiös hematopoitisk nekros

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.3

Koiherpesvirus

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.4

Infektiös laxanemi

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

5.

Bekräftad hälsostatus

(för varje anläggning) (2)

5.1.1

Viral hemorragisk septikemi

5.1.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.1.4

Annan

5.1.2

Infektiös hematopoitisk nekros

5.1.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.2.4

Annan

5.1.3

Koiherpesvirus

5.1.3.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.3.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.3.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.3.4

Annan

5.1.4

Infektiös laxanemi

5.1.4.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.4.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.4.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.4.4

Annan

5.1.5

Smittsam pankreatisk nekros (3)

5.1.5.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.5.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.5.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.5.4

Annan

5.1.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.6.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.6.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.6.4

Annan

5.1.7

Renibakterios (3)

5.1.7.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.7.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.7.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.7.4

Annan

5.1.8

Andra sjukdom (4)

5.1.8.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.8.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.8.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.8.4

Annan

5.2.1

Viral hemorragisk septikemi

5.2.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.1.4

Annan

5.2.2

Infektiös hematopoitisk nekros

5.2.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.2.4

Annan

5.2.3

Koiherpesvirus

5.2.3.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.3.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.3.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.3.4

Annan

5.2.4

Infektiös laxanemi

5.2.4.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.4.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.4.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.4.4

Annan

5.2.5

Smittsam pankreatisk nekros (3)

5.2.5.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.5.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.5.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.5.4

Annan

5.2.6

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.6.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.6.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.6.4

Annan

5.2.7

Renibakterios (3)

5.2.7.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.7.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.7.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.7.4

Annan

5.2.8

Andra sjukdomar (4)

5.2.8.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.8.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.8.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.8.4

Annan

6.

Typ av anläggning

(för varje anläggning) (5)

6.1.1

Saltvatten, kassar/inhägnader

6.1.2

Saltvatten, dammar

6.1.3

Saltvatten, tankar/bassänger

6.1.4

Saltvatten, recirkulerande system

6.1.5

Sötvatten, kassar/inhägnader

6.1.6

Sötvatten, dammar

6.1.7

Sötvatten, tankar/bassänger

6.1.8

Sötvatten, recirkulerande system

6.1.9

Forskningsanläggning

6.1.10

Karantän

6.1.11

Annan

6.2.1

Saltvatten, kassar/inhägnader

6.2.2

Saltvatten, dammar

6.2.3

Saltvatten, tankar/bassänger

6.2.4

Saltvatten, recirkulerande system

6.2.5

Sötvatten, kassar/inhägnader

6.2.6

Sötvatten, dammar

6.2.7

Sötvatten, tankar/bassänger

6.2.8

Sötvatten, recirkulerande system

6.2.9

Forskningsanläggning

6.2.10

Karantän

6.2.11

Annan

7.

Produktion

(för varje anläggning) (5)

7.1.1

Kläckeri

7.1.2

Yngelanläggning

7.1.3

Avelsbestånd

7.1.4

Uppfödning av matfisk

7.1.5

Put and take-vatten

7.1.6

Annan

7.2.1

Kläckeri

7.2.2

Yngelanläggning

7.2.3

Avelsbestånd

7.2.4

Uppfödning av matfisk

7.2.5

Put and take-vatten

7.2.6

Annan


(1)  Mottagliga och smittbärande arter förtecknas i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(2)  Kryssa för ”annan” om anläggningen omfattas av ett utrotningsprogram eller av bekämpningsåtgärder enligt avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EG.

(3)  Endast tillämpligt för medlemsstater, zoner eller delområden som förtecknats i bilaga I eller II till rådets beslut 2004/453/EG (EUT L 156, 30.4.2004, s. 5) i fråga om denna sjukdom.

(4)  Endast tillämpligt för medlemsstater, zoner eller delområden med åtgärder som godkänts enligt artikel 43 i direktiv 2006/88/EG.

(5)  Två eller fler rutor får kryssas i.


BILAGA II

MALL FÖR VATTENBRUKSFÖRETAG SOM HÅLLER BLÖTDJUR

(ENLIGT ARTIKEL 2.2 b)

Information enligt artikel 59 i direktiv 2006/88/EG

Information

Anläggning eller odlingsområde 1

Anläggning eller odlingsområde 2

1.

Vattenbruksföretag

1.1.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning eller område för blötdjursodling

1.1.2

Anläggningens adress eller belägenhet

1.2.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning eller område för blötdjursodling

1.2.2

Anläggningens adress eller belägenhet

2.

Registreringsnummer

(för varje anläggning eller odlingsområde)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografisk belägenhet och koordinatsystem

(för varje anläggning eller odlingsområde)

3.1

 

3.2

 

4.

Arter som hålls (1)

(för varje anläggning eller odlingsområde och i förhållande till mottaglighet för vissa sjukdomar)

4.1.1

Marteilia refringens

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.1.2

Bonamia ostrea

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.1

Marteilia refringens

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.2

Bonamia ostrea

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

5.

Bekräftad hälsostatus (2)

(för varje anläggning eller odlingsområde)

5.1.1

Marteilia refringens

5.1.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.1.4

Annan

5.1.2

Bonamia ostrea

5.1.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.2.4

Annan

5.1.3

Andra sjukdomar (3)

5.1.3.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.3.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.3.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.3.4

Annan

5.2.1

Marteilia refringens

5.2.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.1.4

Annan

5.2.2

Bonamia ostrea

5.2.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.2.4

Annan

5.2.3

Andra sjukdomar (3)

5.2.3.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.3.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.3.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.3.4

Annan

6.

Anläggning eller odlingsområde (4)

(för varje anläggning eller odlingsområde)

6.1.1

Blötdjursanläggning, genomströmmande vatten

6.1.2

Blötdjursanläggning, recirkulerande system

6.1.3

Leveransanläggning/reningsanläggning

6.1.4

Område för blötdjursodling

6.1.5

Forskningsanläggning

6.1.6

Karantän

6.1.7

Annan

6.2.1

Blötdjursanläggning, genomströmmande vatten

6.2.2

Blötdjursanläggning, recirkulerande system

6.2.3

Leveransanläggning/reningsanläggning

6.2.4

Område för blötdjursodling

6.2.5

Forskningsanläggning

6.2.6

Karantän

6.2.7

Annan

7.

Produktion (4)

(för varje anläggning eller odlingsområde)

7.1.1

Kläckeri

7.1.2

Yngelanläggning

7.1.3

Uppfödning

7.1.4

Annan

7.2.1

Kläckeri

7.2.2

Yngelanläggning

7.2.3

Uppfödning

7.2.4

Annan


(1)  Mottagliga och smittbärande arter förtecknas i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(2)  Kryssa för ”annan” om anläggningen eller odlingsområdet omfattas av ett utrotningsprogram eller av bekämpningsåtgärder enligt avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EG.

(3)  Endast tillämpligt för medlemsstater, zoner eller delområden med åtgärder som godkänts enligt artikel 43 i direktiv 2006/88/EG.

(4)  Två eller fler rutor får kryssas i.


BILAGA III

MALL FÖR VATTENBRUKSFÖRETAG SOM HÅLLER KRÄFTDJUR

(ENLIGT ARTIKEL 2.2 c)

Information enligt artikel 59 i direktiv 2006/88/EG

Information

Anläggning 1

Anläggning 2

1.

Vattenbruksföretag

1.1.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning

1.1.2

Anläggningens adress eller belägenhet

1.2.1

Namn på

vattenbruksföretag

anläggning

1.2.2

Anläggningens adress eller belägenhet

2.

Registreringsnummer

(för varje anläggning)

2.1

 

2.2

 

3.

Geografisk belägenhet och koordinatsystem

(för varje anläggning)

3.1

 

3.2

 

4.

Arter som hålls (1)

(för varje anläggning och i förhållande till mottaglighet för vissa sjukdomar)

4.1.1

Vit pricksjuka

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

4.2.1

Vit pricksjuka

Inga mottagliga eller smittbärande arter finns

Ja, mottagliga arter finns

Ja, smittbärande arter finns

5.

Bekräftad hälsostatus

(för varje anläggning) (2)

5.1.1

Vit pricksjuka

5.1.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.1.4

Annan

5.1.2

Andra sjukdomar (3)

5.1.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.1.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.1.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.1.2.4

Annan

5.2.1

Vit pricksjuka

5.2.1.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.1.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.1.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.1.4

Annan

5.2.2

Andra sjukdomar (3)

5.2.2.1

Förklarad sjukdomsfri

5.2.2.2

Omfattas av övervakningsprogram

5.2.2.3

Inte med säkerhet smittad

5.2.2.4

Annan

6.

Typ av anläggning (4)

(för varje anläggning)

6.1.1

Lagun/inhägnad

6.1.2

Dammar på land

6.1.3

Tankar/bassänger

6.1.4

Anläggning på land, recirkulerande system

6.1.5

Forskningsanläggning

6.1.6

Karantän

6.1.7

Annan

6.2.1

Lagun/inhägnad

6.2.2

Dammar på land

6.2.3

Tankar/bassänger

6.2.4

Anläggning på land, recirkulerande system

6.2.5

Forskningsanläggning

6.2.6

Karantän

6.2.7

Annan

7.

Typ av anläggning (4)

(för varje anläggning)

7.1.1

Kläckeri

7.1.2

Yngelanläggning

7.1.3

Uppfödning

7.1.4

Annan

7.2.1

Kläckeri

7.2.2

Yngelanläggning

7.2.3

Uppfödning

7.2.4

Annan


(1)  Mottagliga och smittbärande arter förtecknas i bilaga IV till direktiv 2006/88/EG.

(2)  Kryssa för ”annan” om anläggningen omfattas av ett utrotningsprogram eller av bekämpningsåtgärder enligt avsnitt 3, 4, 5 eller 6 i kapitel V i direktiv 2006/88/EG.

(3)  Endast tillämpligt för medlemsstater, zoner eller delområden med åtgärder som godkänts enligt artikel 43 i direktiv 2006/88/EG.

(4)  Två eller fler rutor får kryssas i.


BILAGA IV

MALL FÖR GODKÄNDA BEARBETNINGSANLÄGGNINGAR SOM SLAKTAR VATTENBRUKSDJUR SOM ETT LED I SJUKDOMSBEKÄMPNING ENLIGT ARTIKEL 4.2 I DIREKTIV 2006/88/EG

(ENLIGT ARTIKEL 2.2 d)

Information enligt artikel 59 i direktiv 2006/88/EG

Information

 

1.

Bearbetningsanläggning

1.1.1

Namn

1.1.2

Adress eller belägenhet

2.

Registreringsnummer

2.1.

 

3.

Geografisk belägenhet och koordinatsystem

3.1.

 

4.

Arter som bearbetas

4.1.1.

Fisk

4.1.2.

Blötdjur

4.1.3.

Kräftdjur

5.

System för rening av utloppsvatten