21.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 131/7


RÅDETS BESLUT

av den 14 maj 2008

om inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk

(2008/381/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 66,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

2003 införde kommissionen en förberedande åtgärd på tre år för inrättande av ett europeiskt migrationsnätverk i syfte att förse gemenskapen och dess medlemsstater med objektiva, tillförlitliga och uppdaterade uppgifter om migration.

(2)

I slutsatserna från mötet i Thessaloniki i juni 2003 välkomnade Europeiska rådet inrättandet av det europeiska migrationsnätverket, med beaktande av vikten av övervakning och analys av det flerdimensionella migrationsfenomenet, och förklarade att det skulle undersöka möjligheterna att inrätta en permanent struktur i framtiden.

(3)

Den 4 november 2004 godkände Europeiska rådet ett flerårigt program för att stärka området med frihet, säkerhet och rättvisa, kallat Haagprogrammet. I detta uppmanas till utveckling av den andra etappen av en gemensam politik på området för asyl, migration, viseringar och gränser, vilken inleddes den 1 maj 2004, på grundval av bland annat ett närmare praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna och ett förbättrat informationsutbyte. I Haagprogrammet konstateras följande: ”Den pågående utvecklingen av den europeiska asyl- och migrationspolitiken bör grunda sig på en gemensam analys av alla aspekter av migrationsfenomen. Det är synnerligen viktigt att stärka insamlingen, tillhandahållandet, utbytet och en effektiv användning av uppdaterade upplysningar och data om all relevant migrationsutveckling.”

(4)

I syfte att samråda med berörda parter om migrationsnätverkets framtid antog kommissionen den 28 november 2005Grönbok om det europeiska migrationsnätverkets framtid, som förutom en utvärdering av hur migrationsnätverket fungerat under de första åren av den förberedande perioden även behandlade frågor som migrationsnätverkets uppdrag och framtida struktur.

(5)

Vid det offentliga samrådet framkom att de flesta aktörerna var positivt inställda till att fortsätta och stärka migrationsnätverkets verksamhet och att hålla fast vid dess ursprungliga mål, dvs. att tillhandahålla uppdaterad, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor. Det framkom också att de flesta aktörer ville att migrationsnätverket också i fortsättningen skulle vara knutet till kommissionen.

(6)

Migrationsnätverket bör undvika att göra samma arbete som de befintliga gemenskapsinstrument och gemenskapsstrukturer vilkas syfte är att samla in och utbyta information på migrations- och asylområdet och i stället erbjuda ett mervärde i jämförelse med dessa, särskilt genom arbetsuppgifternas bredd, den tydliga inriktningen på analys, kopplingarna till den akademiska världen och allmänhetens tillgång till dess resultat.

(7)

Bland de övriga befintliga instrumenten och strukturerna utgör Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (2) en viktig referensram för ett väl fungerande europeiskt migrationsnätverk. Det värdefulla arbete som utförs av Centrum för information, diskussion och utbyte i frågor som rör passage av gränser och invandring (Cirefi) samt bestämmelserna i rådets beslut 2005/267/EG av den 16 mars 2005 om inrättande av ett säkrat webbaserat informations- och samordningsnätverk för de myndigheter och liknande som hanterar migrationsfrågor i medlemsstaterna (3) bör också uppmärksammas.

(8)

För att uppnå sina mål bör migrationsnätverket stödjas av en nationell kontaktpunkt i varje medlemsstat. De nationella kontaktpunkternas verksamhet bör samordnas på gemenskapsnivå av kommissionen, med bistånd av en tjänsteleverantör med tillräcklig sakkunskap för att organisera migrationsnätverkets rutinarbete, inklusive dess system för informationsutbyte.

(9)

För att det ska säkerställas att de nationella kontaktpunkterna har den sakkunskap som krävs för de mångfasetterade aspekterna av migrations- och asylfrågor bör de vara sammansatta av minst tre experter, som enskilt eller tillsammans har kompetens inom beslutsfattande, lagstiftning, forskning och statistik. Dessa experter kan komma från medlemsstaternas förvaltningar eller från någon annan organisation. Varje nationell kontaktpunkt bör också som kollektiv besitta tillräcklig sakkunskap inom informationsteknik samt i att upprätta system för samarbete och arbete i nätverk med andra nationella organisationer och enheter och att samarbeta i en flerspråkig miljö på europeisk nivå.

(10)

Varje nationell kontaktpunkt bör inrätta ett nationellt migrationsnätverk, bestående av organisationer och enskilda personer som är aktiva på migrations- och asylområdet, inklusive exempelvis universitet, forskningsorganisationer och forskare, statliga och icke-statliga organisationer samt internationella organisationer, så att alla berörda aktörer kan göra sin röst hörd.

(11)

En styrelse bör ge migrationsnätverket politisk vägledning, bland annat genom att delta i utformningen av och godkänna nätverkets årliga verksamhetsprogram.

(12)

I syfte att säkerställa bredast möjliga spridning av den information som produceras av migrationsnätverket i form av studier och rapporter, bör informationen vara tillgänglig via de mest avancerade tekniska hjälpmedlen, bland annat genom en särskild webbplats.

(13)

Migrationsnätverket bör ha möjlighet att upprätta samarbete med andra enheter som är verksamma på migrations- och asylområdet, när detta är nödvändigt för att det ska kunna uppnå sina mål. När sådant samarbete upprättas, bör särskild hänsyn tas till att sörja för gott samarbete med enheter i Danmark, Island, Norge, Schweiz, de länder som är kandidater för anslutning, de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken samt Ryssland.

(14)

Migrationsnätverket bör samfinansieras genom bidrag från kommissionen i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

(15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (5) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6) bör beaktas i samband med migrationsnätverkets system för informationsutbyte.

(16)

Förenade kungariket har i enlighet med artikel 3 i det protokoll om Förenade kungarikets och Irlands ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(17)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut, som varken är bindande för eller tillämpligt i Irland.

(18)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som varken är bindande för eller tillämpligt i Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   Härmed inrättas ett europeiskt migrationsnätverk (nedan kallat migrationsnätverket).

2.   Migrationsnätverkets mål ska vara att tillgodose gemenskapsinstitutionernas och medlemsstaternas myndigheters och institutioners behov av information i frågor som rör migration och asyl, genom att tillhandahålla uppdaterad, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migration och asyl i syfte att stödja utformningen av Europeiska unionens politik på dessa områden.

3.   Migrationsnätverket ska också ha till uppgift att förse allmänheten med information om dessa frågor.

Artikel 2

Arbetsuppgifter

1.   I syfte att uppnå målet enligt artikel 1 ska migrationsnätverket

a)

samla in och utbyta uppdaterade och tillförlitliga data och uppdaterad och tillförlitlig information från ett brett urval av olika källor,

b)

analysera de data och den information som avses i led a och presentera dem i lättillgänglig form,

c)

i samarbete med andra berörda EU-organ bidra till utarbetandet av indikatorer och kriterier som gör informationen enhetligare och bidrar till utvecklingen av gemenskapsverksamhet med anknytning till migrationsstatistik,

d)

utarbeta och offentliggöra återkommande rapporter om migrations- och asylsituationen i gemenskapen och medlemsstaterna,

e)

inrätta och underhålla ett Internetbaserat system för informationsutbyte, som ger tillgång till relevanta dokument och publikationer på migrations- och asylområdet,

f)

öka medvetenheten om migrationsnätverket genom att ge tillgång till den information det samlar in och sprida migrationsnätverkets resultat, om det inte är fråga om konfidentiell information,

g)

samordna information och samarbeta med andra berörda europeiska och internationella organ.

2.   Migrationsnätverket ska se till att dess verksamhet överensstämmer och är samordnad med relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsstrukturer på migrations- och asylområdet.

Artikel 3

Sammansättning

Migrationsnätverket ska vara sammansatt av

nationella kontaktpunkter, vilka utses av medlemsstaterna,

kommissionen.

Artikel 4

Styrelse

1.   Migrationsnätverket ska ledas av en styrelse, som ska bestå av en företrädare från varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen, som ska bistås av två vetenskapliga experter.

2.   Kommissionens företrädare ska vara styrelsens ordförande.

3.   Varje ledamot av styrelsen ska ha en röst, även ordföranden. Beslut ska fattas med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.

4.   En företrädare för Europaparlamentet får delta som observatör i styrelsens möten.

5.   Styrelsen ska särskilt

a)

bidra till utformningen av och godkänna migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram, inklusive ett preliminärt belopp för minimi- och maximibudget för varje nationell kontaktpunkt, vilket garanterar täckning av grundkostnaderna för ett korrekt fungerande nätverk, i enlighet med artikel 5, på grundval av ordförandens förslag,

b)

bedöma migrationsnätverkets framsteg och vid behov rekommendera nödvändiga åtgärder,

c)

minst en gång per år lägga fram en kortfattad lägesrapport för Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om migrationsnätverkets pågående verksamhet och de viktigaste resultaten från dess studier,

d)

fastställa de lämpligaste formerna för strategiskt samarbete med andra behöriga enheter på migrations- och asylområdet och vid behov godkänna de administrativa arrangemangen för sådant samarbete i enlighet med artikel 10,

e)

ge de nationella kontaktpunkterna råd om hur de kan förbättra sin verksamhet och hjälpa dem att vidta nödvändiga åtgärder, när konstaterade bestående brister i en nationell kontaktpunkts arbete kan få negativa konsekvenser för migrationsnätverkets arbete.

6.   Styrelsen ska anta sin egen arbetsordning och efter kallelse från ordföranden sammanträda minst två gånger per år.

Artikel 5

Nationella kontaktpunkter

1.   Varje medlemsstat ska utse en enhet som ska fungera som dess nationella kontaktpunkt. För att underlätta migrationsnätverkets arbete och se till att dess mål uppnås ska medlemsstaterna om nödvändigt beakta behovet av samordning mellan deras företrädare i styrelsen och deras nationella kontaktpunkt.

2.   Den nationella kontaktpunkten ska vara sammansatt av minst tre experter. Den av experterna som ska fungera som nationell samordnare ska vara tjänsteman eller annan anställd vid den utsedda enheten. De återstående experterna kan komma antingen från samma enhet eller från andra privata eller offentliga nationella och internationella organisationer som är baserade i medlemsstaten.

3.   Experterna vid varje nationell kontaktpunkt ska som kollektiv besitta sakkunskap på asyl- och migrationsområdet vilken omfattar politikutformning, lagstiftning, forskning och statistik.

4.   Medlemsstaterna ska senast tre månader efter det att detta beslut har trätt i kraft informera kommissionen om vilka experter som ingår i deras nationella kontaktpunkter och därvid ange hur de sistnämnda uppfyller de krav som anges i punkt 3.

5.   De nationella kontaktpunkterna ska utföra migrationsnätverkets uppgifter på nationell nivå och bland annat

a)

tillhandahålla nationella rapporter, inklusive de rapporter som avses i artikel 9,

b)

bidra med nationell information till det system för informationsutbyte som avses i artikel 8,

c)

utveckla kapacitet att översända särskilda förfrågningar och att snabbt besvara sådana förfrågningar från andra nationella kontaktpunkter,

d)

inrätta ett nationellt migrationsnätverk bestående av ett brett urval av organisationer och enskilda personer med verksamhet på migrations- och asylområdet vilka företräder alla berörda parter. Medlemmar i det nationella migrationsnätverket kan anmodas att medverka i det europeiska migrationsnätverkets verksamhet, särskilt avseende artiklarna 8 och 9.

6.   Experterna i varje nationell kontaktpunkt ska mötas regelbundet för att diskutera sitt arbete, vid behov även med medlemmar i de nationella migrationsnätverk som avses i punkt 5 d, och för att utbyta information om den pågående och framtida verksamheten.

Artikel 6

Samordning

1.   Kommissionen ska samordna migrationsnätverkets arbete, även i enlighet med artikel 2.2, och se till att det på lämpligt sätt återspeglar gemenskapens politiska prioriteringar på migrations- och asylområdet.

2.   För organisationen av migrationsnätverkets arbete ska kommissionen bistås av en tjänsteleverantör, som väljs ut genom ett upphandlingsförfarande. Tjänsteleverantören ska uppfylla kraven i artikel 5.3 samt alla andra relevanta krav som fastställts av kommissionen.

3.   Tjänsteleverantören ska under kommissionens överinseende bland annat

a)

organisera migrationsnätverkets löpande verksamhet,

b)

inrätta och förvalta det system för informationsutbyte som avses i artikel 8,

c)

samordna de uppgifter som lämnas av de nationella kontaktpunkterna,

d)

förbereda de möten som avses i artikel 7,

e)

utarbeta sammanställningar och sammanfattningar av de rapporter och studier som avses i artikel 9.

4.   Efter samråd med de nationella kontaktpunkterna och godkännande av styrelsen ska kommissionen inom ramen för det allmänna mål och de allmänna arbetsuppgifter som anges i artiklarna 1 och 2 anta migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram. I programmet ska målen och de tematiska prioriteringarna anges. Kommissionen ska övervaka genomförandet av det årliga verksamhetsprogrammet och regelbundet rapportera om dess genomförande och om migrationsnätverkets utveckling till styrelsen.

5.   Mot bakgrund av de råd som inhämtas från styrelsen enligt artikel 4.5 e ska kommissionen vidta nödvändiga åtgärder på grundval av bidragsöverenskommelserna enligt punkt 6 i denna artikel.

6.   Kommissionen ska med utgångspunkt i migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram fastställa de preliminära belopp som är tillgängliga för bidrag och kontrakt inom ramen för ett finansieringsbeslut enligt artikel 75 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

7.   Kommissionen ska bevilja administrationsbidrag till de nationella kontaktpunkter som uppfyller kraven i artikel 5.2 och 5.3 på grundval av individuella ansökningar om bidrag från de nationella kontaktpunkterna. Den övre gränsen för gemenskapens samfinansiering ska vara 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

8.   Bidragen ska, i enlighet med artikel 113.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, om de förnyas, inte omfattas av principen om successiv nedtrappning.

Artikel 7

Möten

1.   Migrationsnätverket ska normalt sammanträda minst fem gånger per år.

2.   Var och en av de nationella kontaktpunkterna ska företrädas av minst en av sina experter vid migrationsnätverkets möten. Högst tre experter från varje nationell kontaktpunkt ska närvara vid mötena.

3.   En företrädare för kommissionen ska sammankalla till migrationsnätverkets möten och också vara ordförande för dessa.

4.   Syftet med migrationsnätverkets återkommande möten ska vara att

a)

ge de nationella kontaktpunkterna möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter, särskilt om hur migrationsnätverket fungerar,

b)

bedöma framstegen i migrationsnätverkets arbete, särskilt med utarbetandet av de rapporter och studier som avses i artikel 9,

c)

utbyta information och åsikter, särskilt om strukturen på, organisationen av, innehållet i och tillgången till den information som avses i artikel 8,

d)

tillhandahålla en plattform för diskussioner om medlemsstaternas praktiska och rättsliga problem på migrations- och asylområdet, i synnerhet diskussioner om de särskilda förfrågningar som avses i artikel 5.5 c,

e)

samråda med de nationella kontaktpunkterna vid utformningen av migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram enligt artikel 6.4.

5.   Experter och enheter som inte ingår i migrationsnätverket får inbjudas till dess möten, om deras närvaro anses önskvärd. Gemensamma möten med andra nätverk eller organisationer får också anordnas.

6.   Om den verksamhet som avses i punkt 5 inte har planerats i migrationsnätverkets årliga verksamhetsprogram, ska den i god tid meddelas de nationella kontaktpunkterna.

Artikel 8

System för informationsutbyte

1.   Ett Internetbaserat system för informationsutbyte, som är tillgängligt via en särskild webbplats, ska inrättas i enlighet med denna artikel.

2.   Innehållet i systemet för informationsutbyte ska normalt vara tillgängligt för allmänheten.

Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (7) ska tillgången till konfidentiell information begränsas till enbart medlemmar i migrationsnätverket.

3.   Systemet för informationsutbyte ska omfatta minst följande:

a)

Tillgång till gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning, rättspraxis och den politiska utvecklingen på migrations- och asylområdet.

b)

En funktion för särskilda förfrågningar enligt artikel 5.5 c.

c)

En ordlista och tesaurus om migration och asyl.

d)

Direkt tillgång till migrationsnätverkets samtliga publikationer, inklusive de rapporter och studier som avses i artikel 9 samt ett regelbundet återkommande nyhetsbrev.

e)

En förteckning över forskare och forskningsinstitut på migrations- och asylområdet.

4.   För tillgången till den information som avses i punkt 3 får migrationsnätverket vid behov länka till andra webbplatser, där originalinformationen finns.

5.   Migrationsnätverkets webbplats ska underlätta tillgången till jämförbara initiativ för information till allmänheten inom närliggande områden och till webbplatser med information om migrations- och asylsituationen i medlemsstaterna och i tredjeländer.

Artikel 9

Rapporter och studier

1.   Varje nationell kontaktpunkt ska årligen tillhandahålla en rapport där migrations- och asylsituationen i medlemsstaten beskrivs, vilken ska omfatta den politiska utvecklingen och statistiska uppgifter.

2.   Inom ramen för det årliga verksamhetsprogrammet ska de nationella kontaktpunkterna, i enlighet med gemensamma specifikationer, utarbeta andra studier om särskilda migrations- och asylrelaterade frågor vilka behövs som stöd vid politikutformningen.

Artikel 10

Samarbete med andra enheter

1.   Migrationsnätverket ska samarbeta med enheter i medlemsstaterna eller i tredjeländer, bland annat EU-organ och internationella organisationer med kompetens på asyl- och migrationsområdet.

2.   De administrativa arrangemangen för det samarbete som avses i punkt 1, vilka vid behov kan omfatta att kommissionen ingår avtal på gemenskapens vägnar, ska godkännas av styrelsen.

Artikel 11

Budgetmedel

De budgetmedel som tilldelas de åtgärder som omfattas av detta beslut ska införas som årliga anslag i Europeiska unionens allmänna budget. De tillgängliga årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

Artikel 12

Genomförande av budgeten

Kommissionen ska genomföra gemenskapens finansiella stöd i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 13

Översyn

Senast tre år efter det att detta beslut har trätt i kraft och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport om migrationsnätverkets utveckling för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, baserad på en extern och oberoende utvärdering. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ändringar.

Artikel 14

Offentliggörande och tillämpningsdag

Detta beslut ska tillämpas från och med den dag då det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 14 maj 2008.

På rådets vägnar

A. BAJUK

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 10 april 2008, ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 199, 31.7.2007, s. 23.

(3)  EUT L 83, 1.4.2005, s. 48.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.