29.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/12


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 mars 2008

om ändring av beslut 2005/338/EG för att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av gemenskapens miljömärke till campingplatstjänster

[delgivet med nr K(2008) 1128]

(Text av betydelse för EES)

(2008/276/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1980/2000 av den 17 juli 2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärke (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket,

efter att ha hört Europeiska unionens miljömärkningsnämnd, och

av följande skäl:

(1)

De ekologiska kriterierna i kommissionens beslut 2005/338/EG av den 14 april 2005 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till campingplatser (2) upphör att gälla den 14 april 2008.

(2)

I enlighet med förordning (EG) nr 1980/2000 har man i god tid gjort en översyn av de ekologiska kriterierna, samt av därtill hörande bedömnings- och kontrollkrav som fastställts genom kommissionens beslut 2005/338/EG.

(3)

Med hänsyn till de olika stadierna i översynsförfarandet bör den relevanta giltighetsperioden förlängas med 18 månader.

(4)

Beslut 2005/338/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EG) nr 1980/2000.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5 i beslut 2005/338/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 5

De ekologiska kriterierna för produktgruppen ”campingplatstjänster”, samt tillhörande bedömnings- och kontrollkrav, ska vara giltiga till och med den 31 oktober 2009.”

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  EUT L 108, 29.4.2005, s. 67.