12.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/14


RÅDETS BESLUT

av den 25 juni 2007

om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter

(2008/216/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 80.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 juni 2003 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(2)

Kommissionen har på gemenskapens vägnar förhandlat fram ett avtal med Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter, i enlighet med mekanismerna och förhandlingsdirektiven i bilagan till rådets beslut av den 5 juni 2003 om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med tredjeländer om att ersätta vissa bestämmelser i befintliga bilaterala avtal med ett gemenskapsavtal.

(3)

Med förbehåll för att det kan komma att ingås vid en senare tidpunkt bör det avtal som kommissionen har förhandlat fram undertecknas och tillämpas provisoriskt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter godkänns härmed på gemenskapens vägnar, med förbehåll för rådets beslut om ingående av avtalet.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Med förbehåll för att avtalet ingås bemyndigas rådets ordförande att utse den eller de personer som ska ha rätt att på gemenskapens vägnar underteckna avtalet.

Artikel 3

Till dess att avtalet träder i kraft ska det tillämpas provisoriskt från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har meddelat varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har avslutats.

Artikel 4

Rådets ordförande bemyndigas härmed att överlämna det meddelande som avses i artikel 9.2 i avtalet.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 2007.

På rådets vägnar

A. SCHAVAN

Ordförande12.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 68/15


AVTAL

mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien om vissa luftfartsaspekter

EUROPEISKA GEMENSKAPEN,

å ena sidan, och

HASHEMITISKA KONUNGARIKET JORDANIEN,

å andra sidan,

(nedan kallade parterna),

SOM KONSTATERAR att bilaterala luftfartsavtal har ingåtts mellan flera medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien med bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten,

SOM KONSTATERAR att endast Europeiska gemenskapen är behörig i fråga om många av de aspekter som kan omfattas av bilaterala luftfartsavtal mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

SOM KONSTATERAR att enligt gemenskapsrätten har EG-lufttrafikföretag som är etablerade i en medlemsstat rätt till icke-diskriminerande tillgång till flyglinjer mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och tredjeländer,

SOM BEAKTAR de avtal som har slutits mellan Europeiska gemenskapen och vissa tredjeländer som innebär att medborgare i dessa tredjeländer får möjlighet att förvärva äganderätt i lufttrafikföretag som har tillstånd utfärdade i enlighet med gemenskapsrätten,

SOM INSER att de bestämmelser i de bilaterala luftfartsavtalen mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien som står i strid med gemenskapsrätten måste bringas i full överensstämmelse med denna för att en sund rättslig grund ska kunna skapas för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien och för att kontinuiteten i denna flygtrafik ska kunna upprätthållas,

SOM KONSTATERAR att lufttrafikföretag enligt gemenskapsrätten i princip inte har rätt att sluta avtal som kan påverka handeln mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som har som syfte eller effekt att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen,

SOM ERKÄNNER att vissa bestämmelser i bilaterala luftfartsavtal som ingåtts mellan medlemsstater i Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien kan leda till att konkurrensreglerna för företag sätts ur spel i följande fall: i) bestämmelserna kräver eller gynnar avtal mellan företag, beslut av företags samarbetsorganisationer eller ett samordnat agerande som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flyglinjerna i fråga; eller ii) bestämmelserna förstärker effekterna av sådana avtal, beslut eller samordnade ageranden; eller iii) bestämmelserna innebär att lufttrafikföretagen eller andra privata ekonomiska aktörer kan vidta åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen mellan olika lufttrafikföretag på flyglinjerna i fråga,

SOM KONSTATERAR att Europeiska gemenskapen inte har som mål att, som ett led i dessa förhandlingar, öka totalvolymen för flygtrafiken mellan Europeiska gemenskapen och Hashemitiska konungariket Jordanien, att påverka jämvikten mellan EG-lufttrafikföretag och lufttrafikföretag från Hashemitiska konungariket Jordanien eller att få till stånd ändringar av bestämmelserna i befintliga bilaterala luftfartsavtal när det gäller trafikrättigheter,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1.   I det här avtalet avses med ”medlemsstat” en medlemsstat i Europeiska gemenskapen.

2.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till medborgare i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska innebära hänvisningar till medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater.

3.   Hänvisningar i något av de avtal som ingår i förteckningen i bilaga 1 till lufttrafikföretag i en medlemsstat som är part i avtalet i fråga ska innebära hänvisningar till lufttrafikföretag som har utsetts av den medlemsstaten.

4.   Beviljandet av trafikrättigheter kommer även i fortsättningen att ske genom bilaterala överenskommelser mellan Hashemitiska konungariket Jordanien och medlemsstaterna.

Artikel 2

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat

1.   Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 i den här artikeln ska äga företräde framför motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 a respektive 2 b när det gäller den berörda medlemsstatens utseende av ett lufttrafikföretag, godkännanden och tillstånd som Hashemitiska konungariket Jordanien beviljat för lufttrafikföretaget, samt vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd för lufttrafikföretaget.

2.   När Hashemitiska konungariket Jordanien har underrättats om att ett lufttrafikföretag har utsetts, ska Hashemitiska konungariket Jordanien utfärda de tillämpliga godkännandena och tillstånden med så kort handläggningstid som möjligt under förutsättning att

i)

lufttrafikföretaget, enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är etablerat i den medlemsstat där det har utsetts och har en giltig operativ licens i enlighet med gemenskapsrätten,

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (Air Operators Certificate, AOC) utövar tillsyn över lufttrafikföretaget och att relevant luftfartsmyndighet finns tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, och

iii)

lufttrafikföretaget ägs direkt eller genom majoritetsägande och i praktiken kontrolleras av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater.

3.   Hashemitiska konungariket Jordanien får vägra, återkalla, tillfälligt upphäva eller begränsa godkännanden eller tillstånd för ett lufttrafikföretag som har utsetts av en medlemsstat om

i)

lufttrafikföretaget inte är etablerat, enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i den medlemsstat där det har utsetts eller inte har en giltig operativ licens i enlighet med gemenskapsrätten, eller

ii)

den medlemsstat som utfärdar drifttillstånd (Air Operator Certificate, AOC) inte utövar tillsyn över lufttrafikföretaget eller om relevant luftfartsmyndighet inte är tydligt angiven i den handling där lufttrafikföretaget utses, eller

iii)

lufttrafikföretaget inte ägs och inte i praktiken kontrolleras direkt eller genom majoritetsägande av medlemsstater och/eller medborgare i medlemsstater och/eller av andra stater enligt förteckningen i bilaga 3 och/eller av medborgare i sådana andra stater, eller

iv)

lufttrafikföretaget redan har tillstånd att bedriva luftfart enligt ett bilateralt avtal mellan Hashemitiska konungariket Jordanien och en annan medlemsstat och lufttrafikföretaget – genom att använda sig av trafikrättigheter enligt det här avtalet på en flyglinje där en punkt i den andra medlemsstaten ingår – kringgår bestämmelser om begränsningar av trafikrättigheter enligt det bilaterala avtalet mellan Hashemitiska konungariket Jordanien och den andra medlemsstaten, eller

v)

det utsedda lufttrafikföretaget har ett drifttillstånd (Air Operators Certificate, AOC) som har utfärdats av en medlemsstat och det inte finns något bilateralt luftfartsavtal mellan Hashemitiska konungariket Jordanien och den medlemsstaten, och den medlemsstaten har vägrat ge trafikrättigheter till det lufttrafikföretag som utsetts av Hashemitiska konungariket Jordanien.

I samband med utövande av sina rättigheter enligt denna punkt får Hashemitiska konungariket Jordanien inte diskriminera mellan EG-lufttrafikföretag på grundval av nationalitet.

Artikel 3

Rättigheter i fråga om tillsyn

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ska komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 c.

2.   Om en medlemsstat har utsett ett lufttrafikföretag för vilket tillsynen utövas av en annan medlemsstat, ska Hashemitiska konungariket Jordaniens rättigheter enligt säkerhetsbestämmelserna i avtalet mellan den medlemsstat som har utsett lufttrafikföretaget och Hashemitiska konungariket Jordanien tillämpas även med avseende på den andra medlemsstatens antagande, tillämpning och upprätthållande av säkerhetsnormer samt med avseende på trafiktillståndet för nämnda lufttrafikföretag.

Artikel 4

Beskattning av flygbränsle

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel ska komplettera motsvarande bestämmelser i de artiklar som förtecknas i bilaga 2 d.

2.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll, får inget i de avtal som förtecknas i bilaga 2 d innebära att en medlemsstat hindras från att beskatta eller tull- eller avgiftsbelägga flygbränsle, som tillhandahålls på dess territorium och som är avsett för luftfartyg som tillhör ett lufttrafikföretag som har utsetts av Hashemitiska konungariket Jordanien och som går i trafik mellan en punkt i den medlemsstaten och en annan punkt i den medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Artikel 5

Priser för transporter inom Europeiska gemenskapen

1.   Bestämmelserna i punkt 2 i den här artikeln ska komplettera de artiklar som förtecknas i bilaga 2 e.

2.   De priser som tas ut av lufttrafikföretag, som utsetts av Hashemitiska konungariket Jordanien enligt ett avtal i förteckningen i bilaga 1 med en bestämmelse som finns förtecknad i bilaga 2 e för transport helt och hållet inom Europeiska gemenskapen, ska vara förenliga med gemenskapsrätten.

Artikel 6

Förenlighet med konkurrensreglerna

1.   Utan hinder av eventuella andra bestämmelser med annat innehåll får inget i de avtal som förtecknas i bilaga 1 innebära i) främjande av avtal mellan företag, beslut av företags samarbetsorganisationer eller samordnade förfaranden som hindrar eller snedvrider konkurrensen, ii) förstärkning av effekterna av sådana avtal, beslut eller samordnade förfaranden, eller iii) delegering till privata ekonomiska aktörer av ansvaret för åtgärder som hindrar, snedvrider eller begränsar konkurrensen.

2.   Bestämmelser som ingår i avtal enligt bilaga 1 och som inte är förenliga med punkt 1 får inte tillämpas.

Artikel 7

Bilagor till avtalet

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av detta.

Artikel 8

Översyn eller ändring

Parterna får när som helst genom ömsesidigt medgivande se över eller ändra avtalet.

Artikel 9

Ikraftträdande och provisorisk tillämpning

1.   Avtalet ska träda i kraft när parterna skriftligen har meddelat varandra att de respektive interna förfaranden som krävs för ikraftträdandet har slutförts.

2.   Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 ska parterna vara överens om att provisoriskt tillämpa avtalet från och med den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har meddelat varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta ändamål har slutförts.

3.   Avtal och andra överenskommelser mellan medlemsstater och Hashemitiska konungariket Jordanien som ännu inte har trätt i kraft när det här avtalet undertecknas, och som inte tillämpas provisoriskt, förtecknas i bilaga 1 b. Det här avtalet ska tillämpas på alla sådana avtal och överenskommelser när de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt.

Artikel 10

Upphörande

1.   Om ett avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla, ska alla bestämmelser i det här avtalet som avser det avtal som förtecknas i bilaga 1 upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

2.   Om alla avtal som förtecknas i bilaga 1 upphör att gälla ska det här avtalet upphöra att gälla vid samma tidpunkt.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat detta avtal.

Upprättat i Bryssel i två exemplar den tjugofemte februari tjugohundraåtta på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och arabiska.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


BILAGA 1

Förteckning över avtal som avses i artikel 1 i det här avtalet

a)

Luftfartsavtal mellan Hashemitiska konungariket Jordanien och medlemsstater i Europeiska gemenskapen som har ingåtts, undertecknats och/eller tillämpas provisoriskt den dag det här avtalet undertecknas

Luftfartsavtal mellan Österrikes federala regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering, undertecknat i Wien den 16 juni 1976, i bilaga 2 kallat ”Jordanien-Österrikeavtalet”,

Ändrat genom notväxling av den 23 maj och den 8 juli 1993.

Kompletterat genom det konfidentiella samförståndsavtal som ingicks i Amman den 29 oktober 1997.

Avtal mellan Konungariket Belgiens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande av regelbunden lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 19 oktober 1960, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Belgienavtalet”.

Kompletterat genom det konfidentiella samförståndsavtal som ingicks i Amman den 15 september 1994.

Avtal mellan Republiken Bulgariens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Sofia den 25 augusti 2001, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Bulgarienavtalet”.

Avtal mellan Republiken Cypern och Hashemitiska konungariket Jordanien om kommersiell regelbunden luftfart, undertecknat i Amman den 23 april 1967, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Cypernavtalet”.

Avtal mellan Republiken Tjeckiens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik, undertecknat i Amman den 20 september 1997, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Tjeckienavtalet”.

Avtal mellan Konungariket Danmarks regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande av regelbunden lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 7 december 1961, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Danmarkavtalet”.

Avtal mellan Republiken Finlands regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik mellan deras respektive territorier, undertecknat i Helsingfors den 11 april 1978, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Finlandavtalet”.

Avtal mellan Republiken Frankrike och Hashemitiska konungariket Jordanien om lufttrafik, undertecknat i Amman den 30 april 1966, i bilaga 2 kallat ”Jordanien-Frankrikeavtalet”.

Kompletterat genom det samförståndsavtal som ingicks i Paris den 16 november 2000.

Luftfartsavtal mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Hashemitiska konungariket Jordanien, undertecknat i Bonn den 29 januari 1970, i dess ändrade lydelse, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Tysklandavtalet”.

Avtal mellan Republiken Greklands regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om kommersiell regelbunden lufttrafik, undertecknat i Aten den 17 april 1967, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Greklandavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Irlands regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering, paraferat den 19 mars 1998, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Irlandavtalet”.

Avtal mellan Republiken Italiens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande och bedrivande av regelbunden lufttrafik, undertecknat i Rom den 28 mars 1980, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Italienavtalet”,

och som ska läsas tillsammans med det konfidentiella samförståndsavtal som ingicks den 25 juni 1978.

Ändrat genom notväxling av den 12 juli och den 11 september 1996.

Avtal mellan Storhertigdömet Luxemburgs regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande och bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 9 april 1962, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Luxemburgavtalet”.

Utkast till avtal mellan Maltas regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, paraferat och bifogat i bilaga C till det samförståndsavtal som ingicks i Amman den 28 september 1999, i bilaga 2 kallat ”utkastet till Jordanien–Maltaavtalet”.

Avtal mellan Konungariket Nederländernas och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande och bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 24 augusti 1961, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Nederländernaavtalet”.

Avtal mellan Republiken Polens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik, undertecknat i Amman den 22 november 1993, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Polenavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Portugals regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering, paraferat och bifogat till det samförståndsavtal som undertecknades i Lissabon den 29 januari 1982, i bilaga 2 kallat ”utkastet till Jordanien–Portugalavtalet”.

Avtal mellan Socialistiska republiken Rumäniens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om civil luftfart, undertecknat i Bukarest den 17 september 1975, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Rumänienavtalet”.

Luftfartsavtal mellan Konungariket Spaniens regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering, undertecknat i Madrid den 18 maj 1977, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Spanienavtalet”.

Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om inrättande av regelbunden lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 9 januari 1961, i bilaga 2 kallat ”Jordanien-Sverigeavtalet”.

Avtal mellan Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik mellan och utanför deras respektive territorier, undertecknat i Amman den 9 augusti 1969, i bilaga 2 kallat ”Jordanien–Förenade kungariket-avtalet”.

Utkast till avtal mellan Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands regering och Hashemitiska konungariket Jordaniens regering om lufttrafik, paraferat och bifogat i bilaga B till det samförståndsavtal som ingicks i Amman den 13 juli 1995, i bilaga 2 kallat ”utkastet till Jordanien–Förenade kungariket-avtalet”.

b)

Luftfartsavtal och andra överenskommelser som har paraferats eller undertecknats mellan Jordanien och medlemsstater i Europeiska gemenskapen och som den dag det här avtalet undertecknas ännu inte har trätt i kraft eller ännu inte tillämpas provisoriskt

[har avsiktligt lämnats tom]

BILAGA 2

Förteckning över artiklar i de avtal som förtecknas i bilaga 1 och som avses i artiklarna 2–5 i det här avtalet

a)

Lufttrafikföretag som utsetts av en medlemsstat:

Artikel 3 i Jordanien–Österrikeavtalet.

Artikel 2 i Jordanien–Belgienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Bulgarienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Cypernavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Tjeckienavtalet.

Artikel 2 i Jordanien–Danmarkavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Finlandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Tysklandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Greklandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Irlandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Italienavtalet.

Artikel 3 i utkastet till Jordanien–Maltaavtalet.

Artikel 2 i Jordanien–Nederländernaavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Polenavtalet.

Artikel 3 i utkastet till Jordanien–Portugalavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Rumänienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Spanienavtalet.

Artikel 2 i Jordanien–Sverigeavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

Artikel 4 i utkastet till det reviderade Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

b)

Vägran, återkallande, tillfälligt upphävande eller begränsning av godkännanden eller tillstånd:

Artikel 4 i Jordanien–Österrikeavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Belgienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Bulgarienavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Cypernavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Tjeckienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Danmarkavtalet.

Artiklarna 3–4 i Jordanien–Finlandavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Frankrikeavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Tysklandavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Greklandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien-Irlandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Italienavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Luxemburgavtalet.

Artikel 4 i utkastet till Jordanien–Maltaavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Nederländernaavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Polenavtalet.

Artiklarna 3–4 i utkastet till Jordanien–Portugalavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Rumänienavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Spanienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Sverigeavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

Artikel 5 i utkastet till det reviderade Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

c)

Tillsyn:

Artikel 7 i utkastet till Jordanien–Maltaavtalet.

d)

Beskattning av flygbränsle:

Artikel 8 i Jordanien–Österrikeavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Belgienavtalet.

Artikel 9 i Jordanien–Bulgarienavtalet.

Artikel 7 i Jordanien–Cypernavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Tjeckienavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Danmarkavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Finlandavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Frankrikeavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Tysklandavtalet.

Artikel 7 i Jordanien–Greklandavtalet.

Artikel 13 i Jordanien–Irlandavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Italienavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Luxemburgavtalet.

Artikel 5 i utkastet till Jordanien–Maltaavtalet.

Artikel 3 i Jordanien–Nederländernaavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Polenavtalet.

Artikel 6 i utkastet till Jordanien–Portugalavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Rumänienavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Spanienavtalet.

Artikel 4 i Jordanien–Sverigeavtalet.

Artikel 5 i Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

Artikel 8 i utkastet till det reviderade Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

e)

Flygtransportpriser inom Europeiska gemenskapen:

Artikel 10 i Jordanien–Österrikeavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Belgienavtalet.

Artikel 11 i Jordanien–Bulgarienavtalet.

Artikel 10 i Jordanien–Cypernavtalet.

Artikel 10 i Jordanien–Tjeckienavtalet.

Artikel 7 i Jordanien–Danmarkavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Finlandavtalet.

Artikel 16 i Jordanien–Frankrikeavtalet.

Artikel 9 i Jordanien–Tysklandavtalet.

Artikel 9 i Jordanien–Greklandavtalet.

Artikel 7 i Jordanien-Irlandavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Italienavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Luxemburgavtalet.

Artikel 10 i utkastet till Jordanien–Maltaavtalet.

Artikel 6 i Jordanien–Nederländernaavtalet.

Artikel 10 i Jordanien–Polenavtalet.

Artikel 9 i utkastet till Jordanien–Portugalavtalet.

Artikel 7 i Jordanien–Rumänienavtalet.

Artikel 11 i Jordanien–Spanienavtalet.

Artikel 7 i Jordanien–Sverigeavtalet.

Artikel 8 i Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.

Artikel 7 i utkastet till det reviderade Jordanien–Förenade kungariket-avtalet.


BILAGA 3

Förteckning över andra stater som avses i artikel 2 i det här avtalet

a)

Republiken Island (enligt EES-avtalet).

b)

Furstendömet Liechtenstein (enligt EES-avtalet).

c)

Konungariket Norge (enligt EES-avtalet).

d)

Schweiziska edsförbundet (enligt luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet).