29.2.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 56/31


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 februari 2008

om upprättande av organisationsstruktur för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling

(2008/168/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (1), särskilt artikel 91, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 67 i förordning (EG) nr 1698/2005 har ett europeiskt nätverk för landsbygdsutveckling inrättats i syfte att få till stånd ett nätverkssamarbete på gemenskapsnivå mellan nationella nätverk, organisationer och förvaltningar som är involverade i landsbygdsutvecklingen. Det är nödvändigt att anta tillämpningsföreskrifter för att fastställa nätverkets organisationsstruktur.

(2)

För att förbereda och genomföra den verksamhet som anges i artikel 67 a–f i förordning (EG) nr 1698/2005, bör en samordningskommitté upprättas inom ramen för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling. Denna samordningskommittés organisationsstruktur, uppgifter och arbetsordning bör fastställas.

(3)

I syfte att stödja de nationella nätverken och initiativ till transnationellt samarbete i enlighet med artikel 67 f i förordning (EG) nr 1698/2005, bör en separat Leader-underkommitté inrättas under samordningskommittén. Denna underkommittés sammansättning och uppgifter bör fastställas.

(4)

För att bygga upp och driva expertnätverk i syfte att underlätta utbyte av expertis och stödja genomförandet och utvärderingen av landsbygdsutvecklingspolitiken i enlighet med artikel 67 e i förordning (EG) nr 1698/2005 bör en expertkommitté för utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram inrättas. Denna kommittés sammansättning och uppgifter bör fastställas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Samordningskommitté

1.   Härmed inrättas samordningskommittén för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling (nedan kallad samordningskommittén).

2.   Samordningskommittén ska i synnerhet

a)

bistå kommissionen i samband med förberedande och genomförande av verksamhet enligt artikel 67 a–f i förordning (EG) nr 1698/2005,

b)

säkerställa samordning mellan det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, de nationella landsbygdsnätverk som avses i artikel 68 i förordning (EG) nr 1698/2005 och organisationer som är involverade i landsbygdsutveckling på gemenskapsnivå,

c)

ge kommissionen råd när det gäller det årliga arbetsprogrammet för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling och bidra till val och samordning av det tematiska arbete som det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling utför,

d)

vid behov föreslå kommissionen att det inrättas tematiska arbetsgrupper.

Nätverksaktiviteter för utvärdering enligt artikel 5 ska undantas från de uppgifter som nämns i punkt 1.

Artikel 2

Utnämning av samordningskommittén och samordningskommitténs funktion

1.   Samordningskommittén ska bestå av 69 medlemmar av vilka

a)

27 representanter ska komma från nationella behöriga myndigheter (1 företrädare från varje medlemsstat),

b)

27 representanter ska komma från nationella landsbygdsnätverk (1 företrädare från varje medlemsstat),

c)

12 representanter ska företräda organisationer involverade i landsbygdsutveckling på gemenskapsnivå,

d)

2 representanter ska företräda den Leader-underkommitté som avses i artikel 4,

e)

1 representant ska företräda en europeisk organisation som företräder de lokala aktionsgrupper som nämns i artikel 62 i förordning (EG) nr 1698/2005.

2.   Kommissionen ska bland medlemmarna i rådgivande gruppen för landsbygdsutveckling, som inrättades genom kommissionens beslut 2004/391/EG (2), och efter samråd med den gruppen, utse de organisationer som avses i punkt 1 c.

Kommissionen ska för vart och ett av följande mål välja ut högst fyra organisationer vars huvudsyfte och verksamhet är i linje med dessa mål:

a)

Att förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket.

b)

Att förbättra miljön och landsbygden.

c)

Att förbättra livskvaliteten och främja diversifierad ekonomi på landsbygden.

De organisationer som väljs ut ska utse en av sina medlemmar till företrädare i samordningskommittén.

3.   En företrädare från kommissionen ska vara ordförande i samordningskommittén. Ordföranden ska sammankalla samordningskommittén minst en gång om året.

Artikel 3

Tematiska arbetsgrupper

1.   En tematisk arbetsgrupp som inrättas i enlighet med artikel 1.2 d ska ha ett fastställt mandat och ledas av en företrädare för kommissionen.

2.   En tematisk arbetsgrupp ska inte ha mer än 15 medlemmar. Kommissionen ska utse medlemmarna till den tematiska arbetsgruppen med beaktande av förslag från samordningskommittén.

3.   De tematiska arbetsgrupperna ska regelbundet rapportera till samordningskommittén om de ämnen som omfattas av deras mandat. De tematiska arbetsgrupperna ska redogöra för resultatet av sin verksamhet i form av en slutrapport som ska läggas fram vid ett möte för samordningskommittén senast två år efter att den tematiska gruppen inrättats.

Artikel 4

Leader-underkommitté

1.   Härigenom inrättas en Leader-underkommitté till samordningskommittén.

2.   Leader-underkommittén ska i synnerhet

a)

bidra till samordningskommittén arbete,

b)

ge kommissionen råd när det gäller det årliga arbetsprogrammet för det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling med avseende på Leader-axeln och bidra till val och samordning av det tematiska arbetet på detta område,

c)

stödja kommissionens övervakning av genomförandet av transnationella samarbetsprojekt enligt artikel 67 f i förordning (EG) nr 1698/2005,

d)

regelbundet rapportera till samordningskommittén om sin verksamhet.

3.   Leader-underkommittén ska bestå av 67 medlemmar av vilka

a)

27 representanter ska komma från nationella behöriga myndigheter (1 företrädare från varje medlemsstat),

b)

27 representanter ska komma från nationella landsbygdsnätverk (1 företrädare från varje medlemsstat),

c)

1 representant ska komma från en europeisk organisation som företräder de lokala aktionsgrupper som nämns i artikel 62 i förordning (EG) nr 1698/2005,

d)

12 representanter ska komma från organisationer involverade i landsbygdsutveckling på gemenskapsnivå.

4.   En företrädare från kommissionen ska vara ordförande i Leader-underkommittén. Ordföranden ska sammankalla underkommittén minst en gång om året.

Leader-underkommittén ska utse två av sina medlemmar till företrädare i samordningskommittén.

Artikel 5

Utvärderingskommitté

1.   Härigenom inrättas expertkommittén för utvärdering av landsbygdsutvecklingsprogram (nedan kallad utvärderingskommittén).

2.   Utvärderingskommittén ska följa arbetet inom det expertnätverk för utvärdering som avses i artikel 67 e i förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller utbyte av expertis och fastställande av bästa metoder för utvärdering av landsbygdsutvecklingspolitiken och i synnerhet

a)

ge kommissionen råd när det gäller det årliga arbetsprogrammet för expertnätverket för utvärdering,

b)

bidra till valet och samordningen av det tematiska arbetet när det gäller utvärdering,

c)

övervaka genomförandet av pågående utvärdering.

Utvärderingskommittén ska regelbundet informera samordningskommittén om sin verksamhet.

3.   Utvärderingskommittén ska bestå av två företrädare från varje nationell behörig myndighet och ledas av en företrädare för kommissionen.

Artikel 6

Gemensamma regler

1.   Företrädare för kommissionen och Europeiska gemenskapens byråer med intresse av de ämnen som behandlas får närvara vid kommitténs och de tematiska arbetsgruppernas möten. Ordföranden får bjuda in externa experter eller observatörer med specialkompetens inom en fråga på dagordningen att delta i kommitténs eller den tematiska arbetsgruppens arbete.

2.   Kommittén och de tematiska arbetsgrupperna ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med de förfaranden och tidsplaner som upprättas av kommissionen.

3.   Kommittéerna ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardarbetsordning.

4.   Kommissionen får på Internet offentliggöra alla sammanfattningar, slutsatser, delar av slutsatser eller arbetsdokument från kommittéerna på det aktuella dokumentets originalspråk.

5.   Kommissionen ska ersätta kostnader för resor och uppehälle för kommittéernas eller de tematiska arbetsgruppernas medlemmar i samband med deras verksamhet enligt kommissionens gällande bestämmelser. Ingen ersättning ska utgå för det arbete som medlemmarna utför.

Artikel 7

Giltighet

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 februari 2008.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2012/2006 (EUT L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  EUT L 120, 24.4.2004, s. 50.