22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 340/46


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1566/2007

av den 21 december 2007

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1966/2006 av den 21 december 2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamheter och om metoder för fjärranalys (1), särskilt artikel 5, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 22.1 c i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (2) föreskrivs att verksamhet som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken endast får bedrivas om en befälhavare utan dröjsmål registrerar och rapporterar uppgifter om fiskeverksamhet, inbegripet landningar och omlastningar, och att kopior av dessa uppgifter ska finnas tillgängliga för myndigheterna.

(2)

Enligt rådets förordning (EG) nr 1966/2006 gäller skyldigheten att på elektronisk väg registrera och överföra loggbok, landningsdeklaration och uppgifter om omlastningar för befälhavare på gemenskapens fiskefartyg med en största längd på över 24 meter inom 24 månader efter det att tillämpningsföreskrifterna har trätt i kraft och för befälhavare på gemenskapens fiskefartyg med en största längd på över 15 meter inom 42 månader efter det att tillämpningsföreskrifterna har trätt i kraft.

(3)

Daglig rapportering av fiskeverksamheter skapar en potential för betydande förbättring av ändamålsenligheten och effektiviteten hos kontroll- och övervakningsverksamhet både till sjöss och på land.

(4)

I artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3) fastställs att befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg ska föra loggbok.

(5)

I artikel 8 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 fastställs att befälhavarna på sådana fiskefartyg inom gemenskapen som har en största längd av minst 10 m, eller deras ställföreträdare, efter varje resa inom 48 timmar efter landningen ska lämna in en deklaration till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där landningen äger rum.

(6)

I artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 fastställs att de auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna bemyndigade organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeprodukter ska vid första försäljningstillfället lämna in en avräkningsnota till de behöriga myndigheter på vars territorium den första saluföringen sker.

(7)

I artikel 9 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 fastställs även att den medlemsstat som ansvarar för kontrollen av den första saluföringen av fiskeriprodukter, om den första saluföringen inte äger rum i den medlemsstat där produkterna landades, ska se till att en kopia av avräkningsnotan snarast möjligt lämnas in till de myndigheter som är ansvariga för kontrollen av landningen av produkterna i fråga.

(8)

Enligt artikel 19 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 ska medlemsstaterna upprätta elektroniska databaser och införa ett system för giltighetskontroll, som ska omfatta dubbelkontroller och granskning av uppgifter.

(9)

Enligt artikel 19b och 19e i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 ska befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg lämna ansträngningsrapporter och registrera dem i sina loggböcker.

(10)

Enligt artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (4) åligger det befälhavaren på gemenskapens fiskefartyg som har djuphavsfisketillstånd att i loggboken eller på ett formulär som utfärdats av flaggmedlemsstaten föra in de uppgifter som rör fiskeredskapens egenskaper och fiskeverksamheten.

(11)

I rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (5) föreskrivs användning av planer för gemensamt utnyttjande.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning är tillämplig på

a)

gemenskapens fiskefartyg med en största längd på över 24 meter, från och med 1 januari 2010,

b)

gemenskapens fiskefartyg med en största längd på över 15 meter, från och med 1 juli 2011,

c)

registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna bemyndigade enheter eller personer vilka är ansvariga för den första saluföringen av fiskeprodukter med en årlig ekonomisk omsättning av den första försäljningen av fiskeprodukter på över 400 000 euro, från och med den 1 januari 2009.

2.   Trots punkt 1 a ska denna förordning tillämpas tidigare än den 1 januari 2010 för gemenskapens fiskefartyg som för en viss medlemsstats flagg och har en största längd på över 24 meter, om den medlemsstaten så beslutar.

3.   Trots punkt 1 b ska denna förordning tillämpas tidigare än den 1 juli 2011 för gemenskapens fiskefartyg som för en viss medlemsstats flagg och har en största längd på över 15 meter, om den medlemsstaten så beslutar.

4.   Trots de datum som fastställs i punkterna 1 a och 1 b får en medlemsstat besluta att tillämpa denna förordning för fartyg på högst 15 meter som för den medlemsstatens flagg före dessa datum i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1966/2006.

5.   Medlemsstaterna får träffa bilaterala avtal om användning av elektroniska rapporteringssystem på fartyg som för deras flagg i de farvatten som lyder under deras överhöghet eller jurisdiktion, förutsatt att fartygen följer bestämmelserna i den här förordningen.

6.   Denna förordning ska gälla för gemenskapens fiskefartyg oberoende av vilka vatten eller vilken hamn de bedriver fiske i.

7.   Denna förordning ska inte gälla för gemenskapens fiskefartyg som uteslutande används för utnyttjande av vattenbruk.

Artikel 2

Förteckning över aktörer och fartyg

1.   Varje medlemsstat ska upprätta en förteckning över registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaten bemyndigade enheter eller personer vilka är ansvariga för den första saluföringen av fiskeprodukter med en årlig ekonomisk omsättning av fiskeprodukter på över 400 000 euro. Det första referensåret ska vara 2007 och förteckningen ska uppdateras den 1 januari det innevarande året (år n) på grundval av den årliga ekonomiska omsättningen av fiskeprodukter utöver 400 000 euro år n–2. Förteckningarna ska offentliggöras på en av medlemsstatens officiella webbplatser.

2.   Varje medlemsstat ska upprätta och regelbundet uppdatera förteckningar över gemenskapens fiskefartyg som för dess flagg och för vilka bestämmelserna i denna förordning gäller i enlighet med artikel 1.2–5. Förteckningen ska offentliggöras på en officiell webbplats i medlemsstaten, i ett format som ska beslutas i samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   fiskeverksamhet: all verksamhet som innebär att söka efter fisk, att sätta ut fiskeredskap, lägga ut eller dra in ett fiskeredskap och att avlägsna eventuell fångst från redskapet,

b)   plan för gemensamt utnyttjande: en plan där driftsarrangemangen kring utnyttjandet av de gemensamma medlen för kontroll och inspektion fastställs.

KAPITEL II

ELEKTRONISK ÖVERFÖRING

Artikel 4

Uppgifter som ska överföras av fartygens befälhavare eller deras ställföreträdare

1.   Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg ska överföra loggboksuppgifter och uppgifter om omlastningar på elektronisk väg de till behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten.

2.   Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg eller deras ombud ska överföra landningsdeklarationer på elektronisk väg de till behöriga myndigheterna i flaggstaten.

3.   Då ett av gemenskapens fiskefartyg landar sin fångst i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten ska de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaterna omedelbart då de tagit emot landningsdeklarationen vidarebefordra denna på elektronisk väg till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fångsten landades.

4.   Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg ska, när detta krävs enligt gemenskapsreglerna och vid den tidpunkt som fastställts, till den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten på elektronisk väg överföra en förhandsanmälan av ankomst till hamn.

5.   När ett fartyg har för avsikt att anlöpa en hamn i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten ska de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten då de tar emot den förhandsanmälan som avses i punkt 4 omedelbart vidarebefordra den på elektronisk väg till de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten.

Artikel 5

Uppgifter som ska överföras av enheter eller personer som är ansvariga för den första saluföringen eller det första övertagandet

1.   Registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna bemyndigade enheter eller personer som är ansvariga för den första saluföringen av fiskeprodukter ska överföra de uppgifter som måste föras in i en avräkningsnota på elektronisk väg till de behöriga myndigheter i den medlemsstat på vars territorium den första saluföringen sker.

2.   När den första saluföringen sker i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den första saluföringen sker se till att en kopia av avräkningsnotan lämnas in (på elektronisk väg) till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten då relevanta uppgifter tas emot.

3.   Om den första saluföringen inte äger rum i den medlemsstat där produkterna landades ska den medlemsstat där den första saluföringen sker se till att en kopia av avräkningsnotan lämnas in på elektronisk väg omedelbart då relevanta uppgifter tas emot, till följande myndigheter:

a)

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fiskeprodukterna landades.

b)

De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten för det fartyg som landade fiskeprodukterna.

4.   Innehavaren av deklarationen om övertagande ska på elektronisk väg överföra de uppgifter som måste föras in i en deklaration om övertagande till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium det fysiska övertagandet sker.

Artikel 6

Överföringsfrekvens

1.   Befälhavarna ska överföra uppgifterna i den elektroniska loggboken till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten dagligen eller oftare, senast kl. 24.00 även då det inte blivit någon fångst. De ska också översända sådana uppgifter

a)

på begäran av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten,

b)

omedelbart efter det att det sista fiskeverksamheten har avslutats,

c)

före ankomsten till hamnen,

d)

då inspektion äger rum till sjöss,

e)

vid händelser som definieras i gemenskapslagstiftningen eller av flaggstaten.

2.   Befälhavarna får överföra korrigeringar i den elektroniska loggboken eller omlastningsdeklarationerna fram till den sista överföring som görs i slutet av fiskeresan och före inträde i hamn. Korrigeringarna ska vara lätta att identifiera. De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ska lagra alla originaluppgifter från den elektroniska loggboken och korrigeringar av dessa.

3.   Befälhavare eller deras ombud ska överföra landningsdeklarationen på elektronisk väg omedelbart efter det att landningsdeklarationen har upprättat.

4.   Befälhavarna på både de levererande och de mottagande fartygen ska överföra uppgifter om omlastningar på elektronisk väg omedelbart efter omlastningen.

5.   Befälhavaren ska bevara ett exemplar av den information som avses i punkt 1 ombord på fiskefartyget under varje fiskeresa och fram till dess att landningsdeklarationen har lämnats in.

Artikel 7

Format för överföring av uppgifter från ett fartyg till de behöriga myndigheterna i dess flaggstat

Varje medlemsstat ska fastställa formatet för överföring av uppgifter från fartyg som för dess flagg till sina behöriga myndigheter.

Artikel 8

Returmeddelanden

Medlemsstaterna ska se till att returmeddelanden sänds till fartyg som för deras flagg för varje överföring av loggboks-, omlastnings- och landningsuppgifter. Returmeddelandet ska innehålla en mottagningsbekräftelse.

KAPITEL III

UNDANTAG

Artikel 9

Undantag

1.   Medlemsstaterna får undanta fartyg som för dess flagg från de skyldigheter som avses i artikel 4.1 när de gör fiskeresor som inte uppgår till mer än 24 timmar i de vatten som lyder under deras överhöghet eller jurisdiktion på villkor att de inte landar sin fångst utanför flaggmedlemsstatens territorium.

2.   Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg ska undantas från skyldigheten att föra loggbok, landningsdeklarationer och omlastningsdeklarationer på papper.

3.   Befälhavare på gemenskapsfartyg, eller deras ställföreträdare, som landar sin fångst i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten ska undantas från kravet på att lämna in en landningsdeklaration på papper till kustmedlemsstaten.

4.   Medlemsstaterna får träffa bilaterala avtal om användning av elektroniska rapporteringssystem på fartyg som för deras flagg i de farvatten som lyder under deras överhöghet eller jurisdiktion. De fartyg som omfattas av sådana avtal ska undantas från skyldigheten att föra pappersloggbok i sådana farvatten.

5.   Befälhavare på gemenskapsfartyg som i sina elektroniska loggböcker registrerar de uppgifter om fiskeansträngning som krävs enligt artikel 19b i förordning (EEG) nr 2847/93 ska undantas från skyldigheten att överföra ansträngningsrapporter via telex, VMS, fax, telefon eller radio.

KAPITEL IV

DE ELEKTRONISKA REGISTRERINGS- OCH RAPPORTERINGSSYSTEMENS FUNKTION

Artikel 10

Bestämmelser i händelse av tekniska problem eller icke-fungerande elektroniska registrerings- och rapporteringssystem

1.   Om det uppstår tekniska problem med det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det upphör att fungera ska befälhavaren, fartygsägaren eller deras ombud dagligen senast kl. 24.00 meddela loggboks-, omlastnings- och landningsuppgifterna till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten på ett sätt som flaggmedlemsstaten fastställt även då det inte blivit någon fångst

a)

på begäran av den behöriga myndigheten i flaggstaten,

b)

omedelbart efter det att det sista fiskeverksamheten har avslutats,

c)

före ankomsten till hamnen,

d)

då inspektion äger rum till sjöss,

e)

vid händelser som definieras i gemenskapslagstiftningen eller av flaggstaten.

2.   De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ska uppdatera den elektroniska loggboken omedelbart då de uppgifter som avses i punkt 1 tagits emot.

3.   Om gemenskapens fiskefartyg har haft tekniska problem med det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det upphört att fungera får fartygen inte lämna hamn förrän systemet fungerar till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheters belåtenhet eller förrän dessa myndigheter på annat sätt gett sitt tillstånd. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart meddela kustmedlemsstaten om ett fartyg som för flaggmedlemsstatens flagg har fått tillstånd att lämna hamn i kustmedlemsstaten.

Artikel 11

Uppgifter som inte inkommit

1.   Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har mottagit meddelanden enligt artikel 4.1 och 4.2 ska de så snart som möjligt underrätta befälhavaren eller fartygsägaren eller dennes ombud om detta. Om denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett år med avseende på ett visst fartyg ska flaggmedlemsstaten se till att det elektroniska rapporteringssystemet på det fartyget kontrolleras. Den berörda medlemsstaten ska undersöka problemet för att fastställa varför uppgifterna inte har inkommit.

2.   Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har fått meddelanden i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 och den senaste uppgiften om position från fartygets övervakningssystem var från en kustmedlemsstats vatten, ska de så snart som möjligt underrätta den kustmedlemsstatens behöriga myndigheter om detta.

3.   Befälhavaren, fartygsägaren eller deras ombud ska sända alla uppgifter som anmälts enligt punkt 1 till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten omedelbart då anmälan inkommer.

Artikel 12

Åtkomstfel

1.   Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat siktar ett fartyg som för en annan medlemsstats flagg på sina vatten och inte får tillgång till uppgifter enligt artikel 15 ska de begära att de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ger tillgång till dessa uppgifter.

2.   Om tillgång enligt punkt 1 inte ges inom fyra timmar efter denna begäran ska kustmedlemsstaten meddela flaggmedlemsstaten. Så snart flaggmedlemsstaten tagit emot meddelandet ska den skicka uppgifterna till kustmedlemsstaten på tillgänglig elektronisk väg.

3.   Om kustmedlemsstaten inte får in de uppgifter som avses i punkt 2 ska befälhavaren, fartygsägaren eller deras ombud sända uppgifterna och en kopia av returmeddelandet enligt artikel 8 till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter på begäran och på tillgänglig elektronisk väg.

4.   Om befälhavaren, fartygsägaren eller deras ombud inte kan sända en kopia av det returmeddelande som avses i artikel 8 till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter ska fartyget i fråga förbjudas att bedriva fiskeverksamhet i kustmedlemsstaten tills dess befälhavaren eller ombudet har sänt en kopia av returmeddelandet eller av den information som avses i artikel 6.1 till myndigheterna i fråga.

Artikel 13

Uppgifter om det elektroniska rapporteringssystemets funktion

1.   Medlemsstaterna ska underhålla databaser om funktionen hos sina elektroniska rapporteringssystem. De ska innehålla minst följande information:

a)

Förteckning över fiskefartyg som för deras flagg och vilkas elektroniska rapporteringssystem har haft tekniska problem eller upphört att fungera.

b)

Antalet överföringar från elektroniska loggböcker som inkommit per dag och det genomsnittliga antalet överföringar som inkommit per fartyg, fördelat efter flaggmedlemsstat.

c)

Antalet överföringar av uppgifter från landningsdeklaration, omlastningsdeklaration, deklaration om övertagande och avräkningsnota som inkommit, fördelat efter flaggstat.

2.   Sammanfattningar av information om funktionen hos medlemsstaternas elektroniska rapporteringssystem ska på begäran sändas till kommissionen i ett format och med tidsintervall som fastställs i samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen.

KAPITEL V

DATAÖVERFÖRING OCH -TILLGÅNG

Artikel 14

Format för utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

1.   Uppgifter ska utbytas av medlemsstaterna med hjälp av det format som fastställs i bilagan och som är baserat på XML (extensible mark-up language).

2.   Korrigeringar av de uppgifter som avses i punkt 1 ska identifieras tydligt.

3.   När en medlemsstat tar emot elektroniska uppgifter från en annan medlemsstat ska den se till att ett returmeddelande sänds till de behöriga myndigheterna i den medlemsstaten. Returmeddelandet ska innehålla en mottagningsbekräftelse.

4.   De uppgifter i bilagan som befälhavarna är skyldiga att registrera i sina loggböcker enligt gemenskapens bestämmelser ska också ingå i utbytena mellan medlemsstater.

Artikel 15

Tillgång till uppgifter

1.   Flaggmedlemsstaterna ska se till att kustmedlemsstaterna har direkt tillgång i realtid till uppgifter från den elektroniska loggboken och landningsdeklarationen på fartyg som för deras flagg då de bedriver fiskeverksamhet i de vatten som lyder under kustmedlemsstatens överhöghet eller jurisdiktion.

2.   Uppgifterna enligt punkt 1 ska minst omfatta uppgifter från den senaste gången fartyget lämnade hamn till den tidpunkten landningen avslutades. Uppgifter från fiskeresor under de föregående 12 månaderna ska tillhandahållas på begäran.

3.   Befälhavare på gemenskapens fiskefartyg ska dygnet runt alla dagar i veckan ha säker tillgång till uppgifterna i sina egna elektroniska loggböcker, som finns lagrade i flaggmedlemsstatens databas.

4.   Kustmedlemsstaterna ska bevilja andra medlemsstaters patrullfartyg direkt tillgång till sina loggboksdatabaser i samband med en plan för gemensamt utnyttjande.

Artikel 16

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

1.   Tillgång till de uppgifter som avses i artikel 15.1 ska ges genom säker Internetuppkoppling dygnet runt alla dagar i veckan.

2.   Medlemsstaterna ska utbyta relevanta tekniska uppgifter för att säkerställa ömsesidig tillgång till elektroniska loggböcker.

3.   Medlemsstaterna ska

a)

se till att uppgifter som inkommit i enlighet med den här förordningen lagras på ett säkert sätt i elektroniska databaser samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de behandlas konfidentiellt,

b)

vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av slarv eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, ändras, sprids eller kommer obehöriga till del.

Artikel 17

En enda myndighet

1.   I varje medlemsstat ska en enda myndighet ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av denna förordning.

2.   Medlemsstaterna ska lämna förteckningar och kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 1 till varandra och informera kommissionen om detta.

3.   Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska utan dröjsmål meddelas kommissionen och de övriga medlemsstaterna.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2007.

På kommissionens vägnar

Joe BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 409, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11. Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6).

(4)  EGT L 351, 28.12.2002, s. 6. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2269/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 1).

(5)  EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.


BILAGA

FORMAT FÖR ELEKTRONISKT INFORMATIONSUTBYTE

Kuvertets dataelement

Typ av data

Fält kod

Beskrivning och innehåll

Rapporten börjar/slut på rapporten

Ny rapport

SR

Tagg som visar att loggbok, avräkningsnota eller returmeddelande börjar

Underelement

Mottagare

AD

Destination: ISO Alpha-3 landskod

Avsändare

FR

Land som överför uppgifterna (ISO-landskod Alpha-3)

Typ av meddelande

TM

Meddelandetypens bokstavskod (LOG, SAL, RET eller COR)

Svarets status

RS

Visar mottaget meddelandes/rapports status, ACK (bekräftat) eller NAK (ej bekräftat)

Svarets felnummer

RE

Sifferkoder som anger fel i mottagna meddelanden/rapporter

(101 – oläsbart meddelande, 102 – datavärde eller storlek ej inom tillåtet intervall, 104 – obligatoriska data saknas, 106 – otillåten datakälla, 150 – sekvensfel, 151 – datum/tidpunkt i framtiden, 250 – försök att återanmäla ett fartyg, 251 – oanmält fartyg, 302 – omlastning före fångst vid inträde, 303 – Fångst vid utträde före fångst vid inträde, 304 – ingen position har inkommit, 350 – position utan fångst vid inträde)

Rapportnummer

RN

Löpnummer för meddelande för vilket ett svarsmeddelande har sänts från fiskeövervakningcentret (FMC) (per år)

Rapportdatum

RD

Datum för svarsmeddelande till meddelande/rapport (ÅÅÅÅMMDD)

Rapporttid

RT

Tidpunkt för svarsmeddelande till meddelande/rapport (TTMM i UTC)


Loggbokens dataelement

Typ av data

Fält kod

Beskrivning och innehåll

Loggbokselementet börjar/slut på loggbokselement

Loggboksdeklaration börjar

LOG

Tagg som visar loggboksdeklarations början (innehåller attribut RC, XR, IR, NA, VO, MA eller TN och element DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN eller RTP)

Huvudelement

Avgångsdeklaration

DEP

Tagg som visar avgång från en hamn vid fiskeresans början (innehåller attribut DA, TI och PO)

Deklaration om återkomst till hamn

RTP

Tagg som visar återkomst till hamnen vid fiskeresans slut (innehåller attribut DA, TI och PO)

Fångstdeklaration

CAT

Tagg som visar fångsdeklarationens början (innehåller attribut DA, TI, FO och DU och underelement POS, GEA eller SPE)

Omlastningsdeklaration

TRA

Tagg som visar omlastningsdeklarationens början (innehåller attribut DA, TI, TT, TF, TC och FC samt underelement SPE)

Landningsdeklaration

LAN

Tagg som visar landningsdeklarationens början (innehåller attribut DA, T och PO och underelementen POS och SPE)

Ansträngningsdeklaration: inträde i zon

ENT

Tagg som visar början av en deklaration om inträde i zonen för fiskeansträngningar (innehåller attribut DA och TI och underelement POS och SPE)

Ansträngningsdeklaration: utträde ur zon

EXI

Tagg som visar början av en deklaration om utträde ur zonen för fiskeansträngningar (innehåller attribut DA och TI och underelement POS och SPE)

Ansträngningsdeklaration: genomsegling av zon

CRO

Tagg som visar början av en deklaration om genomsegling av zon för fiskeansträngning (innehåller element ENT och EXI)

Ansträngningsdeklaration: fiske i flera områden

TRZ

Tagg som visar början av en deklaration om fiske i flera områden för fiskeansträngning (innehåller element ENT och EX-)

Underelement

Underdeklaration av arter

SPE

Tagg innehållande uppgifter om fiskarter (innehåller attribut SN, WT eller WL eller WS, NF och underelement PRO)

Underdeklaration om beredning

PRO

Tagg innehållande uppgifter om fiskberedning (innehåller attribut PR, CF och TY eller DIS [fisk kastad över bord])

Underdeklaration om position

POS

Tagg innehållande närmare uppgifter om fiskefartygets position (innehållande attribut ZO och för fiskeansträngning: attribut LA och LO)

Underdeklaration om redskap

GEA

Tagg innehållande närmare uppgifter om redskap som används under fisket (innehåller attribut GE, ME, GD och GL som krävs enligt ansträngningsdeklarationen) För DSS innehåller den attribut NH, IT, FO och FD

Attribut

Resans löpnummer

TN

Fiskeresans löpnummer under innevarande år (001–999)

Datum

DA

Datum för sändningen (ÅÅÅÅMMDD)

Tid

TI

Tidpunkt för sändning (TTMM i UTC)

Fartygets huvudidentifiering

RC

Fartygets internationella radioanropssignal

Fartygets externa registreringsnummer

XR

Registreringsnumret på fartygets sida

Fartygets identifiering (CFR)

IR

Nummer i gemenskapens flottregister

Fartygets namn

NA

Fartygets namn

Fartygsägarens namn

VO

Fartygsägarens namn

Befälhavarens namn

MA

Befälhavarens namn

Hamnens namn

PO

Hamnkod (tvåbokstavslandskod (ISO alpha-3 landskod) + trebokstavshamnkod). Dvs. för Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL eller Vigo – ESVGO)

Fiskeinsatser

FO

Antalet fiskeinsatser (drag) per 24 timmar

Fisketid

DU

Fiskeverksamhetens längd i minuter

Position: Latitud

LA

Latitud i grader och minuter (N/S DDMM)

Position: Longitud

LO

Longitud i grader och minuter (O/V DDMM)

Fiskezon

ZO

Det minsta statistikområdet (delområde, sektion, delsektion etc.) som omfattas av klassificeringen för FAO:s huvudområde för fiske [och ICES] (dvs. 27.3.24 [eller III24] för ICES-delområde 24 i Östersjön, 21.1F [eller 1F] för NAFO-sektion 21.1F etc.)

Redskapets benämning

GE

Bokstavskod enligt FAO:s ”International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear”

Redskapets maskstorlek

ME

Maskstorlek (i millimeter)

Redskapets höjd

GD

Redskapets höjd (i meter)

Redskapets längd

GL

Redskapets längd (i meter)

Artnamn

SN

Namnet på de arter som fångas (FAO:s kod Alpha-3)

Fiskens vikt

WT

Vikt av levande fisk (i kg)

Antal fiskar

NF

Antalet fångade fiskar (då kvoten tilldelas i antal fiskar, dvs. lax)

Omräkningsfaktor

CF

Faktorer för omräkning av landad vikt av fisk och fiskprodukter till motsvarande levande vikt

Vikt av landad fisk

WL

Produktvikt i landningsdeklarationen

Fiskens beredningsgrad

PR

Bokstavskod för produktens beredningsgrad (hur fisken är beredd):

(WHL hel fisk, GUT – rensad, GUH rensad/huvudkapad, GUG – rensad utan gälar, GUL – rensad med lever, GTF – rensad utan stjärt och fenor, GUS – rensad, huvudkapad, skinnfri, FIL – filead, FIS – filead, skinnfri, FSB – filead med skinn och ben, FSP – filead, skinnfri, med nålben, HEA – huvudkapad, WNG – vingar, WNG + SKI – vingar och skinnfri, SKI – skinnfri, DIS - kasserad)

Beredningens typ av förpackning

TY

Trebokstavskod (CRT = kartonger, BOX = lådor, BGS = påsar, BLC = block)

Omlastning: mottagande fartyg

TT

Det mottagande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning: levererande fartyg

TF

Det levererande fartygets internationella radioanropssignal

Omlastning: mottagande fartygs flaggstat

TC

Flaggstat för det fartyg som tar emot omlastningen (ISO-landskod Alpha-3)

Omlastning: levererande fartygs flaggstat

FC

Det levererande fartygets flaggstat (ISO-landskod Alpha-3)

Tilläggskoder för djuphavsfiske

Genomsnittligt antal krokar på långrev

NH

Genomsnittligt antal krokar per långrev

Nedsänkningstid

IT

Den sammanlagda tid redskapet var i fiskevattnet per dygn

Fiskeinsatser

FO

Antalet fiskeinsatser (drag med nät och släpredskap eller långrev) per dygn

Fiskedjup

FD

Avståndet mellan havsbottnen och havsytan


Avräkningsnotans dataelement

Typ av data

Fält kod

Beskrivning och innehåll

Avräkningsnotans element börjar/slut på avräkningsnotans element

Avräkningsnota börjar

SAL

Tagg som visar avräkningsnotas början (innehåller attribut XR [RC, IR], NA, VO och MA och underelement SIF eller TOV)

Huvudelement

Information om avräkningsnota

SIF

Tagg innehållande uppgifter om en försäljning (innehåller attribut DA, TI, SL, SC, NS, Anm.:, CN och TD och underelement SIT)

Information om övertagande

TOV

Tagg innehållande uppgifter om en deklaration om övertagande (innehåller attribut DA, TI, SL, NS, Anm.:, CN och TD och underelement SIT)

Underelement

Försäljningsartikel

SIT

Tagg innehållande uppgifter om en artikel som ingår i en försäljning (innehåller attribut FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD och ZO och underelement SPE, POS och PRO

Underdeklaration av arter

SPE

Tagg innehållande uppgifter om fiskarter (innehåller attribut SN, WT eller WL eller WS och MZ och underelement PRO)

Underdeklaration om beredning

PRO

Tagg innehållande uppgifter om fiskberedning (innehåller attribut PR, CF och TY)

Attribut

Datum

DA

Försäljningsdatum (ÅÅÅÅMMDD).

Tid

TI

Tidpunkt för försäljning (TTMM i UTC)

Försäljningsplats

SL

Hamnkod eller ortnamn (om försäljningen inte ägde rum i en hamn) där försäljningen ägde rum

Försäljningsland

SC

Land där försäljningen ägde rum (ISO-landskod Alpha-3)

Fartygets huvudidentifiering

RC

Fartygets internationella radioanropssignal

Fartygets externa registreringsnummer

XR

Registreringsnumret på sidan av det fartyg som landade fisken

Fartygets identifiering (CFR)

IR

Nummer i gemenskapens flottregister

Fartygets namn

NA

Namnet på det fartyg som landade fisken

Fartygsägarens eller befälhavarens namn

VO

Fartygsägarens eller befälhavarens namn

Säljarens namn

NS

Namnet på auktionsinrättning, annat organ eller person som sålde fisken

Köparens namn

Anm.:

Namnet på auktionsinrättning, annat organ eller person som köpte fisken

Försäljningsavtalets referensnummer

CN

Försäljningsavtalets referensnummer

Transportdokumentets referens

TD

Transportdokumentets eller T 2 M-dokumentets referens (artikel 13 i förordn. (EEG) nr 2847/93)

Landningsdatum

DL

Datum för landningen (ÅÅÅÅMMDD)

Hamnens namn

PO

Hamnkod (landningshamn) (tvåbokstavslandskod (ISO alpha-3 landskod) + trebokstavshamnkod). Dvs. för Edinburg – GBEDI, Kiel – DEKEL eller Vigo – ESVGO)

Artnamn

SN

Namnet på de arter som fångas (FAO:s kod Alpha-3)

Geografiskt ursprungsområde

ZO

Enligt klassificeringen för FAO:s huvudområde för fiske, dvs. 27.3.24 [eller III24] för ICES-delområde 24 i Östersjön, 21.1F[eller 1F] för NAFO-sektion 21.1F etc.

Kvotland

QC

ISO-landskod Alpha 3 för det fartyg som landar fisk som tagits emot genom omlastning om levererande och mottagande fartygs flaggstat är olika

Vikt av såld fisk

WS

Vikt av såld fisk (i kg)

Fiskens storlekskategori

SF

Fiskstorlek (1–8; enhetlig storlek eller kg, g, cm, mm eller antal fiskar per kg)

Fiskens färskhetskategori

FF

Fiskens färskhetskategori (Extra, A, B, E)

Minsta fiskstorlek

MZ

Minsta fiskstorlek (i mm)

Omräkningsfaktor

CF

Faktorer för omräkning av landad vikt av fisk och fiskprodukter till motsvarande levande vikt

Fiskens beredningsgrad

PR

Bokstavskod för produktens beredningsgrad (hur fisken är beredd):

(WHL hel fisk, GUT – rensad, GUH rensad/huvudkapad, GUG – rensad utan gälar, GUL – rensad med lever, GTF – rensad utan stjärt och fenor, GUS – rensad, huvudkapad, skinnfri, FIL – filead, FIS – filead, skinnfri, FSB – filead med skinn och ben, FSP – filead, skinnfri, med nålben, HEA – huvudkapad, WNG – vingar, WNG + SKI – vingar och skinnfri, SKI – skinnfri)

Beredningens typ av förpackning

TY

Trebokstavskod (CRT = kartonger, BOX = lådor, BGS = påsar, BLC = block)

Fiskens pris

FP

Pris per kg (transaktionsvaluta/kg)

Produkternas destination

PD

Livsmedelskoder, överföring, industriändamål