20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1516/2007

av den 19 december 2007

om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 3.7, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 842/2006 ska register över kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehålla viss information. För att förordningen ska kunna tillämpas på effektivast sätt, är det lämpligt att registren över utrustning innehåller ytterligare information.

(2)

Information om mängden fluorerade växthusgaser bör ingå i registren över utrustning. Om mängden inte är känd, bör operatören för utrustningen se till att certifierad personal fastställer mängden, vilket underlättar läckagekontrollen.

(3)

Innan läckagekontrollen utförs, bör den certifierade personalen dels gå igenom registren över utrustning för att se om det förekommit problem tidigare, dels läsa igenom tidigare rapporter.

(4)

För att kontrollen ska bli så effektiv som möjligt, bör den inriktas på de delar av utrustningen där risken för läckage är som störst.

(5)

Läckagekontroller bör utföras med direkta eller indirekta mätmetoder. Med direkta mätmetoder hittar man läckage med hjälp av spårningsutrustning som kan avgöra om den fluorerade växthusgasen läcker ut från systemet. Indirekta mätmetoder baseras på onormala systemvärden och analys av relevanta parametrar.

(6)

Indirekta mätmetoder bör användas om läckaget sker mycket långsamt och om utrustningen finns i lokaler med god ventilation, vilket gör det svårt att upptäcka läckage i luften av fluorerade växthusgaser. För att kunna fastställa exakt var läckaget sker, måste man använda direkta mätmetoder. Beslut om vilken mätmetod som ska användas bör från fall till fall fattas av certifierad personal med nödvändig utbildning och erfarenhet.

(7)

Om det finns misstanke om läckage, bör kontroll ske för att fastställa om så är fallet och läckaget repareras.

(8)

För att inte äventyra säkerheten hos det system som ska repareras, bör uppföljningskontrollen enligt förordning (EG) nr 842/2006 inriktas på de systemdelar där läckaget upptäcktes och på kringliggande delar.

(9)

Bristfälliga installationer av nya system utgör en betydande läckagerisk. Nyligen installerade system bör därför läckagekontrolleras omedelbart efter driftsättningen.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2037/2000 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I den här förordningen fastställs, i enlighet med förordning (EG) nr 842/2006, sedvanliga läckagekontrollkrav för stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som är i drift, eller tillfälligt ur drift, och som innehåller minst tre kilogram fluorerade växthusgaser.

Denna förordning gäller inte utrustning med hermetiskt slutna system som är märkta som sådana och som innehåller mindre än sex kilogram fluorerade växthusgaser.

Artikel 2

Register över utrustning

1.   Operatören ska ange namn, adress och telefonnummer i de register som avses i artikel 3.6 i förordning (EG) nr 842/2006, nedan kallade register över utrustning.

2.   Mängden fluorerade växthusgaser för kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska anges i registren.

3.   Om mängden fluorerad växthusgas för kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning inte är angiven i tillverkarens tekniska specifikationer eller finns märkt på systemet, ska operatören se till att mängden fastställs av certifierad personal.

4.   Om orsaken till läckage har fastställts, ska den anges i registren över utrustning.

Artikel 3

Kontroll av register över utrustning

1.   Innan certifierad personal utför läckagekontroll, ska den kontrollera registren över utrustning.

2.   Särskild uppmärksamhet ska fästas vid relevant information om återkommande problem och problemområden.

Artikel 4

Regelbundna kontroller

Följande delar i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning ska kontrolleras regelbundet:

1.

fogar,

2.

ventiler, inklusive ledningar,

3.

packningar, inklusive tätningar på utbytbara torkare och filter,

4.

delar av systemet som utsätts för vibrationer,

5.

anslutningar till säkerhets- eller driftsystem.

Artikel 5

Val av mätmetod

1.   Certifierad personal ska använda en direkt mätmetod enligt artikel 6 eller en indirekt mätmetod enligt artikel 7 när de utför läckagekontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

2.   Direkta mätmetoder kan alltid användas.

3.   Indirekta mätmetoder ska bara användas om parametrarna för den utrustning som ska analyseras, vilka det hänvisas till i artikel 7.1, ger tillförlitlig information om den mängd fluorerad växthusgas som anges i registret över utrustningen och risken för läckage.

Artikel 6

Direkt mätmetod

1.   Certifierad personal ska använda minst en av följande direkta mätmetoder för att fastställa läckage:

a)

kontroll av kretsar och komponenter där det finns risk för läckage med utrustning för gasspårning som är anpassad till köldmediet i systemet,

b)

ultraviolett spårvätska eller lämpligt färgmedel i kretsen,

c)

såpbubblelösning/tvållösning.

2.   Den utrustning för gasspårning som nämns i punkt 1 a ska funktionskontrolleras en gång per år. Utrustningens känslighet ska vara minst fem gram per år.

3.   Ultraviolett spårvätska eller lämpligt färgmedel får bara användas i kylkretsen om tillverkaren av utrustningen har godkänt de spårmetoderna som tekniskt möjliga. Mätmetoden ska bara användas av personal som är certifierad att öppna kylkretsar som innehåller fluorerade växthusgaser.

4.   Om metoderna i punkt 1 inte leder till att ett läckage hittas och om de delar som anges i artikel 4 inte visar tecken på läckage, och den certifierade personalen trots det anser att det finns ett läckage, ska denne undersöka andra delar av utrustningen.

5.   Innan tryckprov utförs med syrefritt kväve eller annan gas som är lämplig för tryckprov av läckage, ska hela systemet tömmas på fluorerad växthusgas av personal som är certifierad för tömning av sådan gas från den aktuella utrustningen.

Artikel 7

Indirekt mätmetod

1.   Den certifierade personalen ska utföra okulärkontroll och manuell kontroll av utrustningen för att hitta läckage och kontrollera minst en av följande parametrar:

a)

tryck,

b)

temperatur,

c)

kompressorström,

d)

vätskenivåer,

e)

påfyllningsmängd av nytt köldmedium.

2.   Alla misstankar om läckage av fluorerad växthusgas ska följas upp av en undersökning av läckage med en direktmetod enligt artikel 6.

3.   En eller fler av följande situationer utgör misstanke om läckage:

a)

ett monterat läckagevarningssystem indikerar läckage,

b)

utrustningen bullrar eller vibrerar onormalt mycket, det bildas onormalt mycket is eller kylkapaciteten är otillräcklig,

c)

tecken på korrosion, oljeläckage eller på skador på komponenter eller material vid möjliga läckageställen,

d)

indikationer på läckage från synglas, nivåmätare eller andra mätare,

e)

tecken på skador på säkerhetsbrytare, tryckvakter, mätare och givaranslutningar,

f)

avvikelser från normala driftsvillkor, vilket indikeras av de analyserade parametrarna, inklusive realtidsindikationer från elektroniska system,

g)

övriga tecken på köldmedelsförluster.

Artikel 8

Reparationer av läckage

1.   Operatören ska ansvara för att reparationen utförs av personal som är certifierad för den typen av reparationer.

Innan reparationen påbörjas, ska systemet tömmas med pump eller köldmediet tömmas ur på annat vis.

2.   Operatören ska se till att en läckagekontroll med syrefritt kväve eller annan lämplig gas för tryckprov utförs om det är nödvändigt och att systemet därefter töms, återfylls och ett nytt läckageprov utförs.

Före tryckprov med syrefritt kväve eller annan lämplig gas för tryckprov, ska hela systemet tömmas på fluorerade växthusgaser om det är nödvändigt.

3.   För att undvika nytt läckage ska orsaken till läckaget fastställas så snart som möjligt.

Artikel 9

Uppföljningskontroller

När den certifierade personalen utför den uppföljningskontroll som anges i artikel 3.2 andra stycket i förordning (EG) nr 842/2006, ska den rikta mest uppmärksamhet på de områden där läckor uppkommit och reparerats samt på kringliggande områden om reparationen innebar att systemet utsatts för tryck.

Artikel 10

Krav på utrustning som nyligen tagits i drift

Utrustning som nyligen installerats ska läckagekontrolleras omedelbart efter driftsättningen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).