20.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 335/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1515/2007

av den 19 december 2007

om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 inom ramen för den tullkvot för vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz som öppnades genom förordning (EG) nr 1399/2007

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1399/2007 av den 28 november 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz (2), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1399/2007 öppnas tullkvoter för import av vissa köttprodukter.

(2)

De ansökningar om importlicens som lämnades in under de första sju dagarna av december 2007 för delperioden 1 januari–31 mars 2008 avser kvantiteter som är mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför fastställas för vilka kvantiteter det inte har lämnats in några ansökningar, och dessa kvantiteter bör läggas till den kvantitet som fastställts för den följande delkvotperioden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De kvantiteter för vilka det inte har lämnats in några ansökningar om importlicens avseende tullkvoten med löpnummer 09.4180, i enlighet med förordning (EG) nr 1399/2007, och som ska läggas till kvantiteten för delperioden 1 april–30 juni 2008, uppgår till 475 000 kg.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2007.

På kommissionens vägnar

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EGT L 282, 1.11.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2). Med verkan från den 1 juli 2008 ersätts förordning (EEG) nr 2759/75 av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 311, 29.11.2007, s. 7.