18.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/25


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1494/2007

av den 17 december 2007

om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av utformningen av märkningen och krav på ytterligare märkning när det gäller produkter och utrustning som innehåller vissa fluorerade växthusgaser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser (1), särskilt artikel 7.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EG) nr 842/2006 har man beaktat önskvärdheten av att i märkningen av de produkter och den utrustning som avses i artikel 7.2 i den förordningen inkludera ytterligare miljöinformation.

(2)

I märkningskraven beaktas de märkningssystem som för närvarande används i gemenskapen för produkter och utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, även sådana märkningssystem som inrättats genom industristandarder för sådana produkter och sådan utrustning.

(3)

Av tydlighetsskäl är det lämpligt att fastställa den exakta ordalydelsen av den information som ska anges på märkningen. Medlemsstaterna bör själva kunna bestämma om de vill använda det nationella språket på märkningen.

(4)

Ytterligare information om huruvida kyl- och luftkonditioneringsprodukter och kyl- och luftkonditioneringsutrustning samt värmepumpar som omfattas av denna förordning har isolerats med hjälp av skum som tillverkats med fluorerade växthusgaser bör anges i märkningen för att främja en eventuell återvinning av sådant skum.

(5)

I de fall fluorerade växthusgaser tillförs den berörda produkten eller utrustningen utanför tillverkningsplatsen bör märkningen ange den sammanlagda mängd fluorerade växthusgaser som produkten eller utrustningen innehåller.

(6)

Märkningen bör utformas så att den är lättläslig och sitter kvar på produkten eller utrustningen under hela den period som produkten eller utrustningen innehåller fluorerade växthusgaser.

(7)

Märkningen bör vara så placerad att den är fullt synlig för installations- och servicetekniker.

(8)

När det gäller luftkonditioneringsprodukter och -utrustning samt värmepumpar bör märkningen placeras på så sätt att produktens eller utrustningens tekniska profil beaktas.

(9)

Möjligheten att inbegripa ytterligare miljöinformation i märkningen kräver att tillverkarna gör de nödvändiga ändringarna av märkningen, och därför bör en lämplig tidsfrist fastställas innan förordningen börjar gälla.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs utformningen av den märkning som ska användas och de krav på ytterligare märkning som ska gälla för de typer av produkter och utrustningar som anges i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 842/2006.

Artikel 2

Märkningskrav

1.   De produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning ska märkas med följande information:

a)

Texten ”Innehåller sådana fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet”.

b)

De förkortade kemiska namnen för de fluorerade växthusgaser som ingår i eller är tänkta att ingå i utrustningen med användning av godkänd branschnomenklatur för utrustningen eller ämnet.

c)

Mängden fluorerade växthusgaser, uttryckt i kilogram.

d)

Texten ”hermetiskt sluten” i tillämpliga fall.

2.   Utöver de märkningskrav som anges i punkt 1 ska kyl- och luftkonditioneringsprodukter och -utrustning samt värmepumpar som har isolerats med skum som tillverkats med fluorerade växthusgaser innan de släpps ut på marknaden märkas med följande text: ”Skum som tillverkats med fluorerade växthusgaser”.

3.   Om fluorerade växthusgaser kan tillföras utanför tillverkningsanläggningen och den sammanlagda mängden därför inte bestäms av tillverkaren ska märkningen ange den mängd som tillförts vid tillverkningsanläggningen och ha ett tomt utrymme där den nya mängd som tillförs utanför tillverkningsanläggningen och den sammanlagda mängden av fluorerade drivhusgaser kan anges.

4.   Medlemsstaterna får besluta att produkter och utrustning som omfattas av denna förordning endast får släppas ut på deras territorium om deras officiella språk används när det gäller de märkningskrav som avses i punkterna 1–3.

Artikel 3

Märkningens utformning

1.   Den information som avses i artikel 2 ska anges på en märkning som ska fästas på de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning.

2.   Informationen ska synas tydligt mot märkningens bakgrund och vara lättläslig med tanke på storlek och avstånd.

När den information som krävs enligt denna förordning läggs till en märkning som redan är fäst på den berörda produkten eller utrustningen får teckenstorleken inte vara mindre än den minsta teckensnittsstorleken på övrig information på den märkningen.

3.   Hela märkningen och dess text ska utformas så att den sitter kvar på produkten eller utrustningen och ska vara lättläslig under normala driftsförhållanden under hela den period som produkten eller utrustningen innehåller fluorerade växthusgaser.

Artikel 4

Märkningens placering

1.   Utöver de placeringar som anges i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 842/2006 kan märkningen även placeras på eller angränsande till befintlig namnmärkning eller produktuppgiftsmärkning eller i närheten av delar som kan avlägsnas eller öppnas för att göra produkten eller utrustningen tillgänglig för service.

2.   När det gäller luftkonditioneringsprodukter och -utrustning samt värmepumpar med inomhus- och utomhusdelar som är sammankopplade med kylrör ska märkningen placeras på den del av utrustningen som inledningsvis fylls med köldmedium.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 april 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2007.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens beslut 2007/540/EG (EUT L 198, 31.7.2007, s. 35).