6.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/27


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1435/2007

av den 5 december 2007

om återupptagande av fiske efter sill i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 i Östersjön med fartyg som för tysk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3, och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1941/2006 av den 11 december 2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (3) fastställs kvoter för 2007.

(2)

Den 19 april 2007 anmälde Tyskland till kommissionen, i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 2847/93, att man från och med den 20 april 2007 skulle stänga fisket efter sill i ICES-område III d i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 i Östersjön för fartyg som för tysk flagg.

(3)

I enlighet med artikel 21.3 i förordning (EEG) nr 2847/93 och artikel 26.4 i förordning (EG) nr 2371/2002 antog kommissionen den 16 maj 2007 förordning (EG) nr 546/2007 (4), genom vilken fiske efter sill i ICES-område III d i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32 i Östersjön med fartyg som för tysk flagg eller registrerade i Tyskland förbjöds med verkan från och med samma dag.

(4)

Enligt uppgifter som kommissionen har fått från de tyska myndigheterna, finns fortfarande en kvantitet sill tillgänglig i den tyska kvoten för delsektionerna 25–27. 28.2, 29 och 32 i Östersjön. Fiske efter sill i dessa vatten med fartyg som för tysk flagg eller registrerade i Tyskland bör därför tillåtas.

(5)

Detta tillstånd bör börja gälla den 19 november 2007 så att den berörda kvantiteten sill kan fiskas före utgången av innevarande år.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 546/2007 bör därför upphöra att gälla den 19 november 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphävande

Förordning (EG) nr 546/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 19 november 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2007.

På kommissionens vägnar

Fokion FOTIADIS

Generaldirektör för fiske och havsfrågor


(1)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1967/2006 (EUT L 409, 30.12.2006, s. 11). Rättad i EUT L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUT L 15, 20.1.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 898/2007 (EUT L 196, 28.7.2007, s. 22).

(4)  EUT L 129, 17.5.2007, s. 23.


BILAGA

Nr

83 - Återupptagande

Medlemsstat

Tyskland

Bestånd

HER/3D-R31

Art

Sill (Clupea harengus)

Område

Delsektionerna 25-27, 28.2, 29 och 32 i Östersjön

Datum

19.11.2007