14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 295/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1330/2007

av den 24 september 2007

om genomförandebestämmelser för spridning till berörda parter av information om händelser inom civil luftfart, i enlighet med artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2003/42/EG krävs det att det inrättas nationella rapporteringssystem så att det kan säkerställas att relevant säkerhetsinformation rapporteras, samlas in, lagras, skyddas och sprids i enda syfte att förebygga olyckor och tillbud, inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor.

(2)

Denna förordning bör tillämpas på information som utbyts mellan medlemsstater i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG. Information om nationella händelser som lagras i nationella databaser bör omfattas av nationella bestämmelser rörande spridning av flygsäkerhetsinformation.

(3)

För tillämpningen av denna förordning bör berörda parter definieras som alla personer som är i stånd att delta i arbetet för att förbättra säkerheten inom den civila luftfarten genom att på bästa sätt utnyttja den säkerhetsrelaterade information som samlas in enligt direktiv 2003/42/EG.

(4)

De nationella kontaktpunkterna är de som har bäst kännedom om de olika berörda parter som är etablerade i den egna medlemsstaten. För att handläggningen av ansökningar om tillträde till information skall ske så effektivt och säkert som möjligt, bör ansökningar från berörda parter som är etablerade i en medlemsstat handläggas av den nationella kontaktpunkten i den medlemsstaten, medan ansökningar från berörda parter i tredjeländer eller från internationella organisationer bör handläggas av kommissionen.

(5)

Kommissionen kan vid ett senare tillfälle besluta att utse ett organ att förvalta sådan information som utbyts i enlighet med artikel 6 i direktiv 2003/42/EG samt att handlägga ansökningar från berörda parter i tredjeländer eller från internationella organisationer.

(6)

Kommissionen bör upprätta en förteckning över kontaktpunkter som bör vara tillgänglig för offentligheten.

(7)

I syfte att undvika missbruk av systemet, bör den kontaktpunkt som tar emot en ansökan om tillträde till information kontrollera att den sökande verkligen är en berörd part, och ansökan bör utvärderas innan det fastställs vilken mängd och nivå av information som får lämnas ut till den berörda parten.

(8)

De nationella kontaktpunkterna bör få tillräckligt med information för att kunna validera och utvärdera ansökningar. De bör sålunda använda ett formulär som innehåller relevant information om den sökande och om det avsedda ändamålet med ansökan.

(9)

När vissa berörda parter regelbundet behöver information som rör deras egen verksamhet bör det vara möjligt att anta ett allmänt beslut om att tillhandahålla information till sådana parter.

(10)

En sökande bör säkerställa att systemets sekretess skyddas och bör begränsa sitt utnyttjande av den mottagna informationen till det ändamål som anges i ansökan, vilket bör vara förenligt med målen enligt direktiv 2003/42/EG.

(11)

Alla kontaktpunkter bör vara i stånd att övervaka att en ansökan de avslagit inte lämnas in på nytt via en annan medlemsstat. De bör också vara i stånd att följa sådan bästa praxis som utarbetats vid andra kontaktpunkter. De bör därför ha tillträde till register över ansökningar om information och beslut som fattats rörande sådana ansökningar.

(12)

Modern teknik bör användas för dataöverföringen, samtidigt som det måste finnas garantier för att hela databasen är skyddad.

(13)

För att kommissionen, i enlighet med kraven i artikel 6.4 i direktiv 2003/42/EG, skall kunna förbereda lämpliga åtgärder för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen, bör denna förordning börja tillämpas sex månader efter sitt ikraftträdande.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den flygsäkerhetskommitté som inrättas genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning föreskrivs åtgärder rörande spridning till berörda parter av sådan information om händelser som utbyts mellan medlemsstater i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG, i syfte att tillhandahålla dessa parter den information de behöver för att förbättra säkerheten inom den civila luftfarten.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denna förordning avses med

1.

berörd part: fysiska eller juridiska personer, vinstdrivande eller inte, eller offentliga organ med status som juridisk person eller inte, som är i stånd att delta i arbetet för att förbättra säkerheten inom den civila luftfarten om de får tillträde till information om händelser som utbytts mellan medlemsstater i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG och vilka ingår i någon av de kategorier berörda parter som förtecknas i bilaga I.

2.

kontaktpunkt:

a)

den behöriga myndighet som utses av varje medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 i direktiv 2003/42/EG eller, om en medlemsstat har utsett mer än en behörig myndighet, den kontaktpunkt som utsetts av den medlemsstaten i enlighet med samma bestämmelse, vid ansökan om tillträde till information enligt artikel 3.1 i denna förordning,

b)

kommissionen, vid ansökan om tillträde till information enligt artikel 3.2.

2.   Kommissionen kommer att offentliggöra en förteckning över kontaktpunkterna.

Artikel 3

Ansökan om tillträde till information

1.   Berörda parter som är etablerade inom gemenskapen och som är fysiska personer skall rikta ansökan om tillträde till information till kontaktpunkten i den medlemsstat där de har sin licens eller, om licens inte krävs, där de utövar sin funktion. Andra berörda parter som är etablerade inom gemenskapen skall rikta ansökan om tillträde till information till kontaktpunkten i den medlemsstat där de har sitt registrerade kontor eller sitt officiella säte eller, om inget sådant kontor eller säte finns, sin huvudsakliga verksamhet.

2.   Berörda parter som inte är etablerade inom gemenskapen skall rikta ansökan till kommissionen.

3.   Ansökningarna skall lämnas in på formulär som godkänts av kontaktpunkten. Dessa formulär skall innehålla minst de uppgifter som fastställs i bilaga II.

Artikel 4

Särskilda ansökningar

En berörd part som har lagt fram en särskild rapport kan rikta ansökan om tillträde till information med anknytning till en sådan rapport direkt till den kontaktpunkt som tog emot rapporten.

Artikel 5

Utvärdering av sökanden

1.   En kontaktpunkt som mottar en ansökan skall kontrollera att den verkligen kommer från en berörd part.

2.   Om en berörd part riktar en ansökan till en annan kontaktpunkt än den som, i enlighet med artikel 3, har behörighet att behandla en sådan ansökan skall den uppmanas att kontakta den behöriga kontaktpunkten.

Artikel 6

Utvärdering av ansökan

1.   En kontaktpunkt som mottar en ansökan skall från fall till fall utvärdera om ansökan är motiverad och möjlig att tillmötesgå.

2.   Om ansökan godtas skall kontaktpunkten fastställa vilken mängd och vilken nivå av information som skall lämnas ut. Detta skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för det ändamål som anges av den sökande och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i direktiv 2003/42/EG. Information utan anknytning till den sökandes egen utrustning, eget arbete eller eget verksamhetsområde skall endast lämnas i aggregerad eller anonymiserad form, såvida den sökande inte inkommer med en utförlig motivering.

3.   Berörda parter som förtecknas i bilaga I b kan endast tillhandahållas information med anknytning till den berörda partens egen utrustning, eget arbete eller eget verksamhetsområde.

Artikel 7

Beslut med allmän inriktning

En kontaktpunkt som mottar en ansökan från en berörd part förtecknad i bilaga I a får fatta ett allmänt beslut om att regelbundet tillhandahålla information till den berörda parten, under förutsättning att den berörda informationen har anknytning till den berörda partens egen utrustning, eget arbete eller eget verksamhetsområde.

Artikel 8

Utnyttjande av information samt sekretess

1.   Den sökande skall endast använda den mottagna informationen för det ändamål som anges i ansökningsformuläret, och detta ändamål måste vara förenligt med det mål som anges i artikel 1 i direktiv 2003/42/EG. Den sökande får inte lämna ut den mottagna informationen utan skriftligt medgivande från informationslämnaren.

2.   Den sökande skall vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att den mottagna informationen omfattas av lämplig sekretess.

Artikel 9

Ansökningsregister

Kontaktpunkterna skall registrera alla ansökningar som de tar emot samt de åtgärder som de vidtar. All sådan information skall överföras till kommissionen så snart en ansökan mottas och/eller åtgärder vidtas.

Kommissionen skall meddela alla kontaktpunkter en uppdaterad förteckning över mottagna ansökningar och åtgärder som vidtagits av de olika kontaktpunkterna samt av kommissionen själv.

Artikel 10

Spridningssätt

Kontaktpunkterna får tillhandahålla information till berörda parter på papper eller med hjälp av säkra elektroniska kommunikationsmedel.

Av säkerhetsskäl skall berörda parter inte beviljas direkt tillträde till databaser innehållande information som mottagits från andra medlemsstater i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 2003/42/EG.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 september 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  EGT L 373, 31.12.1991, s. 4. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1900/2006 (EUT L 377, 27.12.2006, s. 176).


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER BERÖRDA PARTER

a)   Förteckning över berörda parter som får ta emot information på grundval av ett beslut fattat från fall till fall i enlighet med artikel 6.2 eller på grundval av ett allmänt beslut enligt artikel 7.

1.

Tillverkare: Konstruktörer och tillverkare av luftfartyg, motorer, propellrar samt flygplansdelar och flygplansapparatur. Konstruktörer och tillverkare av system och komponenter för flygledningstjänst (ATM). Konstruktörer och tillverkare av system och komponenter för flygtrafiktjänster (ANS). Konstruktörer och tillverkare av system och utrustning som används på flygplatsernas flygsida.

2.

Underhåll: Organisationer som utövar en funktion som har samband med underhåll eller översyn av luftfartyg, motorer, propellrar samt flygplansdelar och flygplansapparatur, med installation, modifiering, underhåll, reparation, översyn, flygkontroll eller inspektion av luftfartsanläggningar eller med underhåll eller översyn av system, komponenter och utrustning på flygplatsens flygsida.

3.

Verksamhetsutövare: Lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer samt sammanslutningar av lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer. Flygplatsoperatörer och sammanslutningar av flygplatsoperatörer.

4.

Leverantörer av flygtrafiktjänster och leverantörer av ATM-specifika tjänster.

5.

Leverantörer av flygplatstjänster: organisationer som ansvarar för hantering av luftfartyget på marken, inklusive bränslepåfyllning, service, upprättande av lastbesked, lastning, avisning och bogsering vid flygplatsen, samt undsättning och brandbekämpning eller andra räddningstjänster.

6.

Organisationer som bedriver flygutbildning

7.

Organisationer i tredjeländer: Nationella luftfartsmyndigheter och organ som utreder olyckor från tredjeländer.

8.

Internationella luftfartsorganisationer

9.

Forskning: Offentliga eller privata forskningslaboratorier, -centrum eller -enheter eller universitet som bedriver forskning eller studier rörande flygsäkerhet.

b)   Förteckning över berörda parter som får ta emot information på grundval av ett beslut fattat från fall till fall i enlighet med artikel 6.2 och 6.3.

1.

Piloter (på personliga grunder)

2.

Flygledare (på personliga grunder) och annan ATM/ANS-personal som utför säkerhetsrelaterade uppgifter.

3.

Ingenjörer/Tekniker/Teknisk personal som hanterar elektroniska flygsäkerhetssystem/Personer som ansvarar för luftfarts- eller flygplatsförvaltning (på personliga grunder)

4.

Yrkesorganisationer för personal som utför säkerhetsrelaterade uppgifter.


BILAGA II

Image