18.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 274/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1210/2007

av den 17 oktober 2007

om inledande av en anbudsinfordran för tilldelning av exportlicenser enligt system A3 inom sektorn för frukt och grönsaker (tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), särskilt artikel 35.3 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1961/2001 (2) fastställs tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker.

(2)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EG) nr 2200/96 får det, i den utsträckning det är nödvändigt för att möjliggöra ekonomiskt betydande export och inom de gränser som följer av de avtal som har slutits i enlighet med artikel 300 i fördraget, beviljas exportbidrag för produkter som exporteras från gemenskapen.

(3)

Enligt artikel 35.2 i förordning (EG) nr 2200/96 bör man se till att de handelsflöden som härrör från bidragssystemet inte störs. Av det skälet, och också därför att exporten av frukt och grönsaker är säsongsbunden, bör det fastställas vilka kvantiteter som ska omfattas per produkt på grundval av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som inrättats genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (3). När kvantiteterna fördelas bör hänsyn tas till i vilken mån de olika produkternas hållbarhet är begränsad.

(4)

Enligt artikel 35.4 i förordning (EG) nr 2200/96 ska vid fastställandet av exportbidragen hänsyn tas dels till situationen och den troliga utvecklingen när det gäller priserna och tillgången på frukt och grönsaker på gemenskapsmarknaden, dels till priserna inom internationell handel. Det bör även tas hänsyn till kostnader för saluföring och transport och till den planerade exportens ekonomiska betydelse.

(5)

Enligt artikel 35.5 i förordning (EG) nr 2200/96 ska priserna på gemenskapsmarknaden fastställas med hänsyn till vilka priser som visar sig vara mest gynnsamma i exportsyfte.

(6)

Situationen inom den internationella handeln eller särskilda krav på vissa marknader kan göra att bidraget måste differentieras för en viss produkt beroende på dess destination.

(7)

Tomater, apelsiner, citroner, bordsdruvor och äpplen av kvalitetsklasserna Extra, I och II enligt gemenskapens handelsnormer får för närvarande exporteras i ekonomiskt sett betydande omfattning.

(8)

För att möjliggöra ett maximalt utnyttjande av de tillgängliga resurserna och ta hänsyn till gemenskapens exportstruktur är det lämpligt att använda anbudsinfordringar och att fastställa vägledande bidragsbelopp och kvantiteter för den berörda perioden.

(9)

De åtgärder som avses i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En anbudsinfordran ska inledas för tilldelningen av exportlicenser inom system A3. Berörda produkter, period för anbudsinlämning, vägledande bidragssatser och föreskrivna kvantiteter anges i bilagan.

2.   De licenser utfärdade för livsmedelsbistånd som avses i artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 (4) får inte hänföras till de bidragsberättigande kvantiteter som avses i bilagan till denna förordning.

3.   Giltighetstiden för licenser av typ A3 är begränsad till den 31 december 2007.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 47/2003 (EGT L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EGT L 268, 9.10.2001, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 548/2007 (EUT L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  EGT L 366, 24.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 532/2007 (EUT L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.


BILAGA

INLEDANDE AV EN ANBUDSINFORDRAN FÖR TILLDELNING AV EXPORTLICENSER ENLIGT SYSTEM A3 INOM SEKTORN FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER (TOMATER, APELSINER, CITRONER, BORDSDRUVOR OCH ÄPPLEN)

Period för inlämnande av anbud: 25–26 oktober 2007

Produktkod (1)

Destination (2)

Preliminär bidragssats

(euro/nettoton)

Kvantiteter

(ton)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Produktkoderna fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  Destinationskoderna för serie A fastställs i bilaga II till förordning (EEG) nr 3846/87. Övriga destinationer definieras enligt följande:

F04

:

Hongkong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesien, Thailand, Taiwan, Papua Nya Guinea, Laos, Kambodja, Vietnam, Japan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mexiko och Costa Rica.

F09

:

Följande destinationer: Norge, Island, Grönland, Färöarna, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, F.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Serbien, Montenegro, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryssland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudiarabien, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras-al-Khayma, Fujayra), Kuwait, Jemen, Syrien, Iran, Jordanien, Bolivia, Brasilien, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador och Colombia, länderna och territorierna i Afrika med undantag av Sydafrika samt de destinationer som avses i artikel 36 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (EGT L 102, 17.4.1999, s. 11).