2.10.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1143/2007

av den 1 oktober 2007

om ändring av förordning (EG) nr 256/2002 när det gäller godkännande av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi, tillhörande gruppen mikroorganismer, som fodertillsats

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2)

Preparatet Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), som tillhör gruppen ”mikroorganismer”, godkändes enligt rådets direktiv 70/524/EEG (2) och särskilt genom kommissionens förordning (EG) nr 256/2002 (3) som fodertillsats utan tidsbegränsning för smågrisar upp till två månader och för suggor från en vecka före grisning till avvänjning. Tillsatsen infördes därefter i gemenskapens register över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

En ansökan enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 om ändring av godkännandet för preparatet har lämnats in för att tillåta att det används i foder för suggor från betäckning till avvänjning. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad ”myndigheten”) konstaterade i sitt yttrande av den 7 mars 2007 att preparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 inte inverkar negativt på djurs och människors hälsa eller på miljön (4). Den konstaterade vidare att preparatet inte medför några andra risker som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1831/2003 skulle förhindra ett godkännande. Myndigheten anser inte att det finns behov av särskilda krav för övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(6)

Förordning (EG) nr 256/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 256/2002 skall ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 oktober 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet upphävt genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)  EGT L 41, 13.2.2002, s. 6.

(4)  Yttrande från vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder om säkerheten och effekten av produkten Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) som fodertillsats för suggor i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003. Antaget den 7 mars 2007. EFSA Journal (2007) 458, s. 1–9.


BILAGA

”BILAGA III

Mikroorganismer

EG-nummer

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning

Djurart eller djurkategori

Maximiålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder

Mikroorganismer

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparat av Bacillus cereus var. toyoi som innehåller minst 1 × 1010 CFU/g tillsats

Smågrisar

2 månader

1 × 109

1 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges

Utan tidsbegränsning

Suggor

Från betäckning till avvänjning

0,5 × 109

2 × 109

I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges

Utan tidsbegränsning”