30.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/47


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 758/2007

av den 29 juni 2007

om ändring av förordning (EEG) nr 3149/92 om närmare bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till förmån för de sämst ställda i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3730/87 av den 10 december 1987 om allmänna bestämmelser för leverans av livsmedel från interventionslager till utsedda organisationer för utdelning till de sämst ställda i gemenskapen (1), särskilt artikel 6, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 3.2 andra stycket i kommissionens förordning (EEG) nr 3149/92 (2) föreskrivs det att 70 % av de produkter som tilldelas en medlemsstat skall tas ut ur lagren före den 1 juli det år då planen genomförs. På grund av Rumäniens sena deltagande i årsplanen för 2007, till följd av tidpunkten för landets anslutning till gemenskapen, bör denna medlemsstat beviljas undantag från det kravet för nämnda plan.

(2)

Förordning (EEG) nr 3149/92 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3149/92 skall andra stycket ersättas med följande:

”70 % av de kvantiteter som avses i artikel 2.3.1 b skall tas ut ur lagren före den 1 juli det år då planen genomförs. Denna skyldighet gäller emellertid inte för tilldelningar som är mindre än eller lika med 500 ton. Den gäller inte heller produkter som tilldelats Rumänien inom ramen för årsplanen för 2007. De kvantiteter som inte har tagits ur lagren den 30 september det år då planen genomförs skall, inom ramen för den berörda planen, inte längre tilldelas den medlemsstat som skulle ha tagit emot dem.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 352, 15.12.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2535/95 (EGT L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EGT L 313, 30.10.1992, s. 50. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 725/2007 (EUT L 165, 27.6.2007, s. 4).