29.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/6


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 735/2007

av den 11 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1784/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37.2 tredje stycket,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål, som fastställs i förordning (EG) nr 1784/2003 (2), omfattar ett interventionssystem för den inre marknaden, vars syfte är att stabilisera marknaderna och säkerställa en skälig levnadsstandard för jordbrukarna i spannmålssektorn.

(2)

Tillämpningen av detta system har under regleringsåren 2004/05 och 2005/06 lett till interventionslagring av stora mängder majs, som det är särskilt svårt att avsätta både på gemenskapsmarknaden och på världsmarknaden på grund av dessa lagers belägenhet. Majs är dessutom en spannmål som det är svårt att bevara och som det blir svårare att saluföra ju längre den har varit lagrad eftersom kvaliteten gradvis försämras.

(3)

Under år 2006 har det dessutom visat sig att interventionssystemet, så som det har använts under dessa regleringsår, inte längre kunde uppfylla de fastställda målen, framför allt när det gäller situationen för majsproducenterna i vissa regioner i gemenskapen. Interventionssystemet har i dessa regioner kommit att fungera som ett alternativ till direkt avsättning av produkterna på marknaden, eftersom det pris som producenterna faktiskt har fått för sin majs ofta har legat under interventionspriset.

(4)

Under dessa omständigheter har den roll som skyddsnät för vilken interventionssystemet ursprungligen upprättades snedvridits när det gäller majs och förhindrar följaktligen att produktionen anpassas till marknadens behov.

(5)

Om interventionssystemet bibehålls i sin nuvarande form finns det risk för att interventionslagren av majs ökar på nytt, utan att systemet kommer de berörda producenterna till godo.

(6)

Lämpliga åtgärder bör därför antas för att säkerställa att gemenskapsmarknaden för spannmål fungerar väl. Mot bakgrund av detta och de möjligheter som producenterna har att avsätta sin spannmål på den inre marknaden och världsmarknaden, förefaller den lämpligaste åtgärden vara att införa en total övre gräns för gemenskapen för de kvantiteter majs som är berättigade till intervention och som fastställs till 1 500 000 respektive 700 000 ton för regleringsåren 2007/08 och 2008/09 och en minskning av denna kvantitet till 0 ton från och med regleringsåret 2009/10.

(7)

Förordning (EG) nr 1784/2003 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 5 skall punkt 1 kompletteras med följande stycke:

”Genom undantag från första stycket skall de kvantiteter majs som köps in av interventionsorganen begränsas till följande högsta kvantiteter:

1 500 000 ton för regleringsåret 2007/08,

700 000 ton för regleringsåret 2008/09,

0 ton från och med regleringsåret 2009/10.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 2007/08.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 11 juni 2007.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 24 maj 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005, s. 11).