14.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/9


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 653/2007

av den 13 juni 2007

om användningen av ett gemensamt europeiskt format för säkerhetsintyg och ansökningsdokument i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG och om giltigheten för säkerhetsintyg som utfärdats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1), särskilt artikel 15,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 881/2004 av den 29 april 2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå (järnvägsbyråförordningen) (2), särskilt artikel 7, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens järnvägar redovisas bestämmelserna rörande järnvägsföretagens säkerhetsintyg. I artikel 10 i direktivet anges att järnvägsföretag skall inneha ett säkerhetsintyg för att beviljas tillträde till en järnvägsinfrastruktur. Syftet med säkerhetsintyget är att styrka att järnvägsföretaget har inrättat ett säkerhetsstyrningssystem och kan uppfylla kraven i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet, som upprättats genom rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (4), annan gemenskapslagstiftning samt i nationella bestämmelser för att hålla riskerna under kontroll och använda nätet på ett säkert sätt.

(2)

Medlemsstaterna bör göra insatser för att stödja sökande som ansöker om tillträde till marknaden som järnvägsföretag, och framför allt bör de lämna information och utan dröjsmål handlägga ansökningar om säkerhetsintyg. För järnvägsföretag med internationell trafik är det viktigt att förfarandena vid säkerhetscertifiering är lika i de olika medlemsstaterna, därför skall de delar av säkerhetsintyget som är gemensamma harmoniseras, så att utarbetandet av en gemensam mall för intygen underlättas. Artikel 15 i direktiv 2004/49/EG innehåller därför bestämmelser om harmoniseringen av säkerhetsintygen. Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 881/2004 skall järnvägsbyrån utarbeta och lämna rekommendation om en harmoniserad mall för säkerhetsintyg, som skall finnas även i elektronisk form, och en harmoniserad mall för ansökningsblanketter för säkerhetsintyg med en förteckning över de viktigaste uppgifter som skall anges.

(3)

I enlighet med artikel 33 i direktiv 2004/49/EG skall medlemsstaterna sätta bestämmelserna i kraft senast den 30 april 2006. Följaktligen skall säkerhetsintygen från och med denna dag beviljas enligt bestämmelserna i direktiv 2004/49/EG. Därför är det nödvändigt att handla skyndsamt för att harmonisera modellen för säkerhetsintygen, så att medlemsstaterna kan tillämpa en harmoniserad modell så snart som möjligt.

(4)

I artikel 10 i direktiv 2004/49/EG föreskrivs att säkerhetsintyget skall bestå av två delar: den ena delen avser godkännande av järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem, som skall accepteras inom hela gemenskapen (del A), och den andra delen avser godkännande av de åtgärder som vidtagits i syfte att uppfylla de särskilda nationella krav som är nödvändiga för trafiken på det aktuella järnvägsnätet (del B). Den harmoniserade ansökan om säkerhetsintyg och riktlinjerna i denna förordning ger vägledning åt järnvägsföretagen och de nationella säkerhetsmyndigheterna om vad en ansökan skall innehålla för vardera delen av intyget.

(5)

I enlighet med artikel 10.6 i direktiv 2004/49/EG skall de nationella säkerhetsmyndigheterna underrätta byrån om de säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.2 a i samma direktiv (intyg del A). Byrån skall dock, i enlighet med artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 881/2004, ansvara för en offentlig databas avseende alla säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10 i direktiv 2004/49/EG. Genom denna skyldighet ställs krav på byrån att publicera intyg avseende både del A och del B. Med stöd av artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 881/2004 skall medlemsstaterna därför underrätta byrån om säkerhetsintyg del B som beviljas enligt artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG, och detsamma gäller för intyg del A enligt artikel 10.2 a.

(6)

Nationella säkerhetsmyndigheter kan underrätta byrån om utfärdande, förnyelse, ändring eller återkallande av säkerhetsintyg med hjälp av tre huvudmetoder: använda byråns webbaserade redskap, överlämna säkerhetsintyget i form av en elektronisk fil eller skicka det i form av ett fax. För att underlätta användningen av standardformatet och vara säker på att det är den senaste versionen av blanketterna som används, rekommenderas de nationella säkerhetsmyndigheterna att använda det webbaserade elektroniska formatet på byråns webbplats eller hämta antingen den elektroniska filen eller de huvuddokument som finns på samma webbplats. Den webbaserade elektroniska versionen rekommenderas i första hand, eftersom den gör det möjligt att spara dokumentet direkt i byråns databas. Överlämnande av en elektronisk fil rekommenderas också, eftersom byrån kan spara den som en kodad fil som kan skickas direkt till byråns säkerhetsdatabas.

(7)

Varje säkerhetsintyg som beviljas av medlemsstaterna skall tilldelas ett unikt nummer. Detta nummer skall också underlätta metoden för registreringen av säkerhetsintygen i den offentliga databas som skall inrättas av byrån.

(8)

För att undvika onödig ekonomisk och administrativ belastning är det nödvändigt att klargöra att järnvägsföretag, som har beviljats säkerhetsintyg i enlighet med Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (5), inte är skyldiga att ansöka om ett nytt intyg förrän den 1 januari 2011. Befintliga säkerhetsintyg är giltiga så länge som villkoren för deras giltighet är uppfyllda. Så snart som ett av villkoren inte är uppfyllt (som till exempel upphörande eller ändring av geografisk räckvidd) skall ansökan om ett nytt säkerhetsintyg göras. Detta utesluter inte att ett järnvägsföretag, som redan innehar ett intyg som beviljats enligt direktiv 2001/14/EG, kan anhålla om ett intyg i det nya, harmoniserade formatet. Kommissionen har blivit uppmärksammad på denna fråga inom ramen för artikel 28.1 i direktiv 2004/49/EG.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 96/48/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.2 a i direktiv 2004/49/EG (intyg del A) skall utformas enligt standardformatet i bilaga I till denna förordning.

Detta format skall användas när intyg del A utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Artikel 2

Säkerhetsintyg som utfärdas i enlighet med artikel 10.2 b i direktiv 2004/49/EG (intyg del B) skall utformas enligt standardformatet i bilaga II till denna förordning.

Detta format skall användas när intyg del B utfärdas, förnyas, uppdateras, ändras eller återkallas.

Artikel 3

Ansökningar om säkerhetsintyg del A och/eller del B, som inges i enlighet med artiklarna 10 och 12 i direktiv 2004/49/EG, skall ha det standardformat som anges i bilaga III till denna förordning.

Ansökningsblanketten skall ifyllas i enlighet med vägledningen i bilaga III till denna förordning.

Artikel 4

Varje säkerhetsintyg skall tilldelas ett unikt nummer, i enlighet med protokollet i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 5

Säkerhetsmyndigheten skall underrätta byrån om utfärdande, förnyelse, ändring eller återkallande av alla säkerhetsintyg del A och del B i enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2004/49/EG.

Artikel 6

Alla säkerhetsintyg i enlighet med direktiv 2001/14/EG skall ersättas med säkerhetsintyg i enlighet med direktiv 2004/49/EG och denna förordning senast den 1 januari 2011.

Ändring, uppdatering eller förnyelse av ett säkerhetsintyg som utfärdats enligt direktiv 2001/14/EG skall ske i enlighet med denna förordning och direktiv 2004/49/EG.

Alla järnvägsföretag, som redan innehar säkerhetsintyg utfärdade enligt direktiv 2001/14/EG, har rätt att begära nya säkerhetsintyg, utfärdade i enlighet med denna förordning och direktiv 2004/49/EG, från den nationella säkerhetsmyndigheten.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 44. Rättat i EUT L 220, 21.6.2004, s. 16.

(2)  EUT L 164, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 220, 21.6.2004, s. 3.

(3)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG (EUT L 164, 30.4.2004, s. 114). Rättat i EUT L 220, 21.6.2004, s. 40.

(4)  EGT L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2004/50/EG.

(5)  EGT L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/49/EG.


BILAGA I

Image


BILAGA II

Image


BILAGA III

Standardblankett för ansökan samt riktlinjer

Image

ANSÖKAN OM SÄKERHETSINTYG

Image

Image

Image

Image

FÖRSÄTTSSIDA FÖR BILAGOR TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Image

Image

RIKTLINJER FÖR SAMMANSTÄLLNING

Upplysningar som skall lämnas på ansökningsblanketten Säkerhetsintyg – del A och del B

INLEDNING

Denna ansökningsblankett skall användas av ett järnvägsföretag (även kallat ”sökanden”) som ansöker om Säkerhetsintyg – del A och/eller del B (artikel 10.1 i direktiv 2004/49/EG). Om inte annat anges, avser hänvisningarna i detta dokument artiklar i direktiv 2004/49/EG.

Ett järnvägsföretag som ansöker om ett av dessa intyg, eller om båda intygen, kan använda denna ansökningsblankett för att skicka sin begäran till behörig utfärdande säkerhetsmyndighet eller behörigt utfärdande organ. Därigenom kan myndigheten handlägga ansökan utan onödigt dröjsmål inom den tid som anges i artikel 12.1.

Alla fält i blanketten skall fyllas i och tillämpliga upplysningar skall lämnas av järnvägsföretaget.

Säkerhetsintyg del A och del B

Med hjälp av detta dokument kan järnvägsföretag samtidigt ansöka om intyg avseende både del A och del B, eller endast ett av intygen, på samma blankett; den kan användas till att ansöka om antingen ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg avseende del A och/eller del B (enligt artikel 10.5).

Det är möjligt att ansöka om enbart ett nytt intyg del A och senare göra ytterligare en ansökan om ett första intyg del B.

Om ansökan endast avser intyg del B måste järnvägsföretaget inneha ett giltigt intyg del A.

Järnvägstrafikens typ och omfattning

I enlighet med artikel 10.5 skall ett säkerhetsintyg uppdateras helt eller delvis vid en betydande förändring av verksamhetens typ eller omfattning, och innehavaren skall utan dröjsmål underrätta den behöriga säkerhetsmyndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av säkerhetsintyget. Därför är det viktigt för säkerhetsmyndigheten att ha kännedom om och för järnvägsföretaget att fastställa järnvägstrafikens ”typ” och ”omfattning”.

”Typ” och ”omfattning” av trafiken utgör grunden för giltigheten inom gemenskapen för intyg del A och utgör underlag för bestämningen av ”likvärdiga järnvägstransporter” (artikel 10.3) inom hela gemenskapen.

”Typ” av trafik kännetecknas av persontrafik, inklusive och exklusive höghastighetstrafik, godstrafik, inklusive och exklusive trafik med farligt gods, samt enbart växlingstjänster.

”Omfattning” av trafiken och av järnvägsföretaget kännetecknas av passagerarvolym och godsvolym samt uppskattad storlek på järnvägsföretaget efter antalet anställda inom järnvägssektorn (mikroföretag, små och medelstora företag samt storföretag).

”Typ” och ”omfattning” av trafiktjänster för alla intyg – del B, vilka utförs övergripande av samma järnvägsföretag i en eller flera stater, måste omfattas av ”typ” och ”omfattning” av trafiktjänster i intyg – del A.

Alla upplysningar i fälten 2.6–2.19 och 3.6–3.16 är nödvändiga för att fastställa om den trafik som avses enligt det begärda säkerhetsintyget är likvärdig med annan järnvägstrafik som redan utförs av sökanden inom ramen för giltigt eller giltiga säkerhetsintyg, som innehas sedan tidigare.

KOMPLETTERANDE INFORMATION

Ansökningsblankettens tredje sida är tänkt som en påminnelse om de dokument som måste bifogas varje ansökan. Den skall användas som en referensförteckning både av sökanden och av utfärdande organ/myndighet och skall därför användas som försättssida på ansökningsblankettens bilagor (varje kryssruta måste kontrolleras i enlighet med de specifika fallen).

För att underlätta hänvisningar och vägledning har varje fält i ansökningsblanketten numrerats och förklaringar finns på följande sidor.

En person som bemyndigats godkänna den begäran som inlämnas med ansökningsblanketten skall, på därför avsedd plats, underteckna det dokument som skickas in till säkerhetsorganet/myndigheten. Namnteckningen skall följas av ett namnförtydligande.

FÖRKLARINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDET AV BLANKETTEN

1.1-1.2

Namn på och adress till säkerhetsmyndighet/säkerhetsorgan som ansökan skall skickas till. Aktuell information finns bland annat på den europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.eu.int) eller på det/den utfärdande säkerhetsorganets/säkerhetsmyndighetens webbplats (i förekommande fall).

2.1

Här anges om den inlämnade ansökningsblanketten avser ett Säkerhetsintyg – del A. I så fall måste, genom ifyllande av följande kryssrutor, ytterligare information lämnas för identifiering av typ och omfattning av järnvägsföretagets trafiktjänster.

2.2

Sökanden skall välja denna ruta i följande fall:

a)

Om ansökan om Säkerhetsintyg – del A görs för första gången.

b)

Om det tidigare säkerhetsintyget avseende samma typ och omfattning av trafiken har blivit återkallat.

c)

I alla övriga fall som inte omfattas av fält 2.3 och 2.4.

2.3

Ett säkerhetsintyg skall förnyas efter ansökan av järnvägsföretaget, senast vart femte år (artikel 10.5).

2.4

Vid en betydande förändring av järnvägsföretagets verksamhetstyp eller verksamhetsomfattning skall säkerhetsintyget uppdateras helt eller delvis, och därför är det nödvändigt att ansöka om ett uppdaterat/ändrat intyg; dessutom skall innehavaren av säkerhetsintyg utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av intyget och när nya personalkategorier eller nya sorters rullande materiel införs (artikel 10.5).

2.5

Ange i förekommande fall fullständigt EU-identifikationsnummer för det tidigare intyg del A, till följd av vilket ansökningsblanketten skickas in till den säkerhetsmyndighet/det säkerhetsorgan som anges i fält 1.1 och 1.2.

2.6-2.7

I de fall då ansökan även/enbart avser passagerartrafik skall upplysningar lämnas, genom att lämplig ruta kryssas för, huruvida verksamheten kommer att omfatta eller utesluta höghastighetstrafik: endast ett alternativ får väljas. Den trafik som avses i det valda alternativet (2.6 eller 2.7) omfattar emellertid alla andra typer av passagerartrafik (dvs. regionaltrafik, trafik på korta och medellånga sträckor samt fjärrtrafik etc.), liksom alla andra tjänster som är nödvändiga för utförandet av den passagerartrafik ansökan gäller (växlingstjänster etc.). För definitioner av höghastighetstrafik, se bilaga I till direktiv 96/48/EG.

2.8-2.9

Vid ansökan om passagerartrafik (2.6 eller 2.7) måste den uppskattade befintliga eller planerade trafikvolymen specificeras i termer av passagerar-km per år genom att tillämplig ruta markeras med ett kryss: Endast ett alternativ får väljas. De kategorier som avses är förenliga med förordning (EG) nr 1192/2003 om järnvägstransportstatistik.

2.10-2.11

I det fall då ansökan även/enbart avser godstrafik måste upplysningar lämnas, genom att lämplig ruta kryssas för, huruvida verksamheten kommer att omfatta eller utesluta transport av farligt gods: endast ett alternativ får väljas. Den trafik som avses i det valda alternativet (2.10 eller 2.11) omfattar dock alla andra sorters godstransporter som inte uttryckligen anges, liksom alla andra tjänster som är nödvändiga för utförandet av den godstrafik ansökan gäller (växlingstjänster etc.). För definitioner relaterade till farligt gods, se direktiv 96/49/EG med bilagor.

Järnvägsföretag som utför järnvägstransporttrafik för inrikes järnvägsbehov förutsätts hålla sig inom området för sin godskategori (t.ex. företag för spårunderhåll som fraktar arbetsmaskiner från en plats till en annan eller företag som kör fordon för mätning och kontroll).

2.12-2.13

Vid ansökan om godstrafik (2.10 eller 2.11) måste uppskattad befintlig eller planerad trafikvolym specificeras i termer av ton-km per år (tillämplig ruta markeras med ett kryss). Endast ett alternativ får väljas. De kategorier som avses är förenliga med förordning (EG) nr 1192/2003 om järnvägstransportstatistik.

2.14

Om sökanden avser att endast utföra växlingstjänster utan transport av passagerare eller gods skall denna ruta väljas.

2.15

Med avseende på de tjänster som ansökan gäller (passagerare, gods eller endast växlingstjänster) måste sökanden ange datum för planerad start av verksamheten eller, när det gäller ett förnyat eller uppdaterat/ändrat säkerhetsintyg, datum då intyget avses bli gällande och ersätta det tidigare intyget.

2.16

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är involverade i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till mellan 0 (när det bara är företagaren som har arbete) och 9 sysselsatta personer, skall alternativet ”mikroföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av Generaldirektoratet för näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.17

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till mellan 10 och 49 sysselsatta personer, skall alternativet ”småföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.18

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till 50–249 sysselsatta personer, skall alternativet ”medelstort företag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

2.19

Om antalet anställda som arbetar inom järnvägssektorn eller är inbegripna i järnvägstrafik och tillhörande verksamhet, inklusive entreprenörer, uppgår till 250 eller fler sysselsatta personer, skall alternativet ”storföretag” väljas. Definitionen av företagsstorleken avser den definition som används av GD Näringsliv. Endast ett av de tillgängliga alternativen får väljas (2.16, 2.17, 2.18 eller 2.19).

3.1

I detta fält anges om den överlämnade ansökningsblanketten avser Säkerhetsintyg – del B. I sådant fall skall ytterligare upplysningar lämnas, genom markering av följande kryssrutor, för att identifiera typ och omfattning avseende järnvägsföretagets trafik.

3.2

Sökanden skall välja denna ruta i följande fall:

a)

Om ansökan görs för första gången eller vid alla övriga nya säkerhetsintyg del B.

b)

Om det tidigare säkerhetsintyget avseende samma typ och omfattning av trafiken har blivit återkallat.

c)

I alla övriga fall som inte omfattas av fält 3.3 and 3.4.

3.3

Ett säkerhetsintyg skall förnyas efter ansökan av järnvägsföretaget, senast vart femte år (artikel 10.5).

3.4

Vid en betydande förändring av järnvägsföretagets verksamhetstyp eller verksamhetsomfattning skall säkerhetsintyget uppdateras helt eller delvis, och därför är det nödvändigt att ansöka om ett uppdaterat/ändrat intyg; dessutom skall innehavaren av säkerhetsintyg utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om alla viktigare ändringar av villkoren i den relevanta delen av intyget och när nya personalkategorier eller nya sorters rullande materiel införs (artikel 10.5).

3.5

Ange i förekommande fall fullständigt EU-identifikationsnummer för det tidigare intyget del B, till följd av vilket ansökningsblanketten skickas in till den säkerhetsmyndighet/det säkerhetsorgan, som anges i fält 1.1 och 1.2.

3.6-3.7

Som 2.6–2.7 (se ovan).

3.8-3.9

Som 2.8–2.9 (se ovan).

3.10-3.11

Som 2.10–2.11 (se ovan).

3.12-3.13

Som 2.12–2.13 (se ovan).

3.14

Som 2.14 (se ovan).

3.15

Som 2.15 (se ovan).

3.16

Ett Säkerhetsintyg – del B får omfatta en medlemsstats hela järnvägsnät eller endast en begränsad del av nätet (artikel 10.1), och därför är det nödvändigt att tydligt ange samtliga linjer där trafik (passagerare, gods eller endast växlingstjänster) planeras. Linjernas benämningar/namn är de som anges i ”Järnvägsnätsbeskrivningen” (se artikel 3 i direktiv 2001/14/EG och dess bilaga I); järnvägsföretag skall hänvisa till de linjer som använder dessa benämningar/namn. Om skrivutrymmet inte räcker till skall sökanden bifoga bilagor till ansökningsblanketten och ange dem i detta fält.

3.17

Denna upplysning skall lämnas endast om ansökan avser ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat Säkerhetsintyg – del B och sökanden redan innehar ett giltigt Säkerhetsintyg – del A. EU-identifikationsnumret tilldelas av varje utfärdande myndighet/organ utifrån fastställda kodifieringsregler som kommer att bli tillgängliga genom den europeiska järnvägsbyrån. Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av Säkerhetsintyg – del A tillsammans med ansökan (8.1). Om ett EU-identifikationsnummer ännu inte erhållits, skriv ”EJ TILLÄMPLIGT” i rutan.

3.18

Här skall den stat som utfärdade säkerhetsintyget del A anges (dvs. den stat som den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet tillhör). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av säkerhetsintyget del A tillsammans med ansökan (8.1).

4.1

Denna upplysning skall lämnas endast i de fall då sökanden innehar ett eller flera giltiga Säkerhetsintyg – del B. EU-identifikationsnummer på tidigare utfärdat eller utfärdade intyg del B skall anges, i förekommande fall åtskilda av ” / ”. Sökanden behöver inte överlämna en kopia av säkerhetsintyget eller säkerhetsintygen avseende del B tillsammans med ansökan.

4.2

Denna upplysning skall lämnas endast vid ansökan om Säkerhetsintyg – del A och/eller del B i de fall då järnvägsföretaget redan har ett giltigt tillstånd (rådets direktiv 95/18/EG, ändrat genom direktiv 2001/13/EG). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att överlämna en kopia av tillståndet tillsammans med ansökan (7.2 och 8.2).

OBSERVERA: Ett järnvägsföretag enligt direktiv 2001/14/EG måste inneha ett tillstånd i enlighet med tilllämplig gemenskapslagstiftning, däremot behöver ett järnvägsföretag, enligt direktiv 2004/49/EG, inte alltid inneha ett tillstånd.

4.3

Här skall den stat som utfärdade tillståndet anges (dvs. den stat som den utfärdande myndigheten/det utfärdande organet tillhör). Den upplysning som lämnas här befriar inte sökanden från skyldigheten att lämna en kopia av tillståndet tillsammans med ansökan (7.2 och 8.2).

5.1

Om ”järnvägsföretagets firmanamn” och ”järnvägsföretagets brukliga namn” är olika skall båda anges.

5.2-5.8

Varje sökande skall lämna nödvändiga upplysningar så att utfärdande organ kan kontakta järnvägsföretaget (telefonnummer skall i förekommande fall avse numret till växeln och inte till den person som ansvarar för certifieringsförfarandet; telefon- och faxnummer skall omfatta landskoden; e-postadressen skall avse järnvägsföretagets huvudadress för e-post). Järnvägsföretagets kontaktinformation skall avse huvudadressen för att undvika hänvisning till en särskild person, eftersom dessa upplysningar skall lämnas i punkt 6.1–6.5. Information om webbplats, 5.8, är frivillig.

5.9-5.10

Om flera registreringsnummer enligt nationell lag har tilldelats det sökande järnvägsföretaget är det möjligt att lämna både momsregistreringsnumret (5.10) och ytterligare ett registreringsnummer (5.9) (t.ex. handelsregister).

5.11

Övriga upplysningar, som inte uttryckligen krävs i de andra fälten, kan i förekommande fall lämnas här.

6.1-6.5

Under hela certifieringsförfarandet är kontaktpersonen förmedlingslänken mellan det järnvägsföretag som lämnar in ansökan och det utfärdande organet/den utfärdande myndigheten. Kontaktpersonen skall vid behov lämna stöd, hjälp, upplysningar och förtydliganden och vara referenspunkt för det utfärdande organ som behandlar ansökan. Telefon- och faxnummer skall innefatta landskoden; uppgift om e-postadress är frivillig.

7.1

Detta dokument skall överlämnas om ansökan avser ett Säkerhetsintyg – del A (nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg); med ”Sammanfattning av manualen för säkerhetsstyrningssystemet” avses här ett dokument där huvudelementen i järnvägsföretagets säkerhetsstyrningssystem redovisas och betonas. I dokumentet skall noga anges, samt stödinformation och bevis lämnas, för de olika förfaranden eller standarder/bestämmelser för bolaget som genomförts (eller håller på att genomföras) med korshänvisning eller kopplade till de punkter som avses i artikel 9 och i bilaga III.

7.2

Enligt direktiv 2001/14/EG skall ett järnvägsföretag beviljas tillstånd i enlighet med gällande gemenskapslagstiftning; i direktiv 2004/49/EG anges emellertid att järnvägsföretag inte måste ha tillstånd, och därför skall en kopia av ett giltigt tillstånd överlämnas endast när det är tillämpligt. Om det inte är tillämpligt skall rutan ”Ej tillämpligt” väljas (7.3 och/eller 8.3).

7.3

Se 7.2

8.1

Om denna ansökningsblankett endast avser ansökan om Säkerhetsintyg – del B (nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg) utan att ansökan om Säkerhetsintyg – del A görs samtidigt, skall en kopia av ett giltigt Säkerhetsintyg – del A överlämnas.

8.2

Som 7.2 (se ovan).

8.3

Som 7.3 (se ovan).

8.4

Enligt artikel 9 i direktiv 95/18/EG skall ett järnvägsföretag vara tillräckligt försäkrat eller ha vidtagit likvärdiga arrangemang (t.ex. ekonomiska garantier) för att enligt nationell och internationell lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor. Beviset för att ett järnvägsföretag, som innehar tillstånd, uppfyller nationella försäkringskrav eller har vidtagit likvärdiga arrangemang för att täcka sin ansvarsskyldighet skall bifogas tillståndet (kommissionens rekommendation 2004/358/EG). En kopia av försäkring eller ekonomiska garantier för att täcka ansvarsskyldigheten, som bifogas tillståndet, skall överlämnas tillsammans med ansökningsblanketten.

8.5

Sökanden skall förteckna eller lägga fram dokumentation om tekniska specifikationer om driftskompatibilitet (TSD) eller delar av dessa och, i förekommande fall, nationella säkerhetsbestämmelser och andra bestämmelser som gäller för dess personal och dess rullande materiel samt, generellt, den verksamhet som avses med det intyg som söks. Tydlig hänvisning skall göras till de förfaranden och dokument där TSD är tillämpliga och genomförda. För att undvika dubbelarbete och minska informationsmängden skall endast kortfattad dokumentation överlämnas angående element som är förenliga med TSD och andra krav i direktiven 96/48/EG and 2001/16/EG.

8.6

Sökanden skall lägga fram en fullständig förteckning över de olika PERSONALKATEGORIER som anställts eller anlitats för den verksamhet som avses med det intyg som söks. Förteckningen över PERSONALKATEGORIER skall vara förenlig med nationella och nätspecifika bestämmelser som är tillämpliga för kategoriseringen.

8.7

Sökanden skall överlämna en beskrivning av eller bevis för de förfaranden inom säkerhetsstyrningssystemet som är relaterade till PERSONAL, inklusive bevis för att de uppfyller kraven i de nationella bestämmelserna och/eller relevanta TSD och att personalen är certifierad i vederbörlig ordning.

8.8

Sökanden skall överlämna en komplett dokumentation över de olika SORTERS RULLANDE MATERIEL som avses ingå i trafiken enligt det sökta intyget. Dessa SORTERS RULLANDE MATERIEL skall vara förenliga med nationella och nätspecifika bestämmelser som är tillämpliga för deras kategorisering.

8.9

Sökanden skall överlämna en beskrivning eller ett bevis för de förfaranden inom säkerhetsstyrningssystemet som är relaterade till RULLANDE MATERIEL, inklusive bevis för att de uppfyller kraven i de nationella bestämmelserna och/eller relevanta TSD samt att den rullande materielen har blivit godkänd i vederbörlig ordning.

8.10

Här kan andra dokument, som överlämnas tillsammans med ansökan, förtecknas. Var vänlig identifiera nummer och typ samt ge en kort beskrivning av innehållet i dokumentet.


BILAGA IV

Kod för det harmoniserade numreringssystemet, det så kallade Europeiska identifikationsnumret (EIN) för säkerhetsintyg

Landskod

(2 bokstäver)

Typ av dokument

(2 siffror)

Utfärdandeår

(4 siffror)

Löpnummer

(4 siffror)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Förklaring av uppbyggnaden av det europeiska identifikationsnumret (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Landskod

(2 bokstäver)

Typ av dokument

(2 siffror)

Utfärdandeår

(4 siffror)

Löpnummer

(4 siffror)

Fält 1

Fält 2

Fält 3

Fält 4

FÄLT 1 –   Landskod (2 bokstäver)

Landskoderna publiceras offentligt och uppdateras på EU:s webbplats i Publikationshandboken och baseras på standarden ISO 3166 alpha-2.

Stat

Kod

Österrike

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Cypern

CY

Tjeckien

CZ

Danmark

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrike

FR

Tyskland

DE

Grekland

EL

Ungern

HU

Island

IS

Irland

IE

Italien

IT

Lettland

LV

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxemburg

LU

Norge

NO

Malta

MT

Nederländerna

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Rumänien

RO

Slovakien

SK

Slovenien

SI

Spanien

ES

Sverige

SE

Schweiz

CH

Förenade kungariket

UK

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen, för närvarande den enda befintliga multinationella säkerhetsmyndigheten, skall identifieras med hjälp av följande bokstavskod med två bokstäver.

MULTINATIONELL SÄKERHETSMYNDIGHET

Kod

Säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen

CT

FÄLT 2 –   Typ av dokument (tvåsiffrigt nummer)

Två siffror medger identifiering av dokumenttyp: den första siffran identifierar dokumentets huvudkategorisering, huruvida det är ett säkerhetsintyg (nummer 1) eller alla andra typer av dokument (alla nummer utom 1); den andra siffran anger dokumentets underkategori, om det är ett intyg del A (nummer 1) eller del B (nummer 2). För närvarande är det bara två av de möjliga sifferkombinationerna som är av intresse och som tillämpas:

 

[1 1] för Säkerhetsintyg – del A,

 

[1 2] för Säkerhetsintyg – del B.

Om behov av andra koder uppstår kan numreringssystemet utvidgas. I det följande finns ett förslag till en förteckning över kända, möjliga tvåsiffriga kombinationer i förhållande till den dokumenttyp som avses:

Sifferkombination för fält 2

Dokumenttyp

Undertyp av dokument

[0 1]

Licenser

Ej tillämpligt för denna förordning

[0 x]

Licenser

Ej tillämpligt för denna förordning

[1 1]

Säkerhetsintyg

Del A

[1 2]

Säkerhetsintyg

Del B

[1 x]

Säkerhetsintyg

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 1]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 2]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[2 x]

Säkerhetstillstånd

Ej tillämpligt för denna förordning

[3 x]

Intyg för underhållsverkstäder

Ej tillämpligt för denna förordning

[4 x]

Intyg för anmälda organ

Ej tillämpligt för denna förordning

[5 x] … [9 x]

Reserv (5 dokumenttyper)

Ej tillämpligt för denna förordning

FÄLT 3 –   Utfärdandeår (fyrsiffrigt nummer)

I detta fält anges det år (i det angivna formatet yyyy, dvs. fyra siffror) då intyget utfärdades.

FÄLT 4 –   Löpnummer

Löpnumret skall vara progressivt för att kunna utökas med ett ental varje gång ett intyg utfärdas, oberoende av om det är ett nytt, förnyat eller uppdaterat/ändrat intyg. Även om intyget återkallas får det nummer till vilket det hänvisar inte användas igen.

Varje år skall löpnumren börja om igen från noll.